Banner Placeholder

Vmyø̀ kayv́ng kèní lù yàngà we mvshǿl (Rice seeds and the sparrow)

Sangdong Pong

00ː1ː04 minutes

1
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vmyø̀ 
vm1 
rice/paddy 
yø̀2 
seed 
gø 
gø 
also 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 

'Then there was no rice seed in the past.'

2
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
móng 
móng 
region/country 
nø 
nø 
TOP 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
yv̀ng 
yv̀ng2 
TMyrs 
pà 
1 
what 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It probaly was not existed in the mountain.'

3
ló 
1 
well! 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
má 
2 
?" 

"Well, where does it exist?"

4
vmyø̀ 
vm1 
rice/paddy 
yø̀2 
seed 
èláv́mnø̀ng 
è- 
N.1 
1 
look.for 
-vm 
DIR 
nø̀ng2 
2PL 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 

'(They) told (him) "Go and find the rice seed".'

5
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
tvrøtní 
tvrøt 
sparrow 
1 
AGT 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
yv̀ngòe 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
Gv̀mdì 
Gv̀mdì 
Putao 
e1 
exist 
we 
we2 
NOM 

'And then, sparrow said "I can see (it). (It) exists in Putao".'

6
ò 
ò 
yes 
vmyø̀ 
vm1 
rice/paddy 
yø̀2 
seed 
e1 
exist 
we 
we2 
NOM 
yv̀ngòe 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 

'(The sparrow) said "I see the existing of the rice seeds".'

7
ló 
1 
well! 
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
ríámò 
ri3 
carry 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 

'(They) said "go and bring (it) then".'

8
Gv̀mdì 
Gv̀mdì 
Putao 
Lv̀ngyang 
Lv̀ngyang 
Langyang 
kí 
2 
from/then 
rǿngv́mòe 
ri3 
carry 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'It says "I will go and bring from Puato plain".'

9
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
tvrøtní 
tvrøt 
sparrow 
1 
AGT 
ríámà 
ri3 
carry 
-vm 
DIR 
-à 
T.past 
ni 
ni4 
then/if 

'When the sparrow went to bring (it)..,'

10
ló 
1 
well! 
vmyø̀ 
vm1 
rice/paddy 
yø̀2 
seed 
tiqrì 
tiq1 
one 
1 
PL 
èzíshà 
è- 
N.1 
1 
give 
-shà 
1PL.past 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 

'When (the sparrow) said "give us some rice seeds".'

11
é 
é 
EXCL 
pà 
1 
what 
mvzíì 
mv- 
NEG 
1 
give 
-ì 
1PL 

"Well, (we) don't have anything to give."

12
jerùng 
jerùng 
end.field.section 
jetvng 
jetvng 
RDPːfield.section 
kèní 
kèní 
from 
nàpánvm 
nv-2 
N.1 
pan1 
look.for/search 
-vm 
DIR 
ni 
ni4 
then/if 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
màwá 
màwá 
Oh.I.see! 
vyàe 
v-1 
INTR 
1 
say 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'(They) said "Oh sorry, (Lit. we can't help) can you go and scratch up from coners of the fields?".'

13
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
tvrøt 
tvrøt 
sparrow 
nø 
nø 
TOP 
jerùng 
jerùng 
end.field.section 
kèní 
kèní 
from 
lávme 
1 
look.for 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shø̀ːn 
shø̀n 
say 
ráà 
ra2 
DIR(same.level) 
-à 
T.past 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 

'Therefore, the older people had said that as for the sparrow, (it) said "I am looking from end fields"

14
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
kàsiq 
kà 
word 
siq2 
verse 
kàsiq 
kà 
word 
siq2 
verse 
tiqkà 
tiq1 
one 
kà 
word 
tiqkà 
tiq1 
one 
kà 
word 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
shø̀n 
shø̀n 
say 
dakngò 
daq4 
DIR(down) 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nøngé 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
é 
EXCL 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shini 
shini 
yet 
mvbe 
mv- 
NEG 
be2 
use.up 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
é 
é 
EXCL 

'For now, I will only talk the key words (or) the main words of various kinds until it comes to an end.'