Banner Placeholder

Nv̀m rúng II (Sun sits II)

Sangdong Pong

1
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
tiqkàní 
tiq1 
one 
kà 
word 
2 
DL 
shø̀ndakngò 
shø̀n 
say 
daq4 
DIR(down) 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 

'Now, I will tell a few words about the Sunsit that old people have said.'

2
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvshángò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
ka 
ka3 
WH 
wepv̀n 
we1 
that 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wepv̀n 
we1 
that 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvyv̀ngò 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
mvshángò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
mvcha lacha 
mvcha lacha 
in.great.detail 
chvk 
chvk 
perfectʲ 
nø 
nø 
TOP 

'I don't know either, the predication such as "If there is of that kind, then there will be that kind" since I have not seen it in great detail.'

3
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
dvga 
dvga 
rain.coat 
tvt 
tvt 
thick 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
shø 
shø2 
rain 
zaqe 
zaq3 
fall/to.rain 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'However, if the Sun's shell is thick, it was said "there will be rain".'

4
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
dvga 
dvga 
rain.coat 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
gvme 
gvm2 
shine 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Then, if there is no Sun's shell/cover (they) said "there will be rain".'

5
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mche 
nv̀m 
sun 
se2 
skin 
tvt 
tvt 
thick 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Then, (they) said "it the sun's skin is thick there will be food".'

6
nv̀mche 
nv̀m 
sun 
se2 
skin 
tvt 
tvt 
thick 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
gø 
gø 
also 
àngsé 
àng- 
NFP 
2 
ten 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
àng 
àng1 
3SG 
dvcha 
dvcha 
time 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'In the year, when the sun's skin is thick and the sun sits for more than ten days (they) said "there is a ..,".'

7
nv̀m 
nv̀m 
sun 
mvlvn 

rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
àngdvcha 
àng- 
NFP 
dvcha 
time 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shvnv́ng 
shvnv́ng 
cause.to.hurry 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

8
darì 
darì 
long.ago 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
tiqpèí 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
wa 
wa2 
only/just 
sháòe 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yv́ng 
yv̀ng1 
see/look 
nø 
nø 
TOP 
mvsháshì 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-shì1 
R/M 

'In the past, as for the older people looking the sun- sit, but only certain man knew (about it), it is impossible to know (about it).'

9
hí 
hí 
leg 
gø 
gø 
also 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ngvt 
ngvt 
move 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ba 
ba1 
dirt 
chuqshì 
chuq1 
dig.up 
-shì1 
R/M 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
rung 
rung 
sit 
nø 
nø 
TOP 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
tushì 
tu 
support 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 

'Even the leg, in this manner, has to stay without moving at the dug hole. From there, (they) seated leaning on something and watch the sun.'

10
rung 
rung 
sit 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
lóngkø̀m 
lóng1 
stone 
køm2 
CLF(flat) 
mvdv̀m 
mvdv̀m 
above 
kèní 
kèní 
from 
ngvt 
ngvt 
move 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
vsé 

rv̀m 
rv̀m 
every 
kanǿng 
ka3 
WH 
nǿng1 
CLF(year) 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

11
mèpvng 
mèpvng 
after 
dvcha 
dvcha 
time 
Oh 
dvcha 
dvcha 
time 
vramò 
v-1 
INTR 
rvm3 
medium 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
gvzà 
gvzà 
much 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
té 
té 
more 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
gvzà 
gvzà 
much 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
gvzà 
gvzà 
much 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

12
nv̀m 
nv̀m 
sun 
mvlvn 

rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mve 
mv- 
NEG 
e1 
exist 

13
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
shø̀m 
shø̀m3 
three 
yaqsè 
yaq2 
night 
2 
DIM 
wa 
wa2 
only/just 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mve 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The year, if the sun sits only for two or three days, the people who saw the sunsit said "there will not be enough food".'

14
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
è 
e1 
exist 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
àngsé 
àng- 
NFP 
2 
ten 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The older people said that "the year the sun sit for more day ten days there will be plenty of food".'

15
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
yv̀ngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
té 
té 
more 
gvzà 
gvzà 
much 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 
àngshvlá 
àng- 
NFP 
shvlá 
CLF(month) 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nø 
nø 
TOP 
svmaq 
svmaq 
little 
svmaq 
svmaq 
little 
ni 
ni4 
then/if 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 

'Yes, it is true. I also saw in the year when the sun sits for month there are some food.'

16
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ya 
ya1 
this/here 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
yv́ng 
yv̀ng1 
see/look 
màshvla 
mv- 
NEG 
shvla 
good 
weí 
we1 
that 
1 
ADV 
mvyàngì 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
-ì 
1PL 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
gǿlè 
gø 
also 
2 
of.course 

'But we cannot see the sun-sit in this area therefore we don't look at the sun-sit.'

17
ku 
ku1 
that 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
wa 
wa2 
only/just 
wàì 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
nø 
nø 
TOP 
mvyv̀ng 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'Even in those places (old villages) we, who were always busy work, didn't watch the sun-sit.'

18
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
we 
we1 
that 
rvtø̀í 
rvtø̀ 
time 
1 
ADV 
rúngòe 
rung 
sit 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
wa 
wa1 
say 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'But what we really saw/heard was that people saying "sun-sit during that hour at that place".'

19
we 
we1 
that 
pà 
2 
NOM/thing 
vlvme 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
pà 
2 
NOM/thing 
vlvme 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
mvyv̀ng 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'But we ddin't see (the evidence) "there exists that things/kinds".'

20
we 
we1 
that 
rvtø̀í 
rvtø̀ 
time 
1 
ADV 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
vníshvláí 
v-3 
NPR 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 
1 
ADV 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nv̀mrúngòng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
lòng2 
CLF(general) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
rúngò 
rung 
sit 
2 
TNP 
ke 
ke1 
while 
møò 
1 
obstruct.view 
2 
TNP 
ò 
ò 
yes 
shø 
shø2 
rain 
zaq 
zaq3 
fall/to.rain 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
shø 
shø2 
rain 
zirae 
zi2 
be.frequent 
ra2 
DIR(same.level) 
-e 
N.PAST 

'That time, only during the twelve month, that manner, the sun-sits (will take place) and in that matter, if it rains while the sun-sits (they predict) "there will be plenty of rains".'

21
nv̀mgvm 
nv̀m 
sun 
gvm2 
shine 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
í 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mrúngòng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
gvzà 
gvzà 
much 
shànòe 
shàn 
clear 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 

'The older people said "the sun will be so clear, if there is to be plenty of sunshine (in that year)".'

22
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 

'The people who saw the sun-sit say..,'

23
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 

'That is what they said different things about the sun-sits.'

24
nv̀mmvlan 

rúngòe 
rung 
sit 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nv̀msér 
nv̀msér 
ground 
rúngòe 
rung 
sit 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nv̀mpøm 
nv̀mpøm 
cloud 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 

25
shø 
shø2 
rain 
zaqrae 
zaq3 
fall/to.rain 
ra2 
DIR(same.level) 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
nv̀mpø 
nv̀mpøm 
cloud 
e1 
exist 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
nv̀mpø 
nv̀mpøm 
cloud 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
ni 
ni4 
then/if 
nv̀m 
nv̀m 
sun 
gvmrae 
gvm1 
good 
ra2 
DIR(same.level) 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
í 
í2 
COP 
yànge 
yv̀ng2 
TMyrs 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nv̀mrúng 
nv̀m 
sun 
rung 
sit 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
rì 
1 
PL 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 

26
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvyv̀ng 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
mvshángò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
chvk 
chvk 
perfectʲ 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngò 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
rì 
1 
PL 
wa 
wa2 
only/just 
táng 
tá 
listen 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
rì 
1 
PL 
wa 
wa2 
only/just 
shø̀nòe 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'I don't really know about (the sun-sit). I am telling, this manner, only the things I heard about (it).'