Banner Placeholder

Transcript of Interview with Ra Wang Bezi Dø

Speakers: P: vPè BeziDø N vNvng Mervm J: Judy Hayden B: Burvm M: Marta

Date: July, 1997

Place: Tamwe Christian Center

Transcriber: Mervm

1
ké 
2 
EXCL 
shinié 
shini 
yet 
é 
EXCL 

Wait, (don’t do it) yet.

2
oqà 
oqà 
thank 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 

'Thank you.'

3
mèbik 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
bik1 
closeᵇ 
mèshvtshìnié 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
shvt1 
kill 
-shì2 
2pl 
ni4 
then/if 
é 
EXCL 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
mèshvtshìni 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
shvt1 
kill 
-shì2 
2pl 
ni4 
then/if 

'You two don’t turn it off. Those (in the tape) don’t erase.'

4
ké 
2 
EXCL 
shinié 
shini 
yet 
é 
EXCL 
ló 
1 
well! 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
èshø̀n 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
daqnø̀ng 
daq4 
DIR(down) 
nøng2 
PL 
kapà 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
èshø̀nnø̀ngni 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
nøng2 
PL 
ni4 
then/if 

Wait a minute. Now it is. You (all) start speaking. What do you want to speak about?

5
é 
é 
EXCL 

6
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
shǿndv̀ng 
shø̀n 
say 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Just say it. Now you can speak. (high tone correct here)'

7
Ráwàngtv̀ng 
Ráwàngtv̀ng 
Rawangtang 
zòng 
zùng 
school 
nø 
nø 
TOP 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
vshø̀mnǿng 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
ni 
ni4 
then/if 
shølò 
shøl1 
lead 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
poq 
poq1 
open.up 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'Regarding the opening of the Rawangtang school, in 1953, I myself led them to open (the school).'

8
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
shvngøtnǿng 
shvngøt2 
seven 
nǿng1 
CLF(year) 
taqá 
taq6 
LOC 
á2 
VOC 

'Did you say 57?'

9
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
shø̀mnǿng 
shø̀m3 
three 
nǿng1 
CLF(year) 

'In 1953.'

10
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
ni 
ni4 
then/if 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
jøm 
jøm2 
Bibleʲ 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
shvngøtnò 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Puq 
Puq 
Puq 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
gø 
gø 
also 
shvngøtnò 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
dvgá 
dvgá1 
other 
svra 
svra 
teacher 
ngángò 
ngá2 
borrowᵇ 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Myèn 
Myèn 
Burmese 
rì 
1 
PL 
pà 
1 
what 
rì 
1 
PL 
laqshvngøːtnò 
laq- 
INDTV 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
paqzí 
paqzí1 
educationʲ 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
rì 
1 
PL 
laqshvngøːtnò 
laq- 
INDTV 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
nø̀ó 
nø̀2 
PS 
ó 
right! 

'I taught Rawang literacy, the Bible, and also the Jinghpaw literacy. I hired other teachers to let them teach such as Burmese other education subjects.' [After a clause-final dø̄, there is an understood wà or other verb; one pictures someone already doing it when dø̄ is used at end like this.]

11
kagǿí 
ka3 
WH 
gǿ1 
CLF(person) 
1 
AGT 
nvpè 
nv-1 
yours 
1 
father 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
kàru 
kàru 
letter/writing 
rø 
1 
read 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Who taught your father to read?'

12
Robat 

Robert. (Actually the ones who really taught him in school were Dorothy Sterling, a missionary who knew Lisu, and Mrs. Dettimore.)

13
ngà 
ngà1 
1SG 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
pvngwànǿng 
pvngwà 
five 
nǿng1 
CLF(year) 
v̀l 
vl2 
exist 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

I lived there five years (at school).

14
kvtyv́ng 
kvt2 
that 
yv́ng1 
place/at 
Pítèr 
Pítèr 
Peter 
nvkàng 
nv-2 
N.1 
kàng2 
grandfather 
Søn 
Søn 
Seun 
Peter 
Peter 
Peter 
maq 
maq2 
PL 
gø 
gø 
also 
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
yàng 
yv̀ng2 
TMyrs 

'Your great uncle Peter and others were students there.'

15
Oh 

Oh. (Judy doesn’t know the person father is talking about.)

16
zòng 
zùng 
school 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
poq 
poq1 
open.up 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
mvme 
mvme 
several 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shøl 
shøl1 
lead 
dvtóng 
dvtú 
guide 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'That manner, I led and guided several places to start schools.' [vowel shifte here from v > o with first person singular form]

17
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
màshvngøtnò 
mv- 
NEG 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
nø̀ng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
gø 
gø 
also 
shølò 
shøl1 
lead 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Zv̀ngyoq 
Zv̀ngyoq 
Zangyau 
zòng 
zùng 
school 
Pvngdùng 
Pvngdùng 
Phangdung 
zòng 
zùng 
school 
bø̀nhøq 
bø̀n 
happen 
høq3 
up.to 
poq 
poq1 
open.up 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'Even though I myself do not teach in those places, I give them ideas, the schools were Zangyo and Pangdung, until it really happened. (In order for these schools to (be able to) open, I gave them ideas, even though I didn’t teach there myself.)

18
te 
te1 
big 
shvle 
shvle 
CLF(level) 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
rø 
1 
read 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
vru 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
shèngøt 
è- 
N.1 
shvngøt1 
teach 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'How did you teach the older ones to read and write?'

19
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shini 
shini 
yet 
màshvngøt 
mv- 
NEG 
shvngøt1 
teach 
vzv̀ng 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
te 
te1 
big 
rì 
1 
PL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
rà 
1 
need 
we 
we2 
NOM 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
má 
2 

'Before you started teaching to the children you needed to teach the older ones didn’t you?

20
te 
te1 
big 
rì 
1 
PL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shvngøt 
shvngøt1 
teach 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I taught the older ones.'

21
te 
te1 
big 
rì 
1 
PL 
zòng 
zùng 
school 
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
yàngìó 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
ó 
right! 

'Did the older ones go to school? (ó for assumed correct assumption)' The olders ones went to school, aren't they (expected answer from the speaker is 'Yes')

22
we 
we1 
that 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
sha 
shá1 
know 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 

'Those days there was no one who could read and write.'

23
pindap 
pin 
soldier 
dap2 
CLF(army)ᵇ 
pinla 
pinla 
soldierʲ 
zv́ngshì 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
wa 
wa1 
say 
vruò 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
dvtuq 
dvtuq 
bring 
lúːngò 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
wa 
wa1 
say 
røngang 
1 
read 
-ng 
1SG 
-a 
BEN 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Soldiers wrote to (their families) though (when) the letters were delivered, only I read to them.'

24
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
kàí 
kà 
word 
1 
INST 
má 
2 

'Did (they write) in Rawang?'

25
è 
è 
yes 
Gvchin 
gvchin 
Kachinᵇ 
Puq 
Puq 
Puq 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
rì 
1 
PL 

'Kachin, Jingpaw books'

26
Hmm 

'Hmm'

27
vsúyaq 
súyaq 
governmentᵇ 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
report 
report 
reportᵉ 
rì 
1 
PL 
shvngbe 
shvngbe 
all 
gø 
gø 
also 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
tvrà 
tvrà 
road 
shvlá 
shvla 
good 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
mvkray 
mvkray 
mvkrayʲ 
wàlv́m 
wa1 
say 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
tı̀su 
tı̀su 
wet.field 
dùlv́m 
dù 
dig 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
vrong 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I was also the only one who wrote all the reports [here it means project proposals] to the Government, to make good roads, to build the bridges, and to make paddy fields.' [vowel shift u > o with first person singular]

28
Gvrày 
Gvrày 
God 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
taq 
taq6 
LOC 
sórí 
sórí 
while 

'Besides working in the church.'

29
kapà 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
dang 
dang1 
CLF(side) 
rvt 
rvt2 
because 
report 
report 
reportᵉ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'What kind of reports were they?'

30
dvbà 
dvbà 
bridge 
wàlv́m 
wa1 
say 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 

'To build bridges,'

31
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
za 
za1 
ill/hurt 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'when people get sick'

32
Oh 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
dvtan 
dvtan 
show 
kàru 
kàru 
letter/writing 

'Oh! Proposal,'

33
we 
we1 
that 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
durì 
du2 
officer 
1 
PL 
shaqré 
shaq2 
elder 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
lè 
2 
of.course 
ngà 
ngà1 
1SG 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
èsháng 
è- 
N.1 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'In that region, the officers, elders knew me.'

34
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
vrongò 
v-1 
INTR 
ru1 
write 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
rì 
1 
PL 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
vtoò 
to1 
accept 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shv̀mhǿng 
shv̀m1 
iron 
hǿng 
CLF(ropes) 
dvbà 
dvbà 
bridge 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
shvngbe 
shvngbe 
all 
shv̀mhǿng 
shv̀m1 
iron 
hǿng 
CLF(ropes) 
lv̀ngdun 
lv̀ngdun 
ladder/overpass 
rì 
1 
PL 
í 
í2 
COP 
we 
we2 
NOM 
tǿn 
tǿn 
later 
mèpvng 
mèpvng 
after 
nø 
nø 
TOP 
dvbà 
dvbà 
bridge 
gø 
gø 
also 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
wa 
1 
do/make 
dv́ng 
dv́ng3 
finish 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
ke 
ke1 
while 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
dvgá 
dvgá1 
other 
tiqmóng 
tiq1 
one 
móng 
region/country 
taq 
taq6 
LOC 
rá 
2 
again 
vsílshø̀ng 
v-1 
INTR 
síl 
move 
-shì1 
R/M 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'They accepted the letters (proposals) I wrote, to make cable bridge and all cable over pass, but later after I built two bridges I moved to another region.'

35
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'What year was that?'

36
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
shvtnǿng 
shvt3 
eight 
nǿng1 
CLF(year) 

'(19)58.'

37
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
shø̀mnǿng 
shø̀m3 
three 
nǿng1 
CLF(year) 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
shvtnǿng 
shvt3 
eight 
nǿng1 
CLF(year) 

'(19)53 and (19)58.'

38
tvrà 
tvrà 
road 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
gvzà 
gvzà 
much 
shvla 
shvla 
good 
dø 
3 
manner 
tvrà 
tvrà 
road 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
té 
té 
more 
wa 
wa2 
only/just 
yùl 
yùl1 
easy 
dø 
3 
manner 
mvme 
mvme 
several 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
líng 
líng 
translate 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'I changed many roads to make them nicer, much more easier (to travel).'

39
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
Krvngkú 
Krvngkú 
PN(region) 
làm 
làm 
side/timeʲ 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
zòng 
zùng 
school 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
zòng 
zùng 
school 
àngshv́r 
àng- 
NFP 
shv́r 
new 
zòng 
zùng 
school 
poq 
poq1 
open.up 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
vra 
ra3 
discuss 
we 
we2 
NOM 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
tvrà 
tvrà 
road 
rì 
1 
PL 
líng 
líng 
translate 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'And then in the Krangku region also where there were no new schools, I talked with (the village ellders) to start new schools and again to change the roads.'

40
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dì 
di 
go 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
lví 
laq- 
INDTV 
í2 
COP 
dø 
3 
manner 
líng 
líng 
translate 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
gvzà 
gvzà 
much 
shvla 
shvla 
good 
dø 
3 
manner 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
shvngbe 
shvngbe 
all 
darì 
darì 
long.ago 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
yvnggúng 
yvnggúng 
long 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
pvngwà 
pvngwà 
five 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
chuq 
chuq2 
six 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
gø 
gø 
also 
v́ldv̀ng 
vl2 
exist 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa1 
say 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
àngtut 
àng- 
NFP 
tut 
CLF(section) 
wa 
wa1 
say 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vwalshì 
v-1 
INTR 
wv́l1 
distribute/divide 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
shø̀n 
shø̀n 
say 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'(Showing with action) like this walking places then change to this way, those kinds of work to build houses much more nice, all those, were not the houses before long ones? In one house five, six families, living so. And then make short ones I talked to them to split up the families (make short ones: have one family in each house instead of everyone in a longhouse).'

41
mvtáshì 
mv- 
NEG 
tá 
listen 
-shì1 
R/M 
daqé 
daq4 
DIR(down) 
é 
EXCL 
jà 
2 
friend 

'May not be heard! (speak louder) (Buram talking to vNvng)'

42
Oh 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
chø̀msv̀m 
chø̀m1 
house 
sv̀m 
small 
dø 
3 
manner 
á 
á3 
Oh! 

'Oh, Yes! to build smaller houses?'

43
dv̀ngdár 
dv̀ngdár 
steep.slope 
dangø 
dang1 
CLF(side) 
-ø 
LOC 
ngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
má 
2 

'To be steady on the mountain side?'

44
chø̀m 
chø̀m1 
house 
àngkwang 
àng- 
NFP 
kwang1 
circle 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dèdvm 
è- 
N.1 
dvdvm 
think 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'How did you get the idea of building round (roof) houses (like western style)?'

45
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'I just wanted every family to own a house, (he didn’t hear her)'

46
Mìwà 
Mìwà 
Chineseʲ 
móng 
móng 
region/country 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
dì 
di 
go 
yàng 
yv̀ng2 
TMyrs 
rvt 
rvt2 
because 
sháòe 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'He knew because he went to China.'

47
tvrà 
tvrà 
road 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
má 
2 

'Did he see the roads also?'

48
chø̀m 
chø̀m1 
house 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
tvrà 
tvrà 
road 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 
Mìwà 
Mìwà 
Chineseʲ 
móng 
móng 
region/country 
kèní 
kèní 
from 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'You got the idea of how to build these round houses and roads from China when you saw them!'

49
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vzv̀ng 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
kaq 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shashìe 
shá1 
know 
-shì2 
2pl 
-e 
N.PAST 

'They knew that even before.'

50
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
mvyǿ 
mvyǿ1 
want 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
washìe 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'However, they can build the way they want.'

51
àngkwang 
àng- 
NFP 
kwang1 
circle 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
mvyǿ 
mvyǿ1 
want 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
àngkwang 
àng- 
NFP 
kwang1 
circle 
washìe 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'If they want round then they could build round (wā has to have mid tone with shì).'

52
àngchø̀m 
àng- 
NFP 
chø̀m1 
house 
wa 
1 
do/make 
mvyǿ 
mvyǿ1 
want 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
àngchø̀m 
àng- 
NFP 
chø̀m1 
house 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
tiqchø̀m 
tiq1 
one 
chø̀m1 
house 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
vbì 
v-3 
NPR 
bì 
four 
pvngwà 
pvngwà 
five 
rvp 
rvp3 
CLF(family) 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
wervp 
we1 
that 
rvp3 
CLF(family) 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
kóngangò 
kó 
preachᵇ 
-ng 
1SG 
-a 
BEN 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
pǿnang 
pǿn 
explain 
-a 
BEN 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'If they want to build long then they could (wā could be wà or even wá here); But as they live in one (long) house four or five families I tried to explain to them for every family to have a house.'

53
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
gvzà 
gvzà 
much 
tiq 
tiq1 
one 
chø̀mø 
chø̀m1 
house 
-ø 
LOC 
vl 
vl2 
exist 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
yvk 
yvk 
difficult 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
má 
2 

'Because if they were many families living in one house they had difficulties?'

54
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kà 
kà 
word 
luq 
luq 
be.many 
we 
we2 
NOM 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'That manner quarrelling and many others, you know.'

55
pà 
1 
what 
yvk 
yvk 
difficult 
we 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
we 
we1 
that 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
we 
we1 
that 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
yuqyuqyàyà 
yuqyà 
convenient 
v̀l 
vl2 
exist 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
vdè 
v-2 
1SG 
1 
self 
sún 
sún2 
gardenʲ 
kùlwàng 
kùlwàng 
garden 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
“ 
vdè 
v-2 
1SG 
1 
self 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
” 
wa 
wa1 
say 
té 
té 
more 
shvla 
shvla 
good 
dø 
3 
manner 
washì 
wa1 
say 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shvdǿm 
shv- 
CAUS 
dǿm1 
intuit/sense 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Nothing like quarrelling, if the families do not have their own house; I just wanted them to understand in order for them to live conveniently, to have their own gardens, (they will think,) “this is my own house”, so they will make it more comfortable and nicer.' [yuqyà 'convenient', yuqyàyuqyà duplicated each syllable].

56
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ya 
ya1 
this/here 
mishinnvri 
mishinnvri 
missionaryᵉ 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
zòng 
zùng 
school 
poqlv́m 
poq1 
open.up 
lv́m2 
PUR 
rvt 
rvt2 
because 
gø 
gø 
also 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
vbì 
v-3 
NPR 
bì 
four 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
taq 
taq6 
LOC 
tiqyaq 
tiq1 
one 
yaq2 
night 
pòyaq 
1 
whole 
yaq2 
night 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
dvrang 
dvrà 
argue 
-ng 
1SG 
yv̀ngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'And then these missionaries, in order to open schools in (19)54, I argued with them all night one night.'

57
“ 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
yarì 
ya1 
this/here 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
dvbù 
dvbù 
glad 
shv̀ngkà 
shv̀ngkà 
message 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vsúyaq 
súyaq 
governmentᵇ 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
,” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
shø̀n 
shø̀n 
say 
we 
we2 
NOM 

'Though they said "it’s not our work/responsibility, this is the work of the Gospel, (their) responsibility (was to preach) the Good News, this (to start a school) was the government’s work/responsibility".

58
mishin 
mishin 
missionᵉ 
zòng 
zùng 
school 
poq 
poq1 
open.up 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
zòngsè 
zùng 
school 
2 
DIM 
nø 
nø 
TOP 
Gvray 
Gvrày 
God 
mòngkà 
mòngkà 
word(of.God) 
shá 
shá1 
know 
lúːngòe 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

"Only (if) we have a mission school, will the students come to know the word of God"

59
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
mishin 
mishin 
missionᵉ 
zòng 
zùng 
school 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
vsúyaq 
súyaq 
governmentᵇ 
zòng 
zùng 
school 
wa 
wa1 
say 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Gvràyó 
Gvrày 
God 
-ó 
COM 
vsar 
v-1 
INTR 
sar 
apart/far 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
,” 
vlò 
vl1 
say 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pòyaq 
1 
whole 
yaq2 
night 
vrangò 
ra3 
discuss 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vtoò 
to1 
accept 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pvngwàsé 
pvngwà 
five 
2 
ten 
shvngøtnǿng 
shvngøt2 
seven 
nǿng1 
CLF(year) 
kèní 
kèní 
from 
Krishvn 
Krishvn 
Christianᵉ 
zòng 
zùng 
school 
poq 
poq1 
open.up 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'I said "if there is no mission school, but only a government school, then (they) will be far away from God," and all night I discussed (with them), they accepted and we started the Christan school in (19)58.'

60
wervt 
we1 
that 
rvt2 
because 
sáyaqni 
sá 
past.time.period 
yaq2 
night 
ni4 
then/if 
ó 
ó 
right! 
ya 
ya1 
this/here 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Yósep 
Yósep 
Joseph 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
shø̀ːne 
shø̀n 
say 
-e 
N.PAST 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mètá 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
tá 
listen 
nà 
1 
2SG 
Krishvn 
Krishvn 
Christianᵉ 
zòng 
zùng 
school 
poq 
poq1 
open.up 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
èwa 
è- 
N.1 
wa1 
say 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
poq 
poq1 
open.up 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
gvzà 
gvzà 
much 
vjú 
jú 
benefitᵇ 
v̀l 
vl2 
exist 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
LaVern 
LaVern 
Lavern 
Morse 
Morsi 
Morseᵉ 
vzv̀ngnár 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
nár 
CLF(week) 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
pà 
1 
what 
shø̀ne 
shø̀n 
say 
-e 
N.PAST 

'So, the other night, in this place, how Joseph (refering to LaVern Morse) said was, “we said it was not our responsibility, but you said we must have a Christian school opened, so we did, and now there are many benefit".' [implies speaker assumes hearer knows what was said) said LaVern Morse (Robert's younger brother) when he came here. (use of pà shø̀ne)]

61
kayv́ngø 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
poq 
poq1 
open.up 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

Where did they open the school?

62
Putao 
Putao 
Putao 
Dukdàng 
Dukdàng 
Dukdang 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 

'In Dukdang village, Putao.'

63
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
mvrìng 
mvrìng 
village 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It’s our village.'

64
Dukdàng 
Dukdàng 
Dukdang 

Dukdang?

65
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
táshì 
tá 
listen 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
èshø̀né 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
é 
EXCL 

Speak a little louder. [Literally ‘until it is heard’; táshı̀ høq also possible, but it would mean the person comes closer until they can be heard.]

66
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
Krvngkú 
Krvngkú 
PN(region) 
mvrìng 
mvrìng 
village 
taq 
taq6 
LOC 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
“ 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
kadvgvp 
ka3 
WH 
dvgvp1 
era/time 
lo 
lo 
return 
vdura 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
ra2 
DIR(same.level) 
má 
2 
mvshá 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
zòng 
zùng 
school 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
bv̀nlì 
bv̀nlì 
work 
gø 
gø 
also 
nàí 
1 
2SG 
1 
AGT 
èyàngò 
è- 
N.1 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
gø 
gø 
also 
nàí 
1 
2SG 
1 
AGT 
shèngøːtnò 
è- 
N.1 
shvngøt1 
teach 
2 
TNP 
,” 
Gv̀mdì 
Gv̀mdì 
Putao 
kaq 
kaq3 
AL 
nàsíle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
síl 
move 
-e 
N.PAST 

'That time I lived in Krangku village “we don’t know the possibility for us to go, you look after this school, and then teach the story (the Bible),” (they) made me transfer to Gamdi (Putao).

67
Putao 
Putao 
Putao 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nàsílvtnà 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
síl 
move 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 

'They transfered me to Putao.'

68
ngà 
ngà1 
1SG 
tok 
tuq1 
arrive 
rángà 
ra2 
DIR(same.level) 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
nvpnǿng 
nvp3 
next 
nǿng1 
year 
zòng 
zùng 
school 
øppè 
øp 
rule 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
loámì 
lo 
return 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'The year after I arrived, the principle of the school went home.'

69
vlà 
v-2 
1SG 
1 
sister/brother-in-law/cousin 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
vbì 
v-3 
NPR 
bì 
four 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Here, we yes, four year! (1964)'

70
we 
we1 
that 
nǿngí 
nǿng1 
CLF(year) 
1 
ADV 
zòng 
zùng 
school 
øppè 
øp 
rule 
1 
CLF(male) 
loámì 
lo 
return 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'That year the principle of the school went home.'

71
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
tuqráshà 
tuq1 
arrive 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 
ke 
ke1 
while 
we 
we1 
that 
mèpvng 
mèpvng 
after 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
gv̀msùng 
gv̀msùng 
silver/money 
laqkaq 
laqkaq 
salaryᵇ 
zǿngò 
1 
give 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pvngwà 
pvngwà 
five 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
vchuq 
v-3 
NPR 
chuq2 
six 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
we 
we1 
that 
vnínǿng 
v-3 
NPR 
2 
two 
nǿng1 
CLF(year) 
zø̀m 
zø̀m1 
hold 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 

'After we arrived (in Putao) I gave the salary (to the teachers--the money was donated by the churches and the parents) five year (1965), six year (1966), those two years, I held (looked after) it.'

72
shvngøtnǿng 
shvngøt2 
seven 
nǿng1 
CLF(year) 
ò 
ò 
yes 
chuq 
chuq2 
six 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
ímá 
í2 
COP 
2 

'Are the years (1967), oh (or) six year (1966)?'

73
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvngøt 
shvngøt2 
seven 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
wanǿng 
wa1 
say 
nǿng1 
year 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
Oh 
chuqnǿng 
chuq2 
six 
nǿng1 
CLF(year) 
be 
be2 
use.up 
weó 
we2 
NOM 
ó 
right! 
nø 
nø 
TOP 
poq 
poq1 
open.up 
mvlúnshìámì 
mv- 
NEG 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vsúyaqí 
súyaq 
governmentᵇ 
1 
AGT 
lù 
lù 
take 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wà 
1 
do/make 
lúngà 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
nǿng 
nǿng1 
CLF(year) 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
bik 
bik1 
closeᵇ 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'Then the seventh year (1967) oh, by the end of the sixth year (1966) (they) said "we are not permited to open the school" and the order from the government wanted to take over the school, that year we closed the school.'

74
bik 
bik1 
closeᵇ 
bǿshà 
bǿ1 
PFV 
-shà 
1PL.past 
mèpvng 
mèpvng 
after 
vsúyaq 
súyaq 
governmentᵇ 
zòng 
zùng 
school 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
shø̀ngshang 
shø̀ngshang 
separate 
wà 
1 
do/make 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'After we closed the school, the government started the school in another place (right in the middle of the village).'

75
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
rá 
2 
again 
jøm 
jøm2 
Bibleʲ 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
zòng 
zùng 
school 
àngshv́r 
àng- 
NFP 
shv́r 
new 
poq 
poq1 
open.up 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'As for us we started a new Bible school at the place.'

76
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
jøm 
jøm2 
Bibleʲ 
lèga 
lèga 
book/letterʲ 
zòng 
zùng 
school 
pokngò 
poq1 
open.up 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
yúldv̀ng 
yùl1 
easy 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'(For me) to start that Bible school was not so easy.'

77
mvsíng 
mv- 
NEG 
síng 
understand 
mvzaò 
mv- 
NEG 
za2 
understand 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gvzà 
gvzà 
much 
dvzakshø̀ng 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 
-ng 
1SG 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wa 
wa2 
only/just 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
vra 
ra3 
discuss 
lún 
lún1 
get 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
síːngò 
síng 
understand 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
zaò 
za2 
understand 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
dvshá 
dvshá2 
difficultly 
poq 
poq1 
open.up 
wà 
1 
do/make 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'Out of their not understanding and pondering, (out of their not understanding) I tried so hard and talked to them then I could persuade and, they understood, and we opened the school with great difficulty.' (wà used with poq--poq is still verb. Also, dvshá used as adverb!)

78
ngàó 
ngà1 
1SG 
-ó 
COM 
gvzà 
gvzà 
much 
vtùké 
v-1 
INTR 
tù 
rebel 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'I argued with (them) a lot.'

79
nà 
1 
2SG 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
èí 
è- 
N.1 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
má 
2 
Mìwà 
Mìwà 
Chineseʲ 
móng 
móng 
region/country 
zòng 
zùng 
school 
èlòng 
è- 
N.1 
lòng1 
study 
we 
we2 
NOM 

Were you all by yourself? When you went to China!

80
Mìwà 
Mìwà 
Chineseʲ 
móng 
móng 
region/country 
kaq 
kaq3 
AL 
zòng 
zùng 
school 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
wa 
wa2 
only/just 
mvǿngà 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 

'I was not along studying in China.'

81
ngàó 
ngà1 
1SG 
-ó 
COM 
nø 
nø 
TOP 
vnípè 
v-3 
NPR 
2 
two 
1 
CLF(male) 
í 
í2 
COP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 

'There were two with me (from my area). (With me, it was two.)'

82
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'It was like that.'

83
taqtut 
taq5 
upper.place 
tut 
CLF(section) 
kèní 
kèní 
from 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
taq 
taq5 
upper.place 
Chv̀ngjùng 
Chv̀ngjùng 
Changjung 
kèní 
kèní 
from 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
vbá 
v-1 
INTR 
3 
include 
nø 
nø 
TOP 
vbá 
v-1 
INTR 
3 
include 
we 
we2 
NOM 
màshákéì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
shá1 
know 
ke2 
BEN/RECP 
-ì 
1PL 

'One man from up-river, Changjung (upper part of the river), was there, but we didn't know each other. (wē structure as ‘but’)

84
ta 
ta3 
each 
rvgaqgaq 
rvgaq1 
land/place 
gaq3 
RDP 
í 
í2 
COP 
weí 
we1 
that 
1 
INST 
màshákéì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
shá1 
know 
ke2 
BEN/RECP 
-ì 
1PL 

'We didn't know each other since we lived in different places (in our regions).'

85
pvngtut 
pvng2 
down 
tut 
CLF(section) 
kèní 
kèní 
from 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
vnípè 
v-1 
INTR 
2 
two 
1 
CLF(male) 
íshà 
í2 
COP 
-shà 
1PL.past 
we 
we2 
NOM 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
apè 
a1 
DEM 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
mvbø̀n 
mv- 
NEG 
bø̀n 
capable 
yv̀ng 
yv̀ng2 
TMyrs 

'From down-river (lower part of the river) there were two of us, but this man did not survive (he died).'

86
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
taqtut 
taq5 
upper.place 
tut 
CLF(section) 
kèní 
kèní 
from 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
Yósep 
Yósep 
Joseph 
Mvkø̀mgàng 
Mvkø̀mgàng 
Makeumgang 
Yósep 
Yósep 
Joseph 

'Then from the upper section, it was Joseph, Makeumgong Yosep.'

87
Chv̀ngjùng 
Chv̀ngjùng 
Changjung 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
kèní 
kèní 
from 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
mèpvng 
mèpvng 
after 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
mèpvng 
mèpvng 
after 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
vsháké 
v-1 
INTR 
shá1 
know 
ke2 
BEN/RECP 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
mèpvng 
mèpvng 
after 
wa 
wa2 
only/just 

'I only came to knew the man from Changjung region (ex. of prep phrase taking CL!) that he was Rawang long after long after.

88
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
màshákéì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
shá1 
know 
ke2 
BEN/RECP 
-ì 
1PL 

'At first we did not know each other.'

89
kupè 
ku1 
that 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
Lvshi 
Lvshi 
Lisu 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lv́n 
lv́n 
assume/think 
wápè 
2 
other 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
Lvshi 
Lvshi 
Lisu 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lv́n 
lv́n 
assume/think 

'We thought that man was a Lisu we thought the other man was a Lisu.'

90
ngà 
ngà1 
1SG 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
Rvwàng 
Rvwàng 
Rawang 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
èlv́nnø̀ng 
è- 
N.1 
lv́n 
assume/think 
nø̀ng2 
2PL 
gø 
gø 
also 
àngní 
àng1 
3SG 
2 
DL 
lvngà 
lvngà 
man 
nø 
nø 
TOP 
màchángshì 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
chàng2 
reveal 
-shì1 
R/M 

'Thought (they) knew that I was a Rawang (the whole time), but they did not reveal (themselves).'

91
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íke 
í2 
COP 
ke1 
while 
tǿn 
tǿn 
later 
mèpvng 
mèpvng 
after 
<