Banner Placeholder

Ngatóng vní (Fish traps (old))

Speakers: SY = Sàngdóng Yohan; PS = Pongshvr; DD = Dv̄ngshı̀ng Dv̄ng; LZ = Latzı̀. The main speaker was Sangdong Yohan. Senternces from SY are unmarked whereas sentences from other speakers are marked by their respectives abbreviated form at the beginning of the sentence.

Revised on 13th August 13. Date: June, 2006 Location:Yangon Audio:Fishing.aup Checked:Andrew Mvná

1
PS 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
èwàò 
è- 
N.1 
1 
do/make 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
téwa 
té 
more 
wa2 
only/just 
nga 
nga1 
fish 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
èshø̀ndaqò 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 

'Tell us about how to can get more fish by placing a fish trap in a certain place.'

2
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
è 
è 
yes 
tvné 
tvné 
almost 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
tiqsétiq 
tiq1 
one 
2 
ten 
tiq1 
one 
tiqsétiq 
tiq1 
one 
2 
ten 
tiq1 
one 
shvláram 
shvlá 
CLF(month) 
ram1 
CLF(line/area) 
kèní 
kèní 
from 
kukaq 
ku1 
that 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

‎‎'In the past, when (people) made fish traps, (they) made/placed (fish traps) starting from the eleventh month onward.'

3
tiqsétiq 
tiqsé 
ten 
tiq1 
one 
shvláram 
shvlá 
CLF(month) 
ram1 
CLF(line/area) 
tì 
tì 
water 
bvtdaqyv́ng 
bvt1 
recede 
daq4 
DIR(down) 
yv́ng1 
place/at 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
tì 
tì 
water 
bvtdaqyv́ng 
bvt1 
recede 
daq4 
DIR(down) 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tìtø̀nglong 
tì 
water 
tø̀ng1 
CLF(plants) 
long​2 
DIR(up) 
we 
we2 
NOM 
chuqshvláram 
chuq2 
six 
shvlá 
CLF(month) 
ram1 
CLF(line/area) 
høqshaq 
høq3 
up.to 
shaq3 
PERF 
vldv̀ng 
vl1 
say 
dv̀ng2 
just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

‎‎'From about eleventh month (November) when the water gets low, [ó asks for addressee confirmation, as opposed to lé, which is more straightforward statement] from the time the water gets low (drains away) until the time the water rises up in about the six month (the sixth month when the water rises), it is good to make (fish traps), regarding about the fish traps..,'

4
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wa 
1 
do/make 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
nø 
nø 
TOP 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
vshø̀mpv̀n 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
pv̀n 
CLF(kind) 
wà 
1 
do/make 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
nø 
nø 
TOP 

'Regarding fish traps, when (you) do fish traps there are two to three kinds you can make.'

5
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dvbawaq 
dvbawaq 
natureᵇ 
àngwà 
àngwà 
usually 
nv̀nnv̀n 
nv̀nnv̀n 
always 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
lónglòng 
lóng1 
stone 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
vníchv̀ng 
v-3 
NPR 
2 
two 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
lv̀ngpvngpvng 
lv̀ngpvng 
below 
pvng2 
down 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
shø̀ngshang 
shø̀ngshang 
separate 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
jaq 
jaq1 
make.hole 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
wá 
1 
do/make 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vdøm 
vdøm 
block.up 
gùnggùng 
gùng3 
CLF(tree) 
gùng4 
RDP 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
gùnglòng 
gùng3 
CLF(tree) 
lòng2 
CLF(general) 
wá 
1 
do/make 
shvla 
shvla 
good 
weó 
we2 
NOM 
ó 
right! 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
“ 
lòngdip 
lóng1 
stone 
dip 
hit 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
” 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'One kind of fish trap, the rock which always is there (which acts as a post) under and through two rocks like this, like this you do not have to make separate holes, no need to work much, just (place the bamboo pipe to catch the fish) along the pipe, through the pipe a good place to make a pipe fish trap, [high tone on wà as complement!] That is called “longdip fish trap”.'

6
lòngdip 
lóng1 
stone 
dip 
hit 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 

'“Longdip fish trap”.' (lit. stone pressed fish trap)

7
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ílòng 
í2 
COP 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
àngkàng 
àngkàng1 
host/owner 
dvsiqsiq 
dvsiq1 
CLF(lifetime) 
siq3 
RDP 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
mvtìn 
mv- 
NEG 
tìn 
spoil 
màgvyaq 
mv- 
NEG 
gvyaq 
break 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
nø 
nø 
TOP 

‎‎'That one has owner forever until it damages or breaks. (Once you find a place like that, you are the owner, and your decendants can inherit it.)'

8
gvzà 
gvzà 
much 
vpǿe 
v-1 
INTR 
pǿ3 
expensive 
-e 
N.PAST 

‎‎'It is very precious.'

9
“ 
lòngdip 
lóng1 
stone 
dip 
hit 
” 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 

‎‎'That one is called “stone-pressed fish trap”. (rare to find and you can always catch fish there)'

10
PS 
“ 
lòngdip 
lóng1 
stone 
dip 
hit 
” 
má 
2 

‎‎'Do you say “longdip”?'

11
tè 
1 
yes 

‎‎'Yea.'

12
DD 
lóngí 
lóng1 
stone 
1 
INST 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
má 
2 

'Is it made of rocks?

13
tè 
1 
yes 
lóng 
lóng1 
stone 
lóng 
lóng1 
stone 
taq 
taq6 
LOC 
àngwà 
àngwà 
usually 
tvlú 
tvlú 
ready 
jvng 
jvng2 
make.shapeʲ 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 

‎‎'You base it on rocks, you do not have to make a hole.'

14
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kuyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
tì 
tì 
water 
vyø 
v-1 
INTR 
1 
flow 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
vshvngdv̀ng 
shvng 
clear.up 
dv̀ng2 
just 
ó 
ó 
right! 
vngutnámì 
ngut 
able/finishʲ 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
tav́mdv̀ng 
ta1 
reach.out/place 
vm2 
eat 
dv̀ng2 
just 
è 
è 
yes 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ípv̀n 
í2 
COP 
pv̀n 
CLF(kind) 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Just block it up where water is flowing, then it is done. Just receive/get (the fish), yea that's the kind (they) do.'

15
LZ 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vlwe 
vl2 
exist 
we2 
NOM 
lòng 
lòng1 
study 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
dvdvmvpmà 
dvdvm 
think 
-vp 
TMdays 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
shvla 
shvla 
good 
má 
2 

‎‎'I have thought about studying this program, will it be good?'

16
LZ 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
shvláí 
shvlá 
CLF(month) 
1 
ADV 
dibvloma 
dibvloma 
diplomaᵉ 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

‎‎'Within ten months (I) can obtain a diploma.'

17
LZ 
speaking 
Burmese 
leve 
túngkuq 
vtiqtong 
set 
tetloq 
yaqte 

‎‎'It has up to three levels to study.' (Sentence in Burmese)

18
LZ 
leve 
lebe 
levelᵉ 
wánlòng 
wán 
one 
lòng2 
CLF(general) 
pvngwàmùn 
pvngwà 
five 
mùn2 
ten.thousand 
jv́n 
jv́n1 
over/more.than 

'(Fees) for level one is fifty five thousand (lit. five ten.thousand and half)

19
RM 
kadv́ng 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
lóng 
lòng1 
study 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'How long do you have to attend?'

20
LZ 
vníshvlá 
v-3 
NPR 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 

'Two months'

21
LZ 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
dvgø̀shvlá 
dvgø̀1 
nine 
shvlá 
CLF(month) 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
bìni 
bì 
four 
ni3 
CLF(day) 
kèní 
kèní 
from 
àngshv́r 
àng- 
NFP 
shv́r 
new 
lòng 
lòng1 
study 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'There will be a session starting from 14th of Sept (Lit. the 9th month)'

22
LZ 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
shvlá 
shvlá 
CLF(month) 
vdòng 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
gumbyuda 
gumbyuda 
computerᵉ 
dibvloma 
dibvloma 
diplomaᵉ 
lúnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
bweq 
bweq 
degreeᵇ 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Within ten months one can obtain a diploma in computer, you know it is a degree.'

23
LZ 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiqsé 
tiq1 
one 
2 
ten 
shvlá 
shvlá 
CLF(month) 
zvngwa 
zvng3 
straight 
wa2 
only/just 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
í 
í3 
right? 
vsinbye 
vsinbye 
အဆင်ပြေ 
daqke 
daq4 
DIR(down) 
ke1 
while 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lóngshvlae 
lòng1 
study 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

'But even if it is not straight attendence ((for the whole program), (one) can attend/make up in convenient time.'

24
LZ 
nv́mbvt 
nv́mbvt 
numberᵉ 
tiq 
tiq1 
one 
leve 
lebe 
levelᵉ 
wán 
wán 
one 
nø 
nø 
TOP 
vníshvlá 
v-3 
NPR 
2 
two 
shvlá 
CLF(month) 
wa 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
mèpvng 
mèpvng 
after 
rì 
1 
PL 
mv̀ng 
mv̀ng 
CT 
nø 
nø 
TOP 
vbìshvlá 
v-3 
NPR 
bì 
four 
shvlá 
CLF(month) 
vbìshvlá 
v-3 
NPR 
bì 
four 
shvlá 
CLF(month) 

'The level one is only for two months, but following ones are four months each.'

25
LZ 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
sadifiget 
sadifiget 
certificateᵉ 
lúːnò 
lún1 
get 
2 
TNP 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
íke 
í2 
COP 
ke1 
while 
nø 
nø 
TOP 
tété 
tété 
even.more 
tiqyok 
tiqyok 
ထိရောက် 
pà 
2 
NOM/thing 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
bweq 
bweq 
degreeᵇ 
gø 
gø 
also 
lúnshì 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 

'This manner from among programs that offer certificates, (I) think this one is more effective, and one thing, one can also get a degree.'

26
PS 
gv̀mpùng 
gv̀mpùng 
money 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
vwv̀ng 
v-2 
1SG 
wv̀ng2 
paternal.uncle 
Pongí 
Pong 
Pong 
1 
AGT 
lá 
1 
look.for 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
dèzaqshì 
è- 
N.1 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 
dèzaqshì 
è- 
N.1 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 

'Regarding fees (lit. money), (I), (your) uncle, will look for (it). (You) study hard.'

27
LZ 
hehé 
hehé 
ONM 
shvla 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
íkèní 
í2 
COP 
kèní 
from 
dvbat 
dvbat 
one.week 
vcheng 
vcheng 
time 
bémè 
bémè 
will.giveᵇ 
háhá 
háhá 
OMP(laugh) 

'It is good. If so, I will give you one week (to get ready with the money).'

28
SY 
háhá 
háhá 
OMP(laugh) 
Nìnbé 
Nìnbé 
Ninbe 
gø 
gø 
also 
dètáò 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
tá 
listen 
2 
TNP 
é 
é 
EXCL 
Nìnbé 
Nìnbé 
Ninbe 
gø 
gø 
also 
dètáò 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
tá 
listen 
2 
TNP 
é 
é 
EXCL 

'Tell Ninbe (about this) as well.'

29
LZ 
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
Nìnbé 
Nìnbé 
Ninbe 
maq 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
shini 
shini 
yet 
vchekan 
vchekan 
basic.levelᵇ 
svnshì 
svn1 
learn 
-shì1 
R/M 
wí 
we2 
NOM 
í2 
COP 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 

'As for this one.., as Ninbe and others are studing basic level, (it) is somewhat (not suitable for them)'

30
SY 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vsitmyit 
vsitmyit 
advanceᵇ 
dvtv̀ngó 
dvtv̀ng 
CLF(level) 
-ó 
COM 

'That's higher level, right?'

31
PS 
kung 
kung2 
plate 
gø 
gø 
also 
lúadaqshò 
lù 
take 
-a 
BEN 
daq4 
DIR(down) 
-shò 
2DL 

'Bring a plate (for them).'

32
LZ 
ò 
ò 
yes 

'yes.'

33
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
lòngdip 
lóng1 
stone 
dip 
hit 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 

'That's one kind which is called Ngathong (fish trap).The thing called longdip ngatong.'

34
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
gùnglòng 
gùng3 
CLF(tree) 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
èyàngòke 
è- 
N.1 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
ke1 
while 
pvng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
tì 
tì 
water 
vyǿ 
v-1 
INTR 
1 
flow 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wazàng 
wa1 
say 
zàng1 
place 
nga 
nga1 
fish 
zangshvlae 
zvng1 
be.in 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
wazàng 
wa1 
say 
zàng1 
place 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Another kind is.., when you look for the position of the trap, (look for) a place where the water flows, downwards, a place where the fish can swim, (they) make like this (showing with an action).'

35
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
àngwà 
àngwà 
normal 
dø 
3 
manner 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
àngwà 
àngwà 
normal 
dø 
3 
manner 
yanò 
yan 
place.something.long 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
hamò 
hvm 
make.fence 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàòpv̀n 
1 
do/make 
2 
TNP 
pv̀n 
CLF(kind) 
í 
í2 
COP 
yv̀nge 
yv̀ng2 
TMyrs 
-e 
N.PAST 

'This manner, like always, lay it down as usual and put a fence (to block the water) that's how (they) did.'

36
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'(They) made (it) that way.'

37
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
nàkung 
nàkung 
fish.trap 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 

'There is another kind of fish trap called Nakung (a raised seive after dam to catch fish).'

38
shø̀ngshang 
shø̀ngshang 
separate 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

(It is) a separate one (from the others).'

39
nga 
nga1 
fish 
vkwìke 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
gvsvt 
gvsat 
plan 
rì 
1 
PL 
àngpv̀npv̀n 
àng1 
3SG 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Many ways of catching fish, you know?'

40
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'(It) is like that.

41
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ngatónglòng 
ngatóng 
fish.trap 
lòng2 
CLF(general) 
èshø̀ːnò 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
nø 
nø 
TOP 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
tiqchøm 
tiq1 
one 
chøm1 
CLF(tube) 
tvné 
tvné 
almost 
vnílv́m 
v-3 
NPR 
2 
two 
lv́m4 
CLF(fathom) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqchøm 
tiq1 
one 
chøm1 
CLF(tube) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'But when you talk about Ngatong, it is made of a bamboo tube which is about two fathoms long. [fathom = span of two outstretched arms]'

42
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vdòngrv́m 
v-3 
NPR 
dòng1 
inside 
rv́m2 
inside 
àngsiq 
àng- 
NFP 
siq1 
joint 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
rvwèwè 
rvwè 
middle 
wè 
RDP 
ngéò 
ngé 
split 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
àngsiqlòng 
àng- 
NFP 
siq1 
joint 
lòng2 
CLF(general) 
shupwasè 
shup 
nicely/smooth 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
taqkaq 
taq5 
upper.place 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
àngpv̀npv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
lángkéò 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
màdvng 
mv- 
NEG 
dvng 
caught 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
shvládv̀ngwasè 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
rvmøːl 
rvmøl 
smoothen 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shv̀mvgoí 
shv̀m1 
sword 
v-3 
NPR 
go4 
head 
1 
INST 

'‎‎(You) split (the bamboo) into two equal parts (lit. split from the middle), (clean out the joints) [REDUP for translative!], clear the joints very nicely (so that) nothing that is flowing in water will get stuck in the pipe, [láng ‘float on/be carried by the water’] (you) must smoothen the (joints) very nicely with the point of a knife (lit. with knife's head). [changed tone on shvla!; rvmøl original tone]'

43
shv̀m 
shv̀m1 
sword 
vgolùːngí 
v-3 
NPR 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
kvrú 
kvrú 
peck 
nø 
nø 
TOP 
shvládv̀ng 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
rvmøːl 
rvmøl 
smoothen 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shø̀mram 
shø̀m3 
three 
ram1 
CLF(line/area) 
vbìram 
v-3 
NPR 
bì 
four 
ram1 
CLF(line/area) 
chøp 
chøp2 
OMP 
wa 
wa2 
only/just 
dvchiq 
dvchiq 
grasp 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
shangí 
shang 
wedge 
1 
INST 
vtaqò 
taq2 
hammer 
2 
TNP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tepwa 
tep 
OMP(tight)ʲ 
wa2 
only/just 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

‎‎'Use the point of a knife and chip (joints) like this and smoothen (the joints) [changed tone on shvla] after doing like that tie the two pieces of bamboo together tightly in about three or four places, then (to make it tight) you must hammer some wedges and do (it) tightly.'

44
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tvlú 
tvlú 
ready 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tvlú 
tvlú 
ready 
wà 
1 
do/make 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
tì 
tì 
water 
gvzà 
gvzà 
much 
mèdø̀mò 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
døm1 
block.up 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
kulòng 
ku1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
mvrø̀mlòng 
mvrø̀m 
fence 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
wà 
1 
do/make 
bǿòe 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'After it is ready, then, when it is ready when you are not blocking a lot of water there, the fence is built.'

45
àngchø̀mlòng 
àng- 
NFP 
chø̀m1 
house 
lòng2 
CLF(general) 
ó 
ó 
right! 
àngchø̀mlòng 
àng- 
NFP 
chø̀m1 
house 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vmuq 
v-1 
INTR 
muqmuq 
roughly 
vmuq 
v-1 
INTR 
muqmuq 
roughly 
èwà 
è- 
N.1 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
tì 
tì 
water 
nø 
nø 
TOP 
shini 
shini 
yet 
mèdø̀mò 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
døm1 
block.up 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
chøm 
chøm1 
CLF(tube) 
yut 
yut 
OMP 
yan 
yan 
place.something.long 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'The fence, the fence, you (first) make it roughly (not done yet, can’t do it too finely or water will stop), you don’t block the water yet, at that time you need to place the fish trap (bamboo tube). [yanòe, no tone change!]

46
pàwá 
pàwá 
why 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
tì 
tì 
water 
dømvm 
døm1 
block.up 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
màshvla 
mv- 
NEG 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
màdøm 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
døm1 
block.up 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èyanò 
è- 
N.1 
yan 
place.something.long 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
nø 
nø 
TOP 
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
we 
we1 
that 
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
lóng 
lóng1 
stone 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
we 
we2 
NOM 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
yvnggúng 
yvnggúng 
long 
svn 
svn2 
bind 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
vshø̀mzàng 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
zàng1 
place 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
svn 
svn2 
bind 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Because when the water is blocked it is not easy to place it. [pàwálv́m wanī ‘because’] place it before there is a lot of water blocked up, first, on the shore, (find) some long rocks that are smooth to be tied up, (you) need to tie it in about three places.

47
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
zàngkaq 
zàng1 
place 
kaq3 
AL 
tiqlétmaq 
tiq1 
one 
lémaq 
CLF(inch)ᵇ 
tiqlétmaq 
tiq1 
one 
lémaq 
CLF(inch)ᵇ 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
vnílétmaq 
v-3 
NPR 
2 
two 
lémaq 
CLF(inch)ᵇ 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ngatónggùngyv́ng 
ngatóng 
fish.trap 
gùng3 
CLF(tree) 
yv́ng1 
place/at 
vché 
v-1 
INTR 
ché 
exceed 
dø 
3 
manner 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvgvp 
shv- 
CAUS 
gvp1 
stick 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 

'The place where you set it up, one inch, one inch, no, about two inches, like this the fish trap tube leave (about two inches longer than the bamboo tube) it must be tied up at that place.' [shvgvp = dvcaq]

48
lóng 
lóng1 
stone 
dvsaq 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
vní 
v-3 
NPR 
2 
two 
vshø̀mchv̀ng 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
dvsaq 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Two or three rocks should be tied up.'

49
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
mvlángke 
mv- 
NEG 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vgv́rké 
v-1 
INTR 
gv́r2 
retain 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

In that place, in order to not have it wash away, it should be held there.' [vgv́ròe ‘be held there, stuck, blocked’; both ke could be high tone; lángòe]

50
mvme 
mvme 
several 
dvsaq 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Tied up several rocks.'

51
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vlv̀mí 
v-3 
NPR 
lv̀m2 
string 
1 
INST 
dvsaq 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
ngv̀ngngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
ngv̀ng2 
RDP 
døngdøngwa 
døng1 
stable 
døng3 
RDP 
wa2 
only/just 

At that place it must be tied down firmly with bamboo string.'

52
dèsaqò 
dv-1 
CAUS 
è- 
N.1 
saq1 
stick 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
rá 
2 
again 
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
dvsaqò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
yuqnì yuqyà 
yuqnì yuqyà 
appopraitely 
dèsaqò 
dv-1 
CAUS 
è- 
N.1 
saq1 
stick 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
rá 
2 
again 
to 
to3 
just.past 
dø 
3 
manner 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
vyv́ngshaq 
v-1 
INTR 
yv̀ng1 
see/look 
shaq3 
PERF 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dèsaqò 
dv-1 
CAUS 
è- 
N.1 
saq1 
stick 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shv̀l 
shv̀l 
pull/drag 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'After you finish tying them, after you finish tying them together on the shore (before bringing it to the water), again like a while ago, in this place set them up (on the rock), that has been checked out already for that, after everything is tied up (on the shore) pull it (into the water).'

53
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
shàlò 
shv̀l 
pull/drag 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
lóngchv̀ngyv́ng 
lóng1 
stone 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
tvné 
tvné 
almost 
tiqkupram 
tiq1 
one 
kup4 
CLF(handful) 
ram1 
CLF(line/area) 
vshø̀mhàmram 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
hàm1 
CLF(finger/toe/string) 
ram1 
CLF(line/area) 
tiqkupram 
tiq1 
one 
kup4 
CLF(handful) 
ram1 
CLF(line/area) 
gv́l 
gv̀l 
keep 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
gv́l 
gv̀l 
keep 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'After (you) pull it to the water (where you made the fence) about one handwidth or three fingers away from the big rock (you) need to leave about one handwidth. You need to leave it like this.'

54
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
kadv́ngteí 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
1 
ADV 
zvngdaq 
zvng1 
be.in 
daq4 
DIR(down) 
má 
2 

‎‎'How much (of distance) will the fish be drawn in? (how strong is the vacuum?)'

55
tè 
1 
yes 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
shaqlùngí 
shaq4 
energy 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
køqkøq 
køq 
OMP(suck) 
køq 
OMP(suck) 
søpkéò 
søp1 
suck 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 

‎‎'Yea, the fish will be drawn in by the vacuum (created by the water that goes into the bamboo tube) [køq ‘shake, draw in’; possibly used here as adverbial, onomatopoetic]

56
PS 
shaqlòng 
shaq4 
energy 
lòng2 
CLF(general) 

'The vacuum.'

57
tè 
1 
yes 
shaqlùngí 
shaq4 
energy 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 

'Yes, by the vacuum. [change of vowel on classifier with addition of inst!]'

58
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
dira 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
lvpwa 
lvp2 
OMP 
wa2 
only/just 
akaq 
a1 
DEM 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
í 
í3 
right? 
køqkéò 
køq 
OMP(suck) 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
høq 
høq3 
up.to 
yv́nghøqshaq 
yv́ng1 
place/at 
høq3 
up.to 
shaq3 
PERF 
àng 
àng1 
3SG 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shvdúːn 
shvdún 
measureʲ 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'It has to be adjusted when fish come at this place, they will be drawn in, making sound "Lap" suddenly.'

59
PS 
ó 
ó 
right! 

'Right?'

60
tiqchømchøm 
tiq1 
one 
chøm1 
CLF(tube) 
chøm4 
RDP 
nø 
nø 
TOP 
yalòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
gùnglòng 
gùng3 
CLF(tree) 
lòng2 
CLF(general) 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
íkvt 
í2 
COP 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
té 
té 
more 
zø̀nge 
zø̀ng2 
full 
-e 
N.PAST 

'For some tubes, when you put down the trap pipes, like that, it caught more (it caught more fully).'

61
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
gvzà 
gvzà 
much 
yuq mvyà 
mv- 
NEG 
yuqyà 
convenient 
we 
we2 
NOM 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
dvngkéò 
dvng 
caught 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vrvmsè 
rvm3 
medium 
2 
DIM 
waí 
wa2 
only/just 
1 
INST 
søpkéò 
søp1 
suck 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
weí 
we1 
that 
1 
INST 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
vrvmsè 
rvm3 
medium 
2 
DIM 
í 
í2 
COP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
svmaqsè 
svmaq 
little 
2 
DIM 
vrvm 
rvm3 
medium 
gvp 
gvp3 
CLF(level) 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'When a place that is not so convenient (for the the bamboo tube) gets blocked, [*yuq yà ‘convenient’, yuq mv-yà ‘inconvenient’; cf. shvrà yàe ‘free space’, shvrà mèyà ‘no free space’], the fish can be drawn in by just a tiny bit of force, Oh, when it is very little, (you) have to adjust it (by moving little bit each way). [changed tone on wá before rà!]

62
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shvdúːn 
shvdún 
measureʲ 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'You have to adjust that. [shvdún always high tone, so no change before rà!]

63
DD 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
gv́ldv̀ng 
gv̀l 
keep 
dv̀ng2 
just 
èwàò 
è- 
N.1 
1 
do/make 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vwa 
wadø 
aimless 
dø 
3 
manner 
vledv̀ng 
v-1 
INTR 
le1 
pass.over 
dv̀ng2 
just 
wavm 
1 
do/make 
-vm 
DIR 
wé 
2 
EXCL 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 

'If you just place the bamboo tube without making any adjustments [changed tone before dv̀ng!] the fish will just pass by other ways. [afterthought; no changed tone on vle before dv̀ng!]'

64
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kadv́ngte 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
søpme 
søp1 
suck 
-e 
N.PAST 
walòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
shvdúːn 
shvdún 
measureʲ 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
døːmòe 
døm1 
block.up 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Therefore adjust the trap so the right amount of current goes into it.'

65
a2 
well 
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vgochv̀ng 
v-3 
NPR 
go4 
head 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
døngdøng 
døng1 
stable 
døng1 
stable 
ngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
we 
we2 
NOM 
vdèí 
v-2 
1SG 
1 
self 
1 
AGT 
shvrúng 
shv- 
CAUS 
rung 
sit 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
àngwà 
àngwà 
usually 
rung 
rung 
sit 
we 
we2 
NOM 
àngwà 
àngwà 
usually 
rung 
rung 
sit 
we 
we2 
NOM 
lóngtaq 
lóng1 
stone 
taq6 
LOC 
shvmum 
shvmum1 
set/place 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Oh, this is the head (part), this one, the stable one (big rock), (you) don’t place it yourself. (You don’t have to place it by yourself, you have to attach it to the big rock that has always been there.) [changed tone on rung before lv́m! But also get changed tone with shv- alone: shvrúngòe] (you) have to set up the fish trap to a rock that is always there.'

66
lóngdø̀ng 
lóng1 
stone 
dø̀ng1 
CLF(large.items) 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
pà 
1 
what 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
ó 
ó 
right! 
nga 
nga1 
fish 
díshvlae 
di 
go 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'The big rock or any other thing [either or!] (it should be) where the fish can go easily. [high tone on dı́ and wà as complements!]'

67
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
è 
è 
yes 
àngdv̀nggúnggúng 
àng- 
NFP 
dv̀nggúng 
bag 
gúng3 
RDP 
tiqyaqí 
tiq1 
one 
yaq2 
night 
1 
ADV 
zv́ngshìe 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

‎‎'In one night one can get a bagful (of fish) every time [reduplication represents ‘every time’!]'

68
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
dv́ng 
dv́ng2 
suppose 
yadøsè 
ya1 
this/here 
3 
manner 
2 
DIM 
lóng 
lóng1 
stone 
tiqgø̀m 
tiq1 
one 
gø̀m1 
CLF(flat) 
pvlu 
pvlu 
lay.out 
we 
we2 
NOM 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
gø 
gø 
also 
mànángò 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
1 
forget 
-ng 
1SG 
2 
TNP 

'At one place a flat rock was there, like this, I still can’t forget (that).'

69
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
pvlu 
pvlu 
lay.out 
we 
we2 
NOM 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
adøsè 
a1 
DEM 
3 
manner 
2 
DIM 
rá 
2 
again 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
pvlung 
pvlu 
lay.out 
-ng 
1SG 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
nøng 
ni4 
then/if 
-ng 
1SG 
tiqyaqí 
tiq1 
one 
yaq2 
night 
1 
ADV 
àngdv̀nggúng 
àng- 
NFP 
dv̀nggúng 
bag 
ídv̀ng 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wae 
1 
do/make 
-e 
N.PAST 

'One time I placed a trap at a flat rock, that was like this (showing with hands), on that single single night I got a bagful of fish.'

70
alòng 
a1 
DEM 
lòng2 
CLF(general) 
yagø̀m 
ya1 
this/here 
gø̀m1 
CLF(flat) 
taq 
taq6 
LOC 
nga 
nga1 
fish 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
vl 
vl2 
exist 
weé 
we2 
NOM 
é 
EXCL 

'Because there was fish food (moss) on that flat rock.'

71
nga 
nga1 
fish 
tìrvmøt 
tì 
water 
rvmøt 
cloud 
vl 
vl2 
exist 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'There was algae or moss (green stuff on rocks).'

72
DD 
yagø̀m 
ya1 
this/here 
gø̀m1 
CLF(flat) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
ó 
ó 
right! 
zishìl 
zishìl 
sand 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
gø 
gø 
also 
wá 
1 
do/make 
nø 
nø 
TOP 
wá 
1 
do/make 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 

' It’s not always like that. You can also make (traps) in the sandy places. [high tone on both wà!]'

73
DD 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 

'But '

74
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
sunò 
sun1 
calculate/assume 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
yagø̀m 
ya1 
this/here 
gø̀m1 
CLF(flat) 
taq 
taq6 
LOC 
v́mpà 
vm2 
eat 
2 
NOM/thing 
vl 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
dira 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
a2 
well 
kukaq 
ku1 
that 
kaq3 
AL 
akaq 
a1 
DEM 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
we 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 

'What I was thinking was that because there is food (moss) on that rock, when the fish come (to eat), (they were drawn into the trap) it was like that.'

75
gvzá 
gvzà 
much 
zv́ngshìe 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íyv́ng 
í2 
COP 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 

'A lot of fish were caught, it was like that.'

76
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vyángí 
v-3 
NPR 
yáng1 
daytime 
1 
ADV 
gø 
gø 
also 
zvnge 
zvng1 
be.in 
-e 
N.PAST 

'Fish were caught evn during the day.'

77
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
wv̀ngò 
1 
do/make 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tiqgǿgǿ 
tiq1 
one 
gǿ1 
CLF(person) 
gǿ2 
RDP 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
mvzvngé 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
é 
EXCL 

'I did like this. But to some people fish won't go in (some people are unlucky and will not catch any fish).'

78
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vyø 
v-1 
INTR 
1 
flow 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tunlòng 
tun 
net 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dèchøpmò 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
chøp1 
put.on 
2 
TNP 
weó 
we2 
NOM 
-ó 
COM 
nga 
nga1 
fish 
zvnge 
zvng1 
be.in 
-e 
N.PAST 
chàng 
chàng1 
at.once 

'(For some) the fish get in right away, while you are attaching the net.' [ |-ó| together with |we| has the meaning of 'as soon as of the preceding VP', Burmese also has a similar construction] သူထွက်သွား တာနဲ့။

79
tè 
1 
yes 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
yv̀nge 
yv̀ng2 
TMyrs 
-e 
N.PAST 

'Yea, it was like that then.'

80
PS 
nga 
nga1 
fish 
vlyv́ng 
vl2 
exist 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
zvng 
zvng1 
be.in 
nø 
nø 
TOP 
zvngká 
zvng1 
be.in 
1 
suppose 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'Fish will be caught when you trap it in a place where there is fish.'

81
è 
è 
yes 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zvnge 
zvng1 
be.in 
-e 
N.PAST 

'Yea, the fish get caught, that manner. [past with present!]'

82
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Oh 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èta 
è- 
N.1 
ta1 
reach.out/place 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èwà 
è- 
N.1 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
pènàmí 
pènàm 
bush 
1 
INST 
shvládv̀ngwa 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
mvjaqdø 
mv- 
NEG 
jaq1 
have.holes 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nǿngnǿngwasè 
nǿngnǿng 
not.clear/cloudy 
wa2 
only/just 
2 
DIM 
vdøm 
vdøm 
block.up 
dø 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

' After you place it [ta ‘place something under a source to receive something’ ‘to place, set up ready to receive something’ dvngung hold the bag open so I can pour/put something in; wur ètashı̀ put your hand out to receive something], after you do like that, (you) have to close the holes nicely with jungle leaves [changed tone on shvla when followed by dv̀ngwa!] there must be enough water (for the fish to swim) [changed tone before rà!]'

83
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èwà 
è- 
N.1 
1 
do/make 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
tun 
tun 
net 
tadv̀ng 
ta1 
reach.out/place 
dv̀ng2 
just 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
yv́ngdv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
dv̀ng2 
just 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
røshìdv̀ng 
4 
visit.frequently 
-shì1 
R/M 
dv̀ng2 
just 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 

'After you do like that, you place a net (another part of the trap) it is finished and (you) can just watch or make often visit (to collect fish).'

84
PS 
wesháng 
we1 
that 
sháng 
morning 
wesháng 
we1 
that 
sháng 
morning 
zvnge 
zvng1 
be.in 
-e 
N.PAST 
má 
2 

'Do fish caught every morning?'

85
è 
è 
yes 
vlám 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
wesháng 
we1 
that 
sháng 
morning 
wesháng 
we1 
that 
sháng 
morning 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'Yes, you’ll have fish every morning. [reduplication for ‘every’̄!]]'

86
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
mvme 
mvme 
several 
laqngv̀ng 
laq- 
INDTV 
ngv̀ng1 
firm 
tìrøl 
tì 
water 
v-1 
INTR 
rø̀l 
strip 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
laqmvlángkéò 
laq1 
lick 
mv- 
NEG 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
wa 
wa1 
say 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
lóng 
lóng1 
stone 
nvt 
nvt 
fasten 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'If you want it to be stronger or let it stay longer and let it not drift away even if the water floods, then you have to fasten it to/with the rock.'

87
lóng 
lóng1 
stone 
nvt 
nvt 
fasten 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
wálap 
2 
other 
lap2 
side 
alap 
a1 
DEM 
lap2 
side 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
shǿnggùng 
shǿng 
tree/wood 
gùng3 
CLF(tree) 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
lóng 
lóng1 
stone 
gvbàlòngtaq 
gvbà 
great 
lòng2 
CLF(general) 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
nvt 
nvt 
fasten 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'To say fasten it to a rock (Longnat) means from various sides (this side and other side) fasten the net with sticks attaching to the rock.'

88
shvládv̀ngwa 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
tiqyv́ngyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
yv́ng3 
RDP 
kí 
2 
from/then 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
í 
í3 
right? 

'Attached the net with those sticks to something.'

89
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvhum 
mvhum 
fasten 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
lùng 
lóng1 
stone 
natnò 
nvt 
fasten 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tvrìí 
tvrì2 
cane 
1 
INST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàlúːngòe 
1 
do/make 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That manner, (people) often fasten the net using cane strips.'

90
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vdv́ngám 
v-1 
INTR 
dv́ng3 
be.able.to 
-vm 
DIR 

'From that point it is done.'

91
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
nv̀mlat 
nv̀mlat 
first 
zvngdaqlòng 
zvng1 
be.in 
daq4 
DIR(down) 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
Nv̀mkǿ 
Nv̀mkǿ 
Namkheu 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
Nv̀mkǿ 
Nv̀mkǿ 
Namkheu 
>. 

‎‎'In the past, the first (fish) that were trapped was called namkeu.' [Here Namkeu is a tongue slipped! later he corrected himself at Bangcheu.]

92
bv̀ngchǿ 
bv̀ngchǿ 
bangcheu 
bv̀ngchǿ 
bv̀ngchǿ 
bangcheu 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

‎‎'(No) it was called Bangcheu.'

93
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
gvzà 
gvzà 
much 
vyàòe 
2 
handle.carefully 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'(They) handle (Bangcheu-the first caught fish) very carefully (in certain way).'

94
taqram 
taq5 
upper.place 
ram1 
CLF(line/area) 
kaq 
kaq3 
AL 
kèní 
kèní 
from 
gø 
gø 
also 
màja 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ja2 
fall 
dø 
3 
manner 
rv́msiq 
rv́msiq 
fireplace.shelf 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
gø 
gø 
also 
màja 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ja2 
fall 
dø 
3 
manner 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
èwàò 
è- 
N.1 
1 
do/make 
2 
TNP 
dvgvp 
dvgvp1 
era/time 
shv̀m 
shv̀m1 
sword 
dv̀ngkòí 
dv̀ngkò 
handle 
1 
INST 
kv́m 
kv́m3 
not.at.all 
gø 
gø 
also 
vtaq 
v-1 
INTR 
taq2 
hammer 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 

'They (fish) were careful (handle) not to let it drop from fire place shelf. When you are making fish traps the sword handle must never pound/hammar anything (related) to the fish trap.'

95
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvløqe 
shvløq 
ill.fated 
-e 
N.PAST 
lánò 
lv́n 
assume/think 
2 
TNP 
mvzvngdaq 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
daq4 
DIR(down) 

'(They) think it will be ill fated and fish won't enter/won't be caught.'

96
àngjǿng 
àng- 
NFP 
jø̀ng2 
real/authentic 
mvzvng 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 

'Really (fish) won't go in.'

97
PS 
vyáshì 
v-1 
INTR 
yáshì 
careful 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íká 
í2 
COP 
1 
suppose 
lè 
2 
of.course 

'Must be careful. [vyàòe]'

98
vyáshì 
2 
handle.carefully 
-shì1 
R/M 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
rì 
1 
PL 

'Things to be careful about.'

99
[??] 
kapàlòng 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
vtaq 
taq2 
hammer 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 
á 
á3 
Oh! 

'What are those you cannot pound/hammer?'

100
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
shǿnggùng 
shǿng 
tree/wood 
gùng3 
CLF(tree) 
rì 
1 
PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Those logs/stick (which are used for supporting fish traps).'

101
PS 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 

'at a fish trap making place.'

102
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
rì 
1 
PL 
taq 
taq6 
LOC 
pà 
1 
what 
taq 
taq6 
LOC 
shv̀m 
shv̀m1 
sword 
dv̀ngkò 
dv̀ngkò 
handle 
vtaq 
taq2 
hammer 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 

'When you make fish trap you don’t hit the posts with the sword handle.'

103
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nàtaq 
nv-2 
N.1 
taq2 
hammer 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kí 
2 
from/then 
nø 
nø 
TOP 
mvvlámì 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
pv́ngni 
pvng3 
next 
ni3 
day 
nø 
nø 
TOP 
shvla 
shvla 
good 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 

‎ 'That manner, if you hammer with sword handle, the next day (there) won't be (any fish).'

104
[??] 
mm 
Mìn 
Mìn 
Myanmar 
wakí 
wa1 
say 
2 
from/then 
“ 
shongyan 
shongyan 
avoidᵇ 
songyan 
songyan 
to.keepᵇ 
” 
wa 
wa1 
say 
ku 
ku1 
that 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shongyan 
shongyan 
avoidᵇ 
vchet 
vchet 
point 
rì 
1 
PL 
íká 
í2 
COP 
1 
suppose 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'The Burmese have a saying, "to avoid and to keep", these are things to avoid.'

105
PS 
kadv́ngpv̀n 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
pv̀n 
CLF(kind) 
dv́ng 
dv́ng2 
suppose 
vyáshì 
2 
handle.carefully 
-shì1 
R/M 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'How many ways/kings do (we) have to be careful?'

106
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
vyà 
2 
handle.carefully 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'Those things they were careful about. [vyà ‘avoid, not do’; vnatshı̀, vnatnòe ‘avoid’]'

107
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nga 
nga1 
fish 
zvngdaqlòngó 
zvng1 
be.in 
daq4 
DIR(down) 
lòng2 
CLF(general) 
-ó 
COM 
nga 
nga1 
fish 
zvngdaq 
zvng1 
be.in 
daq4 
DIR(down) 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
rì 
1 
PL 
shvriq 
shvriq 
sour.leaf 
dø 
3 
manner 
ípv̀n 
í2 
COP 
pv̀n 
CLF(kind) 
rì 
1 
PL 
màdu 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
dø 
3 
manner 
ípv̀n 
í2 
COP 
pv̀n 
CLF(kind) 
rì 
1 
PL 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
v́m 
vm2 
eat 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 

'The fish that got in, the fish that got into the trap, (You don’t mix) it with shari (sour leaves) things that are not appropriate, (you don’t) eat with those.'

108
nv̀mlvpmó 
nv̀mlvp 
leafʲ 
-ó 
COM 
ké 
ke2 
bite/hurt 
mvdaq 
mv- 
NEG 
daq3 
capable 

' (These are) not to be eaten with leaves.'

109
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
mvmepv̀n 
mvme 
several 
pv̀n 
CLF(kind) 
vyàòe 
2 
handle.carefully 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
kapv̀npv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
í 
í2 
COP 
má 
2 

'That manner (they) avoid eating with many leaves. What are those?'

110
shvriq 
shvriq 
sour.leaf 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
kapà 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 

'Like shariq, what others.'

111
v́m 
vm2 
eat 
màtokngvm 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
tok2 
match 
-vm 
DIR 
pà 
1 
what 
rì 
1 
PL 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 
kapv̀npv̀n 
ka3 
WH 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
màtok 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
tok2 
match 
má 
2 
màshá 
mv- 
NEG 
shá1 
know 

‎‎'Any things which do not match up. I don't know what things are not match (to cook with fish).'

112
è 
è 
yes 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
mvzvngvm 
mv- 
NEG 
zvng1 
be.in 
-vm 
DIR 
we 
we2 
NOM 
vl 
vl2 
exist 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Bv̀ngchǿ 
bv̀ngchǿ 
bangcheu 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
kaq 
kaq3 
AL 
gø 
gø 
also 
mvzíò 
mv- 
NEG 
1 
give 
2 
TNP 

'Yea, because ther are things which cannot be mix with Bangcheu (first caught fish). Therefore, they don’t give bangcheu to others. (Don’t give it away because the person might not treat it right and follow the taboos).'

113
unclear 
maling 
kàngtaq 
>] 
vyáshì 
2 
handle.carefully 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Oh 
dvgápv̀n 
dvgá1 
other 
pv̀n 
CLF(kind) 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
gø 
gø 
also 
màshú 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
shú2 
mix 
dø 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ké 
ke2 
bite/hurt 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
ku 
ku2 
supposeʲ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'They were so careful and did not mix with any other kind, but just eat by itself.'

114
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'They did like that.'

115
PS 
nga 
nga1 
fish 
vkwì 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
kadv́ngpv̀n 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
pv̀n 
CLF(kind) 
íná 
í2 
COP 
2 
nga 
nga1 
fish 
vkwì 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
lv́m 
lv́m2 
PUR 

'How many kinds are there to catch/trap fish? [ná for rhetorical question, wondering!]'

116
nga 
nga1 
fish 
vkwì 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nàtóng 
ngatóng 
fish.trap 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'That's one type of catching fish, that's Ngathong.'

117
tǿn 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 

'One other type is..,'

118
PS 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
èshø̀n 
è- 
N.1 
shø̀n 
say 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
lòng 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
íká 
í2 
COP 
1 
suppose 
lè 
2 
of.course 

'What you just said is about ngatong.'

119
ngatóng 
ngatóng 
fish.trap 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Yes, it is about ngatong'

120
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
lvhǿ 
lvhǿ 
trident 

‎‎'Another kind is (called) laheu.'

121
lvhǿ 
lvhǿ 
trident 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
tvwa 
tvwa 
bamboo 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
è 
è 
yes 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
rì 
1 
PL 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Laheu is (made from) bamboo, not bamboo its something, you know......'

122
PS 
dvrshv̀m 
dvrshv̀m 
palm 

'Its darsham (a tree like the vlé palm)'

123
dvrshv̀m 
dvrshv̀m 
palm 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'‎‎Not darsham.'

124
è 
è 
yes 
tvyǿ 
tvyǿ 
bamboo 

'Ah, Tayeu (small bamboo that grows on high mountains).'

125
tvyǿ 
tvyǿ 
bamboo 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
tvmà 
tvmà 
bamboo 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
mvme 
mvme 
several 
yvng 
yvng 
long/tall 
we 
we2 
NOM 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Like those things Tayeu and Dama (almost the same with tayeu) long ones.'

126
mvdóng 
mvdóng2 
straight 
dø 
3 
manner 
shvládv̀ngwa 
shvla 
good 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
svmitaq 
svmi1 
fire 
taq6 
LOC 
wárò 
war 
burn 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
màdvgoq 
mv- 
NEG 
dvgoq 
curve 
dø 
3 
manner 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Older people put them in the fire and straigthen it nicely. [mà because of dv- prefix!]''

127
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
pvng 
pvng2 
down 
dø 
3 
manner 
yaq 
yaq2 
night 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'They do like this then poke down (the fish).'

128
pv́ng 
pvng2 
down 
tìdøm 
tì 
water 
døm1 
block.up 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
to 
to3 
just.past 
dø 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
taq 
taq5 
upper.place 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
nga 
nga1 
fish 
gvzà 
gvzà 
much 
zvng 
zvng1 
be.in 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'There are lots of fish in the pond at mountain region.'

129
ya 
ya1 
this/here 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
í 
í2 
COP 
døni 
3 
manner 
ni5 
surely/only 
zvnge 
zvng1 
be.in 
-e 
N.PAST 

'Like those here (fish farm maybe).'

130
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
írvgaq 
í2 
COP 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
kúyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
yaq 
yaq1 
poke 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
í 
í2 
COP 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
tvmá 
tvmá 
arrow 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
mvzv́r 
mvzv́r 
pointed 
dø 
3 
manner 
wá 
1 
do/make 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'Because it is the case, it has to be pointed like arrow because they will be watched/looked from that place and poke them.'

131
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
lvhǿ 
lvhǿ 
trident 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
dvgoq 
dvgoq 
curve 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
ó 
ó 
right! 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
à 
à 
ah 
pv́ng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
dvsaq 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wegùng 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
taq 
taq6 
LOC 

'Then there is laheu, like this that is crooked (there is something that is bent), that one ah . . . you need to tie down to the (bamboo) like this.'

132
pvng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
yaqke 
yaq1 
poke 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dø 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vshø̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
vshø̀mdv̀m 
v-3 
NPR 
shø̀m3 
three 
dv̀m1 
CLF(stick) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvsaqò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ngv̀ngngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
ngv̀ng2 
RDP 
ku 
ku1 
that 
mvtúyv́ng 
mvtú 
edge 
yv́ng1 
place/at 
dvsaqò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
wegùng 
we1 
that 
gùng3 
CLF(tree) 
mvtúyv́ng 
mvtú 
edge 
yv́ng1 
place/at 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ngv̀ngngv̀ng 
ngv̀ng1 
firm 
ngv̀ng1 
firm 
latnò 
lat1 
apply 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
zvng 
zvng1 
be.in 
rvgaqgaq 
rvgaq1 
land/place 
gaq3 
RDP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
høqhøq 
høqhøq 
OMP(blow) 
alò 
vl1 
say 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
lìgùng 
lìgùng 
expert 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
chàng 
chàng1 
at.once 
lúːnòe 
lún1 
get 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

‎‎'On that stick to pierce down (ke or ké - fish get poked, like it is going to get poked) (cf. yaqkélv́m ı́e ‘I will kill it for myself to eat’), about three of them [dv̀m = kvt, CL for arrows], after you tie up, tie up to (bamboo), very tightly at the end [redup for emphasis ?], (take it to) the place where the fish are [redup for translative!], poke the fish, the experts get them with one shot.'

133
nga 
nga1 
fish 
àngpóng 
àng- 
NFP 
póng1 
CLF(clump) 
íra 
í2 
COP 
ra2 
DIR(same.level) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vnígo 
v-1 
INTR 
2 
two 
go1 
CLF(animal) 
gø 
gø 
also 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lúːnshìe 
lún1 
get 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 

'Where there are school of fish, (you) can even get two fish at one time.'

134
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yaqyaqò 
yaq1 
poke 
yaq1 
poke 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 

'They did like that. [redup on yaq for repeated action!]'

135
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
lvhǿ 
lvhǿ 
trident 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That is call laheu.'

136
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
shvmgún 
shvmgún 
fishing.net 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
rá 
2 
again 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Another one is fish net.'

137
shvmgún 
shvmgún 
fishing.net 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
sháì 
shá1 
know 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 

'We all know (about) the fish nets arn't we?'

138
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
zv̀m 
zv̀m1 
Zam 
zaq 
zaq5 
iron.tripod 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
zaq 
zaq5 
iron.tripod 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'One other kind (of fishing net) is Za, the one they called zaq [zv̀m = zaq; tv́n not the same word as ‘a while ago’].'

139
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
chuqjutjut 
chuq2 
six 
jut3 
CLF(corner) 
jut3 
CLF(corner) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'That thing (has) about six corners.'

140
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqgùng 
tiq1 
one 
gùng3 
CLF(tree) 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
dvsaqò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vbì 
v-3 
NPR 
bì 
four 
pvngwà 
pvngwà 
five 
dvgv̀ng 
dvgv̀ng1 
CLF(branch) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvsaqò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pvng 
pvng2 
down 
pvngyv́ngø 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
nga 
nga1 
fish 
shòngpv̀n 
shòng 
love 
pv̀n 
CLF(kind) 
vrì 
v-3 
NPR 
2 
cowrie.shell 
dø 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
rvwèyv́ng 
rvwè 
middle 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
dvsaqò 
dv-1 
CAUS 
saq1 
stick 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nong 
nong1 
press 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
dvkǿmshìra 
dv-1 
CAUS 
kø̀m1 
complete 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
søt 
søt4 
OMP 
kungò 
kung1 
arise 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taq 
taq6 
LOC 
zv́ngshìvme 
zvng1 
be.in 
-shì1 
R/M 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 

'From the thing like this, from one (bamboo) they stick it, oh, like this (they) stick four or five branches, down there things the fish like, the ari (cowrie shell), stick it in the middle, they lower it into the water then, the fish will gather there, at once pick it up, then the fish will be in (you can catch them) [changed tone before shı̀!]'

141
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
taq 
taq6 
LOC 
kèní 
kèní 
from 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 

'This manner, from that thing..,'

142
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
zv̀m 
zv̀m1 
Zam 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'That thing is called zam.'

143
tiqlv́m 
tiq1 
one 
lv́m4 
CLF(fathom) 
dv́ngtete 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
te4 
RDP 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

' It is as big as about one fathom. [the net is about one fathom] [redup less specific!]'

144
PS 
kapàí 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
{[ 
SP 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
pá 
1 
What! 
í 
í2 
COP 
gø 
gø 
also 
tvrìí 
tvrì2 
cane 
1 
INST 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
má 
2 

'What is made of? Is that made out of cane?'

145
è 
è 
yes 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
tvrìí 
tvrì2 
cane 
1 
INST 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

‎‎'No. It is not make out of cane strips. But it is made of hemp. (They) weave it with hemp.'

146
è 
è 
yes 
yìí 
yì 
hemp 
1 
INST 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
yìí 
yì 
hemp 
1 
INST 
zatnòe 
zvt1 
weave 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Yes, it is made of hemp, it is weaved by hemp.'

147
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
shvmgún 
shvmgún 
fishing.net 
ídv̀ngwa 
í2 
COP 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
zatnòe 
zvt1 
weave 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
svmaq 
svmaq 
little 
ziziwa 
zizi 
tiny 
wa2 
only/just 
ó 
ó 
right! 
ngazì 
nga1 
fish 
2 
small 
rì 
1 
PL 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wá 
1 
be.caught 
lv́m 
lv́m2 
PUR 

‎‎'(They) make it like fishing net. (They) make the holes a little small in order to cat smaller fish.'

148
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 

'(You) don't need anything for that (may be fish bait).'

149
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èwàò 
è- 
N.1 
1 
do/make 
2 
TNP 
kuyv́ngø 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
rìchv̀ng 
2 
cowrie.shell 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
nø 
nø 
TOP 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
v́m 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wakvt 
wa1 
say 
kvt4 
CLF(time) 
dira 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lùkéò 
lù 
take 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
zv̀m 
zv̀m1 
Zam 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'When you put that in where the fish are they come to eat ri (vrı̀) thinking that it is food, when they come just go in (just pick up the zam, not so hard), That one thing zam.'

150
è 
è 
yes 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
ngamit 
nga1 
fish 
mit 
catch 
rì 
1 
PL 
we 
we1 
that 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
shǿn 
shø̀n 
say 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 

'One other kind is fish hooks, no need to talk about those.'

151
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
nga 
nga1 
fish 
vkwìke 
v-1 
INTR 
kwì 
trap 
ke2 
BEN/RECP 
we 
we2 
NOM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 
nàkung 
nàkung 
fish.trap 
wapv̀n 
wa1 
call 
pv̀n 
CLF(kind) 
rá 
2 
again 
wàìe 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'Then another kind is the story of making Nakung. That's another kind. '

152
nàkung 
nàkung 
fish.trap 
nàkung 
nàkung 
fish.trap 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
wewàng 
we1 
that 
wàng 
river 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
river 
shvngbe 
shvngbe 
all 
tìsè 
tì 
water 
2 
DIM 
í 
í2 
COP 
kèní 
kèní 
from 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
river 
shvngbe 
shvngbe 
all 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lavyødaq 
laq- 
INDTV 
v-1 
INTR 
1 
flow 
daq4 
DIR(down) 
dø 
3 
manner 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The thing they call nakung is.., if the stream is small (if it is a small stream) [make the whole stream going into one small gate], the whole stream, they make it flow (to another direction).'

153
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
river 
kú 
ku1 
that 
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
ó 
ó 
right! 
yuqyà 
yuqyà 
convenient 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
kú 
ku1 
that 
vdàm 
v-3 
NPR 
dàm 
land 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
lví 
laq- 
INDTV 
í2 
COP 
dø 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dø̀mò 
døm1 
block.up 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
kutut 
ku1 
that 
tut 
CLF(section) 
shvngbe 
shvngbe 
all 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zor 
zor 
tilt/slanted 
wa 
wa2 
only/just 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dø̀ːmò 
døm1 
block.up 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
river 
we 
we1 
that 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
lvídaq 
laq- 
INDTV 
í2 
COP 
daq4 
DIR(down) 
dø 
3 
manner 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'They make the water flow to the shore [near shore to be able to get to the fish easily—water doesn’t go to shore], to a convenient place, to let the fish come to that place, they block the water all the lower part, [touches river bank], let the strean flow that way, they do like that.'

154
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
nàkung 
nàkung 
fish.trap 
lánòe 
lv́n 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'They call that nakung.'

155
we 
we2 
NOM 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nga 
nga1 
fish 
gvzà 
gvzà 
much 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
mvrìngku 
mvrìng 
village 
ku2 
supposeʲ 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'In that place there are many fish. The whole village works (to make nakung)'

156
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 

'That manner (they) did.'

157
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
shvroqò 
shvroq 
OMP(sound.of.plastic) 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
ó 
ó 
right! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
àngmingming 
àng- 
NFP 
ming2 
CLF(mile)ᵉ 
ming2 
CLF(mile)ᵉ 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
kú 
ku1 
that 
Mùngyvk 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
wàòku 
1 
do/make 
2 
TNP 
ku2 
supposeʲ 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
té 
té 
more 
nø 
nø 
TOP 
Puq 
Puq 
Puq 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
sháòe 
shá1 
know 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'And then another kind is to make the fish get into one place, (drive/chase the fish into one place--used only for driving fish), (It is long) many miles, the way they do it in Mungyak river. (kú said in high tone for emphasis)(waò̀ku = dø) start from many miles up stream [REDUP for emphasis?] The Jinghpaw people know more about this.'

158
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
àngmingming 
àng- 
NFP 
ming2 
CLF(mile)ᵉ 
ming2 
CLF(mile)ᵉ 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
we 
we1 
that 
móng 
móng 
region/country 
taq 
taq6 
LOC 
vl 
vl2 
exist 
rì 
1 
PL 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tiqzàng 
tiq1 
one 
zàng1 
place 
kaq 
kaq3 
AL 
dvkø̀mò 
dv-1 
CAUS 
kø̀m1 
complete 
2 
TNP 
mvrìng 
mvrìng 
village 
kupmí 
køp1 
whole 
1 
ADV 
dvkø̀mò 
dv-1 
CAUS 
kø̀m1 
complete 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
lùngdaqòe 
lùng 
expel/chase 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'It is long about miles the fish that (they drive the fish from miles away), the fish live in that area, they herd them into one place, they chase the fish down.'

159
nga 
nga1 
fish 
rì 
1 
PL 
lùngdaqò 
lùng 
expel/chase 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
tiqzàng 
tiq1 
one 
zàng1 
place 
taq 
taq6 
LOC 
dvgøp 
dv-1 
CAUS 
gøp2 
OMP(cover) 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
mvrìng 
mvrìng 
village 
køːpmí 
køp1 
whole 
1 
INST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvgøːpmò 
dv-1 
CAUS 
gøp2 
OMP(cover) 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
v̀ldár 
vl2 
exist 
dv́r 
TMhrs 

'after chasing the fish into one place they catch them there, the whole village catches them, they kill them (beat the head), they do like that.'

160
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
shvla 
shvla 
good 
we 
we2 
NOM 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'These (different methods of fishing) are also good.'

161
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
PS 
lùngdaqòke 
lùng 
expel/chase 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
ke1 
while 
kapàí 
ka3 
WH 
2 
NOM/thing 
1 
INST 
lùngòe 
lùng 
expel/chase 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Therefore.' 'When they chase fish what is it that they use.'

162
lùngdaqòke 
lùng 
expel/chase 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
ke1 
while 
vsv̀ngí 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
1 
AGT 
lóːngí 
lóng1 
stone 
1 
INST 
wapmòe 
wvp 
throw 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pàninøpà 
1 
what 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
1 
what 
gwíngdv̀ng 
gwíng 
crystle 
dv̀ng2 
just 
wa 
wa2 
only/just 
pv̀n 
pv̀n 
CLF(kind) 
rì 
1 
PL 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvguːpmò 
dvgup 
throw 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
ó 
ó 
right! 
ué 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lùngdárà 
lùng 
expel/chase 
dv́r 
TMhrs 
-à 
T.past 

'When they chase them, the people throw stones. [instrumental on ‘stone’ with wvp because direct argument is thing being shot at or thrown at] Then they throw in all kinds of shiny things [pànı̄nv̀mpà ‘whatever you can get’], they chase them (yelling) “oo-ay”.'

163
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
pà 
1 
what 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
má 
2 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nga 
nga1 
fish 
dvbatnòe 
dv-1 
CAUS 
bvt1 
recede 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wapv̀n 
wa1 
call 
pv̀n 
CLF(kind) 
ó 
ó 
right! 

'Then one other kind they do is, they drain the water (divert the water so that one part dries up and they can catch fish there; use old dry riverbed to divert the water).'

164
nga 
nga1 
fish 
dvbatnò 
dv-1 
CAUS 
bvt1 
recede 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
we 
we1 
that 
døni 
3 
manner 
ni5 
surely/only 
nga 
nga1 
fish 
tì 
tì 
water 
dvbáng 
dvbv́ng1 
throw.mass 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
taq 
taq6 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
taqyv́ngø 
taq6 
LOC 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
wekaq 
we1 
that 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
tì 
tì 
water 
màyø 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
1 
flow 
dø 
3 
manner 
dvbvtdv̀ng 
dv-1 
CAUS 
bvt1 
recede 
dv̀ng2 
just 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
bánbán 
bánbán 
OMP(bushy) 
wa 
wa2 
only/just 
we 
we2 
NOM 
àngpv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shøò 
shø1 
block.holes 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
chòng 
chòng 
banana 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
pvlasdik 
pvlasdik 
plastic 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
yúldv̀ngwa 
yùl1 
easy 
dv̀ng2 
just 
wa2 
only/just 
ídár 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 

'Regarding this method of fishing.., (they) drain the water (the streams), they do it where the river (or stream) split in two. [nga not needed here], They block one brench so that the water does not flow, they drain, before they use bushes, and many kinds to stop the water, also banana leaves, nowadays (you can stop the water) easily with the plastics.'

165
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvbvt 
dv-1 
CAUS 
bvt1 
recede 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
bvtnvm 
bvt1 
recede 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vdú 
1 
fish.poison 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
røòe 
2 
mix.in 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'After they drain water, after the water stops flowing they poison the fish with du (poison for fish). [special name for one type of poison]'

166
dú 
1 
fish.poison 
àngpv̀npv̀n 
àng- 
NFP 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
røò 
2 
mix.in 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'many kinds of poison, they put in'

167
dú 
1 
fish.poison 
kadv́ngpv̀n 
ka3 
WH 
dv́ng2 
many/much 
pv̀n 
CLF(kind) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'How many kinds of poison are there?'

168
dú 
1 
fish.poison 
nø 
nø 
TOP 
dú 
1 
fish.poison 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
àngrø 
àng- 
NFP 
5 
root 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'As for poison, du is one kind, a kind of root.'

169
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
bùsvp 
1 
walnut 
svp 
leaf 
rì 
1 
PL 
bùsvp 
1 
walnut 
svp 
leaf 
rìí 
1 
PL 
1 
INST 
røòe 
2 
mix.in 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Another is walnut leaves they poison them with walnut leaves.'

170
røìe 
2 
mix.in 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàìe 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'(We) poison, we do that manner (with walnut leaves).'

171
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
tiqpv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
nø 
nø 
TOP 
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
àngshv́r 
àng- 
NFP 
shv́r 
new 
wa 
wa2 
only/just 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shángòe 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'Another kind, I only know of this recently.'

172
ngàmaq 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
yoe 
yo1 
grow 
-e 
N.PAST 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 

'(It) grows at our house.'

173
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
we 
we2 
NOM 
shvnvngyv́ng 
shvnvng 
near 
yv́ng1 
place/at 
yotø̀ng 
yo1 
grow 
tø̀ng1 
CLF(plants) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Up there, the one that is growing near (to the river).'

174
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
shǿngnaqshí 
shǿngnaq 
persimmon 
shí1 
fruit 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
adv́ngte 
a1 
DEM 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tiqchv̀ngchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'That is sheungnashi, (the fruit is about) this big. [why REDUP?]'

175
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
tiqchv̀ngchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
grv́y 
grv́y 
extremelyᵇ 
hìnge 
hìng 
powerful 
-e 
N.PAST 
walé 
wa1 
say 
3 
EXCL 

'They said, it is so strong.'

176
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
góngkaq 
góng1 
body 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nàsatshì 
nv-2 
N.1 
sat2 
splash 
-shì1 
R/M 
bø 
bǿ1 
PFV 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
chàng 
chàng1 
at.once 
nuqe 
nuq 
burn 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 

'If it gets on to people (the skin) [vcat ‘sprinkle, splatter, spray’], it burns at once.'

177
tè 
1 
yes 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
vzv̀ng 
v-3 
NPR 
zv̀ng2 
ahead/before 
ni 
ni3 
day 
gø 
gø 
also 
dìámì 
di 
go 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
dìámì 
di 
go 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 

'Yea, that thing, they went one time (using that poison).'

178
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
Dukdàngsè 
Dukdàng 
Dukdang 
1 
child 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
vbá 
v-1 
INTR 
3 
include 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Gátuqsè 
Gátuq 
Gathu 
1 
child 
rì 
1 
PL 
gø 
gø 
also 
dìám 
di 
go 
-vm 
DIR 

'They said the young people from Dukdang, the young people from Gatuq went also.'

179
taq 
taq6 
LOC 
tongkaq 
tong 
corner 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
dìámì 
di 
go 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ngà 
ngà1 
1SG 
gø 
gø 
also 
dí 
di 
go 
kà 
2 
PUR 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
màtangv́mà 
mv- 
NEG 
v-1 
INTR 
ta2 
free 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 
-à 
T.past 
rá 
2 
again 

'They went up (the river), I also was to go but I became not free.'

180
PS 
Tùngtuqkaq 
Tùngtuq 
Thungthu 
kaq3 
AL 
má 
2 

'To Tungtuq (village)?'

181
tè 
1 
yes 
Tùngtuqkaq 
Tùngtuq 
Thungthu 
kaq3 
AL 

'Yes, to Tungtuq.'

182
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
mvdøngvm 
mv- 
NEG 
di 
go 
-ng 
1SG 
-vm 
DIR 

'But I didn't go.'

183
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
níbung 
2 
two 
bong 
CLF(bucket) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
ní 
2 
two 
shø̀m 
shø̀m3 
three 
bung 
bong 
CLF(bucket) 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
èríò 
è- 
N.1 
ri3 
carry 
2 
TNP 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
neshì 
ne2 
want 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
wádv̀ng 
1 
do/make 
dv̀ng2 
just 
ídár 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
ídárì 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 

'Like that, if you carry about two or three bucket (of shǿngnaqshı́ cvp) then you can do/catch as much as you like. [changed tone before dv̀ng!]'

184
welùngí 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàìe 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 

'They said, "We do it with that way."'

185
ngà 
ngà1 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
yv́ng 
yv̀ng1 
see/look 
nø 
nø 
TOP 
mvyv̀ngò 
mv- 
NEG 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'I have never seen that though. [changed tone on ‘see’!]'

186
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
nekaq 
ne 
eye 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
vsv̀ngkaq 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
màsatké 
mv- 
NEG 
sat2 
splash 
ke2 
BEN/RECP 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dvpvt 
dvpvt2 
for 
ó 
ó 
right! 
gvzà 
gvzà 
much 
svredvkée 
svre dvké 
danger 
-e 
N.PAST 

'Not to get into the eyes, so that it doesn’t splash (because) it’s very dangerous. [svre ‘be afraid’ plus dvké ‘?’]'

187
gvzà 
gvzà 
much 
byíndárìé 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
e1 
exist 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 

'It is very strong, that thing.'

188
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvbvt 
dv-1 
CAUS 
bvt1 
recede 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
zàng 
zàng1 
place 
du 
èdùò 
è- 
N.1 
dù 
dig 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
zishìl 
zishìl 
sand 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
zishìl 
zishìl 
sand 
nø 
nø 
TOP 
satsat 
sat2 
splash 
sat2 
splash 
mvwa 
mv- 
NEG 
1 
do/make 
we 
we2 
NOM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀1 
liquor 
ó 
ó 
right! 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vm 
vm1 
rice/paddy 
dø 
3 
manner 
dǿr 
dǿr 
pound 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
ídár 
í2 
COP 
dv́r 
TMhrs 
zishìl 
zishìl 
sand 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 
dvbvt 
dv-1 
CAUS 
bvt1 
recede 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wàng 
wàng 
CLF(stream) 
taq 
taq6 
LOC 
lèó 
2 
of.course 
ó 
right! 

'Therefore, (you) dig up (sand) at near the stream you want to block and pound them (poison leaves) with the sand, not to get into (your) eyes [why REDUP?], pound them like (you) pound rice.'

189
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ívm 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kí 
2 
from/then 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
svbeshe 
svbeshe 
specialᵉ 
shìe 
shì 
die 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
wé 
2 
EXCL 

'After it is done, the fish will die like nothing.'

190
dvgá 
dvgá1 
other 
zì 
1 
medicine 
lv́ng 
lvng1 
hold/use 
mvrà 
mv- 
NEG 
1 
need 

'(You) do not need any other poison [Lit. medicine].'

191
Oh 
dú 
1 
fish.poison 
we 
we1 
that 
dúlòngó 
1 
fish.poison 
lòng2 
CLF(general) 
-ó 
COM 
zishìló 
zishìl 
sand 
-ó 
COM 
vduːtnò 
dut 
pound 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 

'O, you pound the poison mixing with sand (on the shore).'

192
zishìl 
zishìl 
sand 
vduːtnò 
dut 
pound 
2 
TNP 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
àngwa 
àngwa 
itself 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
tìí 
tì 
water 
1 
INST 
lángke 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tìí 
tì 
water 
1 
INST 
lángke 
láng1 
carry.away 
ke2 
BEN/RECP 
bǿòe 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
shìvme 
shì 
die 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 

'(pound) with the sand, it will by itself , flow away with the water, flow away with the water. (The fish) die. [DIR used here for change of state; could say shı̀e, but adding vm more appropriate]'

193
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wàòe 
1 
do/make 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'They do (it) like that.'

194
ya 
ya1 
this/here 
ngàmaqí 
ngà1 
1SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
wàì 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
we 
we2 
NOM 
gø 
gø 
also 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
lòngí 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
bùsvp 
1 
walnut 
svp 
leaf 
lùngí 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
wa 
wa2 
only/just 
zv̀ngnǿng 
zv̀ng2 
ahead/before 
nǿng1 
year 
íló 
í2 
COP 
2 
VOC 
Zìyà 
Zìyà 
Ziya 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wà 
1 
do/make 
bǿshà 
bǿ1 
PFV 
-shà 
1PL.past 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
tvp 
tvp1 
catch 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
màvlé 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
é 
EXCL 

'Here, the year before last year we also did (poisoned) with walnut leaves at that place, Ziya village ), we did like that, (there were no fish) to catch! (they didn’t catch any fish)'

195
tvp 
tvp1 
catch 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
nø 
nø 
TOP 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
mvshì 
mv- 
NEG 
shì 
die 

'No fish to catch, (they) did not die.'

196
“ 
mvluq 
mv- 
NEG 
luq 
be.enough 
” 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvtapmì 
mv- 
NEG 
tvp1 
catch 
-ì 
I.PAST 
ó 
ó 
right! 

'We said “Not enough (fish to eat)”, so we didn’t catch (them) anything.'

197
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
pv́ng 
pvng2 
down 
mvmesè 
mvme 
several 
2 
DIM 
vdøm 
vdøm 
block.up 
we 
we2 
NOM 
tiqzàngtaq 
tiq1 
one 
zàng1 
place 
taq6 
LOC 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
“ 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
nga 
nga1 
fish 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
” 
wa 
wa1 
say 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'It was like that and down the river one place where there was much water (pv́ng tut tiq zàng)(as if deep) [changed tone for pv́ng for ‘way down’!], “there are fish here!” (they) said.'

198
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nga 
nga1 
fish 
wapmò 
wvp 
shoot 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 

'At that place, the children were shooting fish (that’s the place they shoot fish).'

199
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tv́n 
tv́n 
next/in.the.future 
gø 
gø 
also 
v̀ldárì 
vl2 
exist 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vníjoy 
v-3 
NPR 
2 
two 
joy 
(CLF)vissʲ 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
dvgá 
dvgá1 
other 
nø 
nø 
TOP 
mvtapmì 
mv- 
NEG 
tvp1 
catch 
-ì 
I.PAST 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vngvt 
v-3 
NPR 
ngvt 
move 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
shini 
shini 
yet 
mvshì 
mv- 
NEG 
shì 
die 
ó 
ó 
right! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvdángò 
mv- 
NEG 
dv́ng3 
be.able.to 
2 
TNP 
ká 
1 
suppose 
íwé 
í2 
COP 
2 
EXCL 
welòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
kèní 
kèní 
from 
wvpmatnà 
wvp 
throw 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ríkéì 
ri3 
carry 
ke2 
BEN/RECP 
-ì 
1PL 
tiqkvt 
tiq1 
one 
kvt4 
CLF(time) 
í 
í2 
COP 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'From there, there were more fish there even after the children shot the fish, we got about two visses of fish (by shooting small arrows ), we did not catch from anywhere else. [viss = 2 kilos] about two vises, other than that (other than shooting with the arrows)(the walnut leaves could not poison the fish) they shoot that, we carry (home) one time was like that. (should have said ı́yv̀nge (witnessed) (cf. ı́yv̀ngı̀--not witnessed).'

200
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
pvngyv́ngø 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
weyaq 
we1 
that 
yaq2 
night 
tun 
tun 
net 
tadv̀ng 
ta1 
reach.out/place 
dv̀ng2 
just 
wàìe 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
tun 
tun 
net 
zatnì 
zvt1 
weave 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 

'But that night we wove the net and place it down there.'

201
tun 
tun 
net 
zatnì 
zvt1 
weave 
-ì 
1PL 
nø 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tadv̀ng 
ta1 
reach.out/place 
dv̀ng2 
just 
wàìe 
1 
do/make 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'We just wove net and placed it there.'

202
pvngyv́ngø 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
weyaq 
we1 
that 
yaq2 
night 
taq 
taq6 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
ǿ 
that 
àngmaqsè 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
child 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
mvkúdv̀ng 
mvkú 
watch.closely 
dv̀ng2 
just 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
gvzà 
gvzà 
much 
byo 
byo 
happyᵇ 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
we 
we1 
that 
wedøm 
we1 
that 
døm1 
CLF(ponds) 
taq 
taq6 
LOC 
í 
í2 
COP 
we 
we2 
NOM 
Zìyàdv́mpa 
Zìyà 
Ziya 
dv́m 
be.flat 
pa1 
side 
taq 
taq6 
LOC 
svmi 
svmi1 
fire 
wvrshì 
wvr1 
burn 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
è 
è 
yes 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
køtkéò 
køt1 
cook 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
nvpni 
nvpni 
tomorrow 
gø 
gø 
also 
pvngni 
pvng2 
down 
ni3 
day 
gø 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
zvngvp 
zvng1 
be.in 
-vp 
TMdays 
lé 
3 
EXCL 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 

'Down there that night the children waited there (all night) [double plurals = werı̀cèı́!], they had a lot of fun there at that waterhole! at the Ziya plain they made a fire (for themselves), they cooked there tomorrow and the day after tomorrow, (the fish) came in! in that place.'

203
yaqdø̀ngí 
yaqdø̀ng 
night 
1 
ADV 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vyángí 
v-3 
NPR 
yáng1 
daytime 
1 
ADV 
mètapmò 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
tvp1 
catch 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dú 
1 
fish.poison 
welùngí 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
lùngkéò 
lùng 
expel/chase 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
we 
we2