Banner Placeholder

àru zùng (Literacy school)

Speakers:SA = Sàngdúng Abèl, BR = Bv̀ngsàr Rv̄m, RM = Ráwàng Mèrv̄m Date:August, 2006 Location:Tamwe Christian Center, Yangon Audio:Karu Zung.aup Checked:Andrew Mvná

Revised on 21st August 13.

1
RM 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
svrapèla 
svra 
teacher 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
èkø̀mráshàke 
è- 
N.1 
kø̀m1 
complete 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
ke1 
while 
tiqkàsè 
tiq1 
one 
kà 
word 
2 
DIM 
ngà 
ngà1 
1SG 
dvmv́n 
dvmv̀n 
discuss 
mvyǿng 
mvyǿ1 
want 
-ng 
1SG 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Rvwàngkà 
Rvwàng 
Rawang 
kà 
word 
nø 
nø 
TOP 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
shǿnsháìe 
shø̀n 
say 
shá1 
know 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
vldv̀ng 
vl1 
say 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'Now today while all you preachers are together, one thing I want to say, I guess it is the case that (we Rawangs) all can speak the Rawang language.'

2
myuq 
myoq 
cityᵇ 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
mv̀ng 
mv̀ng 
CT 
nø 
nø 
TOP 
shǿnmvsháò 
shø̀n 
say 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 

'The children who live in the city, though,do not know how to speak (Rvwang).'

3
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vdè 
v-2 
1SG 
1 
self 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
Mvjénàkí 
Mvjénà 
Myitkyina 
2 
from/then 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Rvwàngkà 
Rvwàng 
Rawang 
kà 
word 
nø 
nø 
TOP 
shǿnsháìe 
shø̀n 
say 
shá1 
know 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
vldv̀ng 
vl1 
say 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The children who live in the city, though,do not know how to speak (Rvwang).'

4
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
shá 
shá1 
know 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
gvsvt 
gvsat 
plan 
nàjønvtnø̀ng 
nv-2 
N.1 
jøn 
work.out 
-vt1 
DIR 
nø̀ng2 
2PL 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
dvdvmò 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íló 
í2 
COP 
2 
VOC 

'But to be able to write (I’d like to ask) you to come up with some ideas about how we can do that well, I think that.'

5
kagǿí 
ka3 
WH 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
jò 
jò 
correct 
dø 
3 
manner 
nø 
nø 
TOP 
vdu 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
dø 
3 
manner 
nø 
nø 
TOP 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
mvshá 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
shòlaqré 
shòlaq 
young.person 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 

'Isn’t it the case that no one knows how to spell and write correctly, the young people at this time?'

6
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
shǿnsháì 
shø̀n 
say 
shá1 
know 
-ì 
1PL 
dø 
3 
manner 
tiqdvchá 
tiq1 
one 
dvchá 
same 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
gø 
gø 
also 
laqshálúːngì 
laq- 
INDTV 
shá1 
know 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
1PL 
rø 
1 
read 
gø 
gø 
also 
laqshálúːngì 
laq- 
INDTV 
shá1 
know 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
1PL 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
dvdvmò 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, as we all know how to speak, let me say that may we all also be able to write as well, I think like that.'

7
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
kaq 
kaq3 
AL 
wàìnø̀ 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀2 
PS 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
svrapèlaí 
svra 
teacher 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
pèlaí 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
kø̀mráshà 
kø̀m1 
complete 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
gvsvt 
gvsat 
plan 
nàjønvtnø̀ng 
nv-2 
N.1 
jøn 
work.out 
-vt1 
DIR 
nø̀ng2 
2PL 

'What is a good way to make it happen? (you) preachers and elders, while we are together (let’s) work out some ideas.'

8
dèdvm 
è- 
N.1 
dvdvm 
think 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
rì 
1 
PL 
shvngbe 
shvngbe 
all 
Oh 
shø̀ːnì 
shø̀n 
say 
-ì 
1PL 
lè 
2 
of.course 
í 
í3 
right? 

'Let’s all talk about what you are thinking, shall we?'

9
BR 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàrudang 
kàru 
letter/writing 
dang1 
matter 
sing 
sing1 
concernᵇ 
dø 
3 
manner 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
dvhǿm 
dv-1 
CAUS 
hǿm 
meet 
mvyǿng 
mvyǿ1 
want 
-ng 
1SG 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Concerning Rawang literacy, what I want is in this way to give an idea.'

10
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
Dv̀ngsàr 
Dv̀ngsàr 
Dangsar 
rì 
1 
PL 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
Mamø 
Mamø 
Mameu 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
tété 
tété 
even.more 
kaq 
kaq3 
AL 
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 
kàru 
kàru 
letter/writing 
dang 
dang1 
CLF(side) 
ràìe 
1 
need 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'Now where we Rawang Dangsars live, Mameu region (we) need most.'

11
“ 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
má 
2 
” 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
vhømì 
v-1 
INTR 
høm2 
meet 
-ì 
1PL 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
pàdang 
1 
what 
dang1 
CLF(side) 
gø 
gø 
also 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
kàrudang 
kàru 
letter/writing 
dang1 
matter 
gø 
gø 
also 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'This literacy, when we now come together and ask “How is it?” [tone on vhø̀m? no, mid tone for intransitive, high tone for transitive ‘found/met unexpectedly’], (we need) every way. We also need the literacy program.'

12
Oh 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wervgaq 
we1 
that 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
kutaq 
ku2 
supposeʲ 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
dvdvmò 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
yaqdø̀ngkaq 
yaqdø̀ng 
night 
kaq3 
AL 
í 
í2 
COP 
má 
2 
Kàngpè 
Kàngpè 
Lord 
àngnitaq 
àng- 
NFP 
ni3 
day 
taq6 
LOC 
í 
í2 
COP 
má 
2 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
zùng 
zùng 
school 
poqaì 
poq1 
open.up 
-a 
BEN 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lúːnì 
lún1 
get 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
té 
té 
more 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
kà 
kà 
word 
gø 
gø 
also 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
rà 
1 
need 
we 
we2 
NOM 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 

'Therefore, in that area, (how I see as I) live the area, what I think is at night? or on Sundays? if we can start a school and if we can teach, it would be much better. This manner, in our region, we need to teach them the language also. (we realize that the language also needs to be taught)'

13
mòngkà 
mòngkà 
word(of.God) 
rø 
1 
read 
gø 
gø 
also 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
rà 
1 
need 
we 
we2 
NOM 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 

'We need to teach them how to read the word of God (Bible) as well.'

14
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
a2 
well 
mvrìng 
mvrìng 
village 
gvbà 
gvbà 
great 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nv̀nnv̀n 
nv̀nnv̀n 
always 
Sándésvgúl 
Sándésvgúl 
Sundayschool 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
poqò 
poq1 
open.up 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
vdòngtaq 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
taq6 
LOC 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lúːnìe 
lún1 
able/get 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'Therefore, in these big villages, (they often have) Sunday School programs where (literacy) is taught.'

15
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
mvlúːnì 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
“ 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
shvngøtshú 
shvngøt1 
teach 
shú4 
AGT.NOM 
lúnshì 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
má 
2 
” 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvdamì 
dvdvm 
think 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
tiqsiq 
tiq1 
one 
siq2 
verse 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'When we cannot teach like that in our area, we ask, “Can we get teachers from some area?” think like that (about ways to resolve the problem) that is one point.'

16
RM 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Kàngpè 
Kàngpè 
Lord 
àngnitaq 
àng- 
NFP 
ni3 
day 
taq6 
LOC 
wa 
wa2 
only/just 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
yaqdø̀ng 
yaqdø̀ng 
night 
yaqpoí 
yaq2 
night 
po 
turn.to 
1 
ADV 
wa 
wa2 
only/just 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
we 
we2 
NOM 
mvrìng 
mvrìng 
village 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tiqgǿgǿ 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
gǿ2 
RDP 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lúːnò 
lún1 
get 
2 
TNP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
tiqgǿgǿ 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
gǿ2 
RDP 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
té 
té 
more 
jòe 
jò 
correct 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'Then if you are going to teach only on Sunday, if you are going to teach only in the evenings, then there must be someone from the village, someone who could teach, that would be much helpful.'

17
Mmm 

'Mmm'

18
BR 
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
yadang 
ya1 
this/here 
dang1 
CLF(side) 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
sing 
sing1 
concernᵇ 
dø 
3 
manner 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
ngà 
ngà1 
1SG 
gø 
gø 
also 
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
mvyǿnge 
mvyǿ1 
want 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'Therefore, concerning this matter, I want to learn that teaching plan.'

19
yaqdø̀ngí 
yaqdø̀ng 
night 
1 
ADV 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
Kàngpè 
Kàngpè 
Lord 
àngni 
àng- 
NFP 
ni3 
day 
vsháng 
v-3 
NPR 
sháng 
morning 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
ni 
ni4 
then/if 
vta 
v-1 
INTR 
ta2 
free 
we 
we2 
NOM 
rvtø̀ 
rvtø̀ 
time 
ó 
ó 
right! 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
noqgú 
noqgú 
worshipʲ 
mvwáshì 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
we 
we2 
NOM 
rvtø̀ 
rvtø̀ 
time 
taq 
taq6 
LOC 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wàì 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvdamì 
dvdvm 
think 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
manì 
mvn1 
continue 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
v́l 
vl2 
exist 
gø 
gø 
also 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'In the evenings if not Sunday morning, or (some other free time) while we are not worshipping, (we could) teach, We have also taught and the program is continuing.'

20
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
té 
te1 
big 
mvnshìráì 
mvn1 
continue 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
1PL 
rì 
1 
PL 
tiq 
tiq1 
one 
shvleí 
shvle 
CLF(level) 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
gø 
gø 
also 
røshá 
1 
read 
shá1 
know 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'Like this one level of those that have been growing is beginning to be able to read.'

21
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
shvlekaq 
shvle 
CLF(level) 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
dvdamì 
dvdvm 
think 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
tiqsiq 
tiq1 
one 
siq2 
verse 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'The illiterate ones now, how can we teach them, that’s one point we are thinking about.'

22
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
zùng 
zùng 
school 
wàìnø̀ 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀2 
PS 
gø 
gø 
also 
vshø̀mnǿng 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
nǿng1 
CLF(year) 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
nø 
nø 
TOP 
poq 
poq1 
open.up 
bǿshà 
bǿ1 
PFV 
-shà 
1PL.past 

'Therefore we made the Rawang literacy school, opened (it) about three years ago.'

23
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
vtóng 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
rì 
1 
PL 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
svra 
svra 
teacher 
Nvngmaqí 
Nvng 
Nang 
maq2 
PL 
1 
AGT 
dègø̀nø̀ng 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
gø̀ 
complete 
nø̀ng2 
2PL 
we 
we2 
NOM 
yadang 
ya1 
this/here 
dang1 
CLF(side) 
kaq 
kaq3 
AL 
èwànø̀ng 
è- 
N.1 
1 
do/make 
nø̀ng2 
2PL 
we 
we2 
NOM 
vtóng 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
wa 
wa1 
say 
rì 
1 
PL 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
svra 
svra 
teacher 
Søní 
Søn 
Seun 
1 
AGT 
wanapmà 
wvn 
buy 
-vp 
TMdays 
-à 
T.past 
boktaq 
bok 
CLF(book)ᵇ 
taq6 
LOC 
yv̀ngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
jòe 
jò 
correct 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 

'But the teaching plans now you teacher Nang and them have prepared, the plan that you made to teach, which teacher Seun bought up there, when I saw the book I think that is good.'

24
weku 
we1 
that 
ku2 
supposeʲ 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wvngnø̀ 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø̀1 
liquor 
dvdvmdakngà 
dvdvm 
think 
daq4 
DIR(down) 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 

'We need to use that to teach, that is what I think.'

25
RM 
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
èvl 
è- 
N.1 
vl2 
exist 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
gø 
gø 
also 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
ó 
ó 
right! 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vtónglòng 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
lòng2 
CLF(general) 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
tiqlvnglvngsè 
tiqlvng 
moment 
lvng3 
RDP 
2 
DIM 
svrapèlaí 
svra 
teacher 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
shvngøtsháò 
shvngøt1 
teach 
shá1 
know 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
svra 
svra 
teacher 
Dvgungmaq 
Dvgung 
Dagung 
maq2 
PL 
Yónàmaq 
Yónà 
Jonah 
maq2 
PL 
vl 
vl2 
exist 
weí 
we1 
that 
1 
ADV 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
vtónglòng 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
lòng2 
CLF(general) 
dø 
3 
manner 
èsvnshì 
è- 
N.1 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tiqshaqí 
tiqshaq 
at.once 
1 
ADV 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'If that the case, while you are here, that teaching plan, in your little free time, the teachers here, the ones who know how to teach (with that), teacher Dagung, teacher Yona and them, when you learn the teaching plan from them, it is (easy and you) can get it very quickly. [tiqshaq in a short time]'

26
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
èvl 
è- 
N.1 
vl2 
exist 
chàmí 
chàm 
time 
1 
ADV 
gø 
gø 
also 
tiqlvng 
tiqlvng 
moment 
tiqlvng 
tiqlvng 
moment 
nàtadaq 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
ta2 
free 
daq4 
DIR(down) 
langí 
lang2 
CLF(time) 
1 
ADV 
èsvnshì 
è- 
N.1 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
í 
í3 
right? 

'Therefore, while you are staying there, you can learn about it in your free time. [nàtadaq ‘allowed to be free’]'

27
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
mvrìng 
mvrìng 
village 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 

'When (you go back to) their village (you can) teach.'

28
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tiqhvnhvnsè 
tiqhvn 
little.bit 
hvn3 
RDP 
2 
DIM 
røshálúːngò 
1 
read 
shá1 
know 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
rì 
1 
PL 
røshvmunshì 
1 
read 
shv- 
CAUS 
mun 
used.to 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
nø 
nø 
TOP 
abok 
a1 
DEM 
bok 
CLF(book)ᵇ 
kàru 
kàru 
letter/writing 
àngbok 
àng- 
NFP 
bok 
CLF(book)ᵇ 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Then ones who begin to be able to read a little bit, to practice reading, you need books like these.'

29
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
svrapèí 
svra 
teacher 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
tiqbok 
tiq1 
one 
bok 
CLF(book)ᵇ 
tiqbok 
tiq1 
one 
bok 
CLF(book)ᵇ 
tiqbok 
tiq1 
one 
bok 
CLF(book)ᵇ 
èrí 
è- 
N.1 
ri3 
carry 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 

'Teacher you can take one book from each kind [many kinds, one of each book]'

30
mvrìng 
mvrìng 
village 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
rì 
1 
PL 
laqshvmunshìlè 
laq- 
INDTV 
shv- 
CAUS 
mun 
used.to 
-shì1 
R/M 
2 
of.course 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The village people can practice reading. [let them practice]'

31
dvgá 
dvgá1 
other 
dø 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiq 
tiq1 
one 
mvrìng 
mvrìng 
village 
tiq 
tiq1 
one 
mvrìng 
mvrìng 
village 
wa 
wa2 
only/just 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
dø 
3 
manner 
shvngbe 
shvngbe 
all 
lvgǿmké 
laq- 
INDTV 
gǿm 
cover/reachable 
ke2 
BEN/RECP 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wàì 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
vdue 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
-e 
N.PAST 
má 
2 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
dvdvmò 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
ló 
1 
well! 

'But this program is not only for one village, to be able to spread the program, how can we do that, that is what I am thinking.'

32
tiq 
tiq1 
one 
mvrìng 
mvrìng 
village 
tiq 
tiq1 
one 
mvrìng 
mvrìng 
village 
gø 
gø 
also 
vchvk 
chvk 
importantʲ 
we 
we2 
NOM 
wa 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'Each village is important!'

33
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
we 
we1 
that 
mvrìng 
mvrìng 
village 
we 
we1 
that 
mvrìng 
mvrìng 
village 
shvngøtké 
shvngøt1 
teach 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
gø 
gø 
also 
shvngbe 
shvngbe 
all 
lvgǿmké 
laq- 
INDTV 
gǿm 
cover/reachable 
ke2 
BEN/RECP 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 

'Therefore, to be able to teach themselves in their own villages, and also to reach out the whole area, the whole tribe.'

34
SA 
a2 
well 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
lá 
1 
look.for 
ràku 
1 
need 
ku2 
supposeʲ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'We need to find away.'

35
Myèn 
Myèn 
Burmese 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
gø 
gø 
also 
not 
clear 
vnígvtvp 
v-3 
NPR 
2 
two 
gvtvp 
stack 
í 
í2 
COP 
dø 
3 
manner 
aqthúnglúng 
aqthúnglúng 
Ah.three.CLFᵇ 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
wàlúːngà 
1 
do/make 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
shaqtvngí 
shaq2 
be.old 
tvng1 
outer.edge 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
rìn 
rìn 
uniformity 
wa 
wa2 
only/just 
shá 
shá1 
know 
vráámì 
v-1 
INTR 
1 
agree 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'The Burmese literacy they duplicated in two programs one is called “triple ah”(since) they started all the old people can all read alike (to the same level).'

36
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
bat 
bat 
ageʲ 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
gø 
gø 
also 
kaláy 
ka3 
WH 
láy 
lineᵇ 
kèní 
kèní 
from 
èzángò 
è- 
N.1 
zv́ng 
put.in 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
tø̀ku 
tø̀ 
short 
ku2 
supposeʲ 
èzángò 
è- 
N.1 
zv́ng 
put.in 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
vpáne 
v-1 
INTR 
pán1 
quick 
-e 
N.PAST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
nø 
nø 
TOP 
nàmaq 
1 
2SG 
maq2 
PL 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
èshá 
è- 
N.1 
shá1 
know 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
té 
té 
more 
èshánø̀nge 
è- 
N.1 
shá1 
know 
nø̀ng2 
2PL 
-e 
N.PAST 

'Therefore, because this is the age of education, whichever way we put in our Rawang literacy (training), how can we do it in a short time, which way is faster (to learn or more effective), you literate people (should) know more about it.'

37
darì 
darì 
long.ago 
kàru 
kàru 
letter/writing 
wa 
wa2 
only/just 
vní 
3 
repeat 
we 
we2 
NOM 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
dø 
3 
manner 
NG 
NG 
NG 
wa 
wa2 
only/just 
vní 
3 
repeat 
we 
we2 
NOM 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
dø 
3 
manner 
kadangdang 
ka3 
WH 
dang1 
CLF(side) 
dang3 
RDP 
èzángò 
è- 
N.1 
zvng1 
be.in 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
téwa 
té 
more 
wa2 
only/just 
tø̀e 
tø̀ 
short 
-e 
N.PAST 
téwa 
té 
more 
wa2 
only/just 
shá 
shá1 
know 
vpáne 
v-1 
INTR 
pán1 
quick 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 

'Instead of repeating the old teaching method, saying G, K, Q, H, NG, not repeating all like that, which method is effective, faster to learn , that’s one point.'

38
vnípv̀n 
v-3 
NPR 
2 
two 
pv̀n 
CLF(kind) 
wapv̀n 
wa1 
call 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 

'Secondly (the second type is)'

39
é 
é 
EXCL 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
svra 
svra 
teacher 
Hamí 
Ham 
Ham 
1 
AGT 
shúːnò 
shún 
request/propose 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
Dv̀ngsàr 
Dv̀ngsàr 
Dangsar 
wa 
wa2 
only/just 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
ó 
ó 
right! 
kagǿí 
ka3 
WH 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 

'Like preacher Ham said, It’s not only Dangsar (who do not know the Rawang literacy) all (of us don’t know), nobody knows.'

40
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
shvngbe 
shvngbe 
all 
shá 
shá1 
know 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
nø 
nø 
TOP 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
mvrìng 
mvrìng 
village 
vrv̀m 
v-3 
NPR 
rv̀m 
every 
taq 
taq6 
LOC 
lvlúːnò 
laq- 
INDTV 
lún1 
get 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
dèdvmlúːngò 
è- 
N.1 
dvdvm 
think 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
taq 
taq5 
upper.place 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
tǿ 
tø̀ 
short 
vtvngku 
v-3 
NPR 
tvng1 
superlative.degree 
ku2 
supposeʲ 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
zí 
1 
give 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
kàru 
kàru 
letter/writing 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
rí 
ri3 
carry 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
mvrìng 
mvrìng 
village 
vrv̀mkaq 
v-3 
NPR 
rv̀m 
every 
kaq3 
AL 
shèngøːtnò 
è- 
N.1 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tvné 
tvné 
almost 
shá 
shá1 
know 
vpán 
v-1 
INTR 
pán1 
quick 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vrádaqna 
v-1 
INTR 
1 
agree 
daq4 
DIR(down) 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
sháshìe 
shá1 
know 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Therefore for everyone to be able to learn equally well, for every village to be able to receive education, when you think about how to do it for upper region the shortest way [tone change on tø̀!], train to (some people) [after training (some people)?], take these books up north, when you teach in every village, that may be almost the fastest way for them (to learn).'

41
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùngtaq 
zùng 
school 
taq6 
LOC 
tiqsédán 
tiq1 
one 
2 
ten 
dán 
CLF(standardᵇ) 
rì 
1 
PL 
vle 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
rì 
1 
PL 
dira 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
gvzà 
gvzà 
much 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
sv̀me 
sv̀m 
small 
-e 
N.PAST 

'When students come to the three month school, the high school students also come to study, (they) don’t know the Rawang literacy, so they feel bad (discouraged).'

42
shèngøt 
è- 
N.1 
shvngøt1 
teach 
daqò 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
uyv́ngø 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
gø 
gø 
also 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
gø 
gø 
also 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqgǿí 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
wa 
wa2 
only/just 
sháò 
shá1 
know 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
shvngøtnò 
shvngøt2 
seven 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
gø 
gø 
also 
mvlúm 
mv- 
NEG 
lúm 
participate 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ísháò 
í2 
COP 
shá1 
know 
2 
TNP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
gø 
gø 
also 

'When you are teaching, in their heart, they are already grown ups, they are taught by uneducated person, but only knows only Rawang literacy, They are not interested in learning.'

43
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
sv̀m 
sv̀m 
small 
shvle 
shvle 
CLF(level) 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvgùːngì 
dv-1 
CAUS 
gòng 
enter 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
è 
è 
yes 
vbat 
v-3 
NPR 
bat 
ageʲ 
vramò 
ram2 
good.age 
2 
TNP 
shvle 
shvle 
CLF(level) 
kèní 
kèní 
from 
tiqshaqí 
tiqshaq 
at.once 
1 
ADV 
shálúːngò 
shá1 
know 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
èzv́ngaò 
è- 
N.1 
zv́ng 
put.in 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
shá 
shá1 
know 
vrálongna 
v-1 
INTR 
1 
agree 
long​2 
DIR(up) 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
dvhǿm 
dv-1 
CAUS 
høm2 
meet 
mvyǿnge 
mvyǿ1 
want 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'But if/when we start with the children, younger ones [?], they will learn faster,then everyone will know the (Rawang) literacy [use of na!], I want to suggest that. [changed tone on dvhø̀m]'

44
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
taqyv́ngø 
taq6 
LOC 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
vzv̀ngkaq 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
kaq3 
AL 
gø 
gø 
also 
èpoq 
è- 
N.1 
poq1 
open.up 
bǿshà 
bǿ1 
PFV 
-shà 
1PL.past 
dø 
3 
manner 
svra 
svra 
teacher 
Dvgungmaq 
Dvgung 
Dagung 
maq2 
PL 
di 
di 
go 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
poqòlòng 
poq1 
open.up 
2 
TNP 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
we 
we1 
that 
gø̀nwang 
gø̀nwang 
districtʲ 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
gǿ 
gǿ1 
CLF(person) 
vchvknge 
chvk 
perfectʲ 
-e 
N.PAST 
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
mvrìng 
mvrìng 
village 
kèní 
kèní 
from 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
tøptøpwa 
tøp1 
detail 
tøp4 
RDP 
wa2 
only/just 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
kaq 
kaq3 
AL 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
zí 
1 
give 
agø̀nwang 
a1 
DEM 
gø̀nwang 
districtʲ 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
shvlá 
shvlá 
moon 
èzí 
è- 
N.1 
1 
give 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
vrávme 
v-1 
INTR 
1 
flat/even 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 

'Then up there (in the North) you have taught before, teacher Dagung and them go there (to teach), for that program in the regions, find out who is important, (from) how many villages (do you want to teach), give clear picture of the program to them, from this region (this person), give good advice [changed tone on shvla!], (you will be able to) teach all.'

45
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
kàru 
kàru 
letter/writing 
kà 
kà 
word 
nø 
nø 
TOP 
tiq 
tiq1 
one 
ìdung 
ìdung 
region 
kaq 
kaq3 
AL 
wa 
wa2 
only/just 
íwí 
í2 
COP 
we2 
NOM 
1 
INST 
dvgá 
dvgá1 
other 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
shvngbe 
shvngbe 
all 
nø 
nø 
TOP 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
íshà 
í2 
COP 
-shà 
1PL.past 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
màpo 
mv- 
NEG 
po 
turn.to 
we 
we2 
NOM 
vl 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
ó 
ó 
right! 

'The dialect that is in the literacy, it is spoken only in one area [why –ı́ here?], even though all of us are Rawangs, it’s not possible to speak this dialect, so we do not have to mention it, right! [changed tone on shø̀n before rà!]'

46
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
wavm 
1 
do/make 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
Dv̀ngsàr 
Dv̀ngsàr 
Dangsar 
gø 
gø 
also 
Dv̀ngraq 
Dv̀ngraq 
Dangra 
gø 
gø 
also 
Mvshv́ng 
Mvshv́ng 
PN(place) 
Dvmàng 
Dvmàng 
Damang 
Krvngkú 
Krvngkú 
PN(region) 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
lángì 
lvng1 
hold/use 
-ì 
1PL 
bok 
bok 
CLF(book)ᵇ 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
kàru 
kàru 
letter/writing 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
dvhǿm 
dv-1 
CAUS 
høm2 
meet 
mvyǿnge 
mvyǿ1 
want 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'(But) the Rawang literacy is (for all different dialects), Dangsar, Dangra, Mashang, Damang Krangku we all use this book (literacy), it is (for us you must teach the literacy) I think like that, I want to give this idea. [changed tone on dvhø̀m before mvyǿng!]'

47
RM 
vzv̀ng 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
mvrìng 
mvrìng 
village 
rvgaqø 
rvgaq1 
land/place 
-ø 
LOC 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
rvzaq 
rvzaq 
difficult 
we 
we2 
NOM 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
ó 
ó 
right! 

'Before in the villages, it was not that difficult to have trainings, right!'

48
SA 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'No, it is not.'

49
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
móngdàn 
móngdàn 
country 
øplapkaq 
øp 
rule 
lap2 
side 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
gø 
gø 
also 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
shvyvk 
shv- 
CAUS 
yvk 
difficult 
we 
we2 
NOM 
vl 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
ku 
ku1 
that 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
rì 
1 
PL 
poqlúːnì 
poq1 
open.up 
lún1 
able/get 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
walòngsv̀ng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
sv̀ng4 
LOC 
gø 
gø 
also 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
gvsvt 
gvsat 
plan 
vjønì 
jøn 
work.out 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
nø 
nø 
TOP 
shvlana 
shvla 
good 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'But now the country’s rulers, (they) give a little trouble so how can we cope with that, how can we start tranings , let’s think about that (matter) what would be good.'

50
to 
to3 
just.past 
tiqlvng 
tiqlvng 
moment 
vshaq 
v-1 
INTR 
shaq2 
be.old 
Abèlí 
Abèl 
Abel 
1 
AGT 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
zángì 
zv́ng 
put.in 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
jòe 
jò 
correct 
-e 
N.PAST 
má 
2 
wa 
wa1 
say 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'A while ago like Elder Abel said, in the three month school, can we put this program, things like that.'

51
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
mvrìng 
mvrìng 
village 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
wa 
wa1 
say 
laqsvnshìra 
laq- 
INDTV 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 

'Only the ones who will really teach in the villages can come there, get trained.'

52
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
muju 
muju 
preschoolᵇ 
vl 
vl2 
exist 
mvrìng 
mvrìng 
village 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
muju 
muju 
preschoolᵇ 
svramaq 
svra 
teacher 
maq2 
PL 
rì 
1 
PL 
laqsvnshìra 
laq- 
INDTV 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 

'If there is a preschool in the village then the preschool, teachers come and get trained.'

53
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
muju 
muju 
preschoolᵇ 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lúːnò 
lún1 
able/get 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
laqsvnshìra 
laq- 
INDTV 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Then, from villages where they don't have preschool, other who are capable of teaching other can come and get trained.'

54
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wálún 
1 
do/make 
lún1 
able/get 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
Oh 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
rì 
1 
PL 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
tvyø 
tvyø 
plan/order 
zv́nglúnshì 
zv́ng 
put.in 
lún1 
able/get 
-shì1 
R/M 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
shvngøtshú 
shvngøt1 
teach 
shú4 
AGT.NOM 
rì 
1 
PL 
laqdilong 
laq- 
INDTV 
di 
go 
long​2 
DIR(up) 

'If we can do like that [changed tone before aux verb!], O, (What I want to say is) in the three month school, if we can put the literacy program in there [no changed tone before aux because already high!], the trainers will came from here (Yangon).'

55
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
vshø̀mlvbán 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
lvbán 
weekʲ 
shèngøt 
è- 
N.1 
shvngøt1 
teach 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
svra 
svra 
teacher 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
mvmesè 
mvme 
several 
2 
DIM 
jangvme 
jang 
expert 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Then after you teach them (train) teach them there two or three weeks, they will get some training to teach, right!'

56
vdèdè 
v-2 
1SG 
1 
self 
1 
self 
mvrìng 
mvrìng 
village 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
lo 
lo 
return 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
rá 
2 
again 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 

'Then they go back to their own village and teach.'

57
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
mvrìng 
mvrìng 
village 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
røshá 
1 
read 
shá1 
know 
lúːngò 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
téwa 
té 
more 
wa2 
only/just 
rø 
1 
read 
jòr 
jòr 
have.energy 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
àngbok 
àng- 
NFP 
bok 
CLF(book)ᵇ 
zí 
1 
give 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvdamìe 
dvdvm 
think 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'After teaching when the village people are able to read, to become fluent readers, we think (we will) give books to read. [Why lèga àngbok?]'

58
nvm 
nvm1 
sell 
gø 
gø 
also 
nvm 
nvm1 
sell 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
zí 
1 
give 
gø 
gø 
also 
zí 
1 
give 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'They are to sell and to give away.'

59
SA 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shvtàvpshà 
shvtà 
talk/dicuss 
-vp 
TMdays 
-shà 
1PL.past 
dø 
3 
manner 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
nø 
nø 
TOP 
vlámì 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'It is just like what we said (before the plan doesn’t change), We have the three month school now.'

60
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
dvhømì 
dv-1 
CAUS 
høm2 
meet 
-ì 
1PL 
lòngí 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
poqìlòng 
poq1 
open.up 
-ì 
1PL 
lòng2 
CLF(general) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, we can combine it with that.'

61
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
yakaq 
ya1 
this/here 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
svra 
svra 
teacher 
èdìlóngnø̀ngke 
è- 
N.1 
di 
go 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ng2 
2PL 
ke1 
while 
tvrà 
tvrà 
road 
zìrøk 
zìrøk 
fareᵇ 
nø 
nø 
TOP 
nàmaqni 
1 
2SG 
maq2 
PL 
ni4 
then/if 
dawøn 
dawøn 
responsibilityᵇ 
èláshìdaqnø̀nge 
è- 
N.1 
1 
look.for 
-shì1 
R/M 
daq4 
DIR(down) 
nø̀ng2 
2PL 
-e 
N.PAST 

'Therefore, when you teachers (trainers) have come from here (Yangon), you find you own travel expenses.'

62
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
ámì 
vm2 
eat 
-ì 
1PL 
rì 
1 
PL 
ni 
ni4 
then/if 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
gónggi 
góng gi 
worry 
nø 
nø 
TOP 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 

'Once you arrive there you will eat what we eat, so (you) do not worry (about food).'

63
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kà 
kà 
word 
dètuqlóngnø̀ngke 
è- 
N.1 
dvtuq 
bring 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ng2 
2PL 
ke1 
while 
mvrìng 
mvrìng 
village 
vrv̀m 
v-3 
NPR 
rv̀m 
every 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
svmaq 
svmaq 
little 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
sháò 
shá1 
know 
2 
TNP 
shvle 
shvle 
CLF(level) 
tiqkok 
tiq1 
one 
kok 
room 
taq 
taq6 
LOC 
dvtdvt 
dvtdvt 
separatelyᵇ 
laqshvngøtnò 
laq- 
INDTV 
shvngøt2 
seven 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
we 
we1 
that 
vdòng 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
taq 
taq6 
LOC 
nyatnì 
nyat 
squeeze.inᵇ 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
kagǿí 
ka3 
WH 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvcheò 
mv- 
NEG 
che1 
dispute 
2 
TNP 
vzúyaqí 
súyaq 
governmentᵇ 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvcheò 
mv- 
NEG 
che1 
dispute 
2 
TNP 
móng 
móng 
region/country 
vsv̀ngí 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvcheò 
mv- 
NEG 
che1 
dispute 
2 
TNP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vdu 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
we 
we2 
NOM 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
gø 
gø 
also 
màngvt 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Dukdàng 
Dukdàng 
Dukdang 
kèní 
kèní 
from 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
màngvt 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'When you send the word (we will collect) from every village, the ones who may be able to teach, let them be taught in one class separately (not mixed with the Bible students), If we put this program in the (three month school), no one will say anything (to stop it), even the government (local authorities) will not argue about it, the community will not argue, (because) that is a good work. The three month school is now steady. Then the training in Dukdang (not clear which training ... cannot hear) has been steady (the authorities will not bother us).'

64
ku 
ku1 
that 
vpweq 
vpweq 
teamᵇ 
gø 
gø 
also 
goqì 
go3 
call 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
tiqyv́ngø 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
dvtdvt 
dvtdvt 
separatelyᵇ 
tiqkok 
tiq1 
one 
kok 
room 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
waku 
wa1 
say 
ku2 
supposeʲ 
wa 
wa1 
say 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
shvlá 
shvlá 
moon 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
ídaqe 
í2 
COP 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvdvmshìe 
dvdvm 
think 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'If we invite that group (not clear which group, may be the opposite side), put them in one class separately, but under the protection of the three month school, then from there something good will come out, I think.'

65
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nø 
nø 
TOP 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
taq 
taq6 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
èshø̀nnø̀ngke 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
nø̀ng2 
2PL 
ke1 
while 
dak 
dvk2 
guess 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'I though about it in my heart/mind when you talked about it (the day before).'

66
RM 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vdu 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dø 
3 
manner 
vshv́me 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'That seems quite right isn’t it!'

67
wekvtní 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
mvdø̀ng 
mvdø̀ng2 
main 
nø 
nø 
TOP 
Gv̀mdì 
Gv̀mdì 
Putao 
gø̀nwang 
gø̀nwang 
districtʲ 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'But it seems it is only for the Kamti (Putao) region.'

68
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
dvdamì 
dvdvm 
think 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Nokmúng 
Nokmúng 
Nongmong 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
Kònglv̀ngpǿ 
Kònglàngpǿ 
Khonglangpheu 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
ku 
ku1 
that 
Zítv̀ng 
Zítv̀ng 
Zithang 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
Chv̀ngjùng 
Chv̀ngjùng 
Changjung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
shvngbe 
shvngbe 
all 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lún 
lún1 
able/get 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vlǿmshàì 
lǿm 
trust 
-shà 
1PL.past 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
vdèí 
v-2 
1SG 
1 
self 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vrúm 
v-1 
INTR 
rúm 
far 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
dí 
di 
go 
mvlúːnì 
mv- 
NEG 
lún1 
able/get 
-ì 
1PL 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'What we are thinking is all the areas like Nokmung region, Konglvngpu region, Zitang region, what is the area called! Changjung region also, we hope to teach in all of them, (I am sure) we (all regions), cannot go that far. [tone change before aux!]'

69
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
we 
we2 
NOM 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
yv́ngsv̀ng 
yv́ng1 
place/at 
sv̀ng4 
LOC 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
tiq 
tiq1 
one 
vdòng 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
kí 
2 
from/then 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
vshø̀mgǿ 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
gǿ1 
CLF(person) 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
vshø̀mgǿ 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
gǿ1 
CLF(person) 
go 
go1 
CLF(animal) 
lúnshì 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
má 
2 

'Therefore, (can we invite them) to the three month school, may be from one region, can we invite two, three people?'

70
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
wáshvla 
1 
do/make 
shvla 
good 
má 
2 

'Would that be possible?'

71
SA 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Yes, that can be.'

72
SA 
Nokmúng 
Nokmúng 
Nongmong 
mv̀ng 
mv̀ng 
CT 
nø 
nø 
TOP 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
shvngøtdv̀ng 
shvngøt1 
teach 
dv̀ng2 
just 

'In Nokmung, on the other hand, there is a three month school, so that place can be taught also, (But) from this Changjung region, Oh!'

73
ya 
ya1 
this/here 
Chv̀ngjùng 
Chv̀ngjùng 
Changjung 
ìdung 
ìdung 
region 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 

'From this Changjung area.'

74
BR 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
gø 
gø 
also 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 

'There is a three month school also, there.'

75
SA 
vl 
vl2 
exist 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shvngøtdv̀ng 
shvngøt1 
teach 
dv̀ng2 
just 
tiqyv́ngyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
yv́ng3 
RDP 

'(If there is) (you can) teach wherever the schools are.'

76
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
la 
la- 
if 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
jø̀ngjǿng 
jø̀ngjǿng 
really 
mvrìng 
mvrìng 
village 
taq 
taq6 
LOC 
vdèí 
v-2 
1SG 
1 
self 
1 
AGT 
sháshì 
shá1 
know 
-shì1 
R/M 
we 
we2 
NOM 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
tùng 
tùng2 
go.onself 
go 
go3 
call 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
kaq 
kaq3 
AL 
lvdi 
laq- 
INDTV 
di 
go 
daq 
daq4 
DIR(down) 
dø 
3 
manner 
we 
we1 
that 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
kèní 
kèní 
from 
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
dvsit 
dvsit 
another.step/levelᵇ 
lashvngøt 
laq- 
INDTV 
shvngøt1 
teach 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 

'If there is not any kind of school, just go to the village (trace) the person you know you go there invite them to come to training, then from there in his own village, he/she can teach.'

77
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
nàmaqí 
1 
2SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
mèhøq 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
høq1 
arrive/reach 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 

'The mountianous area where you cannot go.'

78
SA 
tété 
tété 
even.more 
nø 
nø 
TOP 
Bvdó 
Bvdó 
Putao 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dvsit 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
dvkang 
dvkvng 
disperse 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
ku 
ku1 
that 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
té 
té 
more 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

'Teach them mainly in Putao plain, from there spread to other places, it can be spread out, that is good.'

79
BR 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
shá 
shá1 
know 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
to 
to3 
just.past 
svramèí 
svra 
teacher 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
shá 
shá1 
know 
màráv́mshà 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
1 
agree 
-vm 
DIR 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
kalòng 
ka3 
WH 
lòng2 
CLF(general) 
yv́ngshì 
yv́ng1 
place/at 
-shì1 
R/M 
má 
2 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
kàru 
kàru 
letter/writing 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kàru 
kàru 
letter/writing 
mv́n 
mv́n1 
create 
mvbá 
mv- 
NEG 
1 
enough 

'To be able for everyone to know the Rawang literacy, like teacher said a while ago, the reason that everyone does not know the literacy is what is seen is , there is not enough of creating books.'

80
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
má 
2 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
rødvmv́n 
rødvmv́n 
primer 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
bok 
bok 
CLF(book)ᵇ 
vníbok 
v-3 
NPR 
bok 
CLF(book)ᵇ 
wabok 
wa1 
say 
bok 
CLF(book)ᵇ 
høq 
høq3 
up.to 
nø 
nø 
TOP 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
nø 
nø 
TOP 
vrushaq 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
shaq3 
PERF 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
màru 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
ó 
ó 
right! 

'(When you think) why is it like that Reader/primer the first and second books, have already been written, from that no more books were written!'

81
vrushú 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
shú4 
AGT.NOM 
màv̀lámì 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'There are no writers anymore.'

82
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
yàng 
yv̀ng2 
TMyrs 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
svmaqmaqsè 
svmaq 
little 
maq2 
PL 
2 
DIM 
rø 
1 
read 
gø 
gø 
also 
sháòe 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'The ones who learn those books (they know), a little bit of (literacy)'

83
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
mvngv̀ng 
mv- 
NEG 
ngv̀ng1 
firm 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
vmvngmaq 
v-1 
INTR 
mvng 
lose 
maq2 
PL 
vmvng 
v-1 
INTR 
mvng 
lose 

'Because those books were not strong enough! (they) were (torn and) lost. [maq as plural with object!?]'

84
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
mvrìng 
mvrìng 
village 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
màdá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
1 
have/own 

'So in the villages no books are available.'

85
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
kàru 
kàru 
letter/writing 
shvngbe 
shvngbe 
all 
shávrá 
shá1 
know 
v-1 
INTR 
1 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
nv̀mbvt 
nv́mbvt 
numberᵉ 
tiqtaq 
tiq1 
one 
taq6 
LOC 
rà 
1 
we 
we2 
NOM 
kàru 
kàru 
letter/writing 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàru 
kàru 
letter/writing 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
dø 
3 
manner 
shøl 
shøl1 
lead 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
kàru 
kàru 
letter/writing 
kèní 
kèní 
from 
ó 
ó 
right! 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
àngbok 
àng- 
NFP 
bok 
CLF(book)ᵇ 
kèní 
kèní 
from 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gvzà 
gvzà 
much 
vyéjíe 
-e 
N.PAST 

'Therefore to become literate, what we now need first is (books), If one needs to be developed in literacy, (we need) books to guide (we need) books that is important.'

86
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
guzvle 
ku 
ku1 
that 
godv̀ng 
go3 
call 
dv̀ng2 
just 
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
laqsvnshìra 
laq- 
INDTV 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 

'They can be invited as special trainee, and let them learn.'

87
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'Even if they learn if there are no books available there will be no progress.'

88
àngwà 
àngwà 
usually 
zìdvng 
zìdvng 
level 
taqni 
taq6 
LOC 
ni5 
surely/only 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

It will be the same as before (no changes for good)'

89
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
dø 
3 
manner 
shøl 
shøl1 
lead 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
àngbok 
àng- 
NFP 
bok 
CLF(book)ᵇ 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dangtaq 
dang1 
CLF(side) 
taq6 
LOC 
àngshv́r 
àng- 
NFP 
shv́r 
new 
àngshv́r 
àng- 
NFP 
shv́r 
new 
wálún 
1 
do/make 
lún1 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
vyéjíe 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
dvdvmòe 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Therefore to develop or to lift up the existing level and to lead (forward) to produce books new books is important.'

90
RM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kàru 
kàru 
letter/writing 
àngbok 
àng- 
NFP 
bok 
CLF(book)ᵇ 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
gø 
gø 
also 
ó 
ó 
right! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
mvshǿlsè 
mvshǿl 
story 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
gø 
gø 
also 
ó 
ó 
right! 
mvshǿlsè 
mvshǿl 
story 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
gø 
gø 
also 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'To make books like that, to write short stories, to write stories [why gø after nø?], we need to have another training.'

91
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
gø 
gø 
also 
wedøni 
we1 
that 
3 
manner 
ni4 
then/if 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
chiːpmì 
chip1 
put.in 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
té 
té 
more 
{[ 
SA 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
}, 
{[ 
BR 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
}. 

'That training also in the three month school, if we include that it will be (better). That’s good.'

92
RM 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
kàru 
kàru 
letter/writing 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
mvyǿ 
mvyǿ2 
smoke 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
vl 
vl2 
exist 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvme 
mvme 
several 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ílòng 
í2 
COP 
lòng2 
CLF(general) 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
mvmv́naì 
mv- 
NEG 
mv́n1 
create 
-a 
BEN 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
màru 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
lúːngò 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 

'(if we did that) the people who have a heart to write who have the desire to write, there are so many of them, but if we do not create work like that for them, they will not (have a chance) to write.'

93
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ílòng 
í2 
COP 
lòng2 
CLF(general) 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
mv́n 
mv́n1 
create 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
mvme 
mvme 
several 
kø̀mra 
kø̀m1 
complete 
ra2 
DIR(same.level) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vruneshì 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
ne2 
want 
-shì1 
R/M 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
lúːngòe 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
í 
í3 
right? 

'If we create something like that, several people will come, they will write what is in their hearts.'

94
runeshì 
ru1 
write 
ne2 
want 
-shì1 
R/M 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
lúːngòe 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The ones who have a heart to write will write.'

95
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
mvkún 
mvkún 
song 
mv́njòr 
mv́n1 
create 
jòr 
have.energy 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvkún 
mvkún 
song 
mv́n 
mv́n1 
create 
lúːngòe 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Then the song writers also will write new songs.'

96
tétéwa 
tété 
even.more 
wa2 
only/just 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
we 
we1 
that 
dangtaq 
dang1 
CLF(side) 
taq6 
LOC 
nøtlòng 
nøt1 
mind/heart 
lòng2 
CLF(general) 
lvlúm 
laq- 
INDTV 
lúm 
participate 
long 
long​2 
DIR(up) 
dø 
3 
manner 
ladvzaqshìlong 
la4 
PL 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 
long​2 
DIR(up) 
dø 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
nònggùn 
nònggùn 
physical.strength 
zí 
1 
give 
ràku 
1 
need 
ku2 
supposeʲ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'To get them to become more interested to give it a try, we need to encourage them. [ku ı́e construction!]'

97
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
rì 
1 
PL 
mvmeme 
mvme 
several 
wálún 
1 
do/make 
lún1 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
jò 
jò 
correct 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
dvdvmshìe 
dvdvm 
think 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Therefore if we could give more trainings [partial reduplication; changed tone on wà!], it’s very appropriate, (I) think.'

98
SA 
darì 
darì 
long.ago 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
taq 
taq6 
LOC 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There is a story the old people told in the past.'

99
lìpòng 
lìpòng 
meeting 
rì 
1 
PL 
taq 
taq6 
LOC 
gø 
gø 
also 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqlvng 
tiqlvng 
moment 
rø̀mnvngpèí 
rø̀mnvng 
friend 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
nardaqò 
nar 
stop 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
“ 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
Mv̀ngrùng 
Mv̀ngrùng 
Mangrung 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
nv̀mgáí 
nv̀m 
sun 
1 
bright 
1 
INST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
gáí 
1 
bright 
1 
INST 
lvp 
lvp1 
send.word 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
” 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
padø 
pa1 
side 
3 
manner 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
nvpnǿng 
nvpnǿng 
next.year 
poq 
poq1 
open.up 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
mèpvng 
mèpvng 
after 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wàìke 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
ke1 
while 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
vshøt 
v-1 
INTR 
shøt 
move 

'In the gatherings. (I will wait) for a little while until my friend stops (singing mangrung), He said, “I will sing (mangrung) until the light has caught up with me” [no changed tone before lv́m!], It is like that, (I) will teach later. [padø?] (I will) start next year, (I will) do it later , when we do like that, the work moves further.'

100
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
lv́ng 
lvng1 
hold/use 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
màshvnángì 
mv- 
NEG 
shvnáng 
push 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kadvgvp 
ka3 
WH 
dvgvp1 
era/time 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
wàatnò 
1 
do/make 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
má 
2 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
nøt 
nøt1 
mind/heart 
dvnv́ngshìke 
dv-1 
CAUS 
nv́ng1 
move.slowly 
-shì1 
R/M 
ke1 
while 
téwa 
té 
more 
wa2 
only/just 
bvnyashin 
bvnyashin 
educated.personᵇ 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
kutong 
ku1 
that 
tong 
corner 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
bedaqe 
be2 
use.up 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 
yó 
ó 
right! 

'And also people whom we can work together, if we do not push enough [start off the program quick], when, how, what will they do? we just wait for them to do, our minds are rather slow, and the educated ones, will be gone (if we do not care for them)!'

101
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
sháò 
shá1 
know 
2 
TNP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
gø 
gø 
also 
davlni 
da- 
INDTV 
vl2 
exist 
ni4 
then/if 
mvrìng 
mvrìng 
village 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
davlni 
da- 
INDTV 
vl2 
exist 
ni4 
then/if 
kàru 
kàru 
letter/writing 
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 
pv́n 
pv́n1 
create 
lv́m 
lv́m2 
PUR 

'Therefore there may be people who know. [?] In the villages how to work on literacy.'

102
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èpoqlóng 
è- 
N.1 
poq1 
open.up 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ngke 
nø̀ng2 
2PL 
ke1 
while 
dèshatnvt 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
shvt2 
wake.up 
-vt1 
DIR 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 

'Therefore, for those people, you wake them up (inspired them up to get involved) when you come (to the north).'

103
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
sháò 
shá1 
know 
2 
TNP 
shvle 
shvle 
CLF(level) 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvkǿm 
dv-1 
CAUS 
kø̀m1 
complete 
manò 
mvn1 
continue 
2 
TNP 
àngshvlele 
àng- 
NFP 
shvle 
CLF(level) 
le4 
RDP 
lvbø̀nra 
laq- 
INDTV 
bø̀n 
happen 
ra2 
DIR(same.level) 
dø 
3 
manner 
ya 
ya1 
this/here 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
mv́nshú 
mv́n1 
create 
shú4 
AGT.NOM 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
ni 
ni4 
then/if 
èdaklóngnø̀ng 
è- 
N.1 
dvk2 
guess 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ng2 
2PL 
ó 
ó 
right! 

'Continue gathering the educated ones [changed tone before aux!], how the work may be done in many ways, you educated people think about it!'

104
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
shvràlòng 
shvrà1 
place 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
vrashì 
ra3 
discuss 
-shì1 
R/M 
lv́mlòng 
lv́m2 
PUR 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
gø 
gø 
also 
dawun 
dawøn 
responsibilityᵇ 
àlì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
zùng 
zùng 
school 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
gø 
gø 
also 
a2 
well 
tuqlung 
tuq1 
arrive 
lúng 
DIR(up) 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zizin 
zizin 
planᵇ 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wa 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The place for (teaching in the north), to discuss how they can be done, we have the responsibility. [changed tone on vl!] In the areas of the three month schools, if you come we will make it possible.'

105
mvyù mvyá 
mvyú mvyá 
shilly-shally 
é 
é 
EXCL 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'There is no negative about it.'

106
to 
to3 
just.past 
shø̀ːnì 
shø̀n 
say 
-ì 
1PL 
dø 
3 
manner 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
aq 
aq 
drink 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
ámì 
vm2 
eat 
-ì 
1PL 
døni 
3 
manner 
ni5 
surely/only 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
tvrà 
tvrà 
road 
zìrøk 
zìrøk 
fareᵇ 
rì 
1 
PL 
pà 
1 
what 
rì 
1 
PL 
taqlap 
taq6 
LOC 
lap2 
side 
kèní 
kèní 
from 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wa 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Like we said a while ago, the food you will eat like we do (we will take care of the food for you) up north just like we eat, you will also eat, the expenses for traveling up north, (we) cannot provide. [wa ı́e ?]'

107
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dèzaqshìlúngnø̀ng 
è- 
N.1 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ng2 
2PL 

'(You come and) do the work, that manner.'

108
RM 
gvzà 
gvzà 
much 
nøt shø̀m 
nøtshø̀m 
satisfy 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'It’s very satisfying!'

109
vzv̀ngkaq 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
vrashì 
ra3 
discuss 
-shì1 
R/M 
mvbá 
mv- 
NEG 
1 
enough 
mvlúːnì 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
-ì 
1PL 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
sháò 
shá1 
know 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
màdu 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 

'Before we did not discuss enough, we did not have a chance, for that reason not all [nø̀ gø together!], the people did not know.'

110
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
svre 
svre 
afraid 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
mvtú 
mvtú 
edge 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
vl 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
mèdèhǿmshì 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
hǿm 
meet 
-shì1 
R/M 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
ni 
ni4 
then/if 
àngpóngpóng 
àng- 
NFP 
póng1 
CLF(clump) 
póng3 
RDP 
mèdèhǿmshì 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
hǿm 
meet 
-shì1 
R/M 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
ni 
ni4 
then/if 
wa 
wa1 
say 
kà 
kà 
word 
vl 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
è 
è 
yes 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
gvzà 
gvzà 
much 
dvhǿmshì 
dv-1 
CAUS 
hǿm 
meet 
-shì1 
R/M 
gø 
gø 
also 
màshvla 
mv- 
NEG 
shvla 
good 

'Then there are reasons we had to think, do not gather, you do not gather in groups [tone change before shı̀!], for that it (was) , not many people could gather. [changed tone on dvhø̀m! why má?]'

111
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
mvtú 
mvtú 
affair/reason 
rì 
1 
PL 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
yv́ngshì 
yv́ng1 
place/at 
-shì1 
R/M 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
nøt shø̀m 
nøtshø̀m 
satisfy 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'But now the possibilities, are seen, (we are) much satisfied.'