')
Banner Placeholder

Mølø̀m Lizang nv̀ng Danglún wapè tvrà (The land of Meuleum Lizang II: Danglun)

Meuleum Pong

1
tonv́m 
tonv́m 
while.ago 
ya 
ya1 
this/here 
UruAra 
UruAru 
UruAru 
wazàng 
wa1 
say 
zàng1 
place 
kèní 
kèní 
from 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
svmaq 
svmaq 
little 
vlashì 
v-1 
INTR 
la1 
drop 
-shì1 
R/M 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
I.PAST 

'Something has been missed out from the point Uru Aru which I talked a while ago.'

2
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
vshø̀mrvmè 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
rvmè 
river 
tuq 
tuq1 
arrive 
vshø̀mwàng 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
wàng 
CLF(stream) 
tuq 
tuq1 
arrive 
zàng 
zàng1 
place 
nø 
nø 
TOP 
Mékong 
Mékong 
Mekong 
myitwán 
myitwán 
deltaᵇ 
wa 
wa1 
say 
tǿ 
tǿ1 
call/name 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'At the place, the place where three rivers meet was called Mekon delta.'

3
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
taq 
taq6 
LOC 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
bóygvbà 
bóy 
festivalʲ 
gvbà 
great 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'There (they) celebrated a great merit dance.'

4
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
høq 
høq3 
up.to 
nø 
nø 
TOP 
nà 
1 
2SG 
nø 
nø 
TOP 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
Tø̀ngkàng 
Tø̀ngkàng 
Theungkhang 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
ku 
ku2 
supposeʲ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Up to that point there was no seperate clan names such and Sangdong and Teunkang.'

5
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
dv̀mshàgvbà 
dv̀mshà 
shaman 
gvbà 
great 
rì 
1 
PL 
wa 
wa2 
only/just 
dvhǿːmshì 
dv-1 
CAUS 
hǿm 
meet 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
lv́m 
lv̀m1 
dance 
bóy 
bóy 
festivalʲ 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'At the place, only great shamans get together and celebrated a merit dance festival.'

6
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvnuq mvnaq 
mvnuq mvnaq 
veryʲ 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
lv́m 
lv̀m1 
dance 
bóy 
bóy 
festivalʲ 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'The manner (they) have celebrated the merit dancing festival intensely.'

7
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
vzǿ 
vzǿ 
merit.dance 
lv̀m 
lv̀m1 
dance 
we 
we2 
NOM 
rø̀ngdàng 
rø̀ngdàng 
victory.planks 
vldv̀ng 
vl1 
say 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'But at that place, (we) may just called (it) a merit dance planks.'

8
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
rvwè 
rvwè 
middle 
gùng 
gùng3 
CLF(tree) 
nø 
nø 
TOP 
tété 
tété 
even.more 
mvdaq 
mvdaq 
brave 
pè 
1 
CLF(male) 
dv̀mshàgvbà 
dv̀mshà 
shaman 
gvbà 
great 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
vtuq 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
taq 
taq6 
LOC 
vkoq vkv́ng 
koq vkv́ng 
authority 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'The most powerful shaman has a right to chopped the middle largest planks.'

9
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiq 
tiq1 
one 
dvchá 
dvchá 
same 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
pè 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
we 
we1 
that 
ni 
ni4 
then/if 
kèní 
kèní 
from 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
vkup 
v-2 
1SG 
kup2 
great.grandfather 
vkàng 
v-2 
1SG 
kàng2 
grandfather 

'In that same manner, the man Danglun was our Sangdong great grandfather.'

10
Dvnglúní 
Dvnglún 
Danglun 
1 
AGT 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vtuq 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Danglung chopped that (middle plank), it is said.'

11
Dvnglún 
dvnglún 
be.blessed 
wapè 
wa1 
call 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
àngkop 
àng1 
3SG 
kop 
great.grandfather 
àngkàng 
àng1 
3SG 
kàng2 
grandfather 
gvbà 
gvbà 
great 

'Danglun is our Sangdong (clan)'s great grandfather.'

12
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
dvsì 
dvsì 
clan/race 
dvgø̀ng 
dvgø̀ng 
clan 
we 
we1 
that 
dvsì 
dvsì 
clan/race 
dvgø̀ng 
dvgø̀ng 
clan 
Tø̀ngkàng 
Tø̀ngkàng 
Theungkhang 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
bø̀ng 
bø̀ng1 
name 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 

'In the past, although there was not such Teungkang and Sangdong clan names..,'

13
weni 
we1 
that 
ni3 
day 
kèní 
kèní 
from 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
wapè 
wa1 
call 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
dvkaq 
dvkaq 
CLF(outlet/branch) 
àngdvsì 
àng- 
NFP 
dvsì 
clan/race 
dvgø̀ng 
dvgø̀ng 
clan 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
sháshìe 
shá1 
know 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'We can understand that since that day the man called Danglun was of our Sangdong clan and race.'

14
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
vPuqmóng 
v-1 
INTR 
Puq 
Puq 
móng 
region/country 
taq 
taq6 
LOC 
tuq 
tuq1 
arrive 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Zolun 
Zolun 
Zaulun 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
vPuqí 
v-3 
NPR 
Puq 
Puq 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
tǿ 
tǿ1 
call/name 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'But when (he) came into Jingpho land, Jingpho called him Zawlun.'

15
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
Zolun 
Zolun 
Zaulun 
wa 
wa1 
call 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
wapè 
wa1 
call 
1 
CLF(male) 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
tiqkà 
tiq1 
one 
kà 
word 
ídv̀ng 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 

'Though he was called Zawlun, it is just the same word as calling (him) Danglun (in Rawang).'

16
Zolun 
Zolun 
Zaulun 
wa 
wa1 
call 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vPuqí 
v-3 
NPR 
Puq 
Puq 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
è 
è 
yes 
mvdaq 
mvdaq 
brave 
pè 
1 
CLF(male) 
kaq 
kaq3 
AL 
Zolun 
Zolun 
Zaulun 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'To call Zawlun, Jingpho also named Zawlun to someone who is somewhat brave/strong.'

17
Rvwàngí 
Rvwàng 
Rawang 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
alì 
al 
call/name 
-ì 
1PL 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
tiqkà 
tiq1 
one 
kà 
word 
ídv̀ng 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'It is just like one word with what Rawang called Danglun.'

18
vPuq 
v-1 
INTR 
Puq 
Puq 
pè 
1 
CLF(male) 
nàí 
1 
2SG 
1 
AGT 
Zolun 
Zolun 
Zaulun 
wa 
wa2 
only/just 
tǿòe 
tǿ1 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa2 
only/just 
shvrà 
shv- 
CAUS 
1 
need 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'We don't have to complain saying "Jingpho! you name (him) as Zawlun".'

19
Dò 
Zolun 
Zolun 
Zaulun 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
nø 
nø 
TOP 
tiqkà 
tiq1 
one 
kà 
word 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
leqshá 
laq- 
INDTV 
è- 
N.1 
shá1 
know 
dv́rnø̀ng 
dvr1 
HORT 
nø̀ng2 
2PL 

'Let you children know about "Zolun and Danglun are just the same word".'

20
tonv́m 
tonv́m 
while.ago 
svmaq 
svmaq 
little 
mvhøqshì 
mv- 
NEG 
høq1 
arrive/reach 
-shì1 
R/M 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
I.PAST 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'I am saying this manner, for uncompleted part of what I said a while ago.'

21
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
tuq 
tuq1 
arrive 
høqvtshà 
høq1 
arrive/reach 
-vt1 
DIR 
-shà 
1PL.past 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
gè 
2 
EXCL 
kèní 
kèní 
from 
yakaq 
ya1 
this/here 
kaq3 
AL 
rá 
2 
again 
nø 
nø 
TOP 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
shø̀n 
shø̀n 
say 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'And then, I will not talk about the part (the era), after arriving to Meuleum Lizang, in this part.'

22
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
høq 
høq3 
up.to 
høqvtshà 
høq1 
arrive/reach 
-vt1 
DIR 
-shà 
1PL.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rvmè 
rvmè 
river 
tiqbaq 
tiq1 
one 
baq2 
CLF(time) 
levtshà 
le1 
cross.over 
-vt1 
DIR 
-shà 
1PL.past 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
íká 
í2 
COP 
1 
suppose 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'When we reached to Meuleum Lizang, it is the place where we reached after crossing a river one time.'

23
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
gø 
gø 
also 
Waqbo 
Waqbo 
Wabau 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
Nyùnmyán 
Nyùnmyán 
Nyunmyan 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
le 
le1 
cross.over 
nø 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
nø 
nø 
TOP 
tuq 
tuq1 
arrive 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'Regarding mountains, (they), that manner, crossed the Wabo and Nyunmyan mountians and reached to Meuleum Lizang.'

24
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
høqwa 
høq3 
up.to 
wa2 
only/just 
høq 
høq1 
arrive/reach 
yàngna 
yv̀ng2 
TMyrs 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'But, as for Danglun, (he) might only reached up to Gado.'

25
Dvnglún 
Dvnglún 
Danglun 
àng 
àng1 
3SG 
pvlí 
pvlí 
grandchild 
pvlaq 
pvlaq 
great.grandchild 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
kaq 
kaq3 
AL 
to 
to3 
just.past 
gø 
gø 
also 
shø̀n 
shø̀n 
say 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
Nøn 
Nøn 
Neun 
pè 
1 
CLF(male) 
í 
í2 
COP 
yàngna 
yv̀ng2 
TMyrs 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
bø̀ng 
bø̀ng1 
name 
rì 
1 
PL 
kèní 
kèní 
from 
lá 
1 
look.for 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'But as for the Danglun great grandchildren (who came) to Meuleum Lizan, as I've just said, the person might have been Ah Neun [the fourth born son] as we can traced/looked from names (that were mentioned).'

26
é 
é 
EXCL 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
ngàmaq 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
rvpsè 
rvp3 
CLF(family) 
1 
child 
nø 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
Dogo 
Dogo 
Daugau 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'From there, in an another stage, as for our clan, calling the Meuleum Lizang, it was, that manner, (two villages) Lizang Dogo and Meuleum.'

27
Yashaqdvlap 
Yashaqdvlap 
Yashadalap 
Tòngzépa 
Tòngzépa 
Tongzepa 
Vsèyv́nggùng 
Vsèyv́nggùng 
Ahseyanggung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'Places called such as Yashadala, Tongzepa and Ahseyanggung, that manner.'

28
Tòngzépa 
Tòngzépa 
Tongzepa 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
Vsèyv́nggùng 
Vsèyv́nggùng 
Ahseyanggung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
ngàmaq 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
rì 
1 
PL 
zvp vshvl 
zvp vshvl 
populated.densely 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we1 
that 
móngdàn 
móngdàn 
country 
taq 
taq6 
LOC 

'We Sangdong populated densely in all those lands; Tongzepa and Ahseyanggung lands.'

29
we 
we1 
that 
móngdàn 
móngdàn 
country 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
kaq 
kaq3 
AL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
móng 
móng 
region/country 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
Mvrùí 
Mvrù 
Maru 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
tǿò 
tǿ1 
call/name 
2 
TNP 
lé 
3 
EXCL 

'Maru people called all these lands as the land of Sangdong.'

30
wezàng 
we1 
that 
zàng1 
place 
kèní 
kèní 
from 
rá 
2 
again 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
rvpsè 
rvp3 
CLF(family) 
1 
child 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
mvrìng 
mvrìng 
village 
yv́ngni 
yv́ng1 
place/at 
ni5 
surely/only 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'From that place, we as for the Meuleum clan, we only lived in Meuleum village.'

31
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
bø̀ng 
bø̀ng1 
name 
taq 
taq6 
LOC 
nv̀nnv̀n 
nv̀nnv̀n 
always 
shø̀ːnráì 
shø̀n 
say 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
Dùsøn 
Dùsøn 
Duseun 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
Gvdoq 
Gvdoq 
Gado 
kèní 
kèní 
from 
bv̀n 
bv̀n1 
migrate 
ráì 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
1PL 
pè 
1 
CLF(male) 
àngsè 
àng1 
3SG 
1 
child 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
buːng 
bung 
appear 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
na 
na3 
PROB 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
dóngdvtshìe 
dúngdvt 
reckonᵇ 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'At that place, the name that has been mentioned often was Sangdung Duseun, as for this man, (we) reason that he might be one of the sons who migrated from Gado.'

32
Dùsøn 
Dùsøn 
Duseun 
chø̀mpøt 
chø̀mpøt 
foundation 
kèní 
kèní 
from 
ngàmaq 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Putao 
Putao 
Putao 
móngkaq 
móng 
region/country 
kaq3 
AL 
búng 
búng1 
leave 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
ká 
1 
suppose 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'As for me, I have came from Duseun household to the Putao region.'

33
Dùsøn 
Dùsøn 
Duseun 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
mvneqsè 
mvneq 
tiny 
2 
DIM 
kaq 
kaq3 
AL 
Dùsøn 
Dùsøn 
Duseun 
vl 
vl2 
exist 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'The name Duseun was given to someone who was tiny (small physically).'

34
Mvrùí 
Mvrù 
Maru 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
Chódung 
Chódung 
Chaudung 
Byat 
Byat 
Byat 
alòe 
vl1 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Maru people called (him) Chodung Byat.'

35
Byat 
Byat 
Byat 
wakà 
wa1 
say 
kà 
word 
nø 
nø 
TOP 
Mvrùí 
Mvrù 
Maru 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
shvmǿsøtsè 
shvmǿsøt 
gnats 
2 
DIM 
kaq 
kaq3 
AL 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'Regarding the name Byat, it is Maru name for tiny flies.'

36
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
shvmǿsøtsè 
shvmǿsøt 
gnats 
2 
DIM 
wa 
wa2 
only/just 
tǿ 
tǿ1 
call/name 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'(They) called (him) as a tiny Sangdong fly.'

37
Dùsønò 
Dùsøn 
Duseun 
2 
TNP 
àng 
àng1 
3SG 
pvlí 
pvlí 
grandchild 
pvlaq 
pvlaq 
great.grandchild 
rì 
1 
PL 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
íráshà 
í2 
COP 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
ká 
1 
suppose 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
shá 
shá1 
know 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'What we can know is that we are the great grand children of Duseun from Meuleum Lizang.'

38
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Lizang 
Lizang 
Lizang 
kèní 
kèní 
from 
rá 
2 
again 
tiqdvtv̀ng 
tiq1 
one 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
ya 
ya1 
this/here 
Putao 
Putao 
Putao 
móng 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
búng 
búng1 
leave 
ráshà 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
svm 
svm 
firstlyʲ 
shø̀n 
shø̀n 
say 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, I will now talk about another stage, moving from Meuleum Lizang to Putao.'

39
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
nvm 
nvm2 
sibling 
maq 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
Pong 
Pong 
Pong 
ǿngàe 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'(Among) my siblings (moving) from Meuleum, I am Ah Pong [the first son].'

40
Mvrù 
Mvrù 
Maru 
Kogjù 
Kogjù 
Khaukyu 
dvrvt 
dvrvt 
orphan 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
kàí 
kà 
word 
1 
INST 
nø 
nø 
TOP 
Gjuko 
Gjuko 
Kyukhau 
vl 
vl2 
exist 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
pè 
1 
CLF(male) 
ǿngàe 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'I am the son of Maru Kogju, in our regional dialects I should be called as Gjuko.'

41
Gjùdó 
Gjùdó 
Kyudau 
Gjùze 
Gjùze 
Kyuze 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
nvm 
nvm2 
sibling 
vshø̀mpè 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
1 
CLF(male) 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
kèní 
kèní 
from 
búːngì 
búng1 
leave 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tiqkíng 
tiq1 
one 
kíng 
thousand 
dvgø̀yá 
dvgø̀1 
nine 
2 
hundred 
chuqsé 
chuq2 
six 
2 
ten 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
nvmnøngsè 
nvm2 
sibling 
nøng2 
PL 
2 
DIM 
nø 
nø 
TOP 
búng 
búng1 
leave 
yàngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'We three siblings called as Gjudo, Gjuze, as for leaving of Meuleum, (we) came out in the year of 1967.'

42
ngàwa 
ngà1 
1SG 
wa2 
only/just 
dø̀ng 
di 
go 
-ng 
1SG 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
chuqsé 
chuq2 
six 
2 
ten 
pvngwànǿng 
pvngwà 
five 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
dø̀ng 
di 
go 
-ng 
1SG 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'The year, I myself traveled, was in the year of (19)65.'

43
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
mèpvng 
mèpvng 
after 
vnvm 
v-2 
1SG 
nvm2 
sibling 
pèní 
1 
CLF(male) 
2 
DL 
lùngò 
lù 
take 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
chuqsé 
chuq2 
six 
2 
ten 
shvngøtnǿng 
shvngøt2 
seven 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
è 
è 
yes 
lùng 
lù 
take 
-ng 
1SG 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'However, as for bringing my two sibling brothers (it) was in (19)67. Yea, (I) brought (them).'

44
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
lùngò 
lù 
take 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
lo 
lo 
return 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
dvgvpmí 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
rvmè 
rvmè 
river 
baì 
ba2 
step.over 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Tòngzépa 
Tòngzépa 
Tongzepa 
kèní 
kèní 
from 
yalap 
ya1 
this/here 
lap2 
side 
kaq 
kaq3 
AL 
Belangtuq 
Belangtuq 
Belangtu 
lé 
le1 
cross.over 
yàngashà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-a 
BEN 
-shà 
1PL.past 
rvmè 
rvmè 
river 

'Having brought (them), when I returned, the river we crossed was Belangtu on this side from Tongzepa.'

45
Belangtuq 
Belangtuq 
Belangtu 
léì 
le1 
cross.over 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
Vláwàng 
Vláwàng 
Ahlawang 
rv́m 
rv́m2 
inside 
Shvja 
Shvja 
Shakya 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
yøːpmì 
yøp 
sleep 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 

'(We) crossed the Belangtu and slept at Shakya in the region of Ahlawang.'

46
Bùzì 
Bùzì 
Buzi 
rvchit 
rvchit 
mountain.pass 
Chø̀msø 
Chø̀msø 
Cheumseu 
yøːpmì 
yøp 
sleep 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 

'(We) slept at Cheumseu at Buzi mountain pass.'

47
kúdø 
ku1 
that 
3 
manner 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
pèdung 
pèdong 
patri-relatives 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
Shvja 
Shvja 
Shakya 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
Chø̀msø̀ 
Chø̀msø 
Cheumseu 
Rv́wàngdùng 
Rv́wàngdùng 
Rawangdung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
leì 
le1 
cross.over 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 

'That manner (we) passed our patri-relatives places such as Shakya, Cheumseu, and Rewangdung.'

48
Taqpúng 
Taqpóng 
Tapong 
yv́ngyv́ng 
yv́ng1 
place/at 
yv́ng3 
RDP 
chàng 
chàng1 
at.once 
dìráshà 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
nø 
nø 
TOP 
Nvmrétong 
Nvmrétong 
Namretong 
Redv́mwàng 
Redv́mwàng 
Redamwang 

'(We) came straight through at Tapung and (reached) to Namretong (and) Redamwang.'

49
Redv́mwàng 
Redv́mwàng 
Redamwang 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
pèdongsè 
pèdong 
patri-relatives 
1 
child 
rì 
1 
PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Redamwang is also a place where our patri-relatives live.'

50
Nvmrétong 
Nvmré 
Namre 
tong 
corner 
gø 
gø 
also 
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
pèdongsè 
pèdong 
patri-relatives 
1 
child 
rì 
1 
PL 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

‎‎'Even in Namretong there live our patri-relatives.'

51
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
dìlúngshà 
di 
go 
lúng 
DIR(up) 
-shà 
1PL.past 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
Lídv́m 
Lídv́m 
Lidam 
yv́ngtaq 
yv́ng1 
place/at 
taq6 
LOC 
rvmè 
rvmè 
river 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
yakaq 
ya1 
this/here 
kaq3 
AL 
lévtshà 
le1 
cross.over 
-vt1 
DIR 
-shà 
1PL.past 

'As we came this manner, (we) again crossed a river at Lidam.'

52
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
Sv́ngløp 
Sv́ngløp 
Sangleup 
leì 
le1 
cross.over 
-ì 
1PL 
Nokmúng 
Nokmúng 
Nongmong 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
Lùngngøn 
Lùngngøn 
Lungngeun 
Nv̀mtì 
Nv̀mtì 
Namti 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
leì 
le1 
cross.over 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 

'From there (we) crossed Sangleup (mountain), Nongmong plain, Lungngeun and Namti, this manner.'

53
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
mvrìng 
mvrìng 
village 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
tiqkíng 
tiq1 
one 
kíng 
thousand 
dvgø̀yá 
dvgø̀1 
nine 
2 
hundred 
chuqsé 
chuq2 
six 
2 
ten 
shvngøtnǿng 
shvngøt2 
seven 
nǿng1 
CLF(year) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
ngànøngnvm 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
nvm2 
sibling 
shv́ngbe 
shvngbe 
all 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
tuqráshà 
tuq1 
arrive 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
nø 
nø 
TOP 

'We all the sibling brothers arrived to Seunleumdam village in the year of 1967.'

54
dèni 
4 
this 
ni3 
day 
dèyaq 
dèyaq 
tonight 
høq 
høq3 
up.to 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
mvrìng 
mvrìng 
village 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
rvpsè 
rvp3 
CLF(family) 
1 
child 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
v̀lì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Until today, we, the people from Meuleum clans, are living at the Seunleumdam village.'

55
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
mvrìng 
mvrìng 
village 
bø̀ng 
bø̀ng1 
name 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Regarding calling Meuleum Sangdong clan, Meuleum is the name of the village.'

56
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
ni 
ni5 
surely/only 
íshàe 
í2 
COP 
-shà 
1PL.past 
-e 
N.PAST 

'We are simply of a Sangdong clan.'

57
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
mvshutshì 
mv- 
NEG 
shut3 
mistakeʲ 
-shì1 
R/M 
Mølø̀m 
Mølø̀m 
Meuleum 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
rvpsè 
rvp3 
CLF(family) 
1 
child 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
v̀lì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, it is not wrong (to say as Meuleum clan). We are this manner living (here) as Meuleum Sangdong clan.'

58
ngànøngnvm 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
nvm2 
sibling 
vshø̀mpè 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
1 
CLF(male) 
kèní 
kèní 
from 
vzìng 
v-1 
INTR 
zìng 
procreate 
vzá 
zìng vzá 
multiply 
we 
we2 
NOM 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
sv̀mtvng 
sv̀m 
small 
tvng1 
outer.edge 
gø 
gø 
also 
mvme 
mvme 
several 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There are many children that multiplied from three we sibling brothers.'

59
pèdong 
pèdong 
patri-relatives 
pèsè 
1 
CLF(male) 
1 
child 
rvtøshì 
rvtø 
count.on 
-shì1 
R/M 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
kúyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
v̀lì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
rì 
1 
PL 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
ya 
ya1 
this/here 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
dvtøp 
dv-1 
CAUS 
tøp1 
detail 
nø 
nø 
TOP 

'We patri-relatives who live in different places should interact each other this manner, and check the stories (together).'

60
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
mvnuq mvnaq 
mvnuq mvnaq 
veryʲ 
zìdvng 
zìdvng 
level 
mvdúng 
mvdúng 
straighten 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
shø̀n 
shø̀n 
say 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'I don't claim that whatever I have mentioned are in high standard.'

61
shaqréí 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
1 
AGT 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
shø̀ːn 
shø̀n 
say 
ráà 
ra2 
DIR(same.level) 
-à 
T.past 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shǿnshì 
shø̀n 
say 
-shì1 
R/M 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
shaqréí 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
1 
AGT 
vyàni 
v-1 
INTR 
1 
say 
ni4 
then/if 
vyàe 
v-1 
INTR 
1 
say 
-e 
N.PAST 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
man 
man 
correctᵇ 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
mane 
man 
correctᵇ 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'I just simply say that, because (I) have said whatever the elders had told (us), if the elders lied they lied, if they said the truth it is true.'

62
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
Putao 
Putao 
Putao 
móng 
móng 
region/country 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
àlì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
mvme 
mvme 
several 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
íráì 
í2 
COP 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 

'As for now, we have been living in Putao for many years.'

63
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
ngà 
ngà1 
1SG 
mvdú 
mvdú 
nephew/neice 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Rv́wàngdùng 
Rv́wàngdùng 
Rawangdung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
Yésáyeq 
Yésáyeq 
Yesaye 
dvrvt 
dvrvt 
orphan 
mvdú 
mvdú 
nephew/neice 
Dǿdvng 
Dǿdvng 
Deudang 
Lún 
Lún 
Lun 
dì 
di 
go 
lúːngì 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
rvt 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
Dǿdvng 
Dǿdvng 
Deudang 
Lún 
Lún 
Lun 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'However, at this point in time, I am telling it because Deedang Lun, who is my nephew, a son of Sangdong Yesaye who used to live at Rawangdung land, came over here.'

64
ya 
ya1 
this/here 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
sha 
shá1 
know 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
dètøp 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
tøp1 
detail 
nø 
nø 
TOP 
zv́ng 
zvng1 
be.in 
vdu 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
zv́ng 
zvng1 
be.in 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 
nø 
nø 
TOP 
gvzá 
gvzà 
much 
shvlasè 
shvla 
good 
2 
DIM 
àngbok 
àng- 
NFP 
bok 
CLF(book)ᵇ 
èwà 
è- 
N.1 
1 
do/make 
nø̀ng 
nø̀ng2 
2PL 

'Regarding this story, you learned people check it, add whatever is appopraite, and made a good book.'

65
mèpvng 
mèpvng 
after 
mèyv̀ng 
mèyv̀ng 
RDPːmèyv̀ng 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
dvsì 
dvsì 
clan/race 
dvgø̀ng 
dvgø̀ng 
clan 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
lóng 
lóng1 
stone 
taq 
taq6 
LOC 
vruò 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
gvzà 
gvzà 
much 
washì 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 

', as for many other races they have already recorded/made their stories nicely, even recording (them) on a stone (tablets).'

66
ngànøng 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
Sv̀ngdúng 
Sv̀ngdúng 
Sangdaung 
nø 
nø 
TOP 
krvk 
krvk 
perfectʲ 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
vPuq 
v-3 
NPR 
Puq 
Puq 
móng 
móng 
region/country 
dò 
dò 
sectionʲ 
taq 
taq6 
LOC 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
wa 
wa2 
only/just 
gø 
gø 
also 
mvnuq mvnaq 
mvnuq mvnaq 
veryʲ 
àngkíng 
àngkíng 
thousand 
chø̀mgùng 
chø̀mgùng 
house.hold 
àlì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'As for we Sangdong clan, in reality, there are many, may be a thousand households living at Jingpho land.'

67
tété 
tété 
even.more 
tvt 
tvt 
thick 
nø 
nø 
TOP 
v̀l 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Vpuq 
Puq  
Puq 
móng 
móng 
region/country 
Mvrù 
Mvrù 
Maru 
móng 
móng 
region/country 
gvzá 
gvzà 
much 
àlìe 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'(Sangdong clans) are more populated in Jingpho land, particularly in Maru land.'

68
ya 
ya1 
this/here 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
móng 
móng 
region/country 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
sv́msè 
sv̀m 
small 
2 
DIM 
àlì 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
ká 
1 
suppose 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Probably, only small numbers (of Sangdong) live in Rawang land.'

69
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvdø̀ng 
mvdø̀ng2 
main 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 
nø 
nø 
TOP 
kamóng 
ka3 
WH 
móng 
region/country 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
írvt 
í2 
COP 
rvt2 
because 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
móng 
móng 
region/country 
kèní 
kèní 
from 
gvzá 
gvzà 
much 
shvlasè 
shvla 
good 
2 
DIM 
byuqzuqì 
byuqzuq 
compileᵇ 
-ì 
1PL 

'But which ever lands we may live in because it is just a single story, (therefore) let's write/compile (a story) nicely from Rawang land.'

70
ya 
ya1 
this/here 
Putao 
Putao 
Putao 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
taq 
taq6 
LOC 
høkngvtnà 
høq1 
arrive/reach 
-ng 
1SG 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
tvràku 
tvrà 
matter 
ku2 
supposeʲ 
èyàngò 
è- 
N.1 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 

'When I looked at arriving to Putao plain..,'

71
tó 
tó 
long.ago 
gø 
gø 
also 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
kèní 
kèní 
from 
bànì 
bv̀n1 
migrate 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàngwàng 
wàng 
river 
wàng 
river 
sàn 
sv̀n 
follow 
yàngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'In the long past, (we) migrated from Makyoishingra followig along the White river.'

72
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
shvnvng 
shvnvng 
near 
kaq 
kaq3 
AL 
tó 
tó 
long.ago 
vkup 
v-2 
1SG 
kup2 
great.grandfather 
vkàng 
v-2 
1SG 
kàng2 
grandfather 
maq 
maq2 
PL 
bv̀n 
bv̀n1 
migrate 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
shvrà 
shvrà1 
place 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
tuq 
tuq1 
arrive 
lúngshà 
lúng 
DIR(up) 
-shà 
1PL.past 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
dvdvmòe 
dvdvm 
think 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Now I am think that we have now reached to near the White water where our forefathers had migrated.'

73
Putao 
Putao 
Putao 
nø 
nø 
TOP 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
tiqhvn 
tiq1 
one 
hvn1 
little 
vdv́m 
v-1 
INTR 
dv́m 
be.flat 
daqì 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
zàng 
zàng1 
place 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
dúngdvtnòe 
dúngdvt 
reckonᵇ 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'I am now able to reason that Putao is a place becoming a bit flat, just below the Makyoishingra.'

74
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
shvngøtsé 
shvngøt2 
seven 
2 
ten 
vshø̀mnǿng 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
nǿng1 
CLF(year) 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
ngà 
ngà1 
1SG 
dø̀ng 
di 
go 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I have also been to Makyoishingra land in the year of (19)73.'

75
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
gø 
gø 
also 
àng 
àng1 
3SG 
tìbor 
tì 
water 
bor1 
flow.out 
yv́nghøq 
yv́ng1 
place/at 
høq3 
up.to 
dø̀ng 
di 
go 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I have even gone up to the head water of the White river.'

76
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gvzá 
gvzà 
much 
dúngdvt 
dúngdvt 
reckonᵇ 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Regarding this, I have reasoned so much (about it).'

77
Tìmùng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
bor 
bor1 
flow.out 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
tiqming 
tiq1 
one 
ming2 
CLF(mile)ᵉ 
vníming 
v-3 
NPR 
2 
two 
ming2 
CLF(mile)ᵉ 
bvtle 
bvtle 
surroundingsᵇ 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
múngdv̀ng 
mùng1 
white 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
vdøme 
v-1 
INTR 
døm1 
block.up 
-e 
N.PAST 

'At the starting point of the White water, the water is blocked up about one or two miles (in circles).'

78
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tìdøm 
tì 
water 
døm1 
CLF(ponds) 
kèní 
kèní 
from 
tiqnv̀mshá 
tiqnv̀mshá 
obiviously 
tvwv̀n 
tvwv̀n 
ice 
nø 
nø 
TOP 
lóng 
lóng1 
stone 
vpo 
v-1 
INTR 
po 
turn.to 
nø 
nø 
TOP 
tiq 
tiq1 
one 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
vhángámì 
v-1 
INTR 
háng 
high 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'From the pond, the ice turns into rock and there is a high moutain.'

79
we 
we1 
that 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
shìgùngsè 
shìgùng 
mountain 
2 
DIM 
nø 
nø 
TOP 
rvmøtní 
rvmøt 
cloud 
1 
INST 
nv̀nnv̀n 
nv̀nnv̀n 
always 
bømò 
bøm1 
squat/crouch 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tiqlvng 
tiqlvng 
moment 
tiqlvngsè 
tiqlvng 
moment 
2 
DIM 
wa 
wa2 
only/just 
yv́ng 
yv̀ng1 
see/look 
lúnshìe 
lún1 
able/get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'That mountain is coverd by cloud all the time and can be seen only for a short moment.'

80
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
mvdø̀ng 
mvdø̀ng2 
main 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
dúngdvt 
dúngdvt 
reckonᵇ 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I came to reason that the main Makyoishingra is at that place.'

81
Rvmètì 
Rvmètì 
Rameti 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
Tìmùngwàng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
river 
nø 
nø 
TOP 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
bore 
bor1 
flow.out 
-e 
N.PAST 

'The rivers Rameti and White river flow from one place.'

82
Mvliqtì 
Mvliq 
Mani 
nø 
nø 
TOP 
svmaq 
svmaq 
little 
lv̀ngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
ya 
ya1 
this/here 
pv̀ngnv̀m 
pv̀ngnàm 
lower.section.of.a.hill 
ram 
ram1 
CLF(line/area) 
kèní 
kèní 
from 
bore 
bor1 
flow.out 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rìé 
1 
PL 
é 
EXCL 

'My children, as for the Mani river, (it) flows from somewhat down below.'

83
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
høk 
høq1 
arrive/reach 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
shvngøtsé 
shvngøt2 
seven 
2 
ten 
pvngwà 
pvngwà 
five 
shvngøtsé 
shvngøt2 
seven 
2 
ten 
vshø̀mnǿngí 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 

'I have been there in the year of (19)73.'

84
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ínø 
í2 
COP 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Mvjoyshìngrà 
Mvjoyshìngrà 
Makyoishingra 
kèní 
kèní 
from 
bànì 
bv̀n1 
migrate 
-ì 
1PL 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
íshàe 
í2 
COP 
-shà 
1PL.past 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vchevne 
vchevne 
situationᵇ 
gø 
gø 
also 
gvzá 
gvzà 
much 
dvk 
dvk2 
guess 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'That manner, regarding the statement "(we) all are migrated from Makyoishingra", I've made (this) after anaylising the land situation so much.'

85
Tìmùngwàng 
Tìmùngwàng 
White.water 
wàng 
river 
nø 
nø 
TOP 
nv̀msvr 
nv̀msvr 
east 
lap 
lap2 
side 
kèní 
kèní 
from 
kú 
ku1 
that 
Indiyaq 
Indiqyaq 
India 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
sv̀ng 
sv̀ng4