Banner Placeholder

Tì lù yàngà we mvshǿl (How we got water)

Sangdong Pong

1
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
gø 
gø 
also 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
say 

'Therefore, in the past it doesn't say that there was water.'

2
tì 
tì 
water 
gø 
gø 
also 
vyø̀í 
yø̀3 
bumble.bee 
1 
AGT 
rǿngv́mò 
ri3 
carry 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
tì 
tì 
water 
yv̀ngòe 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 

'Bumble bee, as for the water, said "I can see water, let me go and bring it".'

3
vyø̀í 
yø̀3 
bumble.bee 
1 
AGT 
rǿngv́mò 
ri3 
carry 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
wa 
wa1 
say 
rívtnà 
ri3 
carry 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'Bumble bee said "I will go and bring (it)" and brought (it).'

4
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
mvsúng 
mvsóng 
end.point 
kí 
2 
from/then 
ló 
1 
well! 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
dvtokngvtnà 
dv-1 
CAUS 
tuq1 
arrive 
-ng 
1SG 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
é 
é 
EXCL 
èlushì 
è- 
N.1 
lù 
take 
-shì1 
R/M 
bǿnø̀ngé 
bǿ1 
PFV 
nø̀ng2 
2PL 
é 
EXCL 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 

'If that the case, when he said from the top of tree top "well, now I have brought (the water), come and get (it)".'

5
korií 
kori 
squirrel 
1 
AGT 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
lùngv́mònøng 
lù 
take 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
rit 
rit 
OMP 
vjèr 
jèr 
run 
nø 
nø 
TOP 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
dvgv̀ngòng 
dvgv̀ng1 
CLF(branch) 
lòng2 
CLF(general) 
nun 
nun 
OMP 
eò 
e1 
say/do 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
dvgupshø̀nge 
dvgup 
throw 
-shì1 
R/M 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
ke 
ke1 
while 

'The small rat said "I will go and get (it)", as (he) ran and jumped onto the branch, (he) shook the branch.'

6
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
vyø̀í 
yø̀3 
bumble.bee 
1 
AGT 
tìlòng 
tì 
water 
lòng2 
CLF(general) 
tøq 
tøq2 
OMP 
vlaò 
v-1 
INTR 
la1 
drop 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'There the bumble bee (as the rat shook the branch), dropped off the water and..,'

7
é 
é 
EXCL 
la 
la1 
drop 
bǿa 
bǿ1 
PFV 
-a 
BEN 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
dùò 
dù 
dig 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvhøq 
mv- 
NEG 
høq3 
up.to 

'Though (they) dug the place where the water was dropped off and couldn't reach (it).'

8
lóngdùng 
lóngdùng 
mountain.cave 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dùò 
dù 
dig 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tvmùmí 
tvmùm 
long.stick 
1 
INST 
vhùngò 
hùng2 
?stir.up 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvhøq 
mv- 
NEG 
høq1 
arrive/reach 
daq 
daq4 
DIR(down) 

'Though (they) dug up the rock and stirred (it) with a long stick, this manner, but (they) couldn't reach (it).'

9
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
waò 
wa1 
say 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvhøq 
mv- 
NEG 
høq1 
arrive/reach 
daq 
daq4 
DIR(down) 
wa 
wa1 
say 

'It is said that no matter what (they) did, they were not able to reach (it).'

10
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
hèí 
1 
crab 
1 
AGT 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
shini 
shini 
yet 
yv̀ngv́mò 
yv̀ng1 
see/look 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
hè 
1 
crab 
gùmámì 
gùm 
crawl 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'At the place, the crab said "I will go and look at (it)" and (he) crawled down.'

11
nong 
nong3 
there/overthere 
dø 
3 
manner 
gùmámì 
gùm 
crawl 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
hèòng 
1 
crab 
lòng2 
CLF(general) 
vtv̀ng 
v-1 
INTR 
tv̀ng1 
take/talk.back 
daqì 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
mèpvng 
mèpvng 
after 
mèpvng 
mèpvng 
after 
gv̀mshi 
gv̀mshìni 
hold.on! 
tìòng 
tì 
water 
lòng2 
CLF(general) 
tuqdaqì 
tuq1 
arrive 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 

'Having (the crab) went down that manner, when the crab returned the water arrived following (the crab).'

12
hèí 
1 
crab 
1 
AGT 
lóngdùng 
lóngdùng 
mountain.cave 
rv́m 
rv́m2 
inside 
e1 
exist 
kèní 
kèní 
from 
shèò 
shè1 
pull 
2 
TNP 

'The crab pulled the water from the cave.'

13
tì 
tì 
water 
ríò 
ri3 
carry 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
vyø̀ 
yø̀3 
bumble.bee 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gùngráà 
gùng1 
tell 
ra2 
DIR(same.level) 
-à 
T.past 

'The older people told us that "the bumble bee is the one who brought the water".'

14
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
lóngdùng 
lóngdùng 
mountain.cave 
rv́m 
rv́m2 
inside 
kèní 
kèní 
from 
shèò 
shè1 
pull 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
a2 
well 
hè 
1 
crab 

'From there, the crab is the one who brought (the water) from that cave.'

15
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ló 
1 
well! 
zuqnvng 
zuqnvng 
wild.goat 
shvrìí 
shvrì 
deer 
1 
AGT 
zuqnvng 
zuqnvng 
wild.goat 
shvrìí 
shvrì 
deer 
1 
AGT 
shi 
shi2 
first 
èaqò 
è- 
N.1 
aq 
drink 
2 
TNP 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
aqò 
aq 
drink 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 
zuqnvng 
zuqnvng 
wild.goat 
mv́r 
mv́r 
face 
yùng 
yùng 
skinny 
mvyuqámì 
mvyuq 
dejected 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'And that time, when (they) said "well, the deer drink it first", when (the deer) drink it, the deer face became ill-will.'

16
ló 
1 
well! 
zuq 
zuq2 
wild.goat 
shvrìí 
shvrì 
deer 
1 
AGT 
shi 
shi2 
first 
èaqò 
è- 
N.1 
aq 
drink 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shvrìí 
shvrì 
deer 
1 
AGT 
aqò 
aq 
drink 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
shvrì 
shvrì 
deer 
mv́r 
mv́r 
face 
yùng 
yùng 
skinny 
mvyuqámì 
mvyuq 
dejected 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'When it was said, "well, the deer drink it first", and when the deer drink it, it was said that his face became dejected.'

17
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ló 
1 
well! 
ngvpuq 
ngvpuq 
Rawang.ox 
ngvlá 
ngvlá 
bull 
ngvpongí 
nga2 
cowʲ 
Pong 
Pong 
1 
INST 
shi 
shi2 
first 
laq 
laq- 
INDTV 
aqò 
aq 
drink 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
ngvpuq 
ngvpuq 
Rawang.ox 
ngvláòngí 
nga2 
cowʲ 
2 
CLF(male) 
lòng2 
CLF(general) 
1 
AGT 
aq 
aq 
drink 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'Then, when it was said, "well, the bull drink it now", when the bull drink it..,'

18
phu 
pu 
OMP 
phu 
pu 
OMP 
wa 
wa1 
say 
vherò 
her 
blow 
2 
TNP 
vherò 
her 
blow 
2 
TNP 
aq 
aq 
drink 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
mv́rdaq 
mv́rdaq 
face 
gø 
gø 
also 
dvkeke 
dvkeke 
more.and.more 
gwaq 
gwaq 
wide 
nø 
nø 
TOP 
ngvlá 
ngvlá 
bull 
go 
go1 
CLF(animal) 

'When the bull blew the air (by his nose) "phu phu" and drank (it), its face became winden/big.'

19
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
ngvlá 
nga2 
cowʲ 
2 
CLF(male) 
goí 
go1 
CLF(animal) 
1 
AGT 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
tì 
tì 
water 
shvnù 
shvnù 
?blow 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gùng 
gùng1 
tell 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 

'From there, the older people said "only the bull brought up the water".'

20
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
tì 
tì 
water 
tvrà 
tvrà 
matter 
gǿlè 
gø 
also 
2 
of.course 

'Regarding, the matter about the water.'

21
tì 
tì 
water 
tvrà 
tvrà 
matter 
gø 
gø 
also 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gùng 
gùng1 
tell 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'It was told regarding the matter about the water and the story.'

22
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
yakà 
ya1 
this/here 
kà 
word 
nø 
nø 
TOP 
adv́ngte 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
laqvrvm 
laq- 
INDTV 
rvm2 
enough 

'Then, regarding this word, let it be enough here.'