Banner Placeholder

vwang mvyù v́mpà (Rawang monsoon foods)

Sangdong Nvng/Maliya

Revised on 14th August 13.

1
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
Sangdong 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
Nvng 
Nvng 
Nang 
Maliyá 
Maliyá 
Maliya 
ǿngàe 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'I am Sangdong Nvng Maliya.'

2
dárì 
darì 
long.ago 
vsì 
v-2 
1SG 
3 
grandmother 
vkàng 
v-2 
1SG 
kàng2 
grandfather 
vkup 
v-2 
1SG 
kup2 
great.grandfather 
vkàng 
v-2 
1SG 
kàng2 
grandfather 
maq 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
Krvngkú 
Krvngkú 
PN(region) 
Vkè 
Vkè 
Akhe 
mvrìngrvgaq 
mvrìng 
village 
rvgaq1 
land/place 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'Long ago, our ancestors lived in Ah Khe village in Krangkhu (region).'

3
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
móngtaq 
móng 
region/country 
taq6 
LOC 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'(It) is in the mountain region.'

4
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
móngrvgaq 
móng 
region/country 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
koná 
koná 
wet.rice.field 
wàv́m 
1 
do/make 
-vm 
BEN 
màshvla 
mv- 
NEG 
shvla 
good 

'In the mountain region (we) cannot do wet rice field cultivation.'

5
tìsu 
tìsu 
wet.rice.field 
rvmá 
rvmá 
field 
wá 
1 
do/make 
màshvla 
mv- 
NEG 
shvla 
good 
dv̀ngdv́r 
dv̀ngdv́r 
steep 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
kungkvroq 
kung3 
valley 
kvroq 
gorge 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
saqgàng 
saqgàng 
cliff 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'(We) cannot do wet rice field, it is only steep slope, gorge, cliff.'

6
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
rvmáwa 
rvmá 
field 
wa2 
only/just 
wàv́m 
1 
do/make 
-vm 
BEN 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'That' s why we only did land/hill field cultivation for our living. <(They) did that>

7
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
rvmáwa 
rvmá 
field 
wa2 
only/just 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
tiqnǿng 
tiq1 
one 
nǿng1 
CLF(year) 
gø̀m 
gøm 
complete 
vhøm 
v-1 
INTR 
høm2 
meet 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
v́m 
vm2 
eat 
v́mpàí 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
mvpøn 
mv- 
NEG 
pøn 
enough 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
mvpøn 
mv- 
NEG 
pøn 
enough 
yàng 
yv̀ng2 
TMyrs 
>. 

'Since (they) only did land/hill field cultivation (there) was not enough food for one whole year.

8
v́mpàí 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
mvpøn 
mv- 
NEG 
pøn 
enough 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mvluqdaq 
mv- 
NEG 
luq 
be.enough 
daq4 
DIR(down) 
dvgapmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
mvyùí 
mvyù 
monsoon.season 
1 
ADV 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
Gvràyí 
Gvrày 
God 
1 
AGT 
dvgø̀ 
dv-1 
CAUS 
gø̀ 
complete 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
zømwàng 
zømwàng 
forest 
rvgaqtaq 
rvgaq1 
land/place 
taq6 
LOC 
gvzá 
gvzà 
much 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
mvyùí 
mvyù 
monsoon.season 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mvluq 
mv- 
NEG 
luq 
be.enough 
dvgapmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
dvpønshì 
dv-1 
CAUS 
pøn 
enough 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'Because of not having enough food, in order to eat during the monsoon season, in time of food shortages, they gathered (made enough for themselves) natural food those that are plenty in the forest which God has created (gather or make complete).'

9
mvyù 
mvyù 
monsoon.season 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
wadang 
wa1 
say 
dang1 
matter 
shø̀n 
shø̀n 
say 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'I will talk about monsoon food.'

10
v́mpàí 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
mvluq 
mv- 
NEG 
luq 
be.enough 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
rv̀ngtúngí 
rv̀ngtúng 
winter 
1 
ADV 
rvmá 
rvmá 
field 
wàòyv́ng 
1 
do/make 
2 
TNP 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
mvpøndaq 
mv- 
NEG 
pøn 
enough 
daq4 
DIR(down) 
we 
we2 
NOM 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
>} 
mvyùí 
mvyù 
monsoon.season 
1 
ADV 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mlattiq 
nv̀mlat 
first 
tiq1 
one 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Because (there was) not enough food (for the whole year) {food from cultivation during the winter won't last} food to eat during the monsoon, the first kind is called 'Ah Theup.'

11
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
àngsé 
àng- 
NFP 
2 
ten 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
vtøp 
tøp2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
tvné 
tvné 
almost 
vshvtnǿng 
v-3 
NPR 
shvt3 
eight 
nǿng1 
CLF(year) 
dvgø̀nǿng 
dvgø̀1 
nine 
nǿng1 
CLF(year) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
ídvgvp 
í2 
COP 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
zvngrip 
zvng3 
straight 
rip 
stand 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
tiqgǿ 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
rip 
rip 
stand 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
v́mshvlae 
vm2 
eat 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

‎‎'. When Ah Theup is about eight or nine years old it (reaches) about a person's height and can be eaten.'

12
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
nísé 
2 
two 
2 
ten 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
mèpvngwa 
mèpvng 
after 
wa2 
only/just 
v́mshvlae 
vm2 
eat 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

'Vle, on the other hand, is ready to eat only after 20 years.'

13
yalòngní 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
2 
DL 
nø 
nø 
TOP 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
móngdàn 
móngdàn 
country 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
rì 
1 
PL 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mvdø̀ng 
mvdø̀ng2 
main 
mvyù 
mvyù 
monsoon.season 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mvdø̀ng 
mvdø̀ng2 
main 
wa 
wa1 
say 
suːn 
sun1 
calculate/assume 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Rawang people from the mountains considered these two to be the main monsoon food.'

14
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
nø 
nø 
TOP 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
ípv̀n 
í2 
COP 
pv̀n 
CLF(kind) 
àngsvp 
àng- 
NFP 
svp 
leaf 
nø 
nø 
TOP 
hàhà 
hàhà 
sparsely 
wa 
wa2 
only/just 
í 
í3 
right? 
hàhà 
hàhà 
sparsely 
wa 
wa2 
only/just 
sè 
2 
DIM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

' Ah Theup is of this kind, the leaves are sparse (like coconut leaves).'

15
ànggùng 
àng1 
3SG 
gùng3 
CLF(tree) 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The trunk is like this.'

16
gvzá 
gvzà 
much 
yvng 
yvng 
long/tall 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
vhángvm 
v-1 
INTR 
háng 
high 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vtungvme 
vtung 
collapse 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 

'It will collapse when it gets tall and high.'

17
shǿnggùng 
shǿng 
tree/wood 
gùng3 
CLF(tree) 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
adøwa 
a1 
DEM 
3 
manner 
wa2 
only/just 
vtungvm 
vtung 
collapse 
-vm 
DIR 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
kadv́ngte 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
yvng 
yvng 
long/tall 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvshìé 
mv- 
NEG 
shì 
die 
é 
EXCL 

'Though, like logs, this manner, it may fall, no matter how long it is, it won't die.'

18
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
taq 
taq5 
upper.place 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
taq 
taq5 
upper.place 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
àngdvgv̀nggv̀ng 
àng- 
NFP 
dvgv̀ng1 
CLF(branch) 
gv̀ng2 
RDP 
àngdvkaqkaq 
àng- 
NFP 
dvkaq 
CLF(outlet/branch) 
kaq5 
RDP 
wáshì 
1 
do/make 
shì 
die 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is of this kind that from there (collapsed position) many branches and outlet sprout upward.'

19
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
gvzà 
gvzà 
much 
gvzà 
gvzà 
much 
yvngwe 
yvng 
long/tall 
we2 
NOM 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
lv̀ngpvngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng2 
down 
rǿmdv̀ng 
rǿm1 
cut.down 
dv̀ng2 
just 
gìlà 
gìlà 
strong.male 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
lv̀ngpvngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng2 
down 
rǿmdv̀ng 
rǿm1 
cut.down 
dv̀ng2 
just 
àngdong 
àng- 
NFP 
dong 
short 
àngdong 
àng- 
NFP 
dong 
short 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
àngdong 
àng- 
NFP 
dong 
short 
àngdong 
àng- 
NFP 
dong 
short 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
adv́ngtete 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
yvngdø 
yvng 
long/tall 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
àngbøng 
àng1 
3SG 
CLF(section) 
àngbøng 
àng1 
3SG 
CLF(section) 
àngzanzan 
àng1 
3SG 
zan1 
CLF(part) 
zan3 
RDP 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shv̀mí 
shv̀m1 
sword 
1 
INST 
vsoq 
soq2 
whittle 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
sv́ng 
sv́ng2 
whittle 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 

'As this is very long, this manner, make small sections about this size long and after cutting many sections now whittle (them) like the way (you do it to) a log with a sword.'

20
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
waé 
wa2 
only/just 
é 
EXCL 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
wa 
wa2 
only/just 
sángòe 
sv́ng2 
whittle 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
kaq 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
yokaq 
yo1 
grow 
kaq3 
AL 
kèníwa 
kèní 
from 
wa2 
only/just 
sángòe 
sv́ng2 
whittle 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That has to be whittled from that side, down side, lower side, the side that grows.'

21
mvdv̀m 
mvdv̀m 
above 
kaq 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
èsángò 
è- 
N.1 
sv́ng2 
whittle 
2 
TNP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
gvyaqvme 
gvyaq 
break 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 

'If you whittle from the top it will spoil (unusable).'

22
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
kaq 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
to 
to3 
just.past 
yokaq 
yo1 
grow 
kaq3 
AL 
kèníwa 
kèní 
from 
wa2 
only/just 
èsángò 
è- 
N.1 
sv́ng2 
whittle 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
gvzà 
gvzà 
much 
kv́m 
kv́m3 
not.at.all 
gø 
gø 
also 
mvtìn 
mv- 
NEG 
tìn 
spoil 

'If you whittle it from below/bottom it won't spoil at all.'

23
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
àngse 
àng- 
NFP 
se2 
skin 
vníshvle 
v-1 
INTR 
2 
two 
shvle 
CLF(level) 
vl 
vl2 
exist 
dárì 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 

'Ah Theup has two layers of skin.'

24
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wa 
wa2 
only/just 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shǿngtutní 
shǿng 
tree/wood 
tut 
CLF(section) 
1 
INST 
tv̀ngma 
tv̀ngma 
club 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
í 
í3 
right? 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tv̀ngma 
tv̀ngma 
club 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
lòngí 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
gvzà 
gvzà 
much 
tewetaqø 
te1 
big 
we2 
NOM 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
gvzà 
gvzà 
much 
tewe 
te1 
big 
we2 
NOM 
mvdv̀mtaq 
mvdv̀m 
above 
taq6 
LOC 
tv̀ngma 
tv̀ngma 
club 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
lòngí 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
adødø 
a1 
DEM 
3 
manner 
5 
RDP 
wasè 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
vdip 
v-1 
INTR 
dip 
hit 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'When (you) got only edible part (or when only edible remains after whittling), it is placed on the big log, and beaten with a stick, what is called Thangma?, into small pieces, this manner.'

25
kǿnkǿnwasè 
køn1 
soft 
køn1 
soft 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
màbá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
dø 
3 
manner 
dip 
dip 
hit 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is to pound until very (they) are tender and without chunks.'

26
àngsé 
àng- 
NFP 
2 
ten 
nini 
ni3 
CLF(day) 
ni6 
RDP 
tø̀me 
tø̀m1 
take.time 
-e 
N.PAST 

'It take about ten days.'

27
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiqpóng 
tiq1 
one 
póng1 
CLF(clump) 
yadv́ngte 
ya1 
this/here 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
chòng 
chòng 
banana 
pvluò 
pvlu 
lay.out 
2 
TNP 
wetaqø 
we1 
that 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
chòng 
chòng 
banana 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
pvluòwe 
pvlu 
lay.out 
2 
TNP 
we2 
NOM 
taq 
taq6 
LOC 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
tiqpóngpóng 
tiq1 
one 
póng1 
CLF(clump) 
póng1 
CLF(clump) 
ànglvbánbán 
àng- 
NFP 
lvbán 
weekʲ 
bán 
RDP 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
shø̀m 
shø̀m3 
three 
àngshvlá 
àng- 
NFP 
shvlá 
CLF(month) 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'People laid out banana leaves and placed about this (size) pile (of Ahteup) and pound (them) for a week or so long..'

28
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
shø̀mrvp 
shø̀m3 
three 
rvp3 
CLF(family) 
bóngshìe 
bóng1 
uniteᵇ 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
tiqrvpwa 
tiq1 
one 
rvp3 
CLF(family) 
wa2 
only/just 
gø 
gø 
also 
wáshvlae 
1 
do/make 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

'It is done uniting two to three families or even by a single family.'

29
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvme 
mvme 
several 
àngsé 
àng- 
NFP 
2 
ten 
dvhùng 
dvhùng 
CLF(basket) 
àngsé 
àng- 
NFP 
2 
ten 
døngjá 
døngjá 
CLF(load) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
shitwasè 
shit1 
OMP(powder) 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
mǿnmǿnwa 
møn 
strips 
møn 
strips 
wa2 
only/just 
kønkønwasè 
køn1 
soft 
køn1 
soft 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
màbá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
dø 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
wedødøsè 
we1 
that 
3 
manner 
5 
RDP 
2 
DIM 
vhanò 
v-1 
INTR 
han2 
spread 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
welòngtaq 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
hapmò 
hap2 
pile/place.on 
2 
TNP 
gvzà 
gvzà 
much 
mvtvt 
mv- 
NEG 
tvt 
thick 
dø 
3 
manner 
adv́ngtesè 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
2 
DIM 
tiq 
tiq1 
one 
tiqbe 
tiq1 
one 
be1 
CLF(foot)ᵇ 
tiqbe 
tiq1 
one 
be1 
CLF(foot)ᵇ 
nø 
nø 
TOP 
mvtvtdv́ngte 
mv- 
NEG 
tvt 
thick 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
íelé 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
3 
EXCL 
tiqmvzá 
tiq1 
one 
mvza2 
CLF(hand.span) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
adv́ngtewa 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wa2 
only/just 
tvtdøsè 
tvt 
thick 
3 
manner 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
rewa 
re3 
ONM 
wa2 
only/just 
dvbǿːmò 
dvbǿm 
put.down 
2 
TNP 
dvbǿːmò 
dvbǿm 
put.down 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tǿn 
tǿn 
later 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
màléke 
mv- 
NEG 
vlé1 
pass 
ke1 
while 
bøpdaqe 
bøp 
rot 
daq4 
DIR(down) 
-e 
N.PAST 

'That manner (they) pound 10 baskets or loads or more of (Ah Teup), after making extremely tender (Ah Theup) without chunks, placed (the powder Ah Theup) on that, spread (them), this manner, without making it so thick (perhaps) about this thick, not as thick as one foot, may be about the thick of a hand-span, this manner put it down evenly, soon after it will be fermented.'

30
bøpvm 
bøp 
rot 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
rá 
2 
again 
mvzuqò 
mvzuq 
CLF(group) 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
mvguldv̀ng 
mvgul 
gather 
dv̀ng2 
just 

'When it is fermented, this manner, just gather (them) and pile (them) up.'

31
mvgulò 
mvgul 
gather 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
tǿn 
tǿn 
later 
mèpvng 
mèpvng 
after 
nø 
nø 
TOP 
vwálòe 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Gather (them) up and later (they) are divided/distributed.'

32
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
rvpmí 
rvp3 
CLF(family) 
1 
AGT 
wà 
1 
do/make 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
má 
2 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vwálò 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
dvhùng 
dvhùng 
basket 
pétaq 
2 
basket 
taq6 
LOC 
dvhùngtaq 
dvhùng 
basket 
taq6 
LOC 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
pétaq 
2 
basket 
taq6 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vwálòe 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Based on the number of families involved, (they) divided it up with baskets

33
dok 
dok1 
trench 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
wetaq 
we2 
NOM 
taq6 
LOC 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
zv́ngámòe 
zvng1 
be.in 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Each family stored/put them in a dug-hole.'

34
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
doktaq 
dok1 
trench 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
dèdè 
1 
self 
1 
self 
lúv́mdv̀ng 
lù 
take 
-vm 
BEN 
dv̀ng2 
just 
tøpshøq 
tøpshøq 
Ateup.sponge 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
dv̀nghè 
dvnghè 
sieve 
dø 
3 
manner 
shv́m 
shv́m 
resemble 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vbìjut 
v-3 
NPR 
bì 
four 
jut3 
CLF(corner) 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
wurzǿm 
wur 
hand 
zø̀m1 
hold 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
we 
we2 
NOM 
wàoe 
1 
do/make 
Oh 
-e 
N.PAST 

'Just take from the stored dug-hole as one wish to. (They) also made a sieve called Teupsheuq 'Ateup sponge' which has squared shape (lit. four corners) and has a handle.'

35
welòngtaq 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
yadødø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
5 
RDP 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sharøwa 
sharø 
bone 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
vtøplòngé 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
é 
EXCL 

'(They) do(seive) it on that, this manner. "Oh! there are many chunks, (Lit. bones).'

36
sharøwa 
sharø 
bone 
wa2 
only/just 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
yarvgaq 
ya1 
this/here 
rvgaq1 
land/place 
mvyaqké 
mv- 
NEG 
yaq1 
poke 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
yadødøwa 
ya1 
this/here 
3 
manner 
5 
RDP 
wa2 
only/just 
shøqòe 
shøq1 
wipe 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Because there are many chunks/bones (they) wipe out this manner so that (they) won't poke.'

37
dv̀nghèlòngtaq 
dvnghè 
sieve 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
vjavme 
v-1 
INTR 
ja2 
fall 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
kǿnkǿnwasè 
køn1 
soft 
køn1 
soft 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
vjavm 
v-1 
INTR 
ja2 
fall 
-vm 
DIR 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 

'From the sieve (they, the tender oneS) will fall down in this manner. '

38
vtøplòng 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mvdv̀m 
mvdv̀m 
above 
gvme 
gvm1 
good 
-e 
N.PAST 

'Ateup is better than cooked rice.'

39
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
vjú 
jú 
benefitᵇ 
vl 
vl2 
exist 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
mvdv̀m 
mvdv̀m 
above 
gvme 
gvm1 
good 
-e 
N.PAST 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 

'This is much better/tastier than cooked rice, and also good for people .'

40
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
wáv́m 
1 
do/make 
-vm 
BEN 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
muk 
muk 
snackᵇ 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'(You) can make whatever you want, it is like a snack.'

41
yev́mshvlae 
ye​ 
flatten 
vm2 
eat 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
kvntì 
kvn1 
non-rice.food 
tì 
water 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
mvnǿng 
mvnǿng 
jelly 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
gø 
gø 
also 
wáv́mshvlae 
1 
do/make 
vm2 
eat 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
kadǿ 
ka3 
WH 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
wáv́mshvlae 
1 
do/make 
vm2 
eat 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

'You can flatten (like pan cake), or you can make jelly like Ale, you can make whatever you want.'

42
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
køtnò 
køt1 
cook 
2 
TNP 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
wa 
wa1 
say 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
wedøsè 
we1 
that 
3 
manner 
2 
DIM 

'You can also mix with rice and cook .'

43
taqtaq 
taq4 
cooking.pot 
taq6 
LOC 
sv́ngdv̀ng 
sv̀ng1 
fry/roast 
dv̀ng2 
just 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
v́mlv́m 
vm2 
eat 
lv́m2 
PUR 
wa 
wa1 
say 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
kadǿ 
ka3 
WH 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
yuqyàámì 
yuqyà 
convenient 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'It is also convenient just to fry with pot and eat.'

44
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ámòpv̀n 
vm2 
eat 
2 
TNP 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
wapv̀n 
wa1 
call 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 

'As for the Ah Theup, that's how (we) made and eat.'

45
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
Rvwang 
Rvwàng 
Rawang 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vkungdùng 
v-3 
NPR 
kung2 
plate 
dòng1 
inside 
rvgaqtaqø 
rvgaq1 
land/place 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
tiqrvp 
tiq1 
one 
rvp3 
CLF(family) 
tiqkung 
tiq1 
one 
kung2 
plate 
tiqrvp 
tiq1 
one 
rvp3 
CLF(family) 
tiqkung 
tiq1 
one 
kung2 
plate 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kvtnv́m 
kvt1 
plant 
-vm 
DIR 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
gvzá 
gvzà 
much 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
kat 
kvt1 
plant 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'That's why the Rvwang people from Akungdam araes every household planted (Ah Theup) in one valley (each). The older people had planted many (Ah Thuep plants).'

46
mvyù 
mvyù 
monsoon.season 
íra 
í2 
COP 
ra2 
DIR(same.level) 
dvgapmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
neshì 
ne2 
want 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
v́mlv́m 
vm2 
eat 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
màvlvm 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
rvtø̀ 
rvtø̀ 
time 
í 
í2 
COP 
má 
2 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
má 
2 
írvtø̀í 
í2 
COP 
rvtø̀ 
time 
1 
ADV 
v́mlv́m 
vm2 
eat 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kat 
kvt1 
plant 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Each family planted in order to eat as much as we want during the monsoon season, in order to eat when we run out of food, to eat at such time.'

47
pá 
1 
What! 
vwal 
v-1 
INTR 
wvl2 
clear.weed 
gø 
gø 
also 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
vdòngtaq 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
taq6 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
katnò 
kvt1 
plant 
2 
TNP 
weí 
we1 
that 
1 
ADV 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'(They) are just planted, that manner, inside the trees (in the forest), no need to clear the weed.'

48
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
wapv̀n 
wa1 
call 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
gvzá 
gvzà 
much 
vjú 
jú 
benefitᵇ 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
v́m 
vm2 
eat 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
nø 
nø 
TOP 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'People said that Ah Theup is good for the people <(people supported by Ah Theup> and supported (with that).'

49
wekvtnø 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 

'And then now (about) Ah Le.'

50
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
shǿngtø̀ng 
shǿng 
tree/wood 
tø̀ng1 
CLF(plants) 
gvbá 
gvbà 
great 
gvzá 
gvzà 
much 
yvngwe 
yvng 
long/tall 
we2 
NOM 
muqlànghøqshaq 
muqlàng 
sky 
høq1 
arrive/reach 
shaq3 
PERF 
tvnéné 
tvné 
almost 
2 
RDP 
høqòwe 
høq1 
arrive/reach 
2 
TNP 
we2 
NOM 
svragǿní 
svra 
teacher 
gǿ1 
CLF(person) 
2 
DL 
gø 
gø 
also 
yàngònà 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-à 
T.past 
íló 
í2 
COP 
1 
well! 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
Mìwà 
Mìwà 
Chineseʲ 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
gø 
gø 
also 
vl 
vl2 
exist 
wí 
we2 
NOM 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
wepv̀n 
we1 
that 
pv̀n 
CLF(kind) 
gø 
gø 
also 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
ku 
ku1 
that 
dvkø 
dvkø 
famine 
mvyù 
mvyù 
monsoon.season 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
laqí 
laq- 
INDTV 
í2 
COP 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
gø 
gø 
also 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
gø 
gø 
also 
tiq 
tiq1 
one 
vkungtaq 
v-3 
NPR 
kung3 
valley 
taq6 
LOC 
tiqrvp 
tiq1 
one 
rvp3 
CLF(family) 
tiqrvp 
tiq1 
one 
rvp3 
CLF(family) 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
katvm 
kat2 
plant 
-vm 
DIR 
nø 
nø 
TOP 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'Ah Le is a kind of plant that is so long, reaching almost up to sky high, , the older people also planted those as for monsoon food, Ah Le and Ah Teup, together within a single slope/valley each family owning separate valley.'

51
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
àngwvt 
àng- 
NFP 
wvt1 
CLF(blossom) 
wvtlong 
wvt1 
blossom 
long​2 
DIR(up) 
dvgvpwa 
dvgvp1 
era/time 
wa2 
only/just 
tiqrùng 
tiq1 
one 
rùng1 
CLF(cluster) 
vníhà 
v-3 
NPR 
2 
two 
1 
CLF(branch) 
vshø̀mhà 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
1 
CLF(branch) 
vbìhà 
v-3 
NPR 
bì 
four 
1 
CLF(branch) 
pvngwàhà 
pvngwà 
five 
1 
CLF(branch) 
wvtlong 
wvt1 
blossom 
long​2 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
rǿːmòe 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Ah Le is cut down when it is bloom, (having) sprouting out up to one, two, three, four, five buds.'

52
{[ 
David 
speaking 
Oh 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
dárà 
dv́r 
TMhrs 
-à 
T.past 
ó 
ó 
right! 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
kadv́nghà 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
1 
CLF(branch) 
wvtne 
wvt1 
blossom 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
è 
è 
yes 
àngwvtlòng 
àng- 
NFP 
wvt1 
CLF(blossom) 
lòng2 
CLF(general) 
yàngòe 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
è 
è 
yes 
>. 

{Oh!, people look at the how many blossoms are blooming up there.} 'Yes, (they) look at the blossoms.'

53
shini 
shini 
yet 
tiqhà 
tiq1 
one 
1 
CLF(branch) 
vníhà 
v-3 
NPR 
2 
two 
1 
CLF(branch) 
wa 
wa2 
only/just 
íkèní 
í2 
COP 
kèní 
from 
shini 
shini 
yet 
mvgung 
mv- 
NEG 
gong 
ripe 
rvt 
rvt2 
because 
gvzà 
gvzà 
much 
mvzv́ngshì 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
mvlúnshì 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
è 
è 
yes 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'If there is only one or two buds, "it is not ripe yet so there won't be a lot," yes it is like that.'

54
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
yagùng 
ya1 
this/here 
gùng3 
CLF(tree) 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
zvnge 
zvng1 
be.in 
-e 
N.PAST 
má 
2 
mvzvng 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
má 
2 
màbá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
má 
2 
v́mlv́m 
vm2 
eat 
lv́m2 
PUR 
bá 
3 
include 
má 
2 
màbá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
má 
2 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
nø 
nø 
TOP 
shv̀mí 
shv̀m1 
sword 
1 
INST 
kvrúòe 
kvrú 
peck 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Then, in order to see whether one plant contains (tender Ah Le) things to eat or not (they) peck the Ah Le plant with (the tip of) a knife.'

55
a2 
well 
yadv́ngte 
ya1 
this/here 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vhángyv́ng 
v-3 
NPR 
háng 
high 
yv́ng1 
place/at 
sv̀ngí 
sv̀ng3 
human.being 
1 
AGT 
rǿnshì 
rǿn1 
reach 
-shì1 
R/M 
gvp 
gvp3 
CLF(level) 
gø 
gø 
also 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
kvrúòe 
kvrú 
peck 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Oh! the knife got some Vle, there is a lot.'

56
Oh 
shv̀mtaq 
shv̀m1 
sword 
taq6 
LOC 
vbáráì 
v-1 
INTR 
3 
include 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
ó 
ó 
right! 
gvzà 
gvzà 
much 
zv́ngshìe 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Oh! the knife got some Ah Le, there is a lot in it.'

57
é 
é 
EXCL 
taqyv́ngrá 
taq6 
LOC 
yv́ng1 
place/at 
2 
again 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
rvlv̀ng 
rvlv̀ng 
climb 
nø 
nø 
TOP 
taqyv́ngrá 
taq6 
LOC 
yv́ng1 
place/at 
2 
again 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
rvwèyv́ng 
rvwè 
middle 
yv́ng1 
place/at 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
kvrú 
kvrú 
peck 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

" (In order to make sure) Well, climb up up there and and pecked again (somewhere) in the middle.'

58
ó 
ó 
right! 
taqtut 
taq5 
upper.place 
tut 
CLF(section) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
mvzv́ngshìé 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
é 
EXCL 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
pvngtut 
pvng2 
down 
tut 
CLF(section) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
zv́ngshìe 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yàngòe 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'"Oh upper part doesn't contain a lot, however, the lower part contains a lot," like that (they) look/inspect Ah Le (plant).'

59
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
rǿm 
rǿm1 
cut.down 
bǿ 
bǿ1 
PFV 
ò 
ò 
yes 
kvtnø 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
TOP 
shvlásè 
shvla 
good 
2 
DIM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gvzà 
gvzà 
much 
shvladøsè 
shvla 
good 
3 
manner 
2 
DIM 
rǿːmòe 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
gwùrhømsè 
gwùr1 
round 
høm2 
meet 
2 
DIM 
rǿːmòe 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'If that is the case, when (they) cut down the Ah Le plant, (they) have to cut it nicely, cut (it) in a circle.'

60
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
íkèní 
í2 
COP 
kèní 
from 
lv̀ngpv́ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng4 
RDP 
rǿːmòe 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
í 
í3 
right? 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
íkèní 
í2 
COP 
kèní 
from 
lv̀ngpv́ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng4 
RDP 
rǿːmòe 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
>. 

'If the land is flat (they) cut (it) down from bottom.'

61
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
mvyá 
mv- 
NEG 
1 
free.space 
Rvmeti 
Rvmètì 
Rameti 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
saqgàng 
saqgàng 
cliff 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
ínìnø 
í2 
COP 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
>< 
lv̀ngpvngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng2 
down 
èrǿm 
è- 
N.1 
rǿm1 
cut.down 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
lv̀ngpvngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng4 
RDP 
èrǿːmò 
è- 
N.1 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
saqgàngyv́ng 
saqgàng 
cliff 
yv́ng1 
place/at 
pǿng 
pøng 
there 
kvroqyv́ng 
kvroq 
gorge 
yv́ng1 
place/at 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
àngshi 
àng- 
NFP 
shi1 
piece 
ívme 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
v́m 
vm2 
eat 
màshvla 
mv- 
NEG 
shvla 
good 

'Ramethi area doesn't have flat land, it is steep slope/cliff only, if you cut down (the Ah Le) like a tree (from bottom), it will fall down the cliff and it will break into pieces and (there) won't be (any) to eat.'

62
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
taq 
taq5 
upper.place 
mvsuqyv́ng 
mvsú 
end.point 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
vl 
vl2 
exist 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvlv̀ng 
rvlv̀ng 
climb 
lv́mlòng 
lv́m2 
PUR 
lòng2 
CLF(general) 
vDǿ 
v-3 
NPR 
Dǿ 
Deu 
speaking 
ngàmaqí 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
dv̀ngdungtoq 
dv̀ngdungtoq 
Dangdungthoq 
alìe 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
dvchiqshìlòng 
dvchiq 
grasp 
-shì1 
R/M 
lòng2 
CLF(general) 
dv̀ngkwe 
dv̀ngkwè 
hook 
ló 
1 
well! 
,} 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
yer 
yer2 
string 
yershì 
yer2 
string 
-shì1 
R/M 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
vlégùng 
v-3 
NPR 
2 
palm 
gùng3 
CLF(tree) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
yerò 
yer2 
string 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
gǿ 
gǿ1 
CLF(person) 
dvsaqshì 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq5 
upper.place 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shøt 
shøt 
move 
shøt 
shøt 
move 
alò 
al 
do/make 
2 
TNP 
dvnggvp 
dvnggvp 
steps 
gø 
gø 
also 
gvpshì 
gvp2 
notch 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
mvsúqyv́ng 
mvsú 
end.point 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
mvsuqyv́ng 
mvsú 
end.point 
yv́ng1 
place/at 
rǿmdv̀ng 
rǿm1 
cut.down 
dv̀ng2 
just 
yadv́ng 
ya1 
this/here 
dv́ng2 
many/much 
tiqbøng 
tiq1 
one 
bøng 
CLF(section) 
tiqtut 
tiq1 
one 
tut 
CLF(section) 
tiqtut 
tiq1 
one 
tut 
CLF(section) 
wádv́ng 
1 
do/make 
dv́ng3 
be.able.to 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dv́ngtete 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
tutnò 
tut 
cut 
2 
TNP 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
mvdv̀myv́ng 
mvdv̀m 
above 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
mvzv́ngshì 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
dvrèí 
dvrè 
thing 
1 
INST 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
alò 
al 
do/make 
2 
TNP 
dvrèí 
dvrè 
thing 
1 
INST 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
alò 
al 
do/make 
2 
TNP 

Therefore, from the top.., what do (we) say that thing we use to climb up? (we ) called (it) Dangdungtoq.} which we tie here (on waist)? Oh! it's Dangkhwe. Tied it around from here (on waist) and this manner tie around the Ah Le stem, the person will stick from here, move that (the rope) up bit by bit, nicked a step and cut from the very top, cut section about this size and on top in order to block water entering cover with things.'

63
to 
to3 
just.past 
àngtømlòng 
àng- 
NFP 
tøm1 
CLF(stump) 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
alò 
al 
do/make 
2 
TNP 
lé 
3 
EXCL 
àngtøm 
àng- 
NFP 
tøm1 
CLF(stump) 
lv̀ngpvngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng4 
RDP 
rǿːm 
rǿm1 
cut.down 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
àngtømlòng 
àng- 
NFP 
tøm1 
CLF(stump) 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tutnòlòng 
tut 
cut 
2 
TNP 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
mvzalòng 
mvza1 
remain 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
alòe 
al 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'(They) covered the bottom section which was chopped down, also covered the bottom part which was chopped down, and also covered upper section/the top part which was chopped down.'

64
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
rǿːm 
rǿm1 
cut.down 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
vnanshì 
nan 
shake 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gvzà 
gvzà 
much 
yvngwe 
yvng 
long/tall 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
táshì 
tá 
listen 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
dùng 
dùng3 
CLF(garment) 
wa 
wa2 
only/just 

'When the VAh Le is cut down the ground shook so much and it is also so loud (making noise) "Dung (sound)" because it is was very long.'

65
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
rǿmògǿ 
rǿm1 
cut.down 
2 
TNP 
gǿ1 
CLF(person) 
nø 
nø 
TOP 
gvlv̀ngdaq 
gvlv̀ngdaq 
at.onceʲ 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
bǿm 
bøm1 
squat/crouch 
ràku 
1 
need 
ku2 
supposeʲ 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
>, 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
tøpwa 
tøp1 
tightly 
wa2 
only/just 
bǿm 
bøm1 
squat/crouch 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'That time, the person who cut the down has to lay down (facing the ground).'

66
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
bǿm 
bøm1 
squat/crouch 
rà 
1 
need 
má 
2 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
vlélòng 
v-3 
NPR 
2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
tì 
tì 
water 
vdòngtaq 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
taq6 
LOC 
rúng 
róng2 
officeᵇ 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Why the person has to lay down is for Ah Le to settle/sink down in the water.'

67
vlélòng 
v-3 
NPR 
2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
àngbøng 
àng- 
NFP 
bøng 
CLF(section) 
àngbøng 
àng- 
NFP 
bøng 
CLF(section) 
àngzanzan 
àng1 
3SG 
zan1 
CLF(part) 
zan1 
CLF(part) 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
í 
í3 
right? 

'Now, Ah Le (stump) is (cut) into many sections, isn't it?'

68
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
ngédv̀ng 
ngé 
split 
dv̀ng2 
just 
vchuqka 
v-3 
NPR 
chuq2 
six 
ka1 
CLF(half) 
ngé 
ngé 
split 
vdu 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
má 
2 
te 
te1 
big 
gvzà 
gvzà 
much 
teni 
te1 
big 
ni4 
then/if 
nø 
nø 
TOP 
vchuqka 
v-3 
NPR 
chuq2 
six 
ka1 
CLF(half) 
vsv̀ngí 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
1 
AGT 
rídv́ngshì 
ri3 
carry 
dv́ng3 
be.able.to 
-shì1 
R/M 
dv́ngtete 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
àngka 
àng- 
NFP 
ka1 
CLF(half) 
àngka 
àng- 
NFP 
ka1 
CLF(half) 
ngédv̀ng 
ngé 
split 
dv̀ng2 
just 
ku 
ku1 
that 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
shvyat 
shvyat 
hut 
tiqlòngtaq 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
rí 
ri3 
carry 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'If so, just split it into two halfs, if the (stump) is very big split it into six portions, split about the size that a person can carry and they need to be taken to a hut where they will process Ah Le (food).'

69
ríò 
ri3 
carry 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
támyv́ng 
tám 
slope 
yv́ng1 
place/at 
adǿ 
a1 
DEM 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dàngò 
dàng1 
stand 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
léko 
léko 
Ahle.scoop 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
gvzá 
gvzà 
much 
leqdøsè 
leq2 
good 
3 
manner 
2 
DIM 
yadv́ngte 
ya1 
this/here 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
rvwèyv́ng 
rvwè 
middle 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
nesiq 
ne 
eye 
siq1 
joint 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
gvzà 
gvzà 
much 
deqdø 
deq 
contain 
3 
manner 
tiqkaq 
tiq1 
one 
kaq3 
AL 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shoq 
shoq2 
OMP(put.in) 
alò 
al 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
shoq 
shoq2 
OMP(put.in) 
alò 
al 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
welòngí 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
yadødø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
5 
RDP 
rúòe 
1 
strike 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
adødø 
a1 
DEM 
3 
manner 
5 
RDP 
a2 
well 
àngshi 
àng- 
NFP 
shi1 
piece 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
màbá 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
døsè 
3 
manner 
2 
DIM 
hwit 
hwit 
OMP(shred) 
hwit 
hwit 
OMP(shred) 
wasè 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
rúòe 
1 
strike 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'After carrying them to the hut, they are placed on the slope like this standing up and a Leko made of bamboo was made. Leko is made by cutting a section of bamboo which has a joint in the middle. Then (a piece of wood which has handle was inserted in one side of the bamboo section) and with that (people) slice/pound, (sound of slicing) "hwit" "hwit", the Ah Le.'

70
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
àngshi 
àng- 
NFP 
shi1 
piece 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
ó 
ó 
right! 
wakvt 
wa1 
say 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gìlàré 
gìlà 
strong.male 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
zv́l 
zv́l1 
wash 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
lédv̀ng 
2 
palm 
dv̀ng1 
nest 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
udv́ngtete 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
yvngwe 
yvng 
long/tall 
we2 
NOM 
udv́ngtete 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
yvng 
yvng 
long/tall 
we 
we2 
NOM 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
waò 
wa1 
say 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
dø 
3 
manner 
é 
é 
EXCL 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
waò 
wa1 
say 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
welòngtaq 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
àngshi 
àng- 
NFP 
shi1 
piece 
rì 
1 
PL 
zángò 
zv́ng 
put.in 
2 
TNP 
àngshi 
àng- 
NFP 
shi1 
piece 
rì 
1 
PL 
zángò 
zv́ng 
put.in 
2 
TNP 
>. 

'After doing/slicing that "Now there is Ah Le powder, right?". Then strong males have to wash (them). (They) are put into a place called Ah Le Dang (Ah Le processing hut) which length is about from here to there, . Doing is this manner nicely and put those (Ah Le powder) at that place.'

71
dv̀n 
dv̀n1 
full 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pvng 
pvng2 
down 
kungsor 
kungzor 
drainage 
gø 
gø 
also 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
vlélòng 
v-3 
NPR 
2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
chø̀mlòng 
chø̀m1 
house 
lòng2 
CLF(general) 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
íyv́ngø 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
taòe 
ta1 
reach.out/place 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'When it was filled (with crushed Ah Le), a drainage, like this, was placed (underneath the Ah Le's nest) to received (the water which will flow through from the Ah Le procesing hut).'

72
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
tì 
tì 
water 
vyǿ 
v-1 
INTR 
1 
flow 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvdaò 
rvda 
keep 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
pv́ngyv́ng 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
vtìmaq 
tì 
water 
maq2 
PL 
vdǿm 
vdøm 
block.up 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
lékùng 
lékùng 
Ah.Le.platform? 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
kuyv́nghøqshaqshaq 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
høq1 
arrive/reach 
shaq3 
PERF 
shaq6 
RDP 
yvnge 
yvng 
long/tall 
-e 
N.PAST 
lékùngí 
lékùng 
Ah.Le.platform? 
1 
INST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tìí 
tì 
water 
1 
INST 
zv́ldv̀ng 
zv́l1 
wash 
dv̀ng2 
just 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
rúngv́m 
rung 
sit 
-vm 
DIR 

'After making (drainage) to make the water flow, somewhere down there one has to make a pond which is called Ah Le Kung which is about this long. Water carrying Ah Le will pool up at Ah Le Kung. After making Ah Le Kung, then the water which flowed through from the Ah Le processing hut will settle/gather up there.'

73
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
dvrè 
dvrè 
thing 
talv́m 
ta1 
reach.out/place 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
gø 
gø 
also 
tì 
tì 
water 
hówa 
hó 
OMP(flow) 
wa2 
only/just 
vlétì 
v-3 
NPR 
2 
palm 
tì 
water 
hówa 
hó 
OMP(flow) 
wa2 
only/just 
updaqyv́ng 
up 
throw.out 
daq4 
DIR(down) 
yv́ng1 
place/at 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
talv́m 
ta1 
reach.out/place 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
gø 
gø 
also 
tvlú 
tvlú 
ready 
gaqkum 
gaqkum 
Gakhum 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 

'People also made something call Ga Kum a barrier to control the current at placed it where the current would (directly) flow (making the sound of water flowing) "Hou".'

74
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
kadv́ngte 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
rúːngámì 
rung 
sit 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
má 
2 
kadv́ngte 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vnv́ngámì 
v-1 
INTR 
nv́ng2 
accumulate 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
má 
2 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
àngkvtkvt 
àng- 
NFP 
kvt4 
CLF(time) 
kvt5 
RDP 
gìlàré 
gìlà 
strong.male 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
mvnuqatnò 
mvnuq1 
take.out 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'That time, the men said "how much Ah Le has now accumulated or gathered up" and they will often come and test it.'

75
ó 
ó 
right! 
adv́ngte 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
rúːngámì 
rung 
sit 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
adv́ngte 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vnv́ngámì 
v-1 
INTR 
nv́ng2 
accumulate 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
gvzà 
gvzà 
much 
zv́ngshìelé 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
3 
EXCL 
dèni 
4 
this 
ni3 
day 
nø 
nø 
TOP 
vjàv́mshà 
3 
full.stomach 
-vm 
DIR 
-shà 
1PL.past 
é 
é 
EXCL 
gvzà 
gvzà 
much 
vpvtnv́mshà 
v-1 
INTR 
pvt2 
get.share 
-vm 
DIR 
-shà 
1PL.past 
é 
é 
EXCL 

'"Oh! it has settled this much, it has accumulated this much, it contains a lot (of Ah Le). Today, our stomach will be full and we will have a lot to share.'

76
pvngwàrvp 
pvngwà 
five 
rvp3 
CLF(family) 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vrvmámì 
rvm2 
enough 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
ta 
ta3 
each 
tabong 
ta3 
each 
bong 
CLF(bucket) 
nø 
nø 
TOP 
vpvtdaqìna 
v-1 
INTR 
pvt2 
get.share 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
1PL 
na3 
PROB 
ílé 
í2 
COP 
3 
EXCL 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Even it is five family (it) is enough (we) may get one bucketful each.'

77
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
híí 
hí 
leg 
1 
INST 
zv́l 
zv́l1 
wash 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
híí 
hí 
leg 
1 
INST 
vzv́l 
v-1 
INTR 
zv́l2 
step.on 
nø 
nø 
TOP 
gìlàré 
gìlà 
strong.male 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
híí 
hí 
leg 
1 
INST 
vzv́lòke 
zv́l2 
step.on 
2 
TNP 
ke1 
while 
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
vníchø̀m 
v-1 
INTR 
2 
two 
chø̀m1 
house 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
vníbaq 
v-1 
INTR 
2 
two 
baq2 
CLF(time) 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
shvngvm 
shvng 
free.of.dust 
-vm 
DIR 
mèpvng 
mèpvng 
after 
nø 
nø 
TOP 
gurdv̀ng 
gwur 
throw 
dv̀ng2 
just 

' it has to be washed by legs (stepping on it). While stepping and washing the AL Le, (the tender ones may) cleared up washing two times, after that remaing chunks are thrown away.'

78
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
gø 
gø 
also 
tiqchø̀m 
tiq1 
one 
chø̀m1 
house 
vshø̀mchø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
chø̀m1 
house 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
béámì 
be2 
use.up 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tiqlvngsè 
tiqlvng 
moment 
2 
DIM 
saòe 
sang 
wait 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
laqrungvm 
laq- 
INDTV 
rung 
sit 
-vm 
DIR 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
pvngyv́ng 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
laqtøngké 
laq- 
INDTV 
tøng 
tight/solid? 
ke2 
BEN/RECP 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiqlvngsè 
tiqlvng 
moment 
2 
DIM 
shø̀msé 
shø̀m3 
three 
2 
ten 
mvnitdv́ng 
mvnit 
minuteᵉ 
dv́ng2 
many/much 
saòe 
sang 
wait 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Again one more (process) house, after the third (round) is over (people) wait about 30 minutes in order for (the Ah Le powder) to be gathered/seated and become solid/pressed.'

79
we 
we1 
that 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
tìlòng 
tì 
water 
lòng2 
CLF(general) 
hó 
hó 
OMP(flow) 
wa 
wa2 
only/just 
uːpmò 
up 
throw.out 
2 
TNP 
kvtnø 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
TOP 
vlélòng 
v-3 
NPR 
2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vlékunglòng 
v-3 
NPR 
2 
palm 
kung3 
valley 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
dv̀n 
dv̀n1 
full 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
múngdv̀ngwa 
mùng1 
white 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 

'And then when the water (from Ah Le Kung) is poured out, the Ah Le Kung (Ah Le bowl) is filled with only Ah Le, it is so white.'

80
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
laqtun 
laqtun 
cloth 
darì 
darì 
long.ago 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
nvngàré 
nvngà 
man 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
dv̀ngbày 
dv̀ngbày 
sarong 
rì 
1 
PL 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
laqtunlòng 
laqtun 
cloth 
lòng2 
CLF(general) 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
pélòngtaq 
2 
basket 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
àngkwángsè 
àng- 
NFP 
kwang1 
circle 
2 
DIM 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
màshul 
mv- 
NEG 
shul2 
leak 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
pélòngtaq 
2 
basket 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
laqtun 
laqtun 
cloth 
yadøsè 
ya1 
this/here 
3 
manner 
2 
DIM 
àngkwángsè 
àng- 
NFP 
kwang1 
circle 
2 
DIM 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
welòngtaq 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
zøːtnò 
zøt1 
scoop.in 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
zøːtnò 
zøt1 
scoop.in 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
>. 

'And then, in order to prevent it from leaking , a piece of cloth, in the past it was a man's longyi, is placed in a circle around the (inner) basket, this manner and put (Ah Le powder) into it.'

81
kadv́ngpé 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
2 
basket 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
kápv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zøːtnò 
zøt1 
scoop.in 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'No matter how many baskets or whatever (they) are (they) put (them) into (a basket) in this manner.'

82
zøːtnò 
zøt1 
scoop.in 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
mvme 
mvme 
several 
shø̀msé 
shø̀m3 
three 
2 
ten 
mvnitdv́ng 
mvnit 
minuteᵉ 
dv́ng2 
many/much 
we 
we1 
that 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
gø 
gø 
also 
sa 
sang 
wait 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
àngtìlòng 
àng- 
NFP 
tì 
water 
lòng2 
CLF(general) 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
tǿn 
tǿn 
later 
nø 
nø 
TOP 
màvlvm 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
keqkeqwa 
keq1 
hard 
keq1 
hard 
wa2 
only/just 
ívme 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vwálòe 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
vwáldaqòe 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'After putting (them) into (baskets), one needs to wait for about 30 minutes. After all the water leaks out the Ah Le will become solid/hard. Then it is distributed.'

83
vwálò 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
2 
TNP 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
svmi 
svmi1 
fire 
gvzà 
gvzà 
much 
tiqpóng 
tiq1 
one 
póng1 
CLF(clump) 
wvrdárò 
wvr1 
burn 
dv́r 
TMhrs 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
wà 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
má 
2 
vníka 
v-1 
INTR 
2 
two 
ka1 
CLF(split) 
í 
í2 
COP 
má 
2 
vshø̀mka 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
ka1 
CLF(half) 
í 
í2 
COP 
má 
2 
vbìka 
v-3 
NPR 
bì 
four 
ka1 
CLF(half) 
í 
í2 
COP 
má 
2 
wadø 
wa1 
say 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
tiqgǿ 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
í 
í2 
COP 
tiqka 
tiq1 
one 
ka1 
CLF(half) 
tiqka 
tiq1 
one 
ka1 
CLF(half) 
tiqka 
tiq1 
one 
ka1 
CLF(half) 
svmipóng 
svmi1 
fire 
póng1 
CLF(clump) 
taq 
taq6 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
bòlaqshúlong 
1 
hurry 
laq- 
INDTV 
shú1 
dry 
long​2 
DIR(up) 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
tì 
tì 
water 
laqmàbávm 
laq- 
INDTV 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
-vm 
DIR 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
svmitaq 
svmi1 
fire 
taq6 
LOC 
dvgángòe 
dv-1 
CAUS 
gáng 
hot 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'After diving half evenly (it) is distributed. At the place where (they) made fire (they) divide it up, maybe one portion each or two portions, or three or four portions each. After doing that each one, this manner, dried up the water by roasting it at the fire to make.'

84
svmitaq 
svmi1 
fire 
taq6 
LOC 
dvgángò 
dv-1 
CAUS 
gáng 
hot 
2 
TNP 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
v́mshvlavmlòng 
vm2 
eat 
shvla 
good 
-vm 
DIR 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
vshø̀mkur 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
kur 
CLF(circle) 
vbìkur 
v-3 
NPR 
bì 
four 
kur 
CLF(circle) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
mvza 
mvza2 
remain 
mvza 
mvza2 
remain 
mvza 
mvza2 
remain 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
wa 
wa1 
call 
rì 
1 
PL 
vme 
vm2 
eat 
-e 
N.PAST 
vjàe 
3 
full.stomach 
-e 
N.PAST 

'While roasting the Ah Le, parts that are cooked/good to eat are made into two three circles and people (who made Ah Le) eat them.'

85
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvtnø 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
TOP 
keqkeqwa 
keq1 
hard 
keq1 
hard 
wa2 
only/just 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
tì 
tì 
water 
màbáámì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
3 
include 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rív́m 
ri3 
carry 
-vm 
DIR 
dv̀ng 
dv̀ng2 
just 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 

'(They) carry (them home) when it became like that, when it became solid/hard and does not any more water.'

86
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
v́mshvláámì 
vm2 
eat 
shvlá 
CLF(month) 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
wakà 
wa1 
say 
kà 
word 

'And then, (you) can eat (it) whatever ways you want. It was said that (the people) in the past fed themselves this way. This is about Ah Le.

87
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
mvyvngdøsè 
mv- 
NEG 
yvng 
long/tall 
3 
manner 
2 
DIM 
shø̀ndakngò 
shø̀n 
say 
daq4 
DIR(down) 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 

'Now I will tell (something) that's not that long.'

88
SD 
ó 
ó 
right! 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
yvng 
yvng 
long/tall 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
yvng 
yvng 
long/tall 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 

'Oh, it doesn't matter even if it is long.'

89
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
mvyù 
mvyù 
monsoon.season 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
vnípv̀n 
v-3 
NPR 
2 
two 
pv̀n 
CLF(kind) 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
tété 
tété 
even.more 
dvkv̀nglòngní 
dvkv̀ng1 
important 
lòng2 
CLF(general) 
2 
DL 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
welòngní 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
2 
DL 

'Now, I have told of two types of monsoon food, those are the most important ones.'

90
vshø̀mpv̀n 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
pv̀n 
CLF(kind) 
wapv̀n 
wa1 
call 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
shǿngsit 
shǿngsit 
sheunsit 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 

'The third type (I would like to tell) is called Sheungsit.'

91
shǿngsit 
shǿngsit 
sheunsit 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'There was a type called Sheungsit.'

92
shǿngsit 
shǿngsit 
sheunsit 
gø 
gø 
also 
to 
to3 
just.past 
vtøplòng 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
dvchá 
dvchá 
same 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Sheungsit as well is the same with Ah Theup (which I) just mentioned.'

93
vtøplòngó 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
lòng2 
CLF(general) 
-ó 
COM 
gø 
gø 
also 
tiqrárá 
tiqrá 
together/level 
4 
RDP 
vshúámòe 
shú5 
being.mix 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
vshúò 
shú5 
being.mix 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
dvbøːpmò 
dv-1 
CAUS 
bøp 
rot 
2 
TNP 
dvbøːpmò 
dv-1 
CAUS 
bøp 
rot 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
shǿngsit 
shǿngsit 
sheunsit 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Sheungsit is a kind that can be mixed together with Ah Theup and (consumed) or fermented together.'

94
shǿngsit 
shǿngsit 
sheunsit 
nø 
nø 
TOP 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
yadøsè 
ya1 
this/here 
3 
manner 
2 
DIM 
mvzuqshì 
mvzuq 
gather 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
rungwe 
rung 
sit 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Sheunsit is rounded kinds. It is a rounded (like fruit) and they cluster together and are attached to the stem.'

95
àngmè 
àng1 
3SG 
2 
CLF(female) 
gùngtaq 
gùng3 
CLF(tree) 
taq6 
LOC 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
mvzuqshì 
mvzuq 
gather 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
lùòe 
lù 
take 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
lùò 
lù 
take 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
sv́ngsv́ng 
sv́ng2 
whittle 
sv́ng2 
whittle 
vldv̀ng 
vl1 
say 
dv̀ng2 
just 
paqdv̀ng 
paqdv̀ng 
yoke 
tøp 
tøp2 
palm 
rì 
1 
PL 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
tiqrá 
tiqrá 
together/level 
dvbøːpmòe 
dv-1 
CAUS 
bøp 
rot 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
àngwawa 
àng1 
3SG 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
gø 
gø 
also 
dvbøːpmámòe 
dv-1 
CAUS 
bøp 
rot 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
àngbang 
àng- 
NFP 
bang 
CLF(bunch) 
àngbang 
àng- 
NFP 
bang 
CLF(bunch) 
gø 
gø 
also 
dvbøːpmámòe 
dv-1 
CAUS 
bøp 
rot 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
v́mshvlae 
vm2 
eat 
shvla 
good 
e1 
exist 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
>. 

'They are clustered together at the stem like this, from there it is taken one by one. Taking one each (at a time) and just peel (them) off and are fermented together with Phadang Ah Theup. It can be also fermented by itself. It can be also fermented as a cluster, that manner, it can be eaten whatever way one wants to.'

96
shǿngsit 
shǿngsit 
sheunsit 
wepv̀n 
we1 
that 
pv̀n 
CLF(kind) 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Sheungsit, that's one kind.'

97
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nvmkè 
nv̀mkwè 
?wild.yam 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
waqzá 
waqzá 
yam 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
gø 
gø 
also 
v́m 
vm2 
eat 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ànghǿng 
àng1 
3SG 
hǿng 
CLF(ropes) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
àngyv̀ng 
àng- 
NFP 
yv̀ng4 
CLF(string) 

'And then, we had also ate the kind that's called Nam Khe or Waqza. It is a long (thing).'

98
àngyv̀nglòng 
àng- 
NFP 
yv̀ng4 
CLF(string) 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
bv̀nghǿ 
bv̀nghǿ 
thorn 
gø 
gø 
also 
tiqhvnsè 
tiqhvn 
little.bit 
2 
DIM 
røgvrø̀rø̀ 
røgvrø̀ 
rough 
rø̀ 
RDP 
bv̀nghǿ 
bv̀nghǿ 
thorn 
gø 
gø 
also 
yoe 
yo1 
grow 
-e 
N.PAST 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqhvnsè 
tiqhvn 
little.bit 
2 
DIM 
rvt 
rvt3 
?slightly(OMP) 
kasè 
ka4 
bitter 
2 
DIM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
chi 
chi 
yam 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
naykvdung 
naygvdung 
cassava 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
adv́ngtete 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
yvnge 
yvng 
long/tall 
-e 
N.PAST 

'The long one grow some rough thorns. It is like a wild yam and have slightly bitter (taste). Like cassava it is long about this much.'

99
gvzá 
gvzà 
much 
gvme 
gvm1 
good 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 

'It is also very tasty.'

100
waqzá 
waqzá 
yam 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
nvmkè 
nv̀mkwè 
?wild.yam 
lánìe 
lv́n 
call 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

"Well, the one it is called Waza, you know?, we call it Namke (wild.yam).'

101
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqpv̀ní 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
1 
INST 
gø 
gø 
also 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'(They) fed themselves with that kind.'

102
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
mvnuq 
mvnuq2 
sprout 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
mvkuq 
mvkuq 
bud 
mvsøp 
mvsøp1 
bamboo.shoot 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
tiqmaqí 
tiq1 
one 
maq2 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
tiqmaqí 
tiq1 
one 
maq2 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
mvkuq 
mvkuq 
bud 
lánìe 
lv́n 
call 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
mvkuq 
mvkuq 
bud 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
ípv̀n 
í2 
COP 
pv̀n 
CLF(kind) 
gø 
gø 
also 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
vchuqshvlá 
v-3 
NPR 
chuq2 
six 
shvlá 
CLF(month) 
kèní 
kèní 
from 
yovm 
yo1 
grow 
-vm 
DIR 
nø 
nø 
TOP 
mvyùí 
mvyù 
monsoon.season 
1 
ADV 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'And then, bamboo shoot . Some called it Maseup. For us we called it bamboo bud/shoot. This kind of bamboo shoot grows from now, starting from June. People fed themselves by that also.'

103
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
shvlá 
shvla 
good 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
to 
to3 
just.past 
tøp 
tøp2 
palm 
tøp 
tøp2 
palm 
wà 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
rì 
1 
PL 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
wa 
1 
do/make 
rì 
1 
PL 
vlé 
v-3 
NPR 
2 
palm 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
v́mpàku 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
ku1 
that 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
mvsøplòng 
mvsøp1 
bamboo.shoot 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
kvntìku 
kvn1 
non-rice.food 
tì 
water 
ku2 
supposeʲ 
wàámò 
1 
do/make 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
kvntì 
kvn1 
non-rice.food 
tì 
water 
køtnámò 
køt1 
cook 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
dvkúmshì 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'It is also a good food. People supported using Ah Theup and Ah Le are used as main food whereas Maseup (bamboo shoot) is cooked as a soup.'

104
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvngv́n 
shvngv́n 
?plant 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 

'And then one other type is called Shangan.'

105
shvngv́n 
shvngv́n 
?plant 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
gø 
gø 
also 
rvgaqtaq 
rvgaq1 
land/place 
taq6 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
mølshøm 
mølshøm 
body.hair 
yoe 
yo1 
grow 
-e 
N.PAST 
tiqhvn 
tiq1 
one 
hvn1 
little 
langmvshè 
lang3 
bright 
mvshè 
red 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'A type called Shangan also grow a lot like this, on the ground. It is somewhat bright red (in color).'

106
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
shǿngtutní 
shǿng 
tree/wood 
tut 
CLF(section) 
1 
INST 
vdip 
v-1 
INTR 
dip 
hit 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'It is a globular, (we) have to hit (it) with a stick.'

107
shǿngtutní 
shǿng 
tree/wood 
tut 
CLF(section) 
1 
INST 
vdip 
dip 
hit 
nø 
nø 
TOP 
po 
po 
turn.to 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
àngpòrlòng 
àng1 
3SG 
pòr 
skin 
lòng2 
CLF(general) 
po 
po 
turn.to 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
taqtaq 
taq4 
cooking.pot 
taq6 
LOC 
køt 
køt1 
cook 
nø 
nø 
TOP 
køt 
køt1 
cook 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
nø̀námìó 
nø̀n 
ripe/cooked 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
ó 
right! 
wakvt 
wa1 
say 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tìwàngyv́ng 
tìwàng 
river 
yv́ng1 
place/at 
tiqhvnsè 
tiqhvn 
little.bit 
2 
DIM 
tiqyaqdv́ng 
tiq1 
one 
yaq2 
night 
dv́ng1 
even 
zøn 
zøn 
soak 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Hit it with the stick and peel off the skin and cook it in a pot. After cooking, when it is cooked (it) has to be soaked in the river overnight.'

108
we 
we1 
that 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
shv́pv̀ngtaq 
shv́pv̀ng 
mortar 
taq6 
LOC 
dǿrnø 
dǿr 
pound 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
v́m 
vm2 
eat 
gø 
gø 
also 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wv̀ngv́mò 
1 
do/make 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
v́mshvla 
vm2 
eat 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
gvzà 
gvzà 
much 
v́mshvla 
vm2 
eat 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'After that pound (them) in a mortar, this one is also a good food to eat whichever way you want.'

109
ya 
ya1 
this/here 
koqkv́m 
koqkv́m 
king 
shìgùngyv́ng 
shìgùng 
mountain 
yv́ng1 
place/at 
yoapme 
yo1 
grow 
-vp 
TMdays 
-e 
N.PAST 
vtøp 
v-3 
NPR 
tøp2 
palm 
nø 
nø 
TOP 
Oh 
shvngv́n 
shvngv́n 
?plant 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 

'The one called Shangan grows at this Royal mountain (in Chiangmai).'

110
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
vyúng 
v-3 
NPR 
yúng 
vegetable 
zømwàngyv́ng 
zømwàng 
forest 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vyúng 
v-3 
NPR 
yúng 
vegetable 
kvnyv̀ng 
kvn1 
non-rice.food 
yv̀ng4 
CLF(string) 
àngpv́n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvtǿmshì 
mv- 
NEG 
tøm2 
end 
-shì1 
R/M 

'And the seventh kind is vegetable. We could talk endlessly about naturally grown vegetables from the forest.'

111
vyúng 
v-3 
NPR 
yúng 
vegetable 
kvnyv̀ng 
kvn1 
non-rice.food 
yv̀ng4 
CLF(string) 
àngpv́n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
kawe 
ka4 
bitter 
we2 
NOM 
kíwe 
kí 
sweet 
we2 
NOM 
bàlwe 
bàl 
spicy 
we2 
NOM 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
shǿngsvp 
shǿng 
tree/wood 
svp 
leaf 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
àngpv́n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
àngpv́n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
zømwàng 
zømwàng 
forest 
vyúng 
v-3 
NPR 
yúng 
vegetable 
kvnyv̀ng 
kvn1 
non-rice.food 
yv̀ng4 
CLF(string) 
rì 
1 
PL 

'There are various kinds of forest/jungle food such as those that are sweet, bitter, globular, and various types of leaves'

112
MA 
àngbø̀ng 
àng- 
NFP 
bø̀ng1 
name 
svmaq 
svmaq 
little 
èrøò 
è- 
N.1 
1 
read 
2 
TNP 
dvdvm 
dvdvm 
think 
èrǿnò 
è- 
N.1 
rǿn1 
reach 
2 
TNP 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
zv́nghè 
zv́nghè 
bracken.fern 
wa 
wa1 
call 
rì 
1 
PL 
gvdvngshé 
gvdvngshé 
cane.bud 
wa 
wa1 
call 
rì 
1 
PL 
pà 
1 
what 
rì 
1 
PL 

"Count names (of vegatables) as much as you can remember such as Zanghe, Gadangshe and so on.'

113
zvnghè 
zv́nghè 
bracken.fern 
rì 
1 
PL 
gvdvngshé 
gvdvngshé 
cane.bud 
rì 
1 
PL 
kùngbø̀ 
kòngbù 
banana.sheath 
rì 
1 
PL 
gvzà 
gvzà 
much 
íeló 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
2 
VOC 

'There is so much such as Zanghe, Gadangshe, Gungbeu.'

114
MA 
rvlikvn 
rvlikvn 
PN(plant) 
rì 
1 
PL 
shvriq 
shvriq 
sour.leaf 
rì 
1 
PL 

'Ralikhan and Shari'

115
shvriq 
shvriq 
sour.leaf 
rì 
1 
PL 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
yvndong 
yvndong 
PN(plant) 
rì 
1 
PL 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvtǿmshì 
mv- 
NEG 
tøm2 
end 
-shì1 
R/M 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'There are many such as Shari, Yingdung, endless to say.'

116
MA 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
ramø 
ram1 
CLF(line/area) 
-ø 
LOC 
yowe 
yo1 
grow 
we2 
NOM 
vyøq 
yøq3 
plant 
rì 
1 
PL 

'Ah Yeuh that grows on the mountain.'

117
vyøq 
v-3 
NPR 
yøq3 
plant 
gø 
gø 
also 
pvnvmgvm 
pvnvmgvm 
plant 
gø 
gø 
also 
yoe 
yo1 
grow 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
zømwàng 
zømwàng 
forest 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vyúng 
v-3 
NPR 
yúng 
vegetable 
kvnyv̀ng 
kvn1 
non-rice.food 
yv̀ng4 
CLF(string) 
nø 
nø 
TOP 
Gvrayí 
Gvrày 
God 
í2 
COP 
dvgø̀ò 
dvgø̀2 
prepare/gather 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
v́m 
vm2 
eat 
mvtǿmshì 
mv- 
NEG 
tøm2 
end 
-shì1 
R/M 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we1 
that 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
dvkúmshìe 
dvkùm 
support 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Ah Yeuh and also Panamgam grow (on mountains). People supported themselves with naturally grown vegetables from the forest which God has prepared for (them). There were plenty (Lit. couldn't finish eating).'

118
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
shvtpv̀n 
shvt3 
eight 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
vzø̀n 
zø̀n2 
plant 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'For the eighth kind, there was a kind called Ah Zeun.'

119
vzø̀n 
zø̀n2 
plant 
gø 
gø 
also 
àngchv̀ng 
àng- 
NFP 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Ah Zeun is also globular/rounded.'

120
àngmèchv̀ng 
àng- 
NFP 
2 
AUG 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The core one is as big as this size (showing with her hands).'

121
àngshí 
àng- 
NFP 
shí1 
fruit 
shílonge 
shì 
die 
long​2 
DIR(up) 
-e 
N.PAST 
àngdø 
àng- 
NFP 
3 
manner 
tiqchv̀ngchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
àngshí 
àng- 
NFP 
shí1 
fruit 
rì 
1 
PL 

'It will bear fruits and the fruits are about this big (showing with her hands).'

122
àngshí 
àng- 
NFP 
shí1 
fruit 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
wv́rámòe 
wvr1 
burn 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wv́rv́m 
wvr1 
burn 
vm2 
eat 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
køtnv́m 
køt1 
cook 
-vm 
BEN 
gø 
gø 
also 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
àngmèlòng 
àng- 
NFP 
2 
CLF(female) 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
gvzá 
gvzà 
much 
gvme 
gvm1 
good 
-e 
N.PAST 
chi 
chi 
yam 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
í 
í3 
right? 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 

'The fruits are roasted/baked under ashes and eaten. It can be roasted, or also cooked. The core one is also so tasty like yams. That's another kind.'

123
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
nø̀ 
nø̀1 
liquor 
aq 
aq 
drink 
lvpattaq 
lvpat 
CLF(life(time)) 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
nø̀ 
nø̀1 
liquor 
gø 
gø 
also 
køtnámòe 
køt1 
cook 
-vm 
BEN 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 

'At a time when people drink alcohol they make rice beer out of these.'

124
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
dvgø̀pv̀n 
dvgø̀1 
nine 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
nǿngí 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
tiqkvtwa 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
wa2 
only/just 
v́mshvla 
vm2 
eat 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 

'As for the ninth kind, a kind called Sheum which can be eaten once in every fifty years only.'

125
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
nǿngí 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
tiqkvtwa 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
wa2 
only/just 
shø̀me 
shø̀m1 
be.bear.mautak.bamboo 
-e 
N.PAST 

'It bears fruits only once in fifty year (circle).'

126
vsì 
v-2 
1SG 
3 
grandmother 
vkàngmaq 
v-2 
1SG 
kàng2 
grandfather 
maq2 
PL 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
mvsha 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
dvgvpmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
bat 
bat 
ageʲ 
kadv́ngsé 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
2 
ten 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
ǿngrángà 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
ra2 
DIR(same.level) 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
wanìnø 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
è 
è 
yes 
shø̀mlòng 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
sunshìe 
sun1 
calculate/assume 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Our ancestors, during the time they are not able to read or write, (they) calculated their age by looking at (the time) the Ah Sheum bore fruit.'

127
vníkvt 
v-3 
NPR 
kvt4 
CLF(time) 
èám 
e1 
exist 
vm2 
eat 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
èíám 
è- 
N.1 
í2 
COP 
-vm 
DIR 

'If you have eaten twice then you have reached 50 years.'

128
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vnínǿng 
v-3 
NPR 
nǿng1 
CLF(year) 
íke 
í2 
COP 
ke1 
while 
èámò 
è- 
N.1 
vm2 
eat 
2 
TNP 
má 
2 
sun 
sun1 
calculate/assume 
màshvláámì 
mv- 
NEG 
shvla 
good 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
í 
í3 
right? 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'You may have eaten it, for the first time, when you were two years old, so for the first time it is difficult to calculate (your age).'

129
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
vníkvt 
v-3 
NPR 
kvt4 
CLF(time) 
wakvt 
wa1 
say 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'If that is the case, when you eat (Ah Sheum) for the second time (you) are fifty years old.'

130
vnínǿng 
v-3 
NPR 
nǿng1 
CLF(year) 
íkedv́ng 
í2 
COP 
ke1 
while 
dv́ng2 
many/much 
v́m 
vm2 
eat 
yv̀ngàni 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
ni4 
then/if 
nø 
nø 
TOP 
í 
í3 
right? 
vnínǿng 
v-3 
NPR 
nǿng1 
CLF(year) 
àngbat 
àng1 
3SG 
bat 
ageʲ 
vnínǿng 
v-3 
NPR 
nǿng1 
CLF(year) 
íke 
í2 
COP 
ke1 
while 
v́m 
vm2 
eat 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
ni 
ni4 
then/if 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
tiq 
tiq1 
one 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
shø̀mráì 
shø̀m1 
be.bear.mautak.bamboo 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
vnínǿng 
v-3 
NPR 
nǿng1 
CLF(year) 
ǿngv́mà 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
-à 
T.past 
è 
è 
yes 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
sunshì 
sun1 
calculate/assume 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

' If he had eaten it when he was two, then another Sheum came by then one can calculate that (50 plus 2) "I am 52."'

131
vníkvt 
v-3 
NPR 
kvt4 
CLF(time) 
vshø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
v́mò 
vm2 
eat 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vbìkvt 
v-3 
NPR 
bì 
four 
kvt4 
CLF(time) 
v́m 
vm2 
eat 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
pvngwà 
pvngwà 
five 
vshø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
vbìkvt 
v-3 
NPR 
bì 
four 
kvt4 
CLF(time) 
pvngwà 
pvngwà 
five 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
v́m 
vm2 
eat 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀n 
shø̀n 
say 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kèní 
kèní 
from 
àng 
àng1 
3SG 
kadv́ngte 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
ǿnge 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 
má 
2 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
mvsha 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
dvgapmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
lvpat 
lvpat 
CLF(life(time)) 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
sunshì 
sun1 
calculate/assume 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

<(I) have eaten two or three times, (I) have eaten four times,> The older people said "I have eaten four or five times" and from there (they) calculated their age, at a time when they didn't know how to read and write.'

132
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
nø 
nø 
TOP 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
ya 
ya1 
this/here 
Mìnmóng 
Mìn 
Myanmar 
móng 
region/country 
lv̀ngpvngtut 
lv̀ngpvng 
below 
tut 
CLF(section) 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
màvlwe 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
yapv̀n 
ya1 
this/here 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
vsvkyvngzì 
svk 
age 
yvng 
long/tall 
1 
medicine 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
nǿngí 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
tiq 
tiq1 
one 
kvtwa 
kvt4 
CLF(time) 
wa2 
only/just 
shø̀mpv̀n 
shø̀m1 
be.bear.mautak.bamboo 
pv̀n 
CLF(kind) 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
lvpat 
lvpat 
CLF(life(time)) 
yvng 
yvng 
long/tall 
vtvngpv̀n 
v-3 
NPR 
tvng1 
superlative.degree 
pv̀n 
CLF(kind) 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
zìgvbà 
1 
medicine 
gvbà 
great 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
suːnòe 
sun1 
calculate/assume 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'As for the Sheum, as it is not found in lower Myanmar area some people claimed that it is a long life medicinal because it bears fruit once in 50 years and also it is the kind of food from a very long life plant. They assume that it is a great medicine.'

133
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
gø 
gø 
also 
kv́m 
kv́m1 
believe 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
suːnò 
sun1 
calculate/assume 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
àngkvtkvt 
àng- 
NFP 
kvt4 
CLF(time) 
kvt5 
RDP 
dilong 
di 
go 
long​2 
DIR(up) 
rì 
1 
PL 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
màvm 
mv- 
NEG 
vm2 
eat 
rì 
1 
PL 
shǿn 
shø̀n 
say 
gø 
gø 
also 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 

'It is the case that they who very often came up (to Putao) assumed like that. They have never eaten it and do not even know how to call it.'

134
MA 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
nø 
nø 
TOP 
kapà 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
shíe 
shí1 
fruit 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
èshø̀nò 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
2 
TNP 

'Tell (us) from which plant the Sheum fruit is bore.'

135
Oh 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
mvdø̀ng 
mvdø̀ng2 
main 
v́mshvla 
vm2 
eat 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
rv́lv̀ng 
rv́lv̀ng 
vine.bamboo 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
rv́lv̀ng 
rv́lv̀ng 
vine.bamboo 
vnípv̀n 
v-3 
NPR 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
naq 
naq1 
black 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
àngbø̀ng 
àng- 
NFP 
bø̀ng1 
name 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
naqpv̀n 
naq1 
black 
pv̀n 
CLF(kind) 
naqpv̀n 
naq1 
black 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
ànggùnglòng 
àng- 
NFP 
gùng3 
CLF(tree) 
lòng2 
CLF(general) 
naq 
naq1 
black 
we 
we2 
NOM 
ànggùnglòng 
àng- 
NFP 
gùng3 
CLF(tree) 
lòng2 
CLF(general) 
naq 
naq1 
black 
we 
we2 
NOM 
shøqshøq 
shøqshøq 
mess 
wae 
1 
do/make 
-e 
N.PAST 

'Well, regarding one that is called Sheum, there are mainly two edible types of Ralang Sheum: one of them is a black type. Sheum also got its own name. The stem of the black Ralang is black and somewhat hairy.'

136
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
wenvng 
wenvng 
Wenang 
vwe 
we3 
Ah.we(bamboo) 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
vwe 
we3 
Ah.we(bamboo) 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wenvng 
wenvng 
Wenang 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
vwe 
we3 
Ah.we(bamboo) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wenvng 
wenvng 
Wenang 
shø̀m 
shø̀m1 
mautak.bamboo 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP