')
Banner Placeholder

Vzǿ lv̀m pv̀ng yàngà we mvshǿl (The origin of Manaw dance)

Sangdong Pong

1
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
nø 
nø 
TOP 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
sáng 
sáng 
spirit 
gø 
gø 
also 
mvzíò 
mv- 
NEG 
1 
give 
2 
TNP 

'Regarding the merit dance, in the past it was not given/performed to the Spirit.'

2
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
e3 
EXCL 
dvhø̀ 
dvhø̀ 
between 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
døtnaq 
døt1 
mouse 
naq1 
black 
tiqgo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
zaq 
zaq6 
OMP 
tap 
tvp1 
catch 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'While in the midst of people simply living when the children caught a black rat..,'

3
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
jèyúng 
jèyúng 
barn 
sømpvngkrv́mø 
sømpvngkrv́m 
down.floor 
-ø 
LOC 

'That rat was at the ground floor of (the house)..,'

4
darì 
darì 
long.ago 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
ki 
ki1 
spoon 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ki 
ki1 
spoon 
svlím 
svlím1 
thin/slim 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
rø̀ngdàngsè 
rø̀ngdàng 
victory.planks 
2 
DIM 
ídv̀ng 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'In the past, regarding the Rawang spoon. it was like this a small spoon, just like a victory planks.'

5
wepà 
we1 
that 
2 
NOM/thing 
vshø̀mgø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
gø̀m1 
CLF(flat) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dvr 
dvr2 
OMP 
katnò 
kvt1 
plant 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
døtnaq 
døt1 
mouse 
naq1 
black 
kvng 
kvng2 
OMP 
vdǿːnò 
v-1 
INTR 
dǿn 
tie 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

̄̄̄̄'Three of that kind was erected and the rat was tied up at there.'

6
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
waq 
waq1 
pig 
vtuqìé 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
-ì 
1PL 
é 
EXCL 
wa 
wa1 
say 
ni 
ni4 
then/if 
bétùng 
bétùng 
nectar.plant 
mvnuq 
mvnuq2 
sprout 
dvr 
dvr2 
OMP 
katnò 
kvt1 
plant 
2 
TNP 

'They said "we shall slaughter (the rat) there", and planted nectar plant there.'

7
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
waq 
waq1 
pig 
na 
na1 
raise 
dúng 
dúng 
CLF(bottle/tube) 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
sìngé 
sìng1 
gong 
é 
EXCL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
dung 
dung4 
OMP 
dung 
dung4 
OMP 
dung 
dung4 
OMP 
wa 
1 
say 
møːtnò 
møt1 
blow 
2 
TNP 

'At the place, (the children) said the pig feeding tube as "it is a gong" and beat it "Dung Dung Dung Dung".

8
pòni 
1 
whole 
ni3 
CLF(day) 
pòni 
1 
whole 
ni3 
CLF(day) 
shvlángshì 
shv- 
CAUS 
lang1 
fly 
-shì1 
R/M 
vzá 
v-3 
NPR 
1 
barn 
sømpvngkrv́mø 
sømpvngkrv́m 
down.floor 
-ø 
LOC 

'They (streching their arms and) fly at the down floor of the barn day afer days.'

9
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
døtnaq 
døt1 
mouse 
naq1 
black 
nø 
nø 
TOP 
lá 
1 
look.for 
manò 
mvn1 
continue 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
we 
we2 
NOM 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kí 
2 
from/then 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 

'They manner they continued looked for the black rat and (dance). When the elders saw that the elder (said)..,'

10
a2 
well 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
dvjàngí 
dvjàng 
age/generation 
1 
AGT 
dv́ng 
dv́ng1 
even 
Mvnò 
mvnò 
Manau.dance 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
shvtiòe 
shv- 
CAUS 
ti 
?celebrate 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
sìnggú 
sìnggú 
gong 
bòy 
bóy 
festivalʲ 

"Well, even the children are able to do the merit dance, the gong playing festival.'

11
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
rá 
2 
again 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gvsvt 
gvsat 
plan 
lá 
1 
look.for 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'The elder people said "let's do a celebraton" and they started planning it.'

12
sáng 
sáng 
spirit 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
mvnshì 
mvnshì 
play 
nø 
nø 
TOP 
pv̀ng 
pv̀ng2 
start/begin 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The merit dance was started simply by playing not with the reason sacrificing to the Nat.'

13
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gvsvt 
gvsat 
plan 
lá 
1 
look.for 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'Then when the elders begun to look at a plan.'

14
pàsv̀ng 
1 
what 
sv̀ng4 
LOC 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wàì 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
zíì 
1 
give 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
làmì 
lv̀m1 
dance 
-ì 
1PL 
ni 
ni4 
then/if 
wa 
wa1 
say 
dvdu 
dvdu 
plan 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'They said "how do you do, and how we give (sacrifice) and dance" and the begun to plan.'

15
wé 
2 
EXCL 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
nga 
nga2 
cowʲ 
zíì 
1 
give 
-ì 
1PL 
". 

"We will give (sacrifices) of Dameu bull to Dameu God.'

16
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvtkaqrvgaq 
shvtkaqrvgaq 
various.nat 
shvráì 
shv- 
CAUS 
1 
flat/even 
-ì 
1PL 

'Then let's clear the mess areas.'

17
sángsè 
sáng 
spirit 
2 
DIM 
sángmè 
sáng 
spirit 
2 
AUG 
shvngbe 
shvngbe 
all 
shvráì 
shv- 
CAUS 
1 
flat/even 
-ì 
1PL 
". 

"We shall unite all the big and small spirits."

18
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàì 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
mèpvngø 
mèpvng 
after 
-ø 
LOC 
língò 
líng 
change 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
mèpvngø 
mèpvng 
after 
-ø 
LOC 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'They said "let's celebrate" and the elders celebrated and thus changed later.'

19
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
nø 
nø 
TOP 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
shvlínshì 
shv- 
CAUS 
lin 
lure 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
vzǿòng 
vzǿ 
merit.dance 
lòng2 
CLF(general) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The merit dance (became into existence) is of the children simply dancing and playing.'

20
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
pv̀ng 
pv̀ng2 
start/begin 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'The merit dance was not what the elders had started.'

21
mvnoqshì 
mv- 
NEG 
noq1 
worship 
-shì1 
R/M 
tvràø 
tvrà 
matter 
-ø 
LOC 
pv̀ng 
pv̀ng2 
start/begin 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'The merit dance was not started by (the influence of) non-Christian (tradition).'

22
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
lè 
2 
of.course 

'Even the merit dance is also a child-merit dance.'

23
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
pòni 
1 
whole 
ni3 
CLF(day) 
pòni 
1 
whole 
ni3 
CLF(day) 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
we 
we2 
NOM 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
nø 
nø 
TOP 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
sáng 
sáng 
spirit 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'From there, that manner, (the elders) saw children dancing day after days and from there (they) celebrated sacrificing the spirit.'

24
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
chvk 
chvk  
perfectʲ 
gø 
gø 
also 
shvdún 
shvdún 
measureʲ 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'There the elders were also able to manage probably.'

25
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
go 
go1 
CLF(animal) 
nø 
nø 
TOP 
bv́ngkà 
bv́ngkà 
door 
chit 
chit1 
mountain.pass 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
vdvngvme 
v-1 
INTR 
dvng 
caught 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
ngvPongí 
nga2 
cowʲ 
Pong 
Pong 
1 
AGT 
lv́m 
lv̀m1 
dance 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 

26
ngvpongsè 
nga2 
cowʲ 
Pong 
Pong 
2 
DIM 
wa 
wa2 
only/just 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'The merit dance has to be celebrated sacriging Ngapong (the first born bull).'

27
yanilaí 
ya1 
this/here 
ni3 
day 
la4 
PL 
1 
INST 
èshø̀nò 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 
rá 
2 
again 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
rá 
2 
again 
bv́ngkà 
bv́ngkà 
door 
chit 
chit1 
mountain.pass 
dø 
3 
manner 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
gø 
gø 
also 
vdvnge 
v-1 
INTR 
dvng 
caught 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Talking with today context, there like a door in that the human also stopped by.'

28
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 
sáng 
sáng 
spirit 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
we 
we1 
that 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
Gvrày 
Gvrày 
God 
Gvsàng 
Gvsv̀ng 
RDP 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
ni 
ni4 
then/if 
shvdúnò 
shvdún 
measureʲ 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
sáng 
sáng 
spirit 
zí 
1 
give 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wa 
wa2 
only/just 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Even the elders celebrated the festival, though the sacrifices were given to spirit, they were actually giving the sacrifices to God.'

29
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Rv́mdùn 
Rv́mdùn 
Ramdu 
wa 
wa1 
call 
Lvjá 
Lvjá 
Lakya 
wa 
wa1 
call 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
dv̀mshà 
dv̀mshà 
shaman 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
taqsv̀ng 
taq5 
upper.place 
sv̀ng4 
LOC 
mvléshì 
mv- 
NEG 
le1 
cross.over 
-shì1 
R/M 

'Then, (they) said "Ramdun Wa, Lakya Wa" and even the shaman didn't know. (He) didn't go into that place.'

30
Chv̀ngzòng 
Chv̀ngzòng 
learner.shaman 
pèní 
1 
CLF(male) 
2 
DL 
wa 
wa2 
only/just 
Shǿngnaqdìn 
Shǿngnaqdìn 
Sheungnadin 
høq 
høq3 
up.to 
sháò 
shá2 
send.sth 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'Only the two learners send (??) up to Sheungnadin (place).'

31
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
kung 
kung3 
valley 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
Rv́mdùn 
Rv́mdùn 
Ramdu 
wa 
wa1 
call 
Lvjá 
Lvjá 
Lakya 
waí 
wa1 
call 
1 
AGT 
dètuq 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
tuq1 
arrive 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
nø 
nø 
TOP 
mèdónga 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
dùng2 
tie 
-a 
BEN 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
kung 
kung3 
valley 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
Rv́mdùn 
Rv́mdùn 
Ramdu 
wa 
wa1 
call 
Lvjá 
Lvjá 
Lakya 
wa 
wa1 
call 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvzv́r 
dvzv́r2 
order 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
gvsà 
gvsà 
mediator 

'From there, to the valley of God (they) said "the Ramdun and Lakya person send it there (make it to arrive there), go and tie the cow"

32
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vkàng 
v-2 
1SG 
kàng2 
lord 
Yesu 
Yesu 
Jesus 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shvdún 
shvdún 
measureʲ 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
ku 
ku1 
that 
nigø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
dvdvmòe 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'I think it was in a way aiming at/refering to the Lord Jesus Christ.'

33
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kasè 
ka2 
chicken 
2 
DIM 
tiqgo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
dvsaqaò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
-a 
BEN 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
Lvjá 
Lvjá 
Lakya 
ka 
ka2 
chicken 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shvjv́n 
shv- 
CAUS 
jv́n1 
over/more.than 
muqjo 
muqjo 
altar 
tv̀ngø 
tv̀ng2 
CLF(long.item) 
-ø 
LOC 

'Then only a small chicken was attached at the altar apart from the main sacrifice which is called as Lakya chicken.'

34
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
shvtkaqrvgaq 
shvtkaqrvgaq 
various.nat 
shvráò 
shv- 
CAUS 
1 
flat/even 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sángsè 
sáng 
spirit 
2 
DIM 
shvngbe 
shvngbe 
all 
shvráò 
shv- 
CAUS 
1 
flat/even 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
mèpvngø 
mèpvng 
after 
-ø 
LOC 

'There the bushy places were cleared out (made even) and brought all the small and big Nats together and that manner celebrated later.'

35
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vsìng 
v-2 
1SG 
sìng1 
gong 
vsìng 
v-2 
1SG 
sìng1 
gong 
nø 
nø 
TOP 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
láì 
1 
look.for 
-ì 
1PL 
ni 
ni4 
then/if 
wa 
wa1 
say 

'That was how (they) celebrated.., (they) ask "where shall we find a gong".'

36
vsìng 
v-2 
1SG 
sìng1 
gong 
gø 
gø 
also 
ya 
ya1 
this/here 
Rvmètì 
Rvmètì 
Rameti 
Gv̀mdì 
Gv̀mdì 
Putao 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
kèní 
kèní 
from 
láò 
1 
look.for 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
shøːlò 
shøl1 
lead 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'Even for the gong, the searched it from the Puato plain and step by step carried it over.'

37
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
sìng 
sìng2 
signᵉ 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shølò 
shøl1 
lead 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'This manner the gong was carried over, even for the celebration.'

38
mvniqò 
mvniq 
curve.line 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
sìng 
sìng2 
signᵉ 
gølè 
gø 
also 
2 
of.course 
akaq 
a1 
DEM 
kaq3 
AL 
kí 
2 
from/then 
wa 
wa2 
only/just 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
láò 
1 
look.for 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'That manner it was ??twisted regarding the gong. It was searched from this area and it is that this manner celebrated.'

39
bòy 
bóy 
festivalʲ 
waò 
wa1 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
gø 
gø 
also 
"< 
rvm 
rvm1 
add 
Rv́mdùn 
Rv́mdùn 
Ramdu 
wa 
wa1 
call 
Lvjá 
Lvjá 
Lakya 
wa 
wa1 
call 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vkàng 
v-2 
1SG 
kàng2 
grandfather 
Yesu 
Yesu 
Jesus 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
ni 
ni4 
then/if 
shvdúnò 
shvdún 
measureʲ 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
sáng 
sáng 
spirit 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
po 
po 
turn.to 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Regarding the celebration.., what is said "Ramdun and Lakya person" was reffered to the Lord Jesus Christ. But what they lacked was that they have indicated to a Nat.'

40
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
darì 
darì 
long.ago 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
bòy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
pàngò 
pv̀ng2 
start/begin 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dvbung 
dv-1 
CAUS 
bung 
appear 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vsènøng 
v-2 
1SG 
1 
child 
nøng2 
PL 
maqé 
maq2 
PL 
é 
EXCL 

'It was this manner how the elders celebrated. My sons, from there, this manner by children starting, (the Manaw dance) was started.'