Banner Placeholder

Nvngwà shè yàngà we mvshǿl (The first Rawang cow)

Sangdong Pong

1
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
ngvlá 
nga2 
cowʲ 
2 
CLF(male) 
ò 
ò 
yes 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
gø 
gø 
also 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Then it was said that there was no cow in the past.'

2
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
nø 
nø 
TOP 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
Kèza 
Kèza 
Keza 
ò 
ò 
yes 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
dvchv́ngø 
dvchv́ng 
mountain 
-ø 
LOC 
yaqdø̀ngí 
yaqdø̀ng 
night 
1 
ADV 
tiqyaq 
tiq1 
one 
yaq2 
night 
zvng 
zvng2 
OMP 
ripdv̀ng 
rip 
stand 
dv̀ng2 
just 
wavpmì 
1 
do/make 
-vp 
TMdays 
-ì 
I.PAST 
ngvpuq 
ngvpuq 
Rawang.ox 

'If that the case, as for the cow, at one night the cow at Kizi suddenly stood up.'

3
nvngwàòng 
nvngwà 
cow 
lòng2 
CLF(general) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yaqdø̀ngí 
yaqdø̀ng 
night 
1 
ADV 
zvng 
zvng2 
OMP 
ripdv̀ng 
rip 
stand 
dv̀ng2 
just 
wavpmì 
1 
do/make 
-vp 
TMdays 
-ì 
I.PAST 

'The cow, that manner, suddenly stood up at one night.'

4
ló 
1 
well! 
pà 
1 
what 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
má 
2 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
rìrà 
rìrà 
wonder 
nø 
nø 
TOP 

'What is this, that manner, (they) wonder.'

5
ló 
1 
well! 
shini 
shini 
yet 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
ímá 
í2 
COP 
2 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
náná 
3 
here.take! 
3 
here.take! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvlaq 
shvlaq 
salt 
lángò 
lvng1 
hold/use 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
náná 
3 
here.take! 
3 
here.take! 
é 
é 
EXCL 
alòni 
al 
do/make 
2 
TNP 
ni4 
then/if 

'Then, they said "let see what is this" and (they) took salt and when they did/feed "na na"..,

6
gv̀mshi 
gv̀mshìni 
hold.on! 
shvlaq 
shvlaq 
salt 
laqráì 
laq1 
lick 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 

'It was that suprisingly, it came and lick the salt.'

7
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
nø 
nø 
TOP 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
Kèza 
Kèza 
Keza 
dvchv́ng 
dvchv́ng 
mountain 
ladaqà 
la1 
drop 
daq4 
DIR(down) 
-à 
T.past 
Gvray 
Gvrày 
God 
Gvsàngí 
Gvsv̀ng 
RDP 
1 
AGT 

'From there, as for the cow, the God drop it down from Kizi keza.'

8
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
ngvpuq 
ngvpuq 
Rawang.ox 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
bungráì 
bung 
appear 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
shø̀nráà 
shø̀n 
say 
ra2 
DIR(same.level) 
-à 
T.past 

'From there, as for the cow, the older people said that the cow appeared from there.'

9
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
è 
è 
yes 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
kung 
kung3 
valley 
kí 
2 
from/then 
wa 
wa2 
only/just 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
gø 
gø 
also 
shøːlò 
shøl1 
lead 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
pà 
1 
what 
waò 
wa1 
say 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
kung 
kung3 
valley 
kí 
2 
from/then 
wa 
wa2 
only/just 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
shøːl 
shøl1 
lead 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
gølè 
gø 
also 
2 
of.course 

'From there, as for the cow, whenever the cow was to be brought it was brought from the Kizi valley only.'

10
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gùng 
gùng1 
tell 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'This is a story, how the older people had told (us).'

11
Kízi 
Kízi 
Kizi 
kung 
kung3 
valley 
kèní 
kèní 
from 
wa 
wa1 
say 
Kízi 
Kízi 
Kizi 
nga 
nga2 
cowʲ 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'(The cow was brought) only from Kizi valley, calling "Kizi bull".'