')
Banner Placeholder

Zvmì shvlo vtóng (The marriage-proposal procedure)

Sangdong Pong

Needs of double checking with the speaker or elders Rvwang

1
zvmì 
zvmì 
girl 
røt 
røt1 
ask 
vtóngø 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
zvmì 
zvmì 
girl 
shvloò 
shv- 
CAUS 
lo 
return 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
zvmì 
zvmì 
girl 
røtnvm 
røt1 
ask 
-vm 
BEN 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
zvmì 
zvmì 
girl 
shvloò 
shv- 
CAUS 
lo 
return 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
nø 
nø 
TOP 

'Regarding the custom of marriage proposal; the matter about sending the girl away, proposing a girl (to marry), sending the girl away.'

2
na 
na5 
OMP 
zvmì 
zvmì 
girl 
røːtnvmra 
røt1 
ask 
-vm 
DIR 
ra2 
DIR(same.level) 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
kòrøt 
kòrøt 
bridle.price 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
tiqyv̀ng 
tiq1 
one 
yv̀ng4 
CLF(string) 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
nga 
nga2 
cowʲ 
tiqgo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
ò 
ò 
yes 
tè 
1 
yes 
ègwe 
è- 
N.1 
gwé1 
wear(necklace) 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 

̄Well, when proposing a girl, it is said "put on one KORAT valuable necklace and (give) one village-entering price bull".'

3
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kòrøt 
kòrøt 
bridle.price 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
tiqyv̀ng 
tiq1 
one 
yv̀ng4 
CLF(string) 
nv̀ngó 
nv̀ng1 
COM 
-ó 
COM 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
nga 
nga2 
cowʲ 
goó 
go1 
CLF(animal) 
-ó 
COM 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nv̀nnv̀n 
nv̀nnv̀n 
always 
we 
we1 
that 
goníí 
go1 
CLF(animal) 
2 
DL 
1 
INST 
gwe 
gwé1 
wear(necklace) 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'It was always these two were always given; that KORAT valuable necklace and the village-entering (price) bull.'

4
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
mèpvng 
mèpvng 
after 
gweò 
gwé1 
wear(necklace) 
2 
TNP 
go 
go1 
CLF(animal) 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
tiqpa 
tiq1 
one 
pa1 
side 
rø̀ng 
rø̀ng 
horn 
póng 
póng2 
reveal 
wanø 
wa1 
call 
nø 
TOP 
tiqhàmí 
tiq1 
one 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
1 
INST 
rø̀ng 
rø̀ng 
horn 
póngòe 
póng2 
reveal 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

̄Then, as for the the bull given later, (they) called it "one side horn revealing" and the horn was reveal by giving one necklace.'

5
vnígo 
v-3 
NPR 
2 
two 
go1 
CLF(animal) 
wa 
wa1 
say 
go 
go1 
CLF(animal) 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqgogo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
go5 
RDP 
nø 
nø 
TOP 
tiqpa 
tiq1 
one 
pa1 
side 
rø̀ng 
rø̀ng 
horn 
póng 
póng2 
reveal 
wa 
wa1 
call 
nø 
nø 
TOP 
røːtshìe 
røt1 
ask 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'As for the second cow, as for some animals, (they) asked calling "one horn revealing" (price).'

6
tiq 
tiq1 
one 
yv̀mshà 
yv̀mshà 
large.gone 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
chèpì 
chèpì 
wok 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tiqpa 
tiq1 
one 
pa1 
side 
rø̀ng 
rø̀ng 
horn 
póng 
póng2 
reveal 

'For the price of one horn revealing (they) gave either a large gone or a (large size) wok.'

7
ngvlá 
nga2 
cowʲ 
2 
CLF(male) 
í 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
mv̀ngdv̀m 
mv̀ngdv̀m 
wok 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
zídv̀ng 
1 
give 
dv̀ng2 
just 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The dory cow was a bull (they) may simply give a (small size) wok.'

8
ngv́mà 
nga2 
cowʲ 
2 
CLF(female) 
í 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vnùng 
nùng2 
large.wok 
ni 
ni5 
surely/only 
vtv́ngaòe 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 
-a 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
taq 
taq6 
LOC 
vsìng 
v-3 
NPR 
sìng1 
gong 

'If the dory cow is famale cow, (they) gave back a large wok, and also a gong.'

9
wervtnø 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
dvzin 
dvzin 
price 
íwa 
í2 
COP 
wa2 
only/just 
lùkéòe 
lù 
take 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, from there (they) took those marriage dory by giving a price only.'

10
àngnvm 
àng1 
3SG 
nvm2 
sibling 
v́mgúng 
vm2 
eat 
gúng2 
bridal.price 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
àngwv̀ng 
àng- 
NFP 
wv̀ng2 
paternal.uncle 
v́mgúng 
vm2 
eat 
gúng2 
bridal.price 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvziní 
dvzin 
price 
1 
INST 
lùkéò 
lù 
take 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
pø̀í 
pø̀ 
valuable 
1 
INST 

11
tiqgo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
hàm 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
pé 
2 
basket 
tvróng 
tvróng 
pillar 
røshì 
1 
count 
-shì1 
R/M 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 

'For one animal/(cow), the strings of necklace (was given), saying ???.'

12
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
hàm 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
hàm 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
zí 
1 
give 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
tiqgo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 

'Seven strings of necklace was given for one dowry cow.'

13
pø̀mè 
pø̀ 
valuable 
2 
AUG 
tapa 
ta3 
each 
pa1 
side 
talàmø 
ta3 
each 
làm  
CLF(section) 
-ø 
LOC 
tahàm 
ta3 
each 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
dvzv́naò 
dv-1 
CAUS 
zv̀n1 
follow 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
hàm 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
hàm 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 

'A big valuable object each was attached on each side, thus they gave seven strings of necklace altogether.'

14
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
zvmì 
zvmì 
girl 
dvpǿ 
dv-1 
CAUS 
pǿ3 
expensive 
vzíke 
v-1 
INTR 
1 
give 
ke2 
BEN/RECP 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'This manner the marriage dowry was given to each other parties.'

15
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
gweaò 
gwé1 
wear(necklace) 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'The giving was a dowry cow was not simple (or it was not free).'

16
zvmìsè 
zvmì 
girl 
1 
child 
gø 
gø 
also 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
màdá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
mvlúnò 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
2 
TNP 

'If the girl is not rich she doesn't get a dowry cow.'

17
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
gǿ 
gǿ1 
CLF(person) 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nà 
1 
2SG 
bv̀ngdaqòng 
bv̀ngdaq 
arrow 
òng 
CLF(thing) 
dvràe 
dv-3 
EMPH 
1 
need 
-e 
N.PAST 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
nø 
nø 
TOP 
pàwá 
pàwá 
why 
mvzøng 
mv- 
NEG 
1 
give 
-ng 
1SG 
wa 
wa1 
say 

'

18
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
ngaó 
nga2 
cowʲ 
-ó 
COM 
dvgøm 
dv-1 
CAUS 
gøm 
complete 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'it was that manner make complete with the village-entering dowry cow.'

19
vdè 
v-2 
1SG 
1 
self 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
nàdá 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wa 
wa1 
say 
sha 
sha1 
meat 
nø 
nø 
TOP 
késhìe 
ke2 
bite/hurt 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'One can only consume meat (get a dowry cow) when you are rich.'

20
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvlo 
shv- 
CAUS 
lo 
return 
daqò 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
nií 
ni3 
day 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 

'Then on the day when the girl was sent..,'

21
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
mè 
2 
CLF(female) 
dvsøːpmò 
dvsøp 
repair 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
shvrø̀m 
shvrø̀m 
sarong 
bèlaq 
bèlaq 
garment 
dvgwaòe 
dv-1 
CAUS 
gwa 
wear 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Dressing of the girl, (they) dressed her up with upper and lower garments.'

22
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
lǿngjvng 
lǿngjvng 
neck 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
dv̀ngnvk 
dv̀ngnvk 
necklace 
dvgweaòe 
dv-1 
CAUS 
gwé1 
wear(necklace) 
-a 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Then on (her) neck they wear her a Dangnak necklace.'

23
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
pvgaé 
pvga 
goods 
é 
EXCL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
tiq 
tiq1 
one 
chèpì 
chèpì 
wok 
ríaòe 
ri3 
carry 
-a 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Then, they carry one wok saying "it is a trasure at home".'

24
chø̀m 
chø̀m1 
house 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
pvga 
pvga 
goods 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
zvmì 
zvmì 
girl 
dvpǿ 
dv-1 
CAUS 
pǿ3 
expensive 
nø 
nø 
TOP 

'They said "it is a trasure at home" and that dowry price was..,'

25
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
zvmì 
zvmì 
girl 
mè 
2 
CLF(female) 
shvngøːtnò 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
gvgà 
gvgà 
otherʲ 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'Then, the teaching of the girl is of different matter, this manner.'

26
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shvriò 
shv- 
CAUS 
ri3 
carry 
2 
TNP 
pàgø 
1 
what 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvgǿaò 
dv-1 
CAUS 
gø̀ 
complete 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
shvri 
shv- 
CAUS 
ri3 
carry 
dvsøːpmò 
dvsøp 
repair 
2 
TNP 
ke 
ke1 
while 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
pvga 
pvga 
goods 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
tiqhàm 
tiq1 
one 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
dvtdvt 
dvtdvt 
separatelyᵇ 
ríòe 
ri3 
carry 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That manner, while they send valuable things, prepared and arranged various things, (they) also send a separate string saying "(it is) trasure at home".'

27
wehàm 
we1 
that 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
taqnø 
taq6 
LOC 
nø 
TOP 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
í 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
zà 
1 
treasure 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
tiqhàm 
tiq1 
one 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
rá 
2 
again 
pø̀mè 
pø̀ 
valuable 
2 
AUG 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
zà 
1 
treasure 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
tiqhàm 
tiq1 
one 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
rá 
2 
again 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvyøq 
mvyøq 
maternal.relatives 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'Adding to that string, (they) add another string they arraged and carry it, saying "a village-entering trasure".'

28
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
tahàm 
ta3 
each 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
gvbà 
gvbà 
great 
darì 
darì 
long.ago 
mvnoqshì 
mv- 
NEG 
noq1 
worship 
-shì1 
R/M 
vtóngø 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 

'In the tradition before coverting to Christianity was like that, one string each.'

29
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
to 
to3 
just.past 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
zvmì 
zvmì 
girl 
lùò 
lù 
take 
2 
TNP 
nií 
ni3 
day 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zabà 
zabà 
packageʲ 
byinaò 
byin 
repairᵇ 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'Therefore, as I just said, on the day the girl was taken, that manner prepapred a Zaba [zaba is an JP word, zaba is a basket containing various items to give as a gift], and gave a dowry cow.'

30
pèdongsè 
pèdong 
patri-relatives 
2 
DIM 
gø 
gø 
also 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
pè 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvzìngke 
dv-1 
CAUS 
zìng 
procreate 
ke1 
while 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
to 
to3 
just.past 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
té 
té 
more 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
ríò 
ri3 
carry 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 
té 
té 
more 
gweaò 
gwé1 
wear(necklace) 
-a 
BEN 
2 
TNP 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
kèní 
kèní 
from 
mvgweaò 
mv- 
NEG 
gwé1 
wear(necklace) 
-a 
BEN 
2 
TNP 

'for the patri-relatives, in that manner they multiply ther wealth. If one brings more wealth they returned more gifts, no treasure not returning of necklace.'

31
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
darì 
darì 
long.ago 
Nvt 
Nvt 
Nat 
vtóngø 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 

'it was like this during the time of Nat worship.'

32
nvngwà 
nvngwà 
cow 
pà 
1 
what 
vzíke 
v-1 
INTR 
1 
give 
ke2 
BEN/RECP 
nø 
nø 
TOP 
tasv̀ng 
ta3 
each 
sv̀ng4 
LOC 
tvle 
tvle1 
change.over 

'Giving each other of cow and son on.'

33
dvsøːpmò 
dvsøp 
repair 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
to 
to3 
just.past 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
mè 
2 
CLF(female) 
gø 
gø 
also 
chvk 
chvk  
perfectʲ 
dvsøːpmò 
dvsøp 
repair 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'Regarding preparing for the girl as well, the girl was well prepared.'

34
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
darì 
darì 
long.ago 
Nvt 
Nvt 
Nat 
vtóngø 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
yàng 
yv̀ng2 
TMyrs 

'They did it this manner during the time of Nat worship, it was not simple.'

35
we 
we1 
that 
zvmìsè 
zvmì 
girl 
2 
DIM 
>, 
mvyøq 
mvyøq 
maternal.relatives 
mènàdá 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
kèní 
kèní 
from 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
gø 
gø 
also 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
gø 
gø 
also 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 

'If you don't have (strong support from) matri-relatives there was no treasure nor a dowry cow as well.'

36
mvyøq 
mvyøq 
maternal.relatives 
nàdá 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wa 
wa1 
say 
zvmìsè 
zvmì 
girl 
2 
DIM 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
gø 
gø 
also 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
tuqe 
tuq1 
arrive 
-e 
N.PAST 
kapà 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
gø 
gø 
also 
tuqe 
tuq1 
arrive 
-e 
N.PAST 

'One if you have matri-relatives, you will received such things, such various things.'

37
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
mèwànø̀ng 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
1 
say 
nøng2 
PL 
Nvt 
Nvt 
Nat 
vtóngø 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
-ø 
LOC 
gø 
gø 
also 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
v́m 
vm2 
eat 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'Don't you know it was like that? In the traditional of Nat worship, there was no such thing as you would simple received (things).'

38
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tasv̀ng 
ta3 
each 
sv̀ng4 
LOC 
pø̀í 
pø̀ 
valuable 
1 
INST 
vwvnke 
v-2 
1SG 
wvn 
buy 
ke2 
BEN/RECP 
nø 
nø 
TOP 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'It was this manner that they buy from each other.'

39
nvngwà 
nvngwà 
cow 
kéò 
ke2 
bite/hurt 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
gø 
gø 
also 
àngyv̀ng 
àng- 
NFP 
yv̀ng4 
CLF(string) 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
pè 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
ké 
ke2 
bite/hurt 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Regarding eating of a cow, as for the cow, the man who has many treasure was only able to eat meat.'

40
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
pè 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
to 
to3 
just.past 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
nv̀mshv̀ng 
nv̀mshv̀ng 
village.entranceʲ 
nga 
nga2 
cowʲ 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
dvpuq 
dvpuq2 
attached 

'For the unwealthy man, as I have just said, the village-entering (price) cow..,'

41
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvpuq 
dvpuq2 
attached 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
pø̀ 
pø̀ 
valuable 
màdá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
mvlún 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
yàngòé 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
é 
EXCL 

'After it has been attached, the unwealthy people didn't get the cow.'

42
darì 
darì 
long.ago 
Nvt 
Nvt 
Nat 
vtóngø 
v-3 
NPR 
tóng 
tradition 
-ø 
LOC 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'The tradition during the time of Nat worship was like this.'