')
Banner Placeholder

Sø̀mlø̀mdv́m mvrìng wa we nø (Seunleum Dam village)

1
dèni 
4 
this 
ni3 
day 
høqshaq 
høq3 
up.to 
shaq3 
PERF 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
mvrìng 
mvrìng 
village 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
àlìe 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'Until today (we) are living at Seunleumdam village.'

2
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
wa 
wa1 
call 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
darì 
darì 
long.ago 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
Pòngzí 
Pòngzí 
Phongzi 
Pong 
Pong 
Pong 
dvsháí 
dvshá1 
deceased.person 
1 
AGT 
shøní 
shøn1 
weed 
1 
INST 
límò 
lím 
over.flow 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
mvrìng 
mvrìng 
village 
waku 
wa1 
say 
ku2 
supposeʲ 
shøn 
shøn1 
weed 
lø̀m 
lø̀m2 
egg 
wanø 
wa1 
say 
nø 
TOP 
tǿ 
tǿ1 
call/name 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 

'Regarding what is called Seunleumdam, in the past the Rawang leader Pongzi Pong has named it as "a village covered by grasses".'

3
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
dènila 
4 
this 
ni3 
day 
la4 
PL 
nø 
nø 
TOP 
svmaq 
svmaq 
little 
vdan 
vdan2 
voiceᵇ 
byóng 
byóng 
changeᵇ 
nø 
nø 
TOP 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
mvrìng 
mvrìng 
village 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 

'Now adays, the sound has changed and called (it) as Seunleumdam.'

4
Sø̀nlø̀mdv́m 
Sø̀nlø̀mdv́m 
Seunleumdam 
vnímvrìng 
v-3 
NPR 
2 
two 
mvrìng 
village 
taq 
taq6 
LOC 
ngànøngnvm 
ngà1 
1SG 
nøng2 
PL 
nvm2 
sibling 
gø 
gø 
also 
àlìe 
vl2 
exist 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'We sibling brothers are living at Seunleumdam 2 village.'