Banner Placeholder


As this site is currently in its testing phase, we would appreciate it very much if you could let us know if you encounter any bugs or if there are any difficulties using the site. Simply drop us a message via the Contact tab in the links above.

Academic Papers on the Rawang, Dulong, and Anong Languages and People

Compiled by
Randy J. LaPolla & Stéphane GROS
 

(See also the additional historical bibliography)
 

Barnard, J. T. O. 1934. A handbook of the Rawang dialect of the Nung language. Rangoon: Superintendent of Gov’t. Printing and Stationery.

Cai Jiaqi. 1983. Dulongzu shehui lishi zonghe kaocha baogao (Report on the comprehensive fieldwork on the social history of the Dulong nationality). Minzu Diaocha Yanjiu (zhuankan), Zhongguo Xinan Minzu Yanjiu Xiehui, Yunnansheng Minzu Yanjiusuo (eds). Kunming. 137 p.

Cai Jiaqi. 1984. Dulongzu yuanshi zongjiao kaocha (A study on the primitive religion of the Dulong nationality). Shehui kexue zhanxian (Social sciences front), fasc. 3, pp. 235-241.

Cai Jiaqi. 1988a. Dulongzu yuanshi zongjiao [Dulong primitive religion]. Lun yuanshi zongjiao, Kunming, Yunnan minzu chuban she, pp. 46-88.

Cai Jiaqi. 1988. Dulongzu zongjiao (The religion of the Dulong nationality). Zhongguo da bai ke quan shu — Zongjiao, 2, Beijing, Shanghai, p. 96.

Changputong Xingzheng Weiyuanhui, ed., 1932, Changputong zhi [Monography of Changputong]. [Reprinted partially in Zhengxie Gongshan Dulongzu Nuzu Zizhixian weiyuanhui wenshi ziliao Weiyuanhui, ed.. 1992. Gongshan wenshi ziliao, n¡ 0, pp. 1-24 (stencilling)].

Chen Fenglou. 1991. Xingtanggongpu [(the history of) Xingtanggongpu]. Shancha 1: 45-46.

Chen Ruijin. 1992. Dulongzu funü de wenmian xisu (The custom of tatooing the face among women of the Dulong nationality). Yunnan Minzu Xueyuan Xuebao 4: 40-41.

Dai Qingxia & Liu Juhuang 1987. Dulongyu de ruohua yinjie (The weakened syllables of the Dulong language. Yunnan Minzu Xueyuan Xuebao

Dai Qingxia & Liu Juhuang. 1986. Dulongyu Muliwang hua de changduan yuanyin (The long and short vowels of the Muliwang dialect of Dulong). Zhongyang Minzu Xueyuan Xuebao 1986.

Dai Qingxia, Huang Bufan, Fu Ailan, Renzengwangmu & Liu Juhuang. 1991. Zang-Mianyu shiwu zhong (Fifteen Tibeto-Burman languages). Beijing: Yanshan Chubanshe. (Includes a chapter on Muliwang Dulong.)

Duan Ling. 1988. Dulongzu minjian gushi (Folk stories of the Dulong nationality). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

Duan Ling. 1991. Nuzu. (Minjian zhishi congshu). Beijing: Minzu Chubanshe. 89 p.

Duan Mingming. 1998. Dulongzu funü wenmian de wenhua neihan [The cultural significance of the Dulong women's facial tattoo], in Gao Zongyu, ed. Minzu Bowuguan Lunwen ji: 256-262. Yunnan minzu bowuguan wenku. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

Dulongzu Jianshi Bianxiezu. 1986. Dulongzu jianshi (Brief history of the Dulong nationality; Zhongguo shaoshu minzu jianshi congshu). Kunming: Yunnan Renmin Chubanshe. 117 p.

Gongshan Dulongzu Nuzu Zizhixian gaikuang Bianxiezu, eds. 1986. Gongshan Dulongzu Nuzu Zizhixian gaikuang [Overview of the Gongshan Dulong and Nu Nationalities Autonomous County]. Kunming: Yunnan Renmin Chubanshe. 104 p.

Gros, Stéphane. 1996. Terres de confins, terres de colonisation. Essai sur les Marches sino-tibétaines du Yunnan à travers l’implantation de la Mission du Tibet. Péninsule 33 (2): 147-210. (abstract; full paper in PDF format, Carte1, Carte2)

Gros, Stéphane. 1997. Centralisation et intégration du système égalitaire Drung sous l’influence des pouvoirs voisins (Yunnan-Chine). Péninsule 35 (2): 95-115. (abstract; full paper in PDF format)

Gros, Stéphane. 2001a (forthcoming). Du politique au pittoresque en Chine. A propos des Dulong, nationalité minoritaire du Yunnan. Atelier 23. (abstract, full paper in PDF format))

Gros, Stéphane. 2001c, Ritual and Politics: Missionary Encounters with Local Culture in Northwest Yunnan. Paper presented at the AAS Annual Meeting, Chicago, March 22-25. (abstract; full paper in PDF format)

Gros, Stéphane. ms. Belief system and relation to the natural world in Dulongjiang, Northwest Yunnan. (abstract)

He Daming, ed. 1995. Gaoshan xiagu ren-di fuhe xitong de yanjin —Dulongzu jinqi shehui, jingji he huanjing de zonghe diaocha ji xietiao fazhan yanjiu (The becoming of man and nature complex system in High mountian and deep gorge areas — the study on the present status of social, economic and environment complex system and its compromise development). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

He Daming, Li Heng, eds. 1996. Dulongjiang he Dulongzu zonghe yanjiu [Comprehensive research on the Dulong river valley and the Dulong nationality]. Kunming: Yunnan Keji Chubanshe.

He Shutao. 1992. Lüelun Nuzu yuanshi zongjiao de tedian ji qi yanhua [Note on the characteristics and the evolution of the Nu nationality primitive religion]. Yunnan Minzu Xueyuan Xuebao 2 : 49-55.

He Shutao. 1995. A Myth Kept Alive. The Nus. Kunming: Yunnan Education Publishing House (Women’s Culture Series: Nationalities in Yunnan). 35 p.

Hong Jun. 1986. Dulongzu de yuanshi xisu yu wenhua (The primitive customs and culture of the Dulong nationality). Yunnan shaoshu minzu shehui lishi diaocha ziliao huibian (Compilation of materials from the field investigations on the social histories of the minority nationalities of Yunnan), pp. 206-223. Kunming: Yunnan Renmin Chubanshe..

Jia Wen & He Zhixiang. 1982. Cong Dulongjiang minzu zonghe kaocha suo dedao de jidian qishi (Some insights derived from the comprehensive survey of the nationailities of the Dulong River). Minzu Xuebao 1982: 128-130.

LaPolla, Randy J. 1987. Dulong and Proto-Tibeto-Burman. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 10.1:1-42 (Published in Chinese as "Dulongyu he Yuanshi Zang-Mianyu Bijiao Yanjiu" (translated by Le Saiyue). Minzu Yuwen Yanjiu Qingbao Ziliaoji 11(1989):49-78 (Part I); 12(1989):19-42.).

LaPolla, Randy J. 1995a. On the utility of the concepts of markedness and prototypes in understanding the development of morphological systems. Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica 66.4:1149-1185. (Includes a discussion of the development of the Dulong reflexive/middle marking.) (PDF file of the paper)

LaPolla, Randy J. 1995b. Reflexive and middle marking in Dulong/Rawang.  Paper presented to the 28th International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics, Charlottesville, VA, October 6-9.  To appear in Himalayan linguistics, ed. by George van Driem. Berlin: Mouton de Gryuter. (PDF draft of the paper)

LaPolla, Randy J. 1996. Middle voice marking in Tibeto-Burman languages. Pan-Asian Linguistics: Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics, Vol. V. Mahidol University, Thailand. (Includes discussion of Dulong reflexive/middle marking.) (abstract, PDF file)

LaPolla, Randy J. 2000. Valency-changing derivations in Dulong/Rawang. Changing Valency: Case Studies in Transitivity, ed. by R. M. W. Dixon & Alexandra Y. Aikhenvald, 282-311. Cambridge: Cambridge University Press. (abstract, PDF file))

LaPolla, Randy J. 2001. Dulong texts: Seven narrative and procedural texts. Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 24(Fall 2001).2:1-39 (PDF file).

LaPolla, Randy J. 2003a. An overview of Sino-Tibetan Morphosyntax. The Sino-Tibetan languages, ed. by Graham Thurgood & Randy J. LaPolla, 22-42. London & New York: Routledge. (PDF file)

LaPolla, Randy J. 2003b. Dulong. The Sino-Tibetan languages, ed. by Graham Thurgood & Randy J. LaPolla, 674-682. London & New York: Routledge. (PDF file)

LaPolla, Randy J. and Dory Poa. 2001. Rawang Texts, with Grammatical Analysis and English Translation. Berlin: LINCOM EUROPA.

Li Fanren. 1982a. Zhu tong niang jiu [Fermented alcohol of the bamboo tube (story)]. Shancha 5: 73-74.

Li Fanren. 1982b. Ban bian dao ke [The knife half-sheath (story)]. Shancha 5: 74-75.

Li Fanren, Chen Fenglou, 1983. Magebeng [(the story of) Magebeng]. Shancha 3: 27-29.

Li Jinming [cf. Siyou Dingba]. 1991. Dulongzu zongjiao wushu huodong diaocha [Investigations on the shamanistic practices of Dulong religion]. Minzuxue yanjiu jikan 5: 221-232.

Li Jinming. 1992a. Yi zhi tiaozao [One flea (story)]. Shancha 3: 40-41.

Li Jinming. 1992b. Dulongzu de Suolaqiao yishi [the Suolaqiao ritual of the Dulong]. Shancha 6; 63-65.

Li Jinming. 1992c. Gu er he yu guniang [The orphan and the fish-lady]. Shancha 6: 59-61.

Li Jinming. 1994a. Dulongzu Pulalu yishi [The Pulalu ritual of the Dulong]. Shancha 4: 22-21.

Li Jinming. 1994b. Dulongzu chuantong qu ming fangshi he paihang ming [Birth-rank names and traditional methods of choosing the name among the Dulong]. Shancha 5: 33-34.

Li Jinming. 1994c. Dulongzu pu yu xisu [Fishing customs of the Dulong]. Shancha 5: 40-42.

Li Jinming. 1994d. Dulong wenmian nŸ [Dulong face-tattooed women]. Shancha 6: 1.

Li Jinming. 1997. Youlai youqu de "pula" he "axi" [The wandering "pula" and "axi"]. Minzu Wenxue 7: 38-40.

Li Jinming. 1998. Jiyi zhong de biaoniu ji tian [Remembering the sacrifice of a bull to heaven]. Shancha 4: 46-51.

Li Jinming. 1999. Dulongzu yuanshi xisu yu wenhua [The Culture and primitive customs of the Dulong nationality]. (Minzu wenxue yanjiu jikan 13). Kunming: Yunnansheng Shehui Kexueyuan Minzu Wenxue Yanjiusuo, 277 p.

Li Jinming, ed. 2000. Dulongzu wenhua Daguan [An Overview of Dulong culture]. (Yunnan minzu wenhua daguan congshu). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

Li Xinming. 1987. Jinshe chu e long [Jinshe get rid of the evil dragon (story)]. Shancha: 6: 58-59.

Li Xuanlin. 2000. Dulongzu chuantong nonggeng wenhua yu shengtai baohu [Ecological protection and traditional farming culture of the Dulong nationality]. Yunnan Minzu Xueyuan Xuebao 17 (6): 70-73.

Li Zixian. 1981. Dulongzu wenxue gaikuang [Survey of Dulong litterature]. Yunnan shaoshu minzu wenxue ziliao 2: 136-164.

Li Zixian. 1983. Dulongzu [The Dulong nationality]. Yunnan shaoshu minzu hun su zhi [Annales des coutumes matrimoniales des nationalit*s minoritaires du Yunnan]. Kunming: Yunnan Renmin Chubanshe, pp. 243-253.

Li Zixian. 1998. Yunnan shaoshu minzu chuantong wenhua baocun jiaoyu chuyi? yi Nujiang xiagu zhu minzu wei lie [An opinion on training about Yunnan minority nationalities traditional culture protection ? the example of the nationalities of the Nujiang gorge]. Sixiang Zhanxian 4: 20-25.

Liu Dacheng. 1977. Yunnan shaoshu minzu shizhi. Dulongzu [Historical data on Yunnan minority nationalities. The Dulong]. Shehui zhanxian 5: 99-102.

Liu Dacheng. 1979. Shi lun Dulongzu de jiazu gongshe [Essay on the lineage community of the Dulong]. Minzu Yanjiu 2: 67-75.

Liu Dacheng. 1981. Dulongzu funü de wenmian [Dulong women facial tattoo]. Minzu Wenhua 2: 20-21.

Liu Dacheng. 1996. Dulongzu wenmian nyu [The Dulong face-tattoed women]. Minzu Tuanjie 9: 43-45.

Liu Dacheng. 1998. Dulongzu [The Dulong nationality]. (Minjian zhishi congshu). Beijing: Minzu Chubanshe.

Liu Dacheng, ed. 1999. Nuzu wenhua daguan [An Overview of Nu culture]. (Yunnan minzu wenhau daguan congshu). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe, 328 p.

Liu Juhuang. 1988a. Dulongyu dongci yanjiu (Studies on the Dulong verb). Yuyan Yanjiu 1988.1:176-191.

Liu Juhuang. 1988b. Dulongyu dongci yufa xingshi de lishi yanbian tansuo (On the historical development of the grammatical forms of the Dulong verb). Zhongyang Minzu Xueyuan Xuebao 1988.2:63-77.

Liu Juhuang. 1989. Dulongyu shengdiao yanjiu (A study on the tones of the Dulong language). Zhongyang Minzu Xueyuan Xuebao 1989.5.

Lo Ch’ang-p’ei. 1945. A preliminary study of the Trung language of Kung Shan. Harvard Journal of Asiatic Studies 8:343-348.

Luo Rongfen. 1990. Dulongzu hunyin jiating fengsu ji qi diaoshe [Familial matrimonial customs and their adaptation among the Dulong]. Minzuxue bao 1: 72-79.

Luo Rongfen. 1995. Dulongzu wenmian nü [Dulong face-tattooed women]. Shancha 1: 16-23.

Luo Rongfen. 1995. Face-tattooed women in nature. The Dulongs. Women's culture series: Nationalities in Yunnan. Kunming: Yunnan Education Publishing House. 39 p.

Min Weiren. 1924. Qiuyi ji [Record of the Qiu], in Xie Lin, Yunnan Youji, Shanghai Zhonghua Shuju.

Minzu wenti wuzhong congshu Yunnansheng bianji weiyuan hui, eds. 1981. Nuzu Lishi shehui diaocha [Investigations on the social history of the Nu nationality]. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe, 126 p.

Minzu wenti wuzhong congshu Yunnansheng bianji weiyuan hui, eds. 1981/1984. Dulongzu Lishi shehui diaocha [Investigations on the social history of the Dulong nationality]. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe. Vol. 1, 1981, 116 p. Vol. 2, 1984, 117 p.

Morse, Betty Meriwether (= Lapai, Suzan). 1975. Rawang migration routes and oral tradition. M.A. thesis, Indiana University.

Morse, Robert H. & Betty Morse. 1966. Oral tradition and Rawang migration routes. Essays offered to G. H. Luce by his colleagues and friends in honour of his seventy-fifth birthday, ed. by Ba Shin, Jean Boisselier, & A. B. Griswold, Vol. I, 195-204. Ascona, Switzerland: Artibus Asiae.

Morse, Robert H. 1962. Hierarchical levels of Rawang phonology. M.A. thesis, Indiana University.

Morse, Robert H. 1963. Phonology of Rawang. Anthropological Linguistics 5.5:17-41.

Morse, Robert H. 1965. Syntactic frames for the Rvwang (Rawang) verb. Lingua 15:338-369.

Morse, Stephen A. 1988a. A short update on Rawang phonology. Linguistics of Tibeto-Burman Area 11.2: 120-132.

Morse, Stephen A. 1988b. Five Rawang dialects compared plus more. Prosodic analysis and Asian linguistics: to honour R. K. Sprigg, ed. by David Bradley, Eugénie J.A. Henderson and Martine Mazaudon, 237-250. Canberra: Pacific Linguistics C-104.

Mya-Tu, U Ko Ko, U Aung-Than-Batu, U Kywe Thein, & U Than Tun Aung Hlang. 1967. The Tarons in Burma: The results of a scientific expedition by the Burma Medical Research Society. Rangoon: Central Press.

Nishida Tatsuo. 1987. Dokuriugo oyobi Nugo no yiti ni tuite (On the position of the Dulong and Nung languages). Toohoogaku Ronshuu Fortieth Anninversary Volume, p. 988-973.

Nuzu jianshi Bianxiezu, eds. 1987. Nuzu jianshi, [Brief history of the Nu nationality]. Zhongguo shaoshu minzu jianshi congshu. Kunming: Yunnan Renmin Chubanshe. 100 p.

Peng Taoqing. 1985. Dulongzu de bangtui [The Dulong puttees], Minzu Wenxue 5: 48.

Peng Yiliang. 1986. Nuzu chao shan jie [The mountain cult festival of the Nu nationality]. Minzu Diaocha Yanjiu 1: 22-23.

Qi Yao. 1995. Yaoyuan de Dulonghe [The remote Dulong valley]. Shancha 1: 6-15.

Sarep, Hpung. 1996. A study of the morphology of verbs and nouns in the Sinwal dialect of the Rawang language. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 19.2:93-184.

Shi Jizhong. 1997. Gongshan Dulongzu de "qila" [The qila of the Dulong of Gongshan]. Xinan minzu shehui xingtai yu jingji wenhua leixing. Kunming: Yunnan Jiaoyu Chubanshe, pp. 37-55.

Siyou Dingba [Li Jinming]. 1994. Dulongzu shoulie xisu [Hunting customs of the Dulong]. Shancha 6: 6-8.

Song Enchang. 1986a. Dulongzu de jiating gongshe ji qi jieti [The Dulong nationality familial community and its disintegration]. Yunnan shaoshu minzu yanjiu wen ji. Kunming: Yunnan Renmin Chubanshe, pp 29-47.

Song Enchang. 1986b. Dulongzu siyou caishan qiyuan de tansu [Exploration on the rise of the private property among the Dulong nationality]. Yunnan shaoshu minzu yanjiu wen ji: 48-61.

Song Zihua & Yang Yunfu. 1987. Chuang huo ren [The inventors of the fire]. Shancha 6: 40.

Sun Hongkai. 1982. Dulongyu jianzhi (A sketch of the Dulong language). Beijing: Minzu Chubanshe.

Sun Hongkai. 1988. Notes on a new language: Anong. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 11.1:27-63.

Sun Hongkai. 1999. Ji Anongyu: Dui yige zhujian shuaiwang yuyan de genzong guancha (Recording the Anong language: Observations on a language that is gradually dying). Zhongguo Yuwen 1999.5:352-357.

Sun Hongkai. 2000. Anongyu gaikuang (A brief introduction to the Anong language). Minzu Yuwen2000.4:68-80.

Sun Min. 1995a. Yaoyuan de xiagu [A remote gorge]. Shancha 1: 6-15.

Sun Min. 1995b. Gewagebu xia de xiao muwu [The little wooden houses at the foot of the Gawagebu]. Shancha 6: 64-78.

Sun Min. 1996. Zouguo guiling youyang de shanyan [Passing the cliffs of the wandering spirits]. Shancha 1: 66-75.

Tao Tianlin. 1997a. Nuzu wenhua shi [Cultural history of the Nu nationality]. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe. 331 p.

Tao Tianlin. 1997b. Dulongzu de yuanshi jiaoyu yu xuexiao de chansheng [The primitive education of the Dulong and the rise of schooling]. Yunnan Minzu Xueyuan Xuebao 3: 27-29.

Tao Yunkui. 1941-1942. Qiujiang jicheng [Record of a trip in the Qiujiang]. Xinan Bianjiang 12, 14, 15 [Reprinted in Zhongguo Kexueyuan Minzu Yanjiusuo, eds. 1964, pp. 19-34].

Tao Yunkui. 1942-1944. Ji ge Yunnan Zang-mian yuxi tuzu de chuangshi gushi [Cosmogonic histories of some tibeto-burmans indigenous people of Yunnan]. Bianjiang yanjiu luncong. Jinling Daxue Zhongguo Wenhua Yanjiusuo.

Wang Jun. 1983. Dulongzu de xueju he chaoju [Cave-dwelling and tree-dwelling among the Dulong]. Minzu Diaocha Yanjiu 1, pp. 83-100.

Wang Jun. 1984. Dulongzu shizhu zumeng de kaocha [Investigation about a ritual stone pilar of the Dulong]. Minzu Diaocha Yanjiu  2:144-150.

Wang Jun. 1985. Dulongzu piao niu ji tian [The Dulong sacrifice of the bull to heaven]. Minzu Diaocha Yanjiu3.

Wang Mingdong. 2001. Dulongzu de shengtai wenhua yu ke chixu fazhan [The Ecological culture and continuative development of the Dulong nationality]. Yunnan Minzu Xueyuan Xuebao 18 (3): 29-31.

Xia Hu. [1908]. Nu Qiu bian'ai xiang qing [Details on the Qiu and Nu border]. [Reprinted in Yin Mingde et al., 1933; partially in Zhongguo Kexueyuan Minzu Yanjiusuo, eds. 1964, pp. 11-15; and in Zhengxie Nujiangzhou weiyuanhui wenshi ziliao weiyuanhui, eds. 1994.1, pp. 113-134].

Xiao Ying. 1994. Yuan Ming Qing shiqi Nujiang diqu de minzu [Ethnic groups of the Nujiang region in Yuan, Ming and Qing periods]. Sixiang Zhanxian 1: 69-75.

Xiu Tingchun. 1988. Cong minjian wenxue kan Nuzu de wenhua tezheng [A look at the Nu culture characteristics from their popular literature]. Minzuxue Yanjiu Jikan 2: 87-104.

Yang Fashun. 1997. Shenqi de Shangu [A Mystical valley]. Kunming: Gongshan Dulongzu Nuzu Zizhixian Renmin Zhengfu, Yunnan Meishu Chubanshe.

Yang Fashun, Chen Hongsen. 1994. Dongfang da xiagu [The Grand Canyon of the East]. Kunming: Nujiang Lisuzu Zizhizhou Renmin Zhengfu, Yunnan Meishu Chubanshe.

Yang Heshu, Chen Qixin. 1976. Dulongzu fuxi shizu zhong de jiating gongshe shi xi [Essay on the familial community of the patrilineal clanship of the Dulong nationality] in Wenwu 8: 78-87.

Yang Jiangling. 2000. Dulongyu de chang yuanyin (Long vowels in the Dulong language). Minzu Yuwen 2000.2:38-44.

Yang Wu. 1985. Dulongwen bei pao chi le [(How) the deer ate the Dulong writings (story)]. Minzu Wenhua 1: 52.

Yang Yuxiang. 1985a. 'Zang Yi zou lang' Deng ren, Dulong he Jingpo de Zuti chu tan [Preliminary research on the ethnicity among the Jingpo, Dulong and Deng of the Tibeto-Yi corridor], in Minzu Diaocha Yanjiu 1-2: 45-52.

Yang Yuxiang. 1985b. Jiu tiao jiang de laiyuan [The origin of the nine rivers (story)]. Shancha 6: 17-7.

Yang Yuxiang. 1986c. Gongshan Dulongzu shehui wenhua kaocha [Investigation on the culture and society of the Dulong of Gongshan]. Minzu diaocha yanjiu, zhuankan 3: 48-74.

Yang Yuxiang. 2000. Boshulaling xuexian xia de minzu [The nationalities under the snow-line of the Boshula range]. Kunming: Yunnan Daxue Chubanshe, 222 p.

Yeuntang Seun. 1992. Rvwàng kàrutng (Rawang grammar). SEACS.

Yin Mingde, Yang Binquan. 1933. Yunnan beijie kancha ji [Record of a prospection on Yunnan northern frontier]. Kunming: Chengjiao Chubanshe.

Yin Shanlong. 1982. San xiongdi [The three brothers (story)]. Shancha 5: 42-44.

Yue Han & Long Chengyun. 1986. Hanyu Dulongyu duizhao keben (Chinese-Dulong comparative textbook. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

Yunnan Kunhua Minzong Jiaoyuguan, eds. 1933. Yunnan biandi wenti yanjiu [Research on Yunnan border areas problems]. [French translation, J. SIGURET (1937)].

Zhang Huijun. 1997. Nujiang Lisuzu, Nuzu, Dulongzu pinkun wenti yanjiu [Study of the poverty problem of the Lisu, Nu and Dulong nationalities in Nujiang]. Yunnan Shehui Kexue 3: 42-47.

Zhang Huijun. 1999. Dulongjiang liuyu de shengtai baohu yu fazhan [Development and ecological protection of the Dulong river area]. Yunnan Shehui Kexue 1: 61-67.

Zhang Qiaogui. 2000. Dulongzu wenhua shi [Cultural history of the Dulong nationality]. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe. 195 p.

Zhengxie Nujiangzhou Weiyuanhui Wenshiziliao Weiyuanhui, eds. 1994. Nujiang wenshi ziliao xuanji [Collection of historical literary documents on Nujiang]. Dehong Minzu Chubanshe. Vol. 1, 634 p. Vol. 2, 1275 p.

Zhengxie Nujiangzhou Weiyuanhui Wenshiziliao Weiyuanhui, eds. 1999. Dulongzu [The Dulong Nationality], Yunnansheng Nujiangzhou minzu wenshi ziliao congshu. Dehong Minzu Chubanshe.

Zhongguo Kexueyuan Minzu Yanjiusuo Yunnan Minzu Diaochazu, Yunnansheng Minzu Yanjiusuo Minzu Yanjiushi, eds. 1964. Yunnansheng Dulongzu lishi ziliao huibian [Compilation of historical documents on the Dulong nationality of Yunnan Province].

Zhu Faqing, Zou Yutang. 1984. Congming yonggan de Penggengpeng [The brave and clever Penggengpeng (story)]. Shancha 4: 40-46, 24.

Zou Yutang, Ye Shifu, Chen Rongxiang, ed., 1994. Nuzu Dulongzu minjian gushi xuan [Compilation of Nu and Dulong folk stories]. (Zhongguo shaoshu minzu minjian wenxue congshu - Gushi daxi), Shanghai: Shanghai Wenyi Chubanshe. 350 p.

< Back