')
Banner Placeholder

Svra gvbà Pvlá Min nv̀ng vtoq vtiq we (Conversation with Phala Min)

Discussing about birds in Putao areas, life stories and some other interesting Rawang traditional stories

RM= Ráwàng Mèrvm, PW= Pvlá Min's wife, D= Dory Poa, RM&D= Ráwàng Mèrvm and Dory

Revised on 23rd August 13.

1
RM 

àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
taq 
taq6 
LOC 
gø 
gø 
also 
la 
la- 
if 
mvdaq 
mvdaq 
brave 
ó 
ó 
right! 
Pyupyuwin 
Pyupyuwin 
NAME 
nø 
nø 
TOP 

She, Phyu Phyu Win, is good at everything.'

2
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vTì 
v-2 
1SG 
Tì 
Ti 
nø 
nø 
TOP 

'Yes, Ah Thi is.

3
RM 

sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
mvdaq 
mvdaq 
clever 
í 
í3 
right? 

'She is also good at teaching children, isn't she?.'

4
PW 
udø 
that 
3 
manner 

'That manner..,'

5
Oh 
ku 
ku1 
that 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vwa 
wadø 
aimless 
dø 
3 
manner 
pong 
pong 
associationʲ 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
ídv́ngte 
í2 
COP 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wáaòká 
1 
do/make 
-a 
BEN 
2 
TNP 
1 
suppose 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
Singvbuyv́ng 
Singvbu 
Singapore 
yv́ng1 
place/at 

'Well in that place, at Singapore, (she) just do all sort of church/assiciation works.'

6
RM 

shvla 
shvla 
good 
ló 
2 
VOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvzaqshìlòng 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 
lòng2 
CLF(general) 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Pyupyuwin 
Pyupyuwin 
NAME 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
jè 
jè 
a.lotʲ 
nònggùn 
nònggùn 
physical.strength 
lúnò 
lún1 
get 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is good that she works that manner.' ‎‎'I am encouraged/excited a lot at (her) Phyu Phyu Win.'

7
RM 

nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
sa 
sa2 
bird 
rì 
1 
PL 

'Those birds from our region..,'

8
è 
è 
yes 
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
nvnglip 
nvnglip 
PN(bird) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Yes, it is Nanglip.'

9
RM 

aòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
cough 
tvrøt 
tvrøt 
sparrow 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
é 
é 
EXCL 
ó 
ó 
right! 

'This one is not sparrow, isn't it?

10
tvrøt 
tvrøt 
sparrow 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
nezormv̀ng 
nezor1 
PN(bird) 
mv̀ng 
CT 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is not sparrow, incontrast, (it) is Nezor.'

11
PW 
kulòng 
ku1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
póbwáyeíkta 
póbwáyeíkta 
aged.homeᵇ 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
noqgú 
noqgú 
worshipʲ 
gø 
gø 
also 
shølaò 
shøl1 
lead 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
vpweqvzí 
vpweqvzí 
associationᵇ 
taq 
taq6 
LOC 
noqgú 
noqgú 
worshipʲ 
wáaòká 
1 
do/make 
-a 
BEN 
2 
TNP 
1 
suppose 

'She leads worship at aged care centre, and conduct worship at that association.'

12
PW 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
àng 
àng1 
3SG 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
àng 
àng1 
3SG 
chø̀mpè 
chø̀m1 
house 
1 
CLF(male) 
za 
za1 
ill/hurt 
nø 
nø 
TOP 
loráì 
lo 
return 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
yakaqmaqí 
ya1 
this/here 
kaq3 
AL 
maq2 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
mènàtv́ngni 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
ni4 
then/if 
waká 
wa1 
say 
1 
suppose 
àng 
àng1 
3SG 
chø̀mpè 
chø̀m1 
house 
1 
CLF(male) 
àngnvm 
àng1 
3SG 
nvm2 
sibling 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
kuyv́ngrá 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
2 
again 
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
rá 
2 
again 
vnínǿng 
v-3 
NPR 
2 
two 
nǿng1 
year 
shini 
shini 
yet 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
zachuk 
zachuk 
agreement.paperᵇ 
chukvpmà 
chuk 
signᵇ 
-vp 
TMdays 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
zachuk 
zachuk 
agreement.paperᵇ 
jekewa 
je2 
fully.pay.backᵇ 
ke2 
BEN/RECP 
wa2 
only/just 
longrange 
lo 
return 
-ng 
1SG 
ra2 
DIR(same.level) 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Once, when she came back from that place as her husband was sick the people, her husband's siblings, here said to her not to return. But (she) has a two year agreement to work, (she) said she will come back when she finishes the contract.'

13
PW 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
ku 
ku1 
that 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
rá 
2 
again 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
dvsit 
dvsit 
another.step/levelᵇ 
paboq 
paboq 
whatʲ 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
í 
í2 
COP 
má 
2 
dindán 
dindán 
trainingᵇ 
tiqlòngrá 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
2 
again 
lóng 
lòng1 
study 
dèzv́re 
è- 
N.1 
dvzv́r2 
order 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvlàngòká 
mv- 
NEG 
làng1 
drop/leave 
2 
TNP 
1 
suppose 

'And then, (she) said that the people there also requested her to attend a training, what was the training?'

14
PW 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
betzungtaq 
betzung 
in.all.roundᵇ 
taq6 
LOC 
do 
do2 
smartᵇ 
wí 
we2 
NOM 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
di 
di 
go 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
speaking 
Burmese 
ပညာသာ 
ရှိရင်တော့ 
အလုပ်က 
မရှားဘူး 

'As she is good in all around, wherever she goes..,'

15
RM 

mvdaq 
mvdaq 
clever 
é 
é 
EXCL 
Pyupyuwin 
Pyupyuwin 
NAME 
nø 
nø 
TOP 

'Yes, Phyu Phyu Win is smart.'

16
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 
sa 
sa2 
bird 
nø 
nø 
TOP 
Taywan 
Taywan 
Taiwan 
rvgaqtaq 
rvgaq1 
land/place 
taq6 
LOC 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
kadv́ngpv̀n 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
a1 
DEM 
rì 
1 
PL 
taq 
taq6 
LOC 
vbá 
v-1 
INTR 
3 
include 
we 
we2 
NOM 

'How many birds are included in these lists those that are found in Taiwan.'

17.1
RM 

Are 
there 
any 
kinds 
that 
you 
have 
in 
your 
country 
?. 

17.2
in 
Australia 
?. 

17.3
RM 

In 
Taiwan 

18
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvsháòna 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
Taywan 
Taywan 
Taiwan 
Pilvbín 

yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'She may not know. (She) is from Philippines.'

19.1
RM 

So 
you 
don't 
know 

All in English.

19.2
don't 
know 
much 
about 
birds 
laughing 
>. 

19.3
RM 

only 
saw 
this 
green 
one 
blue 
one 
red 
one 

19.4
sparrow 
sparrow 
only 
ah 
what 
we 

know 
crow 
yea 

19.5
We 
we2 
NOM 
have 
the 
same 

19.6
Crow 
sparrow 
and 
swallow 
RM 

yes 
and 
also 
ah 
what's 
that 
the 
kind 
that 
they 
eat 

19.7
They 
can 
eat 

19.8
pigeon 
RM 

pigeon 
and 
that's 
why 
we 

don't 
know 
much 
about 
the 
birds 
RM 

yea 
pigeon 
young 
people 
don't 
know 

19.9
RM 

right 

that's 
right 

20
RM 

vbóng 
v-1 
INTR 
bóng3 
same/match 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
jè 
jè 
a.lotʲ 
vsoqe 
v-1 
INTR 
soq1 
be.many 
-e 
N.PAST 
í 
í3 
right? 
vbóng 
v-1 
INTR 
bóng3 
same/match 
dødø 
3 
manner 
5 
RDP 
vshv́m 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 
we 
we2 
NOM 
rá 
2 
again 
màbóng 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
bóng3 
same/match 

'Many birds look the same right?, Though (they) look similar (they are) different (Lit. not the same).'

21
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
móng 
móng 
region/country 
vl 
vl2 
exist 
rìó 
1 
PL 
-ó 
COM 
nø 
nø 
TOP 
bóng 
bóng4 
steamᵇ 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dø 
3 
manner 
vshv́m 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 
we 
we2 
NOM 
màbóng 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
bóng3 
same/match 

'They resemble with the ones we have in our land, yet they are different.'

22
RM 

màbóng 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
bóng3 
same/match 
é 
é 
EXCL 

'No, (they are) not the same.'

23.1
RM 

we 

we 

we 

have 
lots 
of 
birds 
but 
we 

just 
don't 
know 
the 
names 
yea 
yea 
RM 

this 
man 

when 
went 
to 

Rameti 
this 
man 

was 
telling 
me 

all 
the 
names 
of 
the 
birds 

23.2
RM 

of 
the 
birds 
but 
don't 
remember 

23.3
oh 
oh 
oh 
RM 

and 
also 
blue 
one 
all 
blue 
all 
red 
and 
all 
green 
and 
yellow 

23.4
those 
yellow 

23.5
RM 

looks 
like 
this 
but 
all 
yellow 

24
RM 

aòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
bòngv̀mzì 
bòngv̀m 
PN(bird) 
2 
small 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'Isn't it a small type of quail?'

25
nvngkríng 
nvngkríng 
PN(bird) 
dø 
3 
manner 
vshv́me 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 

'It looks like Nongkring'

26
RM 

nvngkríng 
nvngkríng 
PN(bird) 
á 
á3 
Oh! 

'What Nongkring?'

27
aòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
nvngkríng 
nvngkríng 
PN(bird) 
dø 
3 
manner 
vshv́me 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 
-e 
N.PAST 

'This resembles Nongkring'

28.1
RM 

want 
to 

go 

back 
to 

Rameti 
again 
to 

collect 
all 
the 
names 
of 
the 
trees 
and 
birds 
yea 
yea 
hm 
hm 
RM 

because 
not 
many 
old 
people 
are 
living 
now 
yea 
we 

should 
includ 
them 
in 
the 
dictionary 
RM 

not 
tourists 
not 
tourist 
are 
going 
mean 
no 

tourist 
are 
going 
to 

that 
place 

28.2
So 

it's 
totally 
like 
undiscover 

28.3
hm 
hm 

29
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
móng 
móng 
region/country 
nø 
nø 
TOP 
nò 
1 
much/very 
mvyv́ngshì 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
-shì1 
R/M 

'this, as well, (we) don't see a lot in our land.'

30
RM 

tété 
tété 
even.more 
nø 
nø 
TOP 
taq 
taq5 
upper.place 

'(it is) more in upper area'

31
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
móngtaq 
móng 
region/country 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
samè 
samè 
PN(bird) 
alìpv̀n 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'In our land there is a kind of bird called Same'

32
bvdv̀ng 
bvdv̀ng 
PN(bird) 
alìpv̀n 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There is a kind (of bird) (we) call Badang'

33
samè 
samè 
PN(bird) 
mvdv̀mø 
mvdv̀m 
above 
-ø 
LOC 
tee 
te1 
big 
-e 
N.PAST 
bvdv̀ng 
bvdv̀ng 
PN(bird) 
nø 
nø 
TOP 

'Badang is bigger than Same.'

34
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nvngré 
nvngré 
PN(bird) 
alìpv̀n 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'And then there is what we call Nangre.'

35
bungwàng 
bòngv̀m 
PN(bird) 
alìpv̀n 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'And then there is what we call Bungwang.'

36
bvzu 
bvzu 
PN(bird) 
alìpv̀n 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There is what we call Bazu.'

37
bvzu 
bvzu 
PN(bird) 
nø 
nø 
TOP 
rúrú 
rúrú 
darkish 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
we 
we2 
NOM 
íke 
í2 
COP 
ke1 
while 
{[ 
RM 

híòng 
hí 
leg 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
mvshédv̀ng 
mvshé1 
red.color 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
ó 
ó 
right! 
hílòng 
hí 
leg 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
mvshédv̀ng 
mvshé1 
red.color 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
vhánge 
v-1 
INTR 
háng 
high 
-e 
N.PAST 

'Bazu has darkish color |[RM] the legs are red right?| The legs are red and high.'

38
sa 
sa2 
bird 
àngpv̀npv̀nsè 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
mvme 
mvme 
several 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
shaqré 
shaq2 
elder 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
wa 
wa2 
only/just 
sháòe 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 

'There are many kinds of birds, but only the elders know them.'

39
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
vwúshàì 
wù 
roam 
-shà 
1PL.past 
-ì 
1PL 
wí 
we2 
NOM 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
mvshá 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
Mìn 
Mìn 
Myanmar 
rì 
1 
PL 
yv́ngwa 
yv́ng1 
place/at 
wa2 
only/just 
vldaqshà 
vl2 
exist 
daq4 
DIR(down) 
-shà 
1PL.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'For us, as we have roam a lot, (we) don't know them. As we have only lived with the Burmese.'

40.1
PW 
speaking 
Burmese 
နို့က 
ကုန်ပြီလေ 
၊ 

40.2
အဖုန် 
။ 

41.1
RM 

This 
is 
only 
the 
people 
up 

in 
the 
mountain 
RM 

who 
live 
there 
yea 
yea 
to 

41.2
defend 
somebody 

41.3
RM 

took 
pictures 

41.4
picture 
and 
collect 
RM 

and 
then 

42.1
PW 
မုန့်ကော 
၊ 

42.2
မုန့်ကုန်ပြီ 
။ 

43
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
móngø 
móng 
region/country 
-ø 
LOC 
mavlpv̀n 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
pv̀n 
CLF(kind) 
gvzà 
gvzà 
much 
v̀ldárì 
vl2 
exist 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 

'There are many kinds that are not found in our land.'

44
RM 

màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
a1 
DEM 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
aòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
taq 
taq5 
upper.place 
kàgvbù 
Kàgvbù 
Kagabu 
rvzì 
rvzì 
mountain 
kèní 
kèní 
from 
pǿng 
pøng 
there 
Dvníndaridáy 
Dvníndaridáy 
Danindaridai 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
høq 
høq3 
up.to 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'They are not found. This (list) contians birds from Khagabu mountain to Tanintharyi division.

45
RM 

a1 
DEM 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
lapkaq 
lap2 
side 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
mvdi 
mv- 
NEG 
di 
go 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 

'These people don't come to our side.'

46
RM 

nyìrè 
nyìrè 
PN(bird) 
gø 
gø 
also 
màbá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vnyìrè 
v-3 
NPR 
nyìrè 
PN(bird) 
gø 
gø 
also 
bádø 
3 
include 
3 
manner 
nø 
nø 
TOP 
lamàshv́m 
laq- 
INDTV 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 

'Nyiri is not included. Is it true?. It doesn't seem like Nyiri is included.'

47
RM 

pv̀nggúng 
pv̀nggúng 
PN(bird) 
nø 
nø 
TOP 
báe 
3 
include 
-e 
N.PAST 
má 
2 

'Is Ponggun included?

48.1
Kid 
မုန့်ကော 
၊ 

48.2
မရှိတော့ 
ဘူးလေ 
။ 

48.3
ရိသေးတယ် 
။ 

49.1
RM 

you 
know 
they 
said 
they 
have 
ah 
birds 
birds' 
festival 
hm 
up 

there 
in 
Putao 

49.2
RM 

yea 

49.3
don't 
know 
may 
be 

they 
have 
anywhere 
but 
its 
.., 

49.4
so 

we 

should 
send 
somebody 
there 
to 

take 
pictures 
the 
birds 
the 
trees 
the 
flowers 
the 
plants 
RM 

this 
lady 
told 
me 


friend 
of 
mine 
ah 
she 

and 
one 
of 
her 

friends 
were 
coming 
back 
from 
China 
walking 
and 
they 
saw 
these 
all 
kinds 
of 
birds 
in 
one 
place 
off 
the 
road 
and 
they 
were 
dancing 

49.5
And 
they 
just 
stopped 
there 
and 
watch 
them 
for 
quiet 
sometimes 

49.6
the 
dancing 
of 
the 
birds 
RM 

yes 

50
RM 

sa 
sa2 
bird 
bóy 
bóy 
festivalʲ 
gø 
gø 
also 
washìe 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
lvwa 
laq- 
INDTV 
wa1 
say 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is said that there is a bird festival, true?

51
RM 

vkø̀ 
v-2 
1SG 
kø̀3 
maternal.uncle 
Nøní 
Nøn 
Neun 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
mèsháò 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 

'Uncle Neun don't you know about those?

52
sa 
sa2 
bird 
nø 
nø 
TOP 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
vníshvlá 
v-3 
NPR 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 
ó 
ó 
right! 
nv̀mrunggø̀m 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
gø̀m1 
CLF(flat) 
alò 
al 
call/name 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
vníshvlá 
v-3 
NPR 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
sa 
sa2 
bird 
àngshaq 
àng- 
NFP 
shaq4 
sound 
mvgǿngvm 
mv- 
NEG 
gǿng2 
make.sound 
-vm 
DIR 
ó 
ó 
right! 
pá 
1 
What! 
gø 
gø 
also 
àngshaq 
àng- 
NFP 
shaq4 
sound 
mvgǿng 
mv- 
NEG 
gǿng2 
make.sound 
zímwasè 
zìm 
quiet 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
ívme 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrunge 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
-e 
N.PAST 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'As for the birds, at the twelfth month that is called Namrunggeum (lit. the sun sitting) the birds don't sing. No sound is heard and it become very quiet. That time is called the sun sitting (Namrunggeum).'

53
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nv̀mrunglòng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
lòng2 
CLF(general) 
shaqré 
shaq2 
elder 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
lóngdùng 
lóngdùng 
mountain.cave 
rì 
1 
PL 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
yàngòe 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

' the elders from the mountain cave looked at the sun sitting.'

54
nv̀mlòng 
nv̀m 
sun 
lòng2 
CLF(general) 
kú 
ku1 
that 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
taq 
taq6 
LOC 
ó 
ó 
right! 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
ídaq 
í2 
COP 
daq4 
DIR(down) 
kèní 
kèní 
from 
nv̀mrúngámì 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa2 
only/just 

'They said the sun has seated when the sun reaches a certain place at a mountain.'

55
wedvgvp 
we1 
that 
dvgvp1 
era/time 
nv̀mrung 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
sa 
sa2 
bird 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
mvgǿng 
mv- 
NEG 
gǿng2 
make.sound 
pà 
1 
what 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
mvgǿng 
mv- 
NEG 
gǿng2 
make.sound 
nv̀mbø̀ng 
nv̀mbø̀ng 
air/wind 
gø 
gø 
also 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
zímwasè 
zìm 
quiet 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nv̀mrunge 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
-e 
N.PAST 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The time when the sun seated it is quiet the birds don't sing, nothing makes a sound, even the wind doesn't blow. That is called the sun sitting.

56
wedvgvp 
we1 
that 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
sa 
sa2 
bird 
rì 
1 
PL 
màhaqshì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
haq1 
attack.verbally 
-shì1 
R/M 

'That time the birds don't make noises.'

57.1
OK 

57.2
RM 

yes 
OK 

58
RM 

dím 
dím1 
photograph 
dímdaq 
dím1 
photograph 
daq4 
DIR(down) 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'(She) said that (she) wants to take a picture of you.'

59
he 

he 

'laughing'

60
RM 

leqdímlè 
laq- 
INDTV 
è- 
N.1 
dím1 
photograph 
2 
of.course 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Let her take a picture.'

61
dímdv̀ng 
dím1 
photograph 
dv̀ng2 
just 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'Just take.'

62
RM 

dímdv̀ng 
dím1 
photograph 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Just take it.'

63
RM 

yes 

64
RM 

shø̀ndaqòé 
shø̀n 
say 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
é 
EXCL 
zv̀ndvtut 
zv̀n1 
follow 
dvtut 
connect 
rá 
2 
again 

'Continue to tell (us) again.'

65
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
Rvwàngí 
Rvwàng 
Rawang 
1 
INST 
nø 
nø 
TOP 
shvlá 
shvlá 
moon 
rìsv̀ng 
1 
PL 
sv̀ng4 
LOC 
ó 
ó 
right! 
zida 
zida 
moon 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That manner, Rawang call the moon(s) Zida.'

66
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
Mv̀ngrùng 
Mv̀ngrùng 
Mangrung 
kà 
kà 
word 
í 
í2 
COP 
gø 
gø 
also 
zidarv́m 
zida 
moon 
rv́m2 
inside 
é 
é 
EXCL 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'That is why even in Mangrung language it is said "inside the Zida".'

67
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrunggø̀m 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
gø̀m1 
CLF(flat) 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
níshvlá 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
rungdaqe 
rung 
sit 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
runge 
rung 
sit 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
màngvtshì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
rungvme 
rung 
sit 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'And then the sitting sun, (they) say at the twelve month the sun will sit in, that manner, without moving.'

68
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
rungvm 
rung 
sit 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
sasè 
sa2 
bird 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
màhaqshìvm 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
haq1 
attack.verbally 
-shì1 
R/M 
-vm 
DIR 
ó 
ó 
right! 
mvgǿngvm 
mv- 
NEG 
gǿng2 
make.sound 
-vm 
DIR 
shvrì 
shvrì 
deer 
rì 
1 
PL 
pá 
1 
What! 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
mvhùng 
mv- 
NEG 
hùng1 
bark 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zímwasè 
zìm 
quiet 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'When it is seated the bird will not make noises, oh will not sing, and muntjac deers, so on, will not bark/howl, that manner, it will become really quiet.

69
we 
we1 
that 
kí 
kèní 
from 
nv̀mbø̀ng 
nv̀mbø̀ng 
air/wind 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
vngvtshì 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
ó 
ó 
right! 
nv̀mbø̀ng 
nv̀mbø̀ng 
air/wind 
gø 
gø 
also 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
zìmshøng 
zìm 
quiet 
zìmshøng 
OMP 
wasè 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'And then the wind, as well, do not blow hard, right?> It stays really calm.'

70
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
é 
é 
EXCL 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mlòng 
nv̀m 
sun 
lòng2 
CLF(general) 
vtv́nge 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
wa 
wa1 
say 
ni 
ni3 
day 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nv̀mlòng 
nv̀m 
sun 
lòng2 
CLF(general) 
vtv́nge 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
ni 
ni3 
CLF(day) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mbø̀ng 
nv̀mbø̀ng 
air/wind 
gø 
gø 
also 
walonge 
1 
do/make 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 

'And then, when (they) said "Well, the sun is returning" the wind will start to blow.'

71
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
sa 
sa2 
bird 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
gǿnglonge 
gǿng2 
make.sound 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 
yoshìlònge 
yoshì 
murmur 
-shì1 
R/M 
lòng2 
CLF(general) 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'Then, the birds, as well, will sing and murmur, right?

72
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvrì 
shvrì 
deer 
rì 
1 
PL 
hunglonge 
hùng1 
bark 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 
rvshà 
rvshà 
monkey 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
vhaqshìlonge 
v-1 
INTR 
haq1 
shout 
-shì1 
R/M 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 
vkàng 
v-3 
NPR 
kàng1 
tiger 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
vhaqshìlonge 
v-1 
INTR 
haq1 
shout 
-shì1 
R/M 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 

'Then, the deers will bark, the monkey will make noises, and the tigers, as well, will start to make noises.'

73
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
samè 
samè 
PN(bird) 
rì 
1 
PL 
bvdv̀ng 
bvdv̀ng 
PN(bird) 
rì 
1 
PL 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
vhaqshìlonge 
v-1 
INTR 
haq1 
shout 
-shì1 
R/M 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ílonge 
í2 
COP 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 

'Then Same(bird) and Badang (bird), as well, will make a lot of noises, that manner it becomes.'

74
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
Rvwangí 
Rvwàng 
Rawang 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrunggø̀m 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
gø̀m1 
CLF(flat) 
nv̀mlogø̀m 
nv̀m 
sun 
lo 
return 
gø̀m1 
CLF(flat) 
alò 
al 
call/name 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
shvmin 
shvmin 
callʲ 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tǿ 
tǿ1 
call/name 
yàngàká 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
1 
suppose 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, the Rvwang have called it the sitting sun or the setting sun. That manner it was named.'

75
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
shv́pè 
shv́pè 
yak 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
shv́pè 
shv́pè 
yak 
í 
í3 
right? 
dagin 
dagin 
yakᵇ 
background 
noise 
in 
Burmese 
ကုန်ပြီ 
alì 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
shv́pè 
shv́pè 
yak 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'And then, the yak, in our land we have what we call yak.'

76
shv́pè 
shv́pè 
yak 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
vshø̀mshvlá 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
shvlá 
CLF(month) 
mvhøqò 
mv- 
NEG 
høq1 
arrive/reach 
2 
TNP 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
ó 
ó 
right! 
tvwv̀n 
tvwv̀n 
ice 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
tvwv̀n 
tvwv̀n 
ice 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
ramø 
ram1 
CLF(line/area) 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiqzàng 
tiq1 
one 
zàng1 
place 
taq 
taq6 
LOC 
wa 
wa2 
only/just 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'The yak, as well, unil the third month they stay below the icy mountians. That manner, the stay only at one place.'

77
kukaq 
ku1 
that 
kaq3 
AL 
màkaq 
3 
FL.WH? 
kaq3 
AL 
màúshì 
mv- 
NEG 
wù 
roam 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
kung 
kung3 
grazing.valley 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
shv́pè 
shv́pè 
yak 
kung 
kung3 
grazing.valley 
washìe 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
alò 
vl1 
call 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shv́pè 
shv́pè 
yak 
runge 
rung 
sit 
-e 
N.PAST 
alò 
vl1 
call 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
taqwa 
taq6 
LOC 
wa2 
only/just 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'In order to stop the yak from roaming (place to place), the people made what is called Khung (yak grazing valley). The yak stay only in one place and it is aslo called the Yak crouch/sit.

78
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvwí 
shvwí 
bear 
rì 
1 
PL 
ó 
ó 
right! 
shvwí 
shvwí 
bear 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
shúlòng 
shú3 
fat 
lòng2 
CLF(general) 
zø̀nglong 
zø̀ng2 
full 
long​2 
DIR(up) 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
rv̀ngtúng 
rv̀ngtúng 
winter 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
vshv́m 
v-1 
INTR 
shv́m 
resemble 
yv́ngtaqø 
yv́ng1 
place/at 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
shǿngmv̀ng 
shǿng 
tree/wood 
mv̀ng 
CLF(plant) 
rì 
1 
PL 
ó 
ó 
right! 
yoe 
yo1 
grow 
-e 
N.PAST 
lè 
2 
of.course 
shǿngmv̀ng 
shǿng 
tree/wood 
mv̀ng 
CLF(plant) 
àngrø 
àng- 
NFP 
5 
root 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
taq 
taq5 
upper.place 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
tiqriprip 
tiq1 
one 
rip 
stand 
rip 
stand 
vrøngshì 
røng1 
vine 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
bøme 
bøm1 
squat/crouch 
-e 
N.PAST 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 

'Then, the bears, in the winter (they) crouch under the roots, that is about a person's height, which hangs from a giant tree at a river bank because they have fatten so much.

79
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tvwv̀n 
tvwv̀n 
ice 
wadvgvp 
1 
do/make 
dvgvp1 
era/time 
a1 
DEM 
rì 
1 
PL 
wur 
wur 
hand 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
shvwí 
shvwí 
bear 
wur 
wur 
hand 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
wur 
wur 
hand 
rì 
1 
PL 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
gaaòe 
ga 
break 
-a 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
lè 
2 
of.course 

'Then, when it snows the hand -the bear's hand crack (showing action) this manner, this manner, this manner, and this manner.'

80
RM 

wurbvt 
wur 
hand 
bvt3 
chip/crack 
bvtne 
bvt3 
chip/crack 
-e 
N.PAST 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'It is called hand-chapped.'

81
è 
è 
yes 
wur 
wur 
hand 
bvtne 
bvt3 
chip/crack 
-e 
N.PAST 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Yes, it is called hand-chapped.'

82
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
wur 
wur 
hand 
bvtlong 
bvt3 
chip/crack 
long​2 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
dí 
di 
go 
mvgvm 
mv- 
NEG 
gvm1 
good 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Than, when the hand became crack/chapped (they) cannot move.'

83
àngnø 
àng1 
3SG 
nø 
TOP 
shù 
shù1 
be.fat/be.plump 
nø 
nø 
TOP 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
shúí 
shú3 
fat 
1 
INST 
zø̀ngámì 
zø̀ng2 
full 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
gø 
gø 
also 
láv́m 
1 
look.for 
vm2 
eat 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
ó 
ó 
right! 

'The bear is full of fat, therefore (he) does not need to eat.'

84
wedvgvpmí 
we1 
that