')
Banner Placeholder

Mùn wvt nv̀ng Sáng àngpv̀npv̀n (Mun leaf divination or different Nats)

Sangdong Pong

1
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvtǿmshì 
mv- 
NEG 
tøm2 
end 
-shì1 
R/M 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vsoq 
v-1 
INTR 
soq1 
be.many 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'There are many countless of spirits.'

2
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
waàng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shvmè 
shvmè2 
plant 
watnò 
wat1 
wave 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'However, regarding the prediction (what will happen with what) (they) used Shame leaf.'

3
shvmè 
shvmè2 
plant 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
shǿnshì 
shø̀n 
say 
-shì1 
R/M 
ra 
ra2 
DIR(same.level) 
nø 
nø 
TOP 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 

'It is spoken by the Shame leaf.'

4
shvmè 
shvmè2 
plant 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
shǿnshì 
shø̀n 
say 
-shì1 
R/M 
raòng 
ra2 
DIR(same.level) 
lòng2 
CLF(general) 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
zí 
1 
give 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
kapv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
zí 
1 
give 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'with what the Shame leaft predicts (they) said "must sacrifice cow, must give that (item)".'

5
nvngwà 
nvngwà 
cow 
zí 
1 
give 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
shvmè 
shvmè2 
plant 
òng 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
wa 
wa2 
only/just 
sháshìe 
shá1 
know 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'It is only predicted in the Shame leaf for sacrificing a cow.'

6
mvzí 
mv- 
NEG 
1 
give 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
shvmè 
shvmè2 
plant 
òngwa 
lòng2 
CLF(general) 
wa2 
only/just 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
shvmè 
shvmè2 
plant 
watnò 
wat1 
wave 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
zí 
1 
give 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Even for not scacrificing a cow it is shown in Shame. The sacrifices were made by reading the Shame only.'

7
shvmè 
shvmè2 
plant 
watnò 
wat1 
wave 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
to 
to3 
just.past 
shø̀n 
shø̀n 
say 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
dø 
3 
manner 
nvngwà 
nvngwà 
cow 
ngvpong 
nga2 
cowʲ 
Pong 
Pong 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
shó 
shó 
exclusively/only 
zí 
1 
give 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Do the Shama prediction and regarding sacrificing the God, as I just said, the first male cow was given. It is a separate sacrifice.'

8
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
shvtkaqrvgaq 
shvtkaqrvgaq 
various.nat 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
talàm 
ta3 
each 
làm  
CLF(section) 
shvtkaqrvgaq 
shvtkaqrvgaq 
various.nat 
shvráò 
shv- 
CAUS 
1 
flat/even 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zí 
1 
give 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
sáng 
sáng 
spirit 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 

'Then, the bushy area was made even, this manner it was sacrifice, even in the case of Nat sacrificing.'

9
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
àngpv̀npv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
sángsè 
sáng 
spirit 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
ka 
ka2 
chicken 
zí 
1 
give 
vdumaq 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
maq2 
PL 
ka 
ka2 
chicken 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 
waqsè 
waq1 
pig 
2 
DIM 
zí 
1 
give 
vdumaq 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
maq2 
PL 
waqsè 
waq1 
pig 
2 
DIM 
zíò 
1 
give 
2 
TNP 

'From there, sacrificing the smaller gods there are various kinds; spirit suitable to give chicken and given chicken, so does to spirit suitable for pig are given pig.'

10
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 
rø 
1 
count 
mvzǿnshì 
mv- 
NEG 
zǿn 
?reachable 
-shì1 
R/M 

'In that manner they scrificed and regarding spirits it is many, countless to mentioned.'

11
sánggvbà 
sáng 
spirit 
gvbà 
great 
zídaqò 
1 
give 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
ni 
ni3 
day 
í 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shvráò 
shv- 
CAUS 
1 
flat/even 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sángsè 
sáng 
spirit 
2 
DIM 
shvngbe 
shvngbe 
all 
we 
we1 
that 
dø 
3 
manner 
zí 
1 
give 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'On the day sacrifices were made for the big spirit, that manner they also included smaller ones and sacrifices were made for all.'

12
sánggvbà 
sáng 
spirit 
gvbà 
great 
nø 
nø 
TOP 
shvt 

Dvmø̀ 
Dvmø̀ 
Dameu 
eò 
e1 
say/do 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
Shvtkaq 
Shvtkaq 
Shatkha 
Rvgaq 
Rvgaq 
Raga 
Muq 
Muq 
Muq 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
sánggvbà 
sáng 
spirit 
gvbà 
great 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
e1 
call 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'The big Nat was called Dameu and then Shatka, Ragaq, Muq, this manner the big Nats are called.'

13
darì 
darì 
long.ago 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
sánggvbà 
sáng 
spirit 
gvbà 
great 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
noqò 
noq1 
worship 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'These are the big Nats that elders sacrificed in the past.'

14
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Pikv́n 
Pikv́n 
Phikhan 
wa 
1 
say 
we 
we2 
NOM 
Pí 
Pí 
Phi 
wawe 
1 
say 
we2 
NOM 
àngpv̀npv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 

'Then, there are also what is called Pikan and Pi, there manner, there were various kinds.'

15
Rvmøm 
Rvmøm 
Rameum 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
Sv̀nglvp 
Sv̀nglvp (Sangløp) 
Sanglap 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
Sángsaq 
Sángsaq 
Sangsa 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvtǿmshì 
mv- 
NEG 
tøm2 
end 
-shì1 
R/M 
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 
vsoqe 
v-1 
INTR 
soq1 
be.many 
-e 
N.PAST 

'Then there are many which are called such as Rameum, Sanglap, and Sangsaq.'

16
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
Yv̀ngbv̀nsè 
Yv̀ngbv̀n 
Yangban 
2 
DIM 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Yv̀ngbv̀nsè 
Yv̀ngbv̀n 
Yangban 
2 
DIM 
wa 
wa1 
call 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
àng 
àng1 
3SG 
mvrìng 
mvrìng 
village 
gø 
gø 
also 
éaòe 
e1 
exist 
-a 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'From there, regarding what is called Yangbanse Nat, there were the whole village of this kind.'

17
Yv̀ngbv̀nsè 
Yv̀ngbv̀n 
Yangban 
2 
DIM 
wa 
wa1 
call 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaqø 
nøngmaq 
1PL 
-ø 
LOC 
rv́m 
rv́m2 
inside 
nø 
nø 
TOP 
Pètv̀ngtø̀m 
Pètv̀ng 
Petang 
tø̀m2 
plain 
vdv́mø 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
-ø 
LOC 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngòe 
yv̀ng2 
TMyrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Regarding what is called Yangbanse (Nats), it was said that in our area there are found in Petang plain.'

18
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Dvgung 
Dvgung 
Dagung 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
Yv̀ngbv̀nsè 
Yv̀ngbv̀n 
Yangban 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wawe 
wa1 
say 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Shangdv́m 
Shangdv́m 
Shangdam 
gàng 
gàng1 
cliff 

'Today, it is said Yanbanse are found in Dagung valley.'

19
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
dvzà 
dvzà 
bridge 
waò 
wa1 
say 
2 
TNP 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
èdira 
è- 
N.1 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
ke 
ke1 
while 
tvrà 
tvrà 
road 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
ànggànggàng 
àng- 
NFP 
gàng1 
cliff 
gàng2 
RDP 
í 
í2 
COP 
gàng 
gàng1 
cliff 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
sáng 
sáng 
spirit 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
rìò 
1 
PL 
1 
POSS 
chø̀mpøt 
chø̀mpøt 
foundation 
íaòe 
í2 
COP 
-a 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'When you come from the place where a bridge construction is going on, it is said that the cliffy areas, below the road is the homeland of Nats.'

20
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rvwá 
rvwá 
CLF(village) 
nø 
nø 
TOP 
a2 
well 
Dø̀nggar 
Dø̀nggar 
Deunggar 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
ke 
ke1 
while 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
í 
í2 
COP 
rv́m 
rv́m2 
inside 
we 
we1 
that 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
sáng 
sáng 
spirit 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
rì 
1 
PL 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'it is said that in our village, after passing Deunggar, this manner in the flat area, there exist Nats.'

21
vbǿ 
v-1 
INTR 
bǿ2 
paddy 
zu 
zu1 
plant 
daqò 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
dèbang 
è- 
N.1 
dvbvng1 
help 
daqshàé 
daq4 
DIR(down) 
-shà 
1PL.past 
é 
EXCL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
nø̀ 
nø̀1 
liquor 
tiq 
tiq1 
one 
dv̀ngkwang 
dv̀ngkwang 
water.tube 
tiq 
tiq1 
one 
dv̀ngshø̀ 
dv̀ngshø̀ 
CLF(flat.container) 
dvnangaò 
dvnàng 
place 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvnangaò 
dvnàng 
place 
-a 
BEN 
2 
TNP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
rvmá 
rvmá 
field 
gø 
gø 
also 
tiqlang 
tiq1 
one 
lang2 
CLF(time) 
dv́ngshìe 
dv́ng3 
finish 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Even when planting rice if they place one jar of rice beer or one basket of fermentative substance and asked "help us" they said the job is done quickly.'

22
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
e1 
exist 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Nv̀mchø̀ng 
Nv̀mchø̀ng 
Namcheung 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wàráì 
1 
do/make 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 

'Then, the elders told us that at lower areas there exist the Nat Namcheung.'

23
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
Shv́langdv́m 
Shv́langdv́m 
Shalangdam 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wàráì 
wa1 
say 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
sáng 
sáng 
spirit 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
rì 
1 
PL 

'Then, it is told that there exist the Nat Shalangdam.'

24
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
sáng 
sáng 
spirit 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
nø 
nø 
TOP 

'Regarding those Nats.'

25
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
mvdv̀mø 
mvdv̀m 
above 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
vnà 
v-3 
NPR 
2 
ear 
mvtá 
mv- 
NEG 
tá 
listen 
dvshá 
dvshá1 
deceased.person 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
Tø̀nya 
Tø̀nya 
Theunya 
Pong 
Pong 
Pong 
dvsháí 
dvshá1 
deceased.person 
1 
AGT 
byat 
byat 
OMP 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'Apart from those (mentioned above) the deaf??

26
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
kèní 
from 
àngnvm 
àng1 
3SG 
nvm2 
sibling 
pèlaí 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
rvmè 
rvmè 
river 
lapmø 
lap2 
side 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'From there, his sibling brothers on the side of river, that manner.'

27
Tø̀nya 
Tø̀nya 
Theunya 
Pong 
Pong 
Pong 
vtuq 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
àngnvm 
àng1 
3SG 
nvm2 
sibling 
pèlaí 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
rvmè 
rvmè 
river 
lapmø 
lap2 
side 
-ø 
LOC 
máshìámì 
1 
hide 
-shì1 
R/M 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
pè 
1 
CLF(male) 
pvla 
pvla 
poison 
dúvnaq 
1 
fish.poison 
v-1 
INTR 
naq1 
black 
pvlaí 
pvla 
poison 
1 
INST 
ser 
ser1 
OMP 
wa 
wa2 
only/just 
wapmò 
wvp 
throw 
2 
TNP 

'After Teunya Pong was chopped to dead, his sibling brothers shot the person who was hiding at the river's side dead with the black poison.'

28
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
pvngdø 
pvng2 
down 
3 
manner 
pvngdø 
pvng2 
down 
3 
manner 
tìòng 
tì 
water 
lòng2 
CLF(general) 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
chàng 
chàng1 
at.once 
la 
la1 
drop 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'From there they have dropped (the person) down the river.'

29
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
rá 
2 
again 
Yv̀ngbv̀nsè 
Yv̀ngbv̀n 
Yangban 
2 
DIM 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
sìshàé 
1 
bring.out.of.water 
-shà 
1PL.past 
é 
EXCL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
sì 
1 
bring.out.of.water 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 

'When (he) cried "saved me from the water", those Yanbanse saved (him) from the river.'

30
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nà 
2 
ear 
mvtá 
mv- 
NEG 
tá 
listen 
dvshá 
dvshá1 
deceased.person 
vshì 
v-3 
NPR 
shì 
die 
mvdaq 
mvdaq 
brave 
svràm 
shvràm 
rib 
hø̀ 
hø̀1 
hauting 
nø 
nø 
TOP 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vshì 
v-3 
NPR 
shì 
die 
Yv̀ngbv̀nsè 
Yv̀ngbv̀n 
Yangban 
2 
DIM 
rìó 
1 
PL 
-ó 
COM 
vráe 
v-1 
INTR 
1 
agree 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 

'That deaf spirit was so crule, (he) was united those with the Yanbanse, it is said.'

31
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 
rø 
1 
read 
mvzǿnshì 
mv- 
NEG 
zǿn 
?reachable 
-shì1 
R/M 
vsoqe 
v-1 
INTR 
soq1 
be.many 
-e 
N.PAST 

'Regarding Nats, there are many, countless to name.'

32
Vzèr 
Vzèr 
Ahzer 
wawe 
wa1 
say 
we2 
NOM 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
sáng 
sáng 
spirit 
gvbà 
gvbà 
great 
nø 
nø 
TOP 

'Regarding a big Nat, there exist what is called Azer.'

33
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Sángsaq 
Sángsaq 
Sangsa 
àngpv̀npv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'Then, Sangsa, that manner various kinds.'

34
shǿn 
shø̀n 
say 
mvtǿmshì 
mv- 
NEG 
tøm2 
end 
-shì1 
R/M 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
sáng 
sáng 
spirit 
nø 
nø 
TOP 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There are endless to mentioned of Nats that exist.'

35
èshø̀n 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
lúngò 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 
gvzà 
gvzà 
much 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvjòr 
mv- 
NEG 
jòr 
have.energy 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'If we are to talk about them there are plenty, but I don't have nergy to talk all about them.'

36
sáng 
sáng 
spirit 
gvbà 
gvbà 
great 
rì 
1 
PL 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀nòe 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Thus I only mentioned about those big Nats.'