')
Banner Placeholder

Mølø̀m Lizang rvgaq (The land of Meuleum Lizang)

1
ló 
1 
well! 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
nànøng 
1 
2SG 
nøng2 
PL 
wv̀ngé 
wv̀ng2 
paternal.uncle 
é 
VOC 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
nø 
nø 
TOP 
shí 
shì 
die 
rvtø̀ 
rvtø̀ 
time 
taq 
taq6 
LOC 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
mvshø̀nò 
mv- 
NEG 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 
yøp 
yøp 
sleep 
rvtø̀í 
rvtø̀ 
time 
1 
ADV 
gwe 
gwe 
taro 
mvwárò 
mv- 
NEG 
war 
burn 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 

'Well, you-uncle, niece and nephew, as for human, it is said that "don't recite story when your dying hours" and "don't bake taro (in the ashes) in the sleeping hours".'

2
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
gø 
gø 
also 
vbat 
v-3 
NPR 
bat 
ageʲ 
vsvk 
v-3 
NPR 
svk 
age 
gvzà 
gvzà 
much 
té 
te1 
big 
rángà 
ra2 
DIR(same.level) 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvpmò 
rvp3 
CLF(family) 
-ó 
COM 
yv̀nbv̀n 
yv̀n1 
move.in.queue 
bv̀n1 
migrate 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
tiqhvn 
tiq1 
one 
hvn1 
little 
shø̀n 
shø̀n 
say 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, because I am now old, I like to talk a bit about the migration story of Sangdong family.'

3
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
sá 
sá 
past.time.period 
lvmàng 
lvmàng2 
time 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
kí 
2 
from/then 
dvtúshì 
dv-1 
CAUS 
1 
sit/stay 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
mvrìng 
mvrìng 
village 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
èshøk 
è- 
N.1 
shøq2 
give.birth 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'But, as for me, I was born in Meuleum Lizang. Meuleum is a village, long ago, (our forefathers) settled down, moving from the Gado village.'

4
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
mvrìng 
mvrìng 
village 
taq 
taq6 
LOC 
èshøq 
è- 
N.1 
shøq2 
give.birth 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
ya 
ya1 
this/here 
kaq 
kaq3 
AL 
búng 
búng1 
leave 
lúng 
lúng 
DIR(up) 
Putao 
Putao 
Putao 
móng 
móng 
region/country 
búng 
búng1 
leave 
lúngshà 
lúng 
DIR(up) 
-shà 
1PL.past 
àngni 
àng- 
NFP 
ni3 
day 
høq 
høq3 
up.to 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
nø 
nø 
TOP 
tiq 
tiq1 
one 
dvsiqsiq 
dvsiq1 
CLF(lifetime) 
siq3 
RDP 
nø 
nø 
TOP 
màngvtshì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ngvt 
move 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
v̀lráshà 
vl2 
exist 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
tiqrvp 
tiq1 
one 
rvp3 
CLF(family) 
íshàe 
í2 
COP 
-shà 
1PL.past 
-e 
N.PAST 

'From the time we were born at Meuleum Lizang, as for our family, this manner, we stayed there only without moving (anywhere) until the days we moved to Putao region.'

5
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
nø 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
í 
í2 
COP 
yàngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'We happened to be Meuleum Sangdong family.'

6
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
lv̀ngdø̀m 
lv̀ngdø̀m 
last 
tìsi 
tìsi 
last 
høq 
høq3 
up.to 
gø 
gø 
also 
vsòng 
v-1 
INTR 
sùng2 
guard 
ráshà 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 

'We have watched over the Sangdong homeland until the end ( as the last Sangdong family).'

7
vmè 
v-2 
1SG 
2 
mother 
nø 
nø 
TOP 
Tø̀ngkàngmè 
Tø̀ngkàng 
Theungkhang 
2 
CLF(female) 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
Tø̀ngkàng 
Tø̀ngkàng 
Theungkhang 
Nin 
Nin 
Anin 

'My mother was (from) Tingkang clan. (Her name is) Tingkang Nin.'

8
vpè 
v-2 
1SG 
1 
father 
nø 
nø 
TOP 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
Kwin 
Kwin 
Khwin 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Kwin 
Kwin 
Khwin 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'My father was Sangdong Kwin, (or) Meuleum Kwin.'

9
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
èshøk 
è- 
N.1 
shøq2 
give.birth 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I was born in Meuleum area/region.'

10
chuqsé 
chuq2 
six 
2 
ten 
vbìsé 
v-3 
NPR 
bì 
four 
2 
ten 
vchuqnǿng 
v-3 
NPR 
chuq2 
six 
nǿng1 
CLF(year) 
tiqkíng 
tiq1 
one 
kíng 
thousand 
dvgø̀yá 
dvgø̀1 
nine 
2 
hundred 
vbìsé 
v-3 
NPR 
bì 
four 
2 
ten 
chuqnǿng 
chuq2 
six 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
èshøk 
è- 
N.1 
shøq2 
give.birth 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'(I) was born in the year of 46, in 1946.'

11
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Putao 
Putao 
Putao 
móng 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
búng 
búng1 
leave 
lúngngà 
lúng 
DIR(up) 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
chuqsé 
chuq2 
six 
2 
ten 
pvngwànǿng 
pvngwà 
five 
nǿng1 
CLF(year) 
nǿngshv́r 
nǿng1 
CLF(year) 
shv́r 
new 
vníshvláí 
v-3 
NPR 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 
1 
ADV 
ya 
ya1 
this/here 
Putao 
Putao 
Putao 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
mvrìng 
mvrìng 
village 
tuk 
tuq1 
arrive 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'But as for the moving into Putao, I reached to Seumleum plain in the new year of Febuary [in the second month] of (19)65.'

12
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dèni 
4 
this 
ni3 
day 
dèyaq 
4 
this 
yaq2 
night 
høq 
høq3 
up.to 
pàmvràsè 
pàmvrà 
well 
2 
DIM 
Gvràyí 
Gvrày 
God 
1 
AGT 
roqrim 
roq 
guard 
rim 
keep/raise 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
mvrìng 
mvrìng 
village 
taq 
taq6 
LOC 
v̀lráshà 
vl2 
exist 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 

'Since then with God's protection, we have been living in Seunleumdam village.'

13
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ngà 
ngà1 
1SG 
lvpat 
lvpat 
CLF(life(time)) 
nø 
nø 
TOP 
vchuqsé 
v-3 
NPR 
chuq2 
six 
2 
ten 
jv́n 
jv́n1 
over/more.than 
shvngøtsé 
shvngøt2 
seven 
2 
ten 
tvné 
tvné 
almost 
høkngvtnà 
høq1 
arrive/reach 
-ng 
1SG 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 

'But now my age is over sixty, about to reach 70.'

14
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
dèrvpsè 
1 
self 
rvp3 
CLF(family) 
2 
DIM 
kadødø 
ka3 
WH 
3 
manner 
5 
RDP 
yv̀nbv̀n 
yv̀n1 
move.in.queue 
bv̀n1 
migrate 
shaqréí 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
1 
INST 
shø̀nráà 
shø̀n 
say 
ra2 
DIR(same.level) 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
yv̀nbv̀n 
yv̀n1 
move.in.queue 
bv̀n1 
migrate 
tvrà 
tvrà 
road 
nø 
nø 
TOP 
kadødø 
ka3 
WH 
3 
manner 
5 
RDP 
íráì 
í2 
COP 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
shø̀n 
shø̀n 
say 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, let me talk about the migration of our own family, the migration what the elder has told (us).'

15
è 
è 
yes 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
shaqréí 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
1 
INST 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
døni 
3 
manner 
ni5 
surely/only 
shǿn 
shø̀n 
say 
rà 
1 
need 

'Yes, regarding these stories, (they) are to be told (exactly) the way (they) have been told by the elders.'

16
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
yarì 
ya1 
this/here 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
lie 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vyàe 
v-1 
INTR 
1 
lie 
-e 
N.PAST 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
døng 
di 
go 
-ng 
1SG 
kèní 
kèní 
from 
døngman 
døngman 
truth 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'If the elders are truthful (these) are true, if they lied (these) are lies.'

17
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvpsè 
rvp3 
CLF(family) 
1 
child 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
kèní 
kèní 
from 
ya 
ya1 
this/here 
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
sàn 
sv̀n 
follow 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It has been said that we Sangdong descendents came from Makyoshingra following the White river.'

18
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
taq 
taq6 
LOC 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
bø̀ng 
bø̀ng1 
name 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqmé 
tiq1 
one 
1 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
sá 
sá 
past.time.period 
lvmàng 
lvmàng2 
time 
nø 
nø 
TOP 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
móng 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
UruAru 
UruAru 
UruAru 
móng 
móng 
region/country 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
gø 
gø 
also 
shø̀ːn 
shø̀n 
say 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'However, at that place, one of the names elders mentioned for that place is that long ago Makyoishingra was also called as Uru Ara region.'

19
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
dènila 
4 
this 
ni3 
day 
la4 
PL 
èdakngò 
è- 
N.1 
dvk2 
guess 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
sha 
shá1 
know 
we 
we2 
NOM 
vsv̀ngí 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
1 
AGT 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kà 
kà 
word 
rìːmò 
rìm 
record 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
À 
À 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀ːne 
shø̀n 
say 
-e 
N.PAST 

'However, when we think about it today, when experts recorded language spoken in Makyoishingra (they) this manner (they) speak (making sounds such as) U A A.'

20
kà 
kà 
word 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wadø 
wa1 
say 
3 
manner 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
tiqdvchá 
tiq1 
one 
dvchá 
same 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
móng 
móng 
region/country 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
UruAru 
UruAru 
UruAru 
móng 
móng 
region/country 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
shø̀ːn 
shø̀n 
say 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'As (they) mentioned there is a language like that, the elders called the Makyoishingra region as Uru Aru region region.'

21
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Mvjòyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mløp 
nv̀m 
sun 
løp1 
bury 
kaq 
kaq3 
AL 
Indiqyaq 
Indiqyaq 
India 
kaq 
kaq3 
AL 
svmaq 
svmaq 
little 
vyǿ 
v-1 
INTR 
yǿ3 
RDPːyø 
vyø 
v-1 
INTR 
1 
flow 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dvgoq 
dvgoq 
curve 
nø 
nø 
TOP 
kú 
ku1 
that 
nv̀msvr 
nv̀msvr 
east 
dangdang 
dang1 
CLF(side) 
dang3 
RDP 
vyø 
v-1 
INTR 
1 
flow 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'However, the white water from Makyoishira flows to west, toward India and from there it changes direction [Lit. curved] to east.'

22
we 
we1 
that 
wàngtv̀ng 
wàng 
river 
tv̀ng2 
CLF(long.item) 
sv̀n 
sv̀n 
follow 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
sànò 
sv̀n 
follow 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'(They) followed that river, following the White river..,'

23
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
sànò 
sv̀n 
follow 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
pvng 
pvng2 
down 
dø 
3 
manner 
yitshì 
yit1 
desend 
-shì1 
R/M 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pvngyv́ngø 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Mvshushaja 
Mvshushaja 
Mushushakya 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
mvrìng 
mvrìng 
village 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
rá 
2 
again 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'Following the White river, when (they) went down, there was a village called Mashushakya.'

24
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
Mvshushaja 
Mvshushaja 
Mushushakya 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
Mìwà 
Mìwà 
Chineseʲ 
móng 
móng 
region/country 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'At that place, (they) said Mashushakya land is in China.'

25
ngà 
ngà1 
1SG 
gø 
gø 
also 
mvdøngvm 
mv- 
NEG 
di 
go 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
wa 
wa1 
say 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
Mvshushaja 
Mvshushaja 
Mushushakya 
móng 
móng 
region/country 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 

'I have not been there. It has been told in the story, like that, (regarding) the Mashushakya region.'

26
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
rá 
2 
again 
nø 
nø 
TOP 
Tv́ngdùnggvlv̀m 
Tv́ngdùnggvlv̀m 
Tangdunggalam 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
tiqzàng 
tiq1 
one 
zàng1 
place 
kaq 
kaq3 
AL 
tuq 
tuq1 
arrive 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'From that place, then, they reached to a place called TangdungGalam.'

27
Tv́ngdùnggvlv̀m 
Tv́ngdùnggvlv̀m 
Tangdunggalam 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Lvchø̀ 
Lvchø̀ 
Lachit 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
Lvchø̀ 
Lvchø̀ 
Lachit 
kà 
kà 
word 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'What is called TangdungGalam is Lachit ('s name), it is in Lachit language.'

28
Tv́ngdùnggvlv̀m 
Tv́ngdùnggvlv̀m 
Tangdunggalam 
kèní 
kèní 
from 
rá 
2 
again 
nø 
nø 
TOP 
Chángyínggú 
Chángyínggú 
Changyinggu 
leò 
le1 
cross.over 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
rvmè 
rvmè 
river 
lap 
lap2 
side 
leatnà 
le1 
cross.over 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'From TangdungGalam, then, (they) passed the Changyinggu and passed the river side, it is said.'

29
Chángyínggú 
Chángyínggú 
Changyinggu 
leatnà 
le1 
cross.over 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kaq 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
Ngvsv́ngtì 
Ngvsv́ngtì 
Ngasangthi 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wewàng 
we1 
that 
wàng 
river 
tiqwàng 
tiq1 
one 
wàng 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'After crossing the Changyinggu, at that place, there was a river called Ngasangti.'

30
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Ngvsv́ngtì 
Ngvsv́ngtì 
Ngasangthi 
nø 
nø 
TOP 
paqsúng 
paqsúng 
upside.down 
vyøe 
v-1 
INTR 
1 
flow 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
paqsúng 
paqsúng 
upside.down 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'However, the Ngasangti river flows from south to north [lit. upside down because all the rivers in Myanmar flow from north to south].'

31
Ngvsv́ngtì 
Ngvsv́ngtì 
Ngasangthi 
nø 
nø 
TOP 
taq 
taq6 
LOC 
tìkǿ 
tìkǿ 
springhead 
dang 
dang1 
CLF(side) 
kaq 
kaq3 
AL 
vyǿ 
v-1 
INTR 
1 
flow 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 

'As for the Ngasangti, it came flowing toward springhead.'

32
kulaplap 
ku1 
that 
lap2 
side 
lap4 
RDP 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
rvmèlòng 
rvmè 
river 
lòng2 
CLF(general) 
rá 
2 
again 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
vyø 
v-1 
INTR 
1 
flow 
nø 
nø 
TOP 

'On the other side (of the mountian) the (big) river flow down (to south).'

33
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ílòng 
í2 
COP 
lòng2 
CLF(general) 
wewàng 
we1 
that 
wàng 
river 
sàn 
sv̀n 
follow 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'That one, (they) follow that river (which flows south to north) it is said.'

34
wewàng 
we1 
that 
wàng 
river 
sànò 
sv̀n 
follow 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
Tvngmvgàm 
Tvngmvgàm 
Tangmagam 
wanì 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
gø 
gø 
also 
tiqzàng 
tiq1 
one 
zàng1 
place 

'Following that river.., there is a place called Tangmagam.'

35
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
Tvngmvgàm 
Tvngmvgàm 
Tangmagam 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
gø 
gø 
also 
tiqchàm 
tiq1 
one 
chàm 
time 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
pà 
2 
NOM/thing 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
bø̀ng 
bø̀ng1 
name 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
Tvngmvgàm 
Tvngmvgàm 
Tangmagam 

'There was a place also called Tangmagam.., (they) may have stayed there for a while, such as the name Tangmagam exist.'

36
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
Ngvsv́ngtì 
Ngvsv́ngtì 
Ngasangthi 
sàn 
sv̀n 
follow 
daqì 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
nø 
nø 
TOP 
rvmè 
rvmè 
river 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
tuq 
tuq1 
arrive 
daqì 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
nø 
nø 
TOP 
rvmè 
rvmè 
river 
rá 
2 
again 
tìgvbà 
tì 
water 
gvbà 
great 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
paqsúngrá 
paqsúng 
upside.down 
2 
again 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 

'From there, (they) follow the Ngasangti and when reached to the river, it was a big river and was flowing up side down.'

37
é 
é 
EXCL 
ngàmaqí 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
tìpvng 
tì 
water 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sànì 
sv̀n 
follow 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
tìkǿ 
tìkǿ 
springhead 
kaq 
kaq3 
AL 
lè 
2 
of.course 
ídaqì 
í2 
COP 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 

"Well, though we were following toward down river, but instead we (happened to be) following up the river.'

38
yamé 
ya1 
this/here 
1 
CLF(general) 
rvmè 
rvmè 
river 
sànì 
sv̀n 
follow 
-ì 
1PL 
má 
2 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
Tø̀ngkàng 
Tø̀ngkàng 
Theungkhang 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rì 
1 
PL 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
vrashìe 
ra3 
discuss 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'"Shall we follow this river?" thus Sangdong and Teungkang clans discussed again.'

39
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
Zvkong 
Zvkong 
Zakhaung 
Zvdv́ng 
Zvdv́ng 
Zadang 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
vbáe 
v-1 
INTR 
3 
include 
-e 
N.PAST 
wàe 
1 
say 
-e 
N.PAST 

'In that (discussion) Zakong and Zadang clans/people were also included/involed, it is said.'

40
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vrashì 
ra3 
discuss 
-shì1 
R/M 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
é 
é 
EXCL 
to 
to3 
just.past 
sàn 
sv̀n 
follow 
daqshà 
daq4 
DIR(down) 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tìkǿ 
tìkǿ 
springhead 
kaqmé 
kaq3 
AL 
1 
CLF(general) 
vyø 
v-1 
INTR 
1 
flow 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
tiqwàng 
tiq1 
one 
wàng 
river 
tìpvng 
tì 
water 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
láì 
1 
look.for 
-ì 
1PL 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
dìì 
di 
go 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
yawàng 
ya1 
this/here 
wàng 
river 
nø 
nø 
TOP 
pvt 
pvt3 
OMP 
le 
le1 
cross.over 
dv̀ng 
dv̀ng2 
just 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
léatnà 
le1 
cross.over 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'When they were discussing at the place "well, we have already followed this river, it may be flowing toward springhead. (They) said "we have come, as we discussed to go down river and look for a land, we shall just cross this river" this manner (they) crossed the river, it is said.'

41
léatnà 
le1 
cross.over 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
JvmitLvfa 
JvmitLvfa 
Kyamitlafa 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
Mvrùí 
Mvrù 
Maru 
1 
AGT 
tǿòe 
tǿ1 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'After having crossed (the river) (they reached to) what Maru called it, JamitLafa (region).'

42
JvmitLvfa 
JvmitLvfa 
Kyamitlafa 
móng 
móng 
region/country 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
we 
we1 
that 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 

'As for that place, it is said that it was the Jamit Lafa region.'

43
wervgaq 
we1 
that 
rvgaq1 
land/place 
taqnø 
taq6 
LOC 
nø 
TOP 
tuqráì 
tuq1 
arrive 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
tiqnila 
tiq1 
one 
ni3 
day 
la4 
PL 
vl 
vl2 
exist 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Mvtuq 
Mvtuq 
Mathu 
nø 
nø 
TOP 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
kà 
kà 
word 
mvta 
mv- 
NEG 
tá 
listen 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
pà 
2 
NOM/thing 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'When (they) have arrived to that region and while living there for a while, as for the Matu, he was somewhat disobedient.'

44
we 
we1 
that 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
rǿːm 
rǿm1 
cut.down 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
Sheqzv̀ng 
Sheqzv̀ng 
Shezang 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
Mvrùí 
Mvrù 
Maru 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
tǿòe 
tǿ1 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'At that place, (there was) a kind of tree forbidden to cut, Maru called it as Shezang.'

45
wepv̀n 
we1 
that 
pv̀n 
CLF(kind) 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
tiqtø̀ng 
tiq1 
one 
tø̀ng1 
CLF(plants) 
Mvtuqí 
Mvtuq 
Mathu 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
rǿːm 
rǿm1 
cut.down 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'It is said that Matu cut down one of the trees of that kind (forbidden one).'

46
rǿm 
rǿm1 
cut.down 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
Mvrù 
Mvrù 
Maru 
móng 
móng 
region/country 
JvmitLvfa 
JvmitLvfa 
Kyamitlafa 
móng 
móng 
region/country 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
a2 
well 
ya 
ya1 
this/here 
nø 
nø 
TOP 
rǿm 
rǿm1 
cut.down 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 
we 
we2 
NOM 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
èrǿːmnø̀nge 
è- 
N.1 
rǿm1 
cut.down 
nøng2 
PL 
-e 
N.PAST 
wà 
wa1 
say 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 

'Having cut down the tree, when the Maru (people) from Jamit Lafa said "well, you cut down a tree which is forbidden to cut".'

47
é 
é 
EXCL 
Zvkong 
Zvkong 
Zakhaung 
Zvdv́ngé 
Zvdv́ng 
Zadang 
é 
VOC 
Mvtuqé 
Mvtuq 
Mathu 
é 
VOC 
nànø 
1 
2SG 
nø 
TOP 
ngàmaq 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
tiqdø 
tiq1 
one 
3 
manner 
dí 
di 
go 
mvbø̀n 
mv- 
NEG 
bø̀n 
happen 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
we 
we2 
NOM 
JvmitLvfa 
JvmitLvfa 
Kyamitlafa 
móng 
móng 
region/country 
taq 
taq6 
LOC 
Mvtuq 
Mvtuq 
Mathu 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
nø 
nø 
TOP 
làng 
làng1 
drop/leave 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'It is said that (they) said to Matu "well Zakong Zatang, Matu you can no longer go with us" and left the Matu family at Jamit Lafa region.'

48
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
vPuq 
v-3 
NPR 
Puq 
Puq 
làm 
làm 
side/timeʲ 
kaq 
kaq3 
AL 
wedøni 
we1 
that 
3 
manner 
ni4 
then/if 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
lá 
1 
look.for 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
ngang 
ngvng 
ascend 
nø 
nø 
TOP 

'From there, (they) said "let's, in the same manner, go and look for land in this Jingpho land" and (they) climbed up the mountain..,'

49
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vnítvrà 
v-3 
NPR 
2 
two 
tvrà 
road 
shø̀ːnòe 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
kuyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
tuq 
tuq1 
arrive 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
kaq 
kaq3 
AL 
tuqe 
tuq1 
arrive 
-e 
N.PAST 

'There (they) talked about two routes. But (both) reaches to the same loaction.'

50
Waqbo 
Waqbo 
Wabau 
Hòng 
Hòng 
mountainᵐ 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
Mvrùí 
Mvrù 
Maru 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
kaq 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
Hòng 
Hòng 
mountainᵐ 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'(They-Maru) called (it) Wabo Hong; Maru called the mountain as Hong.'

51
Nvjó 
Nvjó 
Nakyaw 
Hòng 
Hòng 
mountainᵐ 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
vnílòng 
v-3 
NPR 
2 
two 
lòng2 
CLF(general) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
léò 
le1 
cross.over 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'(They) called (it), that manner, Nakyaw Hong, that manner (they) crossed two mountains.'

52
Nvjó 
Nvjó 
Nakyaw 
Hòng 
Hòng 
mountainᵐ 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
Waqbo 
Waqbo 
Wabau 
Hòng 
Hòng 
mountainᵐ 
léò 
le1 
cross.over 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
dì 
di 
go 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

"It is said that (they) crossed the Nakyaw and Wabo mountians and went on.'

53
dìráì 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
vPuqmóng 
v-1 
INTR 
Puq 
Puq 
móng 
region/country 
høqvtnà 
høq1 
arrive/reach 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 

'When they came, they reached to this Jingpho region.'

54
høqvtnà 
høq1 
arrive/reach 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
nø 
nø 
TOP 
Waqbongshvgvp 
Waqbongshvgvp 
Wabaungshagap 
wa 
wa1 
call 
zàngkaq 
zàng1 
place 
kaq3 
AL 
tuq 
tuq1 
arrive 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Having arrived there, it was said that (they) reached to a place called Wabongshagap.'

55
Waqbongshvgvp 
Waqbongshvgvp 
Wabaungshagap 
wa 
wa1 
call 
zàng 
zàng1 
place 
nø 
nø 
TOP 
svmaq 
svmaq 
little 
gø 
gø 
also 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
we 
we2 
NOM 
tiqmvrìng 
tiq1 
one 
mvrìng 
village 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'The village Wabongshagap is somewhat on a high land.'

56
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
kú 
ku1 
that 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
Nø̀ngkáy 
Nø̀ngkáy 
Neungkai 
móng 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
yv́ngshì 
yv̀ng1 
see/look 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gvzà 
gvzà 
much 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
nø 
nø 
TOP 

'From there, it is visible to Gado Neungkai, a place that is really even.'

57
gvzà 
gvzà 
much 
rvgaq 
rvgaq1 
ground 
shvla 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
tiqmóng 
tiq1 
one 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
rá 
2 
again 
we 
we2 
NOM 
kaq 
kaq3 
AL 
v̀l 
vl2 
exist 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
Nø̀ngkáy 
Nø̀ngkáy 
Neungkai 
kaq 
kaq3 
AL 
dvtuqshì 
dv-1 
CAUS 
tuq1 
arrive 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'To a good fertile land, (they) said "we will go and live there" and (they) arrived to Gado Neungkai.'

58
dvtuqshì 
dv-1 
CAUS 
tuq1 
arrive 
-shì1 
R/M 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
wemóng 
we1 
that 
móng 
region/country 
nø 
nø 
TOP 
kàng 
kàng1 
tiger 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Having reached to that land, it is said that there were many tigers in that land.'

59
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
kàng 
kàng1 
tiger 
gø 
gø 
also 
mvnuq mvnaq 
mvnuq mvnaq 
veryʲ 
vl 
vl2 
exist 
nø 
nø 
TOP 

'There were plenty of tigers in the past.'

60
we 
we1 
that 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
Ngv́dvnyan 
Ngv́dvnyan 
Ngadanyan 
wa 
wa1 
say 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'In the Gado region there exist a place called Ngadanyan.'

61
wemóng 
we1 
that 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
tuq 
tuq1 
arrive 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'It is said that (they) reached to that land and lived there.'

62
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vl 
vl2 
exist 
nø 
nø 
TOP 
í 
í2 
COP 
dvgvpmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
mvme 
mvme 
several 
loqlúngì 
loq1 
be.many 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 

'While (they) were living at the place, it is said, the Sangdong family became many.'

63
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
dvsiq 
dvsiq1 
CLF(lifetime) 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
má 
2 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
mvsháshì 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-shì1 
R/M 

'(We) don't know, up to how many generations (they) lived there.'

64
luq 
luq 
be.many 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
nø 
nø 
TOP 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
vnídǿng 
v-3 
NPR 
2 
two 
dǿng3 
CLF(room) 
chø̀mgvbà 
chø̀m1 
house 
gvbà 
great 
tiqdǿng 
tiq1 
one 
dǿng3 
CLF(room) 
taq 
taq6 
LOC 
zø̀ng 
zø̀ng2 
full 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'When they became many and it was said that the big 12-room house (they) lived became fill with people.'

65
Tø̀ngkàng 
Tø̀ngkàng 
Theungkhang 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
nø 
nø 
TOP 
Lúnggá 
Lúnggá 
Lungga 
Waqlo 
Waqlo 
Walau 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
lo 
lo 
return 
nø 
nø 
TOP 
Lúnggá 
Lúnggá 
Lungga 
Waqlo 
Waqlo 
Walau 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
lo 
lo 
return 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Teungkang family went to Lungga Walo region and (they) returned to Lungga Wala region.'

66
Lúnggá 
Lúnggá 
Lungga 
Waqlo 
Waqlo 
Walau 
nø 
nø 
TOP 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
kèní 
kèní 
from 
yàngò 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Lúnggá 
Lúnggá 
Lungga 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
svmaq 
svmaq 
little 
nv̀msvr 
nv̀m 
sun 
svr 
shine 
kaq 
kaq3 
AL 
Nv̀myv́nggùng 
Nv̀myv́nggùng 
Namyanggung 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
shvnvng 
shvnvng 
near 
kaq 
kaq3 
AL 
ídaqì 
í2 
COP 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
1PL 

'When you look at Lungga Walo from Gado, as for the Lungga, it is located toward the east, near the Namyanggung mountain.'

67
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'It is said that (the place) is located there.'

68
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vl 
vl2 
exist 
dvgvpmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Lv́gvp 
Lv́gvp 
Lagap 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
wa 
wa1 
say 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
nø 
nø 
TOP 
ngànøngò 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
2 
TNP 
zvmìsè 
zvmì 
girl 
1 
child 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'While (they) were living there, at that place, it is said a family called Lagvp, became our matri-relative [a (Sangdong) girl married to Lagap man].'

69
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Lv́gvp 
Lv́gvp 
Lagap 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
zvmìsè 
zvmì 
girl 
1 
child 
tiqmè 
tiq1 
one 
2 
CLF(female) 
wa 
wa1 
say 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
taq 
taq6 
LOC 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'But it is said that that manner only one girl from our family married to Lagap family and lived there.'

70
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
vnídǿng 
v-3 
NPR 
2 
two 
dǿng3 
CLF(room) 
chø̀mtaq 
chø̀m1 
house 
taq6 
LOC 
dv̀n 
dv̀n1 
full 
vl 
vl2 
exist 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
zvmìsè 
zvmì 
girl 
1 
child 
nø 
nø 
TOP 
tiqmè 
tiq1 
one 
2 
CLF(female) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zvmì 
zvmì 
girl 
shvdv̀ng 
shvdv̀ng 
childʲ 
tiqmè 
tiq1 
one 
2 
CLF(female) 
Lv́gvp 
Lv́gvp 
Lagap 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
kaq 
kaq3 
AL 
shvloò 
shv- 
CAUS 
lo 
return 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tiqmè 
tiq1 
one 
2 
CLF(female) 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
nvngàré 
nvngà 
man 
2 
CLF(people) 
gvzà 
gvzà 
much 
loq 
loq1 
be.many 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'While there were living occupying the 12 rooms house full, it is said that that manner one of their girls was that manner given to Lagap family. It is said that there were many boys.'

71
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rvmámé 
rvmá 
field 
1 
CLF(general) 
dì 
di 
go 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
má 
2 
mvdǿm 
mvdǿm 
mushroom 
gvzá 
gvzà 
much 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
tiqtø̀ng 
tiq1 
one 
tø̀ng1 
CLF(plants) 
taq 
taq6 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
mvdǿm 
mvdǿm 
mushroom 
yo 
yo1 
grow 
nø 
nø 
TOP 

'Then, at that point, they might had gone to the field, I am not sure. There (at the field) was a log, this manner, bearing/growing a lot of mushromm.'

72
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvkv́m 
mvkv́m1 
fungus 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
mvdǿm 
mvdǿm 
mushroom 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
mvkv́m 
mvkv́m1 
fungus 
yo 
yo1 
grow 
nø 
nø 
TOP 
mvrìng 
mvrìng 
village 
køpmí 
køp1 
whole 
1 
AGT 
ni 
ni4 
then/if 
lùò 
lù 
take 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
v́m 
vm2 
eat 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'That manner, it is (a type of) fungus not mushroom. It grew a lot of fungus on that log and the whole village collected (from there) and eat, it is said.'

73
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
mvkv́m 
mvkv́m1 
fungus 
we 
we1 
that 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
gø 
gø 
also 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
vnídǿng 
v-3 
NPR 
2 
two 
dǿng3 
CLF(room) 
taq 
taq6 
LOC 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
tiq 
tiq1 
one 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
nø 
nø 
TOP 
mvkv́m 
mvkv́m1 
fungus 
vm 
vm2 
eat 
nø 
nø 
TOP 
yøpvpmì 
yøp 
sleep 
-vp 
TMdays 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
yaq 
yaq2 
night 
nø 
nø 
TOP 
zìm 
zìm 
quiet 
wa 
wa2 
only/just 
ívpmì 
í2 
COP 
-vp 
TMdays 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 

'Then, one the night when the Sangdong family, who lived in the 12 rooms full, ate the fungus and slept, it is said that (they) were so quiet.'

74
shángí 
sháng  
morning 
1 
ADV 
nv̀mjàng 
nv̀mjàng 
late.morning 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvkungshì 
mv- 
NEG 
kung1 
arise 
-shì1 
R/M 
pà 
1 
what 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Though it was late in the morning [nvmjang 'sun+quick'? the sun has run fast] (they) didn't wake up. People said "what's the matter?".

75
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
mvkungshì 
mv- 
NEG 
kung1 
arise 
-shì1 
R/M 
má 
2 
mvyǿ 
mvyǿ2 
smoke 
gø 
gø 
also 
mvdǿ 
mv- 
NEG 
dǿ1 
be.smoke 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
ngànøngò 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
2 
TNP 
zvmì 
zvmì 
girl 
mè 
2 
CLF(female) 
Lv́gvp 
Lv́gvp 
Lagap 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
mè 
2 
CLF(female) 
nø 
nø 
TOP 
dìámì 
di 
go 
-vm 
DIR