')
Banner Placeholder

Ngatóng tiq (new) (How to make fish traps)

Speakersː Sangdong David [SD], Sangdong Yohan [SY], Mvna Andrew [MA], Recorded from Yohan Sangdong, on 20/5/2011 in Chiangmai, Thailand.

Revised on 13th August 13.

1
SD 
ló 
1 
well! 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vnvm 
v-2 
1SG 
nvm2  
sibling 
Pongí 
Pong 
Pong 
1 
AGT 
tiqlònglòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
lòng2 
RDP 
shǿn 
shø̀n 
say 
èpv̀ngdaqò 
è- 
N.1 
pv̀ng2 
start/begin 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 

‎‎'Well, my brother Ah Pong will start saying something now.'

2
ló 
1 
well! 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nv̀mlattiq 
nv̀mlat 
first 
tiq1 
one 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
darìdvgvp 
darì 
long.ago 
dvgvp1 
era/time 
gø 
gø 
also 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
gø 
gø 
also 
ídv̀ng 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wae 
1 
do/make 
-e 
N.PAST 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
rì 
1 
PL 
sha 
sha1 
meat 
kwìké 
kwì  
trap 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
tvrà 
tvrà 
matter 
shø̀nì 
shø̀n 
say 
-ì 
1PL 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Well, if that is the case, firstly, it is true in the past as it is also true at present, I will tell about how Rawang hunted animals.'

3
ya 
ya1 
this/here 
sha 
sha1 
meat 
vkwìké 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
matter 
wakàtaq 
wa1 
say 
kà 
word 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
CLF(stream) 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
sha 
sha1 
meat 
lún 
lún1 
get 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
vkwìkéò 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
vkwìke 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
we 
we2 
NOM 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
tiqdang 
tiq1 
one 
dang1 
CLF(side) 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
mvmepv̀n 
mvme 
several 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

‎‎'In the saying of 'hunting animals', one type/kind is getting meat/food is from the river . This type also contains several ways of (doing).'

4
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
vdàmtaq 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
sha 
sha1 
meat 
lún 
lún1 
get 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
vkwìké 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
vnídang 
v-1 
INTR 
2 
two 
dang1 
CLF(side) 

'In addition, hunting from land in order to get meat/food, this (is) the second type (of hunting).'

5
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 

'Then, there are many ways (of hunting to talk about).

6
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tiqpv̀npv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
shǿnlún 
shø̀n 
say 
lún1 
able/get 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
shø̀nìke 
shø̀n 
say 
-ì 
1PL 
ke1 
while 
a2 
well 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shø̀nì 
shø̀n 
say 
-ì 
1PL 
mvzataq 
mvza1 
remain 
taq6 
LOC 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
ràdaqe 
1 
need 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wápè 
2 
other 
1 
CLF(male) 
yapèí 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
shø̀nì 
shø̀n 
say 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gømdaq 
gøm 
complete 
daq4 
DIR(down) 
dø 
3 
manner 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

‎‎'Therefore , while we are speaking about types of (hunting) as much as we can, while (we remain) talking about these (if) any kinds (of hunting) need (to be mentioned) anybody (Lit. that person this person) may share (say) to make if complete.

7
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
wa 
wa2 
only/just 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvshǿltiqlòng 
mvshǿl 
story 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
gømdaq 
gøm 
complete 
daq4 
DIR(down) 
dø 
3 
manner 
tiqgǿí 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
wa 
wa2 
only/just 
nø 
nø 
TOP 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvrǿnshì 
mv- 
NEG 
rǿn1 
reach 
-shì1 
R/M 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 

‎Only then a story/narrative can be complete, one person cannot remember (Lit. not able to reach in speaking) (all).'

8
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
tiqtaq 
tiq1 
one 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
tìwàngtaq 
tìwàng 
river 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
nga 
nga1 
fish 
lún 
lún1 
get 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
vkwìké 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

‎‎'Therefore, firstly in order to get fish from the river, one way to trap fish was (using) fish trap (ngatong).

9
tiqmaq 
tiq1 
one 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
waìe 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
nga 
nga1 
fish 
vkwìkepv̀n 
kwì 
trap 
ke2 
bite/hurt 
pv̀n 
CLF(kind) 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
tiqmaq 
tiq1 
one 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
nàtóng 
ngatóng 
fish.trap 
gø 
gø 
also 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
>. 

‎‎'As it is to trap fish some say fish trap (Ngatong), (but) others also say Natong.

10
yapv̀n 
ya1 
this/here 
pv̀n 
CLF(kind) 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wawe 
wa1 
say 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
a2 
well 
tì 
tì 
water 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
gvzà 
gvzà 
much 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 

‎‎'In saying of this fish trap, (they/we) used to make at a place where the water (current), in this manner, is slightly flowing steep downward, at a water joint, in between where there are two stones (one on each side) about a fathom, in order not to be carried away when the water rise, (the trap) is tied with bamboo strips, (one) has to investigate such (suitable) place, a location convenient to tie with bamboo strips, in addition, because (the current) needs to be off course this manner, one should choose or aim at a place where you also have a stone to divert the current.

11
sv̀ng 
sv̀ng3 
human.being 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
tìlòng 
tì 
water 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
zorwasè 
zor 
tilt/slanted 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
tìsiq 
tì 
water 
siq1 
joint 
dø 
3 
manner 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lóng 
lóng1 
stone 
kulap 
ku1 
that 
lap2 
side 
gø 
gø 
also 
vl 
vl2 
exist 
yalap 
ya1 
this/here 
lap2 
side 
gø 
gø 
also 
vl 
vl2 
exist 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
dvhø̀ 
dvhø̀ 
between 
taq 
taq6 
LOC 
tvné 
tvné 
almost 
ànglv́m 
àng- 
NFP 
lv́m4 
CLF(fathom) 
ànglv́mlv́m 
àng1 
3SG 
lv́m4 
CLF(fathom) 
lv́m4 
RDP 
dø 
3 
manner 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
we 
we1 
that 
a2 
well 
vlv̀mí 
v-3 
NPR 
lv̀m2 
string 
1 
INST 
mvhum 
mvhum 
fasten 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
tìtø̀ngdaqke 
tì 
water 
tø̀ng2 
rise 
daq4 
DIR(down) 
ke1 
while 
mvlángke 
mv- 
NEG 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wervgaq 
we1 
that 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
lóngtaq 
lóng1 
stone 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
vdǿn 
v-1 
INTR 
dǿn 
tie 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
ó 
ó 
right! 
yuqyàzàng 
yuqyà 
convenient 
zàng1 
place 
taq 
taq6 
LOC 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
kuyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
lóng 
lóng1 
stone 
gø 
gø 
also 
vtokwe 
v-1 
INTR 
tok2 
match 
we2 
NOM 
nga 
nga1 
fish 
dì 
di 
go 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
zàng 
zàng1 
place 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tvnuò 
tvnu 
aim 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
rvsàngò 
rvsv̀ng 
choose 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wà 
1 
do/make 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

12
a2 
well 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
tiq 
tiq1 
one 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
a2 
well 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'In order to make a fish trap, firstly, (it) has to be done like this.'

13
tvwa 
tvwa 
bamboo 
tiqgùng 
tiq1 
one 
gùng3 
CLF(tree) 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
mvme 
mvme 
several 
te 
te1 
big 
we 
we2 
NOM 
tiqgùng 
tiq1 
one 
gùng3 
CLF(tree) 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
ngédv̀ng 
ngé 
split 
dv̀ng2 
just 
vdòngrv́m 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
rv́m2 
inside 
àngsiq 
àng- 
NFP 
siq1 
joint 
rì 
1 
PL 
shupwasè 
shup 
nicely/smooth 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
rvmøl 
rvmøl 
smoothen 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
rvmøl 
rvmøl 
smoothen 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
àngsiq 
àng- 
NFP 
siq1 
joint 
rì 
1 
PL 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
rvmøl 
rvmøl 
smoothen 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
todø 
to3 
just.past 
3 
manner 
rá 
2 
again 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
alònà 
al 
do/make 
2 
TNP 
1 
2SG 
wegùng 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
vní 
v-1 
INTR 
2 
two 
shø̀mrà 
shø̀m3 
three 
2 
NOM:place 
shø̀mshvrà 
shø̀m3 
three 
shvrà1 
place 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
svn 
svn2 
bind 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

‎‎'Split the bamboo, a big bamboo, into two and smooth the inner joints. After making smooth all the inner joints (this manner after smoothing nicely the inner joints), just like it was cover/(bring two parts together and) and tie (it) on top and at two-three places.

14
gvzà 
gvzà 
much 
yvng 
yvng 
long/tall 
kèní 
kèní 
from 
gvzà 
gvzà 
much 
mvsøp 
mv- 
NEG 
søp1 
suck 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
a2 
well 
tiqlv́m 
tiq1 
one 
lv́m4 
CLF(fathom) 
rvzé 
rvzé 
more.than 
vnílv́m 
v-1 
INTR 
2 
two 
lv́m2 
PUR 
vnílv́m 
v-1 
INTR 
2 
two 
lv́m2 
PUR 
dv́ngtete 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
yvngwe 
yvng 
long/tall 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lá 
1 
look.for 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

‎‎'If (the bamboo) is too long it won't suck, therefore, (one) must by any means get (lit. look for) (a bamboo) that is more than one fathom or about two fathoms long.'

15
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
wegùng 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
nø 
nø 
TOP 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
we 
we1 
that 
døm 
døm1 
CLF(ponds) 
taq 
taq6 
LOC 
nga 
nga1 
fish 
dìlv́m 
di 
go 
lv́m2 
PUR 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lóngchv̀ng 
lóng1 
stone 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vldaqe 
vl2 
exist 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 

'And then , up in that river (from the bamboo tube), a propped up stone which makes (the current) way to come the fish will be there.'

16
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
vldaq 
vl2 
exist 
daq4 
DIR(down) 
nø 
nø 
TOP 
>, 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lóngchv̀ng 
lóng1 
stone 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
taq 
taq6 
LOC 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lóngchv̀ngtaq 
lóng1 
stone 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
taq6 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

' At that prompt stone , this manner (it) has to be propped up.'

17
alòngtaq 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
wegùngtaq 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
taq6 
LOC 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
zv́ng 
zvng1 
be.in 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
søpké 
søp1 
suck 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
wegùng 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
nø 
nø 
TOP 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
tìni 
tìni 
down.river 
lap 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
vngøq 
v-1 
INTR 
ngøq 
bend 
dø 
3 
manner 
vngǿm 
ngøm 
bow/bend 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

' at that (bamboo) tube fish will get in and be sucked by the current into that bamboo tube, therefore, that tube has to be slightly lower down.'

18
tiqrá 
tiqrá 
together/level 
í 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
mvsøpdaq 
mv- 
NEG 
søp1 
suck 
daq4 
DIR(down) 

‎‎'If (the tube) is levelled (same height) (it) won't suck much.'

19
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
taqlap 
taq6 
LOC 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
ngangwasè 
ngvng 
ascend 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
kuyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lóngchv̀ngyv́ng 
lóng1 
stone 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
gvzà 
gvzà 
much 
gø 
gø 
also 
màsar 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
sar 
apart/far 
døó 
3 
manner 
ó 
right! 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
søplòng 
søp1 
suck 
lòng2 
CLF(general) 
àngshaqlòng 
àng1 
3SG 
shaq4 
energy 
lòng2 
CLF(general) 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
lóngchv̀ngtaq 
lóng1 
stone 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
taq6 
LOC 
krvkwasè 
krvk 
perfectʲ 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
shvdún 
shvdún 
measureʲ 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Therefore, make the top side slightly higher and also not far from the prompt stone, and adjust the current from that prompt stone.

20
pàwá 
pàwá 
why 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
nø 
nø 
TOP 
nò 
1 
much/very 
vsar 
v-1 
INTR 
sar 
apart/far 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
dira 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
rì 
1 
PL 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
akaq 
a1 
DEM 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
wayway 
wayway 
ONP 
wa 
wa2 
only/just 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wa 
1 
do/make 
lùké 
lù 
take 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
søpké 
søp1 
suck 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
ó 
ó 
right! 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
shaqlòng 
shaq4 
energy 
lòng2 
CLF(general) 
krvkwasè 
krvk 
perfectʲ 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
didø 
di 
go 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Why because the fish that come by are to be sucked/dragged in this manner "sound of current", therefore, the current needs to be adjusted perfectly (to enter into the tube).

21
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
nòwa 
1 
much/very 
wa2 
only/just 
tvp 
tvp3 
near 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
rá 
2 
again 
ngate 
nga1 
fish 
te1 
big 
rì 
1 
PL 
mvlúnshìdaq 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
daq4 
DIR(down) 
ngasè 
nga1 
fish 
1 
child 
rì 
1 
PL 
wa 
wa2 
only/just 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Therefore, if (it is) too closed large size fish won't be caught, (but) the small ones only.'

22
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
krvkwasè 
krvk 
perfectʲ 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Therefore, that manner (it) needs to be prompted perfectly.'

23
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
tvné 
tvné 
almost 
tiqkup 
tiq1 
one 
kup4 
CLF(handful) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tiqkup 
tiq1 
one 
kup4 
CLF(handful) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vsar 
v-1 
INTR 
sar 
apart/far 
dø 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
wàòkewa 
1 
do/make 
2 
TNP 
ke1 
while 
wa2 
only/just 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

‎‎'Do that manner, (one) can get fish only when it was left about a fist size space in between (the stone and the bamboo tube).'

24
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
INST 
we 
we2 
NOM 
nàtónggùng 
ngatóng 
fish.trap 
gùng3 
CLF(tree) 
nàtóng 
ngatóng 
fish.trap 
dø̀mchv̀ng 
dø̀m1 
CLF(log) 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
lóngí 
lóng1 
stone 
1 
INST 
lóngshupwasè 
lóng1 
stone 
shup 
nicely/smooth 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
weí 
we1 
that 
1 
INST 
welòngtaq 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
mvhumò 
mvhum 
fasten 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
ngv̀ngngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
ngv̀ng1 
firm 
lóng 
lóng1 
stone 
mvhumò 
mvhum 
fasten 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
rá 
2 
again 
dvgálóng 
dvgá1 
other 
lóng1 
stone 
mvme 
mvme 
several 
tewe 
te1 
big 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
rá 
2 
again 
zeq 
zeq2 
OMP(press) 
vlò 
al 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
màngvtshì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
>, 
tì 
tì 
water 
te 
te1 
big 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
màngvtshì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'And then after doing that, tie the fish trap tube firmly on a stone in this manner, after fastening tightly on that stone press down (the fish trap tube) with other quite big stones even when it is flooded. Do in that manner, do in this manner on this side.'

25
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
rá 
2 
again 
pv́ngyv́ng 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
tun 
tun 
net 
pvnglap 
pvng2 
down 
lap2 
side 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
tun 
tun 
net 
ó 
ó 
right! 
chøp 
chøp2 
OMP 
vl 
al 
do/make 
nø 
nø 
TOP 
ta 
ta1 
reach.out/place 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
tvné 
tvné 
almost 
tiqlv́m 
tiq1 
one 
lv́m4 
CLF(fathom) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
mvnøklá 
mvnøklá 
too(much) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
adv́ngte 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vnírvdùng 
v-1 
INTR 
2 
two 
rvdùng 
CLF(cubit) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tun 
tun 
net 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
a2 
well 
àngzan 
àng1 
3SG 
zan1 
CLF(part) 
àngzan 
àng1 
3SG 
zan1 
CLF(part) 
àngzan 
àng1 
3SG 
zan1 
CLF(part) 
shø̀mzan 
shø̀m3 
three 
zan1 
CLF(part) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
má 
2 
mvíni 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
ni4 
then/if 
nø 
nø 
TOP 
tvrìí 
tvrì2 
cane 
1 
INST 
yadøsè 
ya1 
this/here 
3 
manner 
2 
DIM 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tunchv̀ng 
tun 
net 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
talv́m 
ta1 
reach.out/place 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
>. 

'Then, make net about one fathom long, it is too long, about this big-two cubits and make two three sections, if not make the (net) with rattan to receive fish and attach (it) from down side of the tube to receive/accept (fish).'

26
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
vníchv̀ng 
v-3 
NPR 
2 
two 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
lóng 
lóng1 
stone 
dvhø̀zàng 
dvhø̀ 
between 
zàng1 
place 
nø 
nø 
TOP 
døp 
døp1 
shape.into.ball 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'And then, tie (many times) between the two stones.

27
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
tìbor 
tì 
water 
bor1 
flow.out 
kaq 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
mvlángke 
mv- 
NEG 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
tì 
tì 
water 
pvnglap 
pvng2 
down 
lap2 
side 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
zorwasè 
zor 
tilt/slanted 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
døp 
døp1 
shape.into.ball 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ngv̀ngngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
ngv̀ng1 
firm 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
tì 
tì 
water 
tedaq 
te1 
big 
daq4 
DIR(down) 
weí 
we1 
that 
1 
ADV 
mvngaqké 
mv- 
NEG 
ngaq2 
push.over 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
mvláng 
mv- 
NEG 
láng1 
carry.away 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
pvnglap 
pvng2 
down 
lap2 
side 
kèní 
kèní 
from 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
mvme 
mvme 
several 
gvtv́ng 
gvtv́ng1 
layer 
tu 
tu 
support 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

‎‎'Tie firmly in this manner slightly lowering at the down stream side not to be carried away from up river side, support with may layers from behind to prevent (it) from being carried away when the river gets flooded.

28
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tu 
tu 
support 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
mvrøm 
mvrøm 
support.post 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 

' Support that manner, this supporting post is call Mareum.'

29
mvrøp 
mvrøm 
support.post 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
ngv̀ngdø 
ngv̀ng1 
firm 
3 
manner 
tiqgùng 
tiq1 
one 
gùng3 
CLF(tree) 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
wegùngtaq 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
taq6 
LOC 
tu 
tu 
support 
nø 
nø 
TOP 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
gø 
gø 
also 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
zorwasè 
zor 
tilt/slanted 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tì 
tì 
water 
vdømdaq 
v-1 
INTR 
døm1 
block.up 
daq4 
DIR(down) 
dø 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 

'Make in this manner one strong Mareum (supporting post) to get support from that Mareum, in this manner, slightly tilt/slope position and make the water block up in that manner.'

30
è 
è 
yes 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
shvládv̀ngwasè 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wa1 
say 
2 
DIM 
dèsiò 
dv-1 
CAUS 
è- 
N.1 
si 
drain.off 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tun 
tun 
net 
ta 
ta1 
reach.out/place 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'After that, sieve that manner nicely and attach the net.'

31
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
pvngyv́ng 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
shupwasè 
shup 
nicely/smooth 
wa1 
say 
2 
DIM 
svn 
svn2 
bind 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'And then, tie nicely at down side, do that manner.'

32
wervgaq 
we1 
that 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
a2 
well 
shvrv̀m 
shvrv̀m 
otter 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
késháòe 
ke2 
bite/hurt 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The otter may eat (them, fish that were caught) in that area/place.'

33
nga 
nga1 
fish 
zvngvm 
zvng1 
be.in 
-vm 
DIR 
kvtnó 
kvt4 
CLF(time) 
-ó 
COM 
shvrv̀m 
shvrv̀m 
otter 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
vzvtsháòe 
zvt2  
smash 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'When the fish was caught otters can smash (Slg. eat) (the net).'

34
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
shvrv̀m 
shvrv̀m 
otter 
gvzà 
gvzà 
much 
vldvgvp 
vl2 
exist 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqpàí 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
gø 
gø 
also 
shvládv̀ng 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wasè 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
wvm 
wvm 
close 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
tunlòng 
tun 
net 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shup 
shup 
nicely/smooth 
wasè 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'That's why, in the season where otters are plenty, the net should be covered properly in this manner.'

35
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wawesv̀ng 
wa1 
say 
we2 
NOM 
sv̀ng4 
LOC 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kwìké 
kwì  
trap 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'Such manner of doing is called "Ngahtong" and in that manner we trapped (fish).'

36
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
vtokzàng 
v-1 
INTR 
tok2 
match 
zàng1 
place 
nga 
nga1 
fish 
gø 
gø 
also 
vlzàng 
vl2 
exist 
zàng1 
place 
nø 
nø 
TOP 
àngdv̀nggúng 
àng- 
NFP 
dv̀nggúng 
bag 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
nø 
nø 
TOP 
rív́mdv̀ng 
ri3 
carry 
-vm 
BEN 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'And then, (when the trap was placed) at a suitable place then (you) can easily carry a bagful of fish (home).'

37
vtv́ngshaq 
v-3 
NPR 
tvng1 
superlative.degree 
shaq3 
PERF 
shaqshaqwasè 
shaqshaq 
happy 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
ó 
ó 
right! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
trètrè 
trètrè 
ONM 
wasè 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
gvzá 
gvzà 
much 
byodøsè 
byo 
happyᵇ 
3 
manner 
2 
DIM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ídaqe 
í2 
COP 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 

'It was extremely joyful, (hearing the sound of fish jumping) "Tre Tre" inside that thing (inside the fish container).'

38
SD 
tunlòng 
tun 
net 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
kapàí 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
wàòlé 
1 
do/make 
2 
TNP 
3 
EXCL 

'What thing/material is used to make net.'

39
tunlòng 
tun 
net 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The net is made of bamboo.'

40
tvwa 
tvwa 
bamboo 
yvnggúng 
yvnggúng 
long 
nø 
nø 
TOP 
vnítandv́ng 
v-1 
INTR 
2 
two 
tan 
CLF(long) 
dv́ng2 
suppose 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nàsø̀nò 
nv-2 
N.1 
sø̀n 
divide 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
tvné 
tvné 
almost 
adv́ngte 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tiqgùnggùng 
tiq1 
one 
gùng3 
CLF(tree) 
gùng3 
CLF(tree) 
we 
we1 
that 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
taq 
taq5 
upper.place 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nàsø̀nò 
nv-2 
N.1 
sø̀n 
divide 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
vngǿr 
v-1 
INTR 
ngǿr 
protrude 
døsè 
3 
manner 
2 
DIM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Split about two long bamboos into small strips/pieces, almost about this big sizes (showing in action) of bamboo, then split up and and made the other end a bit protruded.'

41
ku 
ku1 
that 
tun 
tun 
net 
e3 
EXCL 
tvwagùngnv̀ng 
tvwa 
bamboo 
gùng3 
CLF(tree) 
nv̀ng1 
COM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tuqwasè 
tuq1 
arrive 
wa1 
say 
2 
DIM 
shvdún 
shvdún 
measureʲ 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zvt 
zvt1 
weave 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
nga 
nga1 
fish 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
màtv́ng 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
tè 
1 
yes 

‎‎ knot the net adjusting (it) by positioning at end (point) of bamboo so that the fish won't be able to go back.'

42
SD 
tìsiqlòng 
tì 
water 
siq1 
joint 
lòng2 
CLF(general) 
rvt 
rvt2 
because 
nga 
nga1 
fish 
nø 
nø 
TOP 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
màtv́ng 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 

'Well, I see, the fish cannot go back because of the current.'

43
taq 
taq5 
upper.place 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
màtv́ng 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
gvp 
gvp1 
stick 
taqlòng 
taq5 
upper.place 
lòng2 
CLF(general) 
mvme 
mvme 
several 
søp 
søp1 
suck 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
to 
to3 
just.past 
shø̀ndaqshà 
shø̀n 
say 
daq4 
DIR(down) 
-shà 
1PL.past 
dø 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 

'Just as (we) have said, that (the current) needs to be strong upto the extent that (fish) cannot go back.'

44
mvsøp 
mv- 
NEG 
søp1 
suck 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
àngwà 
àngwà 
normal 
gvp 
gvp3 
CLF(level) 
í 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
chàng 
chàng1 
at.once 
vtv́nge 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
-e 
N.PAST 

‎‎'If the current is not strong enough to drag, if it is just normal, (the fish) will go back right away.'

45
tè 
1 
yes 
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
mvme 
mvme 
several 
søpgvp 
søp1 
suck 
gvp3 
CLF(level) 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
tiqlònglòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
lòng2 
RDP 
mvme 
mvme 
several 
søp 
søp1 
suck 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
hí 
hí 
leg 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
dvzàkee 
dv-1 
CAUS 
za1 
ill/hurt 
ke1 
while 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
teptep 
teptep 
ONM 
wa 
wa2 
only/just 
nø 
nø 
TOP 
dvsøp 
dvsøp 
repair 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
søp 
søp2 
remember 
kvtwa 
kvt4 
CLF(time) 
wa2 
only/just 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

'Yes, that's why the current need to be strong enough to drag fish. Some are strong enough to cause pain at your leg (strong current causes pain). It is really good when the current can drag like this 'Thep Thep (making the sound of currenting dragging)'.

46
wepv̀ntaq 
we1 
that 
pv̀n 
CLF(kind) 
taq6 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vkwìké 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
nga 
nga1 
fish 
tewe 
te1 
big 
we2 
NOM 
sv̀mwe 
sv̀m 
small 
we2 
NOM 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
welòngtaq 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'Like that we used to trap small and big fish alike with that kind. '

47
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
nàtóng 
ngatóng 
fish.trap 
gø 
gø 
also 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That is called Ngatong 'fish trap'.'

48
SD 
wedv́ngtewa 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wa2 
only/just 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
ó 
ó 
right! 

'You know!, that's the end of it.'

49
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 

'That's one kind/part'