Banner Placeholder

Nv̀mrúng I (Sun Sits I)

Male Pong

1
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Then older people saw the Sun sits.'

2
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
pvngwà 
pvngwà 
five 
nv́mbvt 
nv́mbvt 
numberᵉ 

'It is the fifteenth number.'

nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
dvgá 
dvgá1 
other 
rvgaqø 
rvgaq1 
land/place 
-ø 
LOC 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvshángò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
2 
TNP 

'Regarding seeing the Sun sits, I don't know how to talk about people from other regions seeing the Sun sits.'

4
ngà 
ngà1 
1SG 
v̀l 
vl2 
exist 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
Svluqwvr 
Svluqwvr 
Sluwar 
móng 
móng 
region/country 
taq 
taq6 
LOC 
Wudun 
Wudun 
Wudun 
rvgaqø 
rvgaq1 
land/place 
-ø 
LOC 
Vpvngdvng 
Vpvngdvng 
Ahphangdang 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
tiqpèí 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
nòngbør 
nòngbør 
beard 
nø 
nø 
TOP 
múngdv̀ngwa 
mùng1 
white 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
gvzà 
gvzà 
much 
yvng 
yvng 
long/tall 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
wepè 
we1 
that 
1 
CLF(male) 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
rvtø̀ 
rvtø̀ 
time 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
wepè 
we1 
that 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
yaqdø̀ngnv́ng 
yaqdø̀ng 
night 
nv́ng3 
dream 
rì 
1 
PL 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
kanií 
ka3 
WH 
ni3 
day 
1 
ADV 
rúng 
rung 
sit 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kanií 
ka3 
WH 
ni3 
day 
1 
ADV 
gònge 
gòng 
enter 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
rì 
1 
PL 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yànge 
yv̀ng2 
TMyrs 
-e 
N.PAST 

'There lived an elderly man with white beard, called AhPhangdang, Wudun area in Sluwar land. He was the one who always follow the Sun sits [Lit. he only see the sun sits]. During the time of Sun sits he would often talk about dreams. Then, he will also talk about on which days the Sun seated and on which days the Sun went down, it was like this, in the past.'

5
nv̀mrung 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 

'The Sun sits means..'

6
nv̀mrung 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
yaqdø̀ngnv́ngí 
yaqdø̀ng 
night 
nv́ng3 
dream 
1 
ADV 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
Kristmat 
Kristmat 
Christmasᵉ 
bóy 
bóy 
festivalʲ 
wàlúngì 
1 
do/make 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
1PL 
ke 
ke1 
while 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
dvkǿmshàì 
dv-1 
CAUS 
kø̀m1 
complete 
-shà 
1PL.past 
-ì 
1PL 
pàdø 
2 
NOM/thing 
3 
manner 
mònggàn 
mònggàn 
the.worldʲ 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
shvngbe 
shvngbe 
all 
dvkǿmshì 
dv-1 
CAUS 
kø̀m1 
complete 
-shì1 
R/M 
we 
we2 
NOM 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
wé 
2 
EXCL 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Regarding the sun-sits festivel, (and) what was saw in the night dreams, it is said "there was a place where all the people of the earth get together, similar to today's Christmas celebration gathering" (they) said "it is the sun-sits celebration".'

7
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
shì 
shì 
die 
jàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
rì 
1 
PL 
vshì 
v-3 
NPR 
shì 
die 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
shvngbe 
shvngbe 
all 
kø̀me 
kø̀m1 
gather.up 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'All the people who had been dead also gather there at that place.'

7
mònggàn 
mònggàn 
the.worldʲ 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
shvngbe 
shvngbe 
all 
mvshì 
mv- 
NEG 
shì 
die 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
shì 
shì 
die 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
shvngbeí 
shvngbe 
all 
1 
AGT 
yv́ngshìe 
yv̀ng1 
see/look 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
taqnø 
taq6 
LOC 
nø 
TOP 

'It is said that all the people both dead and alive can be seen at the Sun sits festivel.'

9
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
kapà 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
shá 
shá1 
know 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
má 
2 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
nø 
nø 
TOP 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
gòngdaq 
gòng 
enter 
daq4 
DIR(down) 
yaqí 
yaq2 
night 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
ngv̀nshø̀ 
ngv̀nshø̀ 
yak 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
yv́ngshìe 
yv̀ng1 
see/look 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'But what noticeable they do at that festival was that on the night of Sun sets (they) slaughter a bull at the village's entrance, it is said.'

10
dènǿng 
4 
this 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
ngv̀nshø̀ 
ngv̀nshø̀ 
yak 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
lé 
3 
EXCL 
dènǿng 
4 
this 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
sha 
sha1 
meat 
gvzà 
gvzà 
much 
shìralé 
shì 
die 
ra2 
DIR(same.level) 
3 
EXCL 
wanǿngí 
wa1 
say 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
sha 
sha1 
animal 
gvzà 
gvzà 
much 
vsv̀ngí 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
1 
AGT 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sha 
sha1 
animal 
shìe 
shì 
die 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'"This year (they) slaughter a bull at the villange's entrance", in the year when (they) say/predict "a lot of animals die this year" people will kill and die a lot of animals, it is said.'

11
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
ngv̀nshø̀ 
ngv̀nshø̀ 
yak 
vtuqòe 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
say 
nǿngí 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
sha 
sha1 
animal 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
mvshì 
mv- 
NEG 
shì 
die 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'The year where there is no prediction about a bull being killed at the village's entrace, not many animals get killed, it is said.'

12
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
shø̀ːnòe 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'It was said by the one who saw the sun sits festival.'

13
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vm 
vm1 
rice/paddy 
vm 
vm1 
rice/paddy 
vwáldaqò 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
dv̀n 
dv̀n1 
full 
dv̀n 
dv̀n1 
full 
vwálòlé 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
2 
TNP 
3 
EXCL 
wanǿngí 
wa1 
say 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
vm 
vm1 
rice/paddy 
gvzà 
gvzà 
much 
soqe 
soq1 
be.many 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Then it is said that in the year when they said "they distribute rice they give them in full" there are plenty of rice/food.'

14
vshø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
vshø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
vsàngdaqòe 
sàng1 
spread.out 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'It is said that (they) will spread three round bamboo tray.'

15
vshø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
nø 
nø 
TOP 
pv̀ngnàm 
pv̀ngnàm 
lower.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shvbúngòe 
shv- 
CAUS 
bóng3 
same/match 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Out of the three round bamboo trays the bottom one represents the foot of a hill, it is said.'

16
rvwè 
rvwè 
middle 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
nø 
nø 
TOP 
taq 
taq5 
upper.place 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
mvrvng 
mvrvng 
upper.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
ya 
ya1 
this/here 
dvhø̀ 
dvhø̀ 
between 
ramø 
ram1 
CLF(line/area) 
-ø 
LOC 
ílòng 
í2 
COP 
lòng2 
CLF(general) 
shø̀ːnòe 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'The middle bamboo tray represents neither the upper part of the mountain nor the lower part, (however) it represents the middle area, it is said.'

17
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
vtvng 
v-1 
INTR 
tvng1 
outer.edge 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
nø 
nø 
TOP 
mvrvng 
mvrvng 
upper.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shvbúngò 
shv- 
CAUS 
bóng3 
same/match 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
vm 
vm1 
rice/paddy 
vshø̀mmvyìn 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
dvbǿmdaqò 
dv-1 
CAUS 
bøm1 
squat/crouch 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
ke 
ke1 
while 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
mvrvng 
mvrvng 
upper.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
mvshǿngdv̀ng 
mvshǿng 
green 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
vbáe 
v-1 
INTR 
3 
include 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
mvrvng 
mvrvng 
upper.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
vm 
vm1 
rice/paddy 
nø 
nø 
TOP 
mvgongdaq 
mv- 
NEG 
gong 
ripe 
daq4 
DIR(down) 
shø̀rdaqòe 
shø̀r1 
be.cover 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wawe 
wa1 
say 
we2 
NOM 
dvtanò 
dvtan 
show 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'As for the upper section of a hill, it is referring to upper section of a hill when three bamboo trays of paddy were laid down, if (they) said "the upper tray contains green stuff", then it is to show that the paddy on the down section of the hill will be chaffed (unsussessful).'

18
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pv̀ngnàm 
pv̀ngnàm 
lower.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
nø 
nø 
TOP 
>, 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
mvyìn 
mvyìn 
round.bamboo.tray 
taqnø 
taq6 
LOC 
nø 
TOP 
bvløng 
bvløng 
worm 
vbáe 
v-1 
INTR 
3 
include 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
wakèní 
wa1 
say 
kèní 
from 
pv̀ngnàm 
pv̀ngnàm 
lower.section.of.a.hill 
lapmø 
lap2 
side 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
bǿngkàng 
bǿngkàng 
grub.worm 
vmlonglé 
vm2 
eat 
long​2 
DIR(up) 
3 
EXCL 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
shá 
shá1 
know 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvtanò 
dvtan 
show 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

If the prediction says "worm contains in the lower bamboo trays", it is to say that "it is to know that warm will eat (crop) in the lower section of the hill".'

19
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
írì 
í2 
COP 
1 
PL 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
yv́ngkèní 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
from 
rvmá 
rvmá 
field 
chuv́m 
chu 
clean 
-vm 
BEN 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'They look at those signs and cultivated the field.'

20
Krvngtì 
Krvngtì 
Krangti 
móng 
móng 
region/country 
taqnø 
taq6 
LOC 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
gǿí 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
gǿí 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dødø 
3 
manner 
5 
RDP 
rvmá 
rvmá 
field 
nø 
nø 
TOP 
sànò 
sv̀n 
follow 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wàv́m 
1 
do/make 
-vm 
BEN 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'In Krangti areas people listen to the one who saw the Sun sits and follow (their instructions) and cultivated.'

21
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
dvgòr 
dvgòr 
wizard 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
dv̀mshà 
dv̀mshà 
shaman 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
we 
we2 
NOM 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
daqò 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
wa 
wa2 
only/just 
we 
we1 
that 
rvtø̀í 
rvtø̀ 
time 
1 
ADV 
wa 
wa2 
only/just 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
ke 
ke1 
while 
yaqdø̀ngnv́ng 
yaqdø̀ng 
night 
nv́ng3 
dream 
taq 
taq6 
LOC 
dvtanò 
dvtan 
show 
2 
TNP 
rì 
1 
PL 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
rvmá 
rvmá 
field 
wàv́m 
1 
do/make 
-vm 
BEN 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The one who saw the Sun sits was neither a Dagor/prophet, nor a shaman. Only during the time of Sun sits (they) look at the sun and predict what (they) saw in their night dreams, that manner, (following the prediction they) have cultivated the fields.'

21
Krvngtì 
Krvngtì 
Krangti 
móngtaq 
móng 
region/country 
taq6 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ngàmaqí 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'We have seen with our own eyes the way it happened in Krangti area.'

23
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
we 
we2 
NOM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Then, regarding the story of the sun-sits, it happened that manner.'