Banner Placeholder

itnøt vl we Svmaré (A Wise Woman)

Vshaq Sàngdúng Pong, recorded in 2006 by Ráwang Mèram

Revised on 15th August 13.

1
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
gø 
gø 
also 
nøtzit 
nøt1 
mind/heart 
zit 
clever 
mèí 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
vshaq 
v-1 
INTR 
shaq2 
be.old 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
nøtzit 
nøt1 
mind/heart 
zit 
clever 
mèí 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
shvyvnglúːngòe 
shv- 
CAUS 
yvng 
long/tall 
lúng 
DIR(up) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
shvlá 
shvla 
good 

'The older people in their story said that the woman who is wise will make/extent the good house long.'

2
nøt 
nøt1 
mind/heart 
mvgvmmèí 
mv- 
NEG 
gvm1 
good 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
chø̀m 
chø̀m1 
house 
dvtø̀daqòe 
dv-1 
CAUS 
tø̀ 
short 
daq4 
DIR(down) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
vshaq 
v-1 
INTR 
shaq2 
be.old 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
shø̀ːnò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
dø 
3 
manner 
tiqdvchá 
tiq1 
one 
dvchá 
same 

'As the story says, the unwise/cruel woman makes the house short..,'

3
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nøtzit 
nøt1 
mind/heart 
zit 
clever 
we 
we2 
NOM 
tiqmè 
tiq1 
one 
2 
CLF(female) 
lo 
lo 
return 
vdu 
v-1 
INTR 
du3 
suitable 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
pà 
2 
NOM/thing 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Like this a wise girl happened to marry (go to orphan) a orphan/poor boy.'

4
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
loámì 
lo 
return 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
pà 
1 
what 
wá 
1 
do/make 
gø 
gø 
also 
mvsháò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
2 
TNP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'When the girl married (that boy, the boy), that manner. He did not know how to do anything, being an orphan/poor he was an unimportant person.'

5
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shvwí 
shvwí 
bear 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
dvrøqráì 
dvrøq 
scold 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
svre 
svre 
afraid 
nø 
nø 
TOP 
hwiq 
hwiq 
OMP(swiftly) 
vt 
vt2 
run.away 
nø 
nø 
TOP 
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
mèí 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
kusv̀ng 
ku1 
that 
sv̀ng4 
LOC 
dv̀nggaqsè 
dv̀nggaq 
short.knife 
2 
DIM 
òngí 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
rúò 
1 
strike 
2 
TNP 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
mèí 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvshí 
dv-1 
CAUS 
shì 
die 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
shvwígo 
shvwí 
bear 
go1 
CLF(animal) 
nø 
nø 
TOP 

'Then a bear came attacking, he was afraid and ran away quickly, (while) the woman hit the bear with her knife and chopped it thus and she killed the bear.'

6
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvshí 
dv-1 
CAUS 
shì 
die 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ló 
1 
well! 
ríatnà 
ri3 
carry 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
chø̀msv̀ng 
chø̀m1 
house 
sv̀ng4 
LOC 

'After (she) killed (the bear) she brought it home.'

7
chø̀mø 
chø̀m1 
house 
-ø 
LOC 
ríatnà 
ri3 
carry 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
mèzø̀ 
mèzø̀ 
share.meat 
vtuqò 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
2 
TNP 

'After reaching home she chopped mezeu (pieces of meat to give to the village people).'

8
“ 
lé 
3 
EXCL 
nànøngpèé 
1 
2SG 
nøng2 
PL 
1 
CLF(male) 
é 
VOC 
shvwí 
shvwí 
bear 
vgolòng 
v-1 
INTR 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
dètedánø̀ngé 
è- 
N.1 
dvte 
boil 
da3 
DIR 
nø̀ng2 
2PL 
é 
EXCL 
mèzø̀ 
mèzø̀ 
share.meat 
túnang 
tùn 
distribute 
-a 
BEN 
-ng 
1SG 
bǿngòe 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
,” 
wa 
wa1 
say 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
tùn 
tùn 
distribute 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

She said, “You, father and sons, boil the bear’s head, I am going to distribute the mezeu,” and went to distribute , it is said.'

9
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
tùnò 
tùn 
distribute 
2 
TNP 
má 
2 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
shø̀ne 
shø̀n 
say 
-e 
N.PAST 
má 
2 
wa 
wa1 
say 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
svmarémè 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
2 
CLF(female) 
“ 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
shvtnòe 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
” 
mvwa 
mv- 
NEG 
wa1 
say 

'Then what did she say was that she didn't say the I the woman killed it.'

10
“ 
ná 
3 
here.take! 
lvngàré 
lvngà 
man 
2 
CLF(people) 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
sha 
sha1 
meat 
lvngàré 
lvngà 
man 
2 
CLF(people) 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
sha 
sha1 
meat 
,” 
wa 
wa1 
say 
tùn 
tùn 
distribute 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 

“Here take it, the meat that my man (husband) killed, the meat that my man killed”, she kept on saying that and distributed the meat.'

11
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nvngàré 
nvngà 
man 
2 
CLF(people) 
mèzø̀ 
mèzø̀ 
share.meat 
tùn 
tùn 
distribute 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
dvgapmı́ 
dvgvp1 
era/time 
1 
ADV 
“ 
shvwí 
shvwí 
bear 
vgoòng 
v-3 
NPR 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
dètedánø̀ngé 
è- 
N.1 
dvte 
boil 
dà 
be.surprised 
nø̀ng2 
2PL 
é 
EXCL 
” 
e1 
say/do 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
ni 
ni4 
then/if 
shàlòng 
shà 
tooth 
lòng2 
CLF(general) 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
vsøllúːngì 
søl2 
spout 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
“ 
wé 
2 
EXCL 
nànøngnvmé 
1 
2SG 
nøng2 
PL 
nvm2 
sibling 
é 
VOC 
shvwí 
shvwí 
bear 
vgoòng 
v-3 
NPR 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
dvrøqlúːngìé 
dvrøq 
scold 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
é 
EXCL 
èkévtnø̀ng 
è- 
N.1 
ke2 
bite/hurt 
-vt1 
DIR 
nø̀ng2 
2PL 
lé 
3 
EXCL 
” 
vyàe 
v-1 
INTR 
1 
say 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'When she had gone to distribute the meat, she had said (to them) “Boil the bear’s head”, (while it was boiling) because the bear’s teeth opened up wide (the lips pulled back when it was cooked), He said (to the children), “Hey! Children! The bear’s head is angry at us, (it) will bite you!”, (he) said.'

12
sv̀mré 
sv̀m 
small 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
rv́mbøqrv́m 
rv́mbøq 
fireplace.loft 
rv́m2 
inside 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
røt 
røt3 
put.at.once 
eò 
e1 
say/do 
2 
TNP 

'He put the all of children together in the loft above the fireplace (inside the space between the loft shelf and the ceiling).'

13
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
nı̀baòngí 
nìba 
short.gun 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
shvwí 
shvwí 
bear 
vgoòng 
v-3 
NPR 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
høm 
høm1 
OMP(broken) 
vrø̀m 
v-1 
INTR 
rø̀m 
break 
wapmò 
wvp 
throw 
2 
TNP 
taqòng 
taq4 
cooking.pot 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
àngshi 
àng- 
NFP 
shi1 
piece 
wvp 
wvp 
throw 
dárà 
dv́r 
TMhrs 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'Then he shot the bear’s head together with the pot into pieces with a shotgun, it is said.'

14
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
“ 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
èwapmòe 
è- 
N.1 
wvp 
throw 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
àngdé 
àng- 
NFP 
2 
fool 
èíe 
è- 
N.1 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
”, 
mveò 
mv- 
NEG 
e1 
say/do 
2 
TNP 

'Even then (she) did not say to him “You shot the pot like that, you’re an idiot.”

15
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
kudøni 
ku1 
that 
3 
manner 
ni4 
then/if 
shvgùːnò 
shvgùn 
praiseʲ 
2 
TNP 
“ 
àngí 
àng1 
3SG 
1 
AGT 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
sha 
sha1 
meat 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
”, 
wa 
wa1 
say 

'She praised him continuously, she said ''(It) is meat killed by him.'''

16
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kàng 
kàng1 
tiger 
bø̀nlue 
bø̀nlu 
trouble 
-e 
N.PAST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
shvwí 
shvwí 
bear 
tapmòe 
tvp1 
catch 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
kà 
kà 
word 
tá 
tá 
listen 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kí 
2 
from/then 
shvwíó 
shvwí 
bear 
-ó 
COM 
kàngó 
kàng1 
tiger 
-ó 
COM 
nø 
nø 
TOP 
dvchá 
dvchá 
same 
dvíe 
dv-3 
EMPH 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
,< 
dvtvpvtnò 
dv-3 
EMPH 
tvp1 
catch 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 
“ 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wàatnò 
1 
do/make 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
má 
2 
goì 
go3 
call 
-ì 
1PL 
”, 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
goòe 
go3 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
goatnà 
go1 
CLF(animal) 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 
“ 
kàng 
kàng1 
tiger 
bø̀nlue 
bø̀nlu 
trouble 
-e 
N.PAST 
”, 
wa 
wa1 
say 

'Then a tiger was troubling (people). When people heard that (this orphan boy) caught a bear, they thought the bear and the tiger are alike, saying “How he will do it? Let’s call him”, they called him. A tiger is causing trouble, (they) said.'

17
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
shoq 
shoq2 
OMP(put.in) 
ló 
1 
well! 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
rø̀mnvng 
rø̀mnvng 
friend 
tiq 
tiq1 
one 
“ 
ngàó 
ngà1 
1SG 
-ó 
COM 
tiqsépè 
tiq1 
one 
2 
ten 
1 
CLF(male) 
dìámì 
di 
go 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

(He then said), "Ok I, with ten other men will go there".

18
pà 
1 
what 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
só 
1 
let's.go 
”, 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
dìráì 
di 
go 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
ni 
ni4 
then/if 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
kànggo 
kàng1 
tiger 
go1 
CLF(animal) 
dvrøqráì 
dvrøq 
scold 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
svrelúːngì 
svre 
afraid 
lúng 
DIR(up) 
-ì 
I.PAST 
kí 
2 
from/then 
tvrà 
tvrà 
road 
pvng 
pvng2 
down 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
zv̀m 
zv̀m3 
OMP 
tv́lshì 
tál 
roll 
-shì1 
R/M 

'When (they) came saying whatever it is let's face it, there the angry tiger showed up. He got scared and rolled down to the road.'

19
ó 
ó 
right! 
kampóng 
kam 
bamboo 
póng1 
CLF(clump) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shoq 
shoq2 
OMP(put.in) 
eshì 
e1 
say/do 
-shì1 
R/M 

'Went into Bamboo field.'

20
kampóng 
kam 
bamboo 
póng1 
CLF(clump) 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
eke 
e1 
exist 
ke1 
while 
kànggoí 
kàng1 
tiger 
go1 
CLF(animal) 
1 
AGT 
wangatnàke 
wang 
circle 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
ke1 
while 
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
nigungòng 
niqgung 
tail 
lòng2 
CLF(general) 
wat 
wat2 
OMP(shake) 
wàráì 
1 
do/make 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
jaq 
jaq2 
OMP(grasp) 
tapmò 
tvp1 
catch 
2 
TNP 

'While he was in the bamboo bush, the tiger circled around the bamboo bush (to try to reach him), and the (tiger) shake its tail (to where he was) he swiftly caught it.'

21
“ 
ló 
1 
well! 
bòbòé 
1 
hurry 
1 
hurry 
é 
EXCL 
”, 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
rø̀mnvngpèlaí 
rø̀mnvng 
friend 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
shí 
shì 
die 
vtuqatnà 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'He shouted “Hey! (Everybody) come quickly!”. His friends came and chopped the tiger to death.'

22
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
apè 
a1 
DEM 
1 
CLF(male) 
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
“ 
ló 
1 
well! 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
”, 
wa 
wa1 
say 
goapmà 
go3 
call 
-vp 
TMdays 
-à 
T.past 
yv́ngsv̀ng 
yv́ng1 
place/at 
sv̀ng4 
LOC 
rí 
ri3 
carry 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'Then hold on! (he) said “Now we did it” and brough the tiger to the village where he was called.'

23
“ 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
svre 
svre 
afraid 
naqgúng 
naqgúng 
PN(frog) 
íwı́nø̀ 
í2 
COP 
we2 
NOM 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
kampóng 
kam 
bamboo 
póng1 
CLF(clump) 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
máshì 
1 
hide 
-shì1 
R/M 
we 
we2 
NOM 
nigungsè 
niqgung 
tail 
2 
DIM 
hvn 
hvn1 
little 
wat 
wat2 
OMP(shake) 
wàráì 
1 
do/make 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
zø̀m 
zø̀m1 
hold 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wa 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
nøngmaqngàí 
nøngmaq 
1PL 
lvngà 
man 
1 
AGT 
vtuqdv́rshàé 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
dv́r 
TMhrs 
-shà 
1PL.past 
é 
EXCL 
”, 
wa 
wa1 
say 

'The people said that "we killed the tiger. This man is so scare that he was hiding in the bamboo field but he happened to catch the tiger's tail as it came by."

24
“ 
é 
é 
EXCL 
yapèí 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
nigungòng 
niqgung 
tail 
lòng2 
CLF(general) 
mvzø̀ːmò 
mv- 
NEG 
zø̀m1 
hold 
2 
TNP 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
laqvtuqì 
laq- 
INDTV 
v-1 
INTR 
tuq2 
chop 
-ì 
1PL 
”, 
wànø̀nge 
1 
say 
nø̀ng2 
2PL 
-e 
N.PAST 

“Hey, if this man did not catch the tail, how could we kill it?”

25
“ 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
mvdaq 
mvdaq 
brave 
rvtni 
rvt2 
because 
ni4 
then/if 
èshvtdv́rshà 
è- 
N.1 
shvt1 
kill 
dv́r 
TMhrs 
-shà 
1PL.past 
”, 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
weke 
we1 
that 
ke1 
while 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
“ 
kàng 
kàng1 
tiger 
tapmòpè 
tvp1 
catch 
2 
TNP 
1 
CLF(male) 
” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
àngni 
àng1 
3SG 
ni5 
surely/only 
shvgùːnò 
shvgùn 
praiseʲ 
2 
TNP 

'It’s because of his bravery, you killed (that tiger)”, (another) said. Then he was said to be “the man who caught the tiger”, and he was the only one praised in that way and proclaimed as the one who killed the tiger (i.e. he was the only one who got credit for it).'

26
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
kàng 
kàng1 
tiger 
tapmòpè 
tvp1 
catch 
2 
TNP 
1 
CLF(male) 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
wará 
wa1 
say 
2 
again 
dvshvng 
dvshvng3 
clean 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'He became known in place to place as a person who caught a tiger.'

27
wekí 
we1 
that 
2 
from/then 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
goò 
go3 
call 
2 
TNP 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
gè 
1 
much.a.lotʲ 
zíònø̀ 
1 
give 
2 
TNP 
nø̀2 
PS 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
àngmaqí 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
gølè 
gø 
also 
2 
of.course 
wepèla 
we1 
that 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
gǿlè 
gø 
also 
2 
of.course 

'Because of that the people who invited him gave him (the money promised for killing the tiger).'

28
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
loráì 
lo 
return 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
ni 
ni4 
then/if 
bø̀rìn 
bø̀rìn 
dragon 
nit 
nit 
press 
mvdaq 
mvdaq 
clever 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
rá 
2 
again 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
bø̀rìní 
bø̀rìn 
dragon 
1 
INST 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
shatnòke 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
ke1 
while 
dvbélúːngà 
dv-1 
CAUS 
be2 
use.up 
lúng 
DIR(up) 
-à 
T.past 
kàng 
kàng1 
tiger 
tapmòpè 
tvp1 
catch 
2 
TNP 
1 
CLF(male) 
íni 
í2 
COP 
ni5 
surely/only 
laqshvtnatnò 
laq- 
INDTV 
shvt1 
kill 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
goatnà 
go3 
call 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'Then again after (he had) returned, there was a place where a dragon was causing trouble, killing people until they were almost all gone. “Let the tiger killer kill (the dragon)” they said, and invited him.'

29
“ 
Oh 
ló 
1 
well! 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wawe 
wa1 
say 
we2 
NOM 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
pà 
1 
what 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
só 
1 
let's.go 
tiqsépè 
tiq1 
one 
2 
ten 
1 
CLF(male) 
dìám 
di 
go 
-vm 
DIR 
”, 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
tiqsépè 
tiq1 
one 
2 
ten 
1 
CLF(male) 
rá 
2 
again 
dìámì 
di 
go 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
rø̀mnvng 
rø̀mnvng 
friend 
ngashìnø̀ 
ngá2 
borrowᵇ 
-shì1 
R/M 
nø̀2 
PS 

"Oh, as they are requesting that manner, whatever it is, (he) said "let's go ten of us" and he recruited some friends and went there.'

30
ó 
ó 
right! 
gv̀mshı̀ 
gv̀mshìni 
hold.on! 
shø̀òng 
shø̀ 
boat 
lòng2 
CLF(general) 
rapmò 
rvp1 
row 
2 
TNP 
dèdǿm 
dèdǿm 
long.stick 
rìn 
rìn 
uniformity 
lvngshì 
lvng1 
hold/use 
-shì1 
R/M 
shv̀m 
shv̀m1 
sword 
lvngshì 
lvng1 
hold/use 
-shì1 
R/M 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shø̀òng 
shø̀ 
boat 
lòng2 
CLF(general) 
rvp 
rvp1 
row 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
“ 
pà 
1 
what 
høqra 
høq1 
arrive/reach 
ra2 
DIR(same.level) 
gø 
gø 
also 
kapè 
ka3 
WH 
1 
CLF(male) 
gø 
gø 
also 
laqmvgàmìé 
laq- 
INDTV 
mv- 
NEG 
gv̀m 
be.stunned 
-ì 
1PL 
é 
EXCL 
”, 
wa 
wa1 
say 

'(they) row the boat, each holding a sword and a long stick and said (to each other), "Whatever comes, no one should be stunned" (one) said.'

31
shini 
shini 
yet 
tì 
tì 
water 
rvwè 
rvwè 
middle 
høqámì 
høq1 
arrive/reach 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
ke 
ke1 
while 
bø̀rìnòng 
bø̀rìn 
dragon 
lòng2 
CLF(general) 
shø̀òng 
shø̀ 
boat 
lòng2 
CLF(general) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
yv̀ngyanshìlúng 
yv̀ng5 
OMP 
yan 
place.something.long 
-shì1 
R/M 
lúng 
DIR(up) 
wa 
wa1 
say 

'When they arrived at the middle of the river, the dragon started to lay beside the boat, it is said.'

32
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
bùdø 
1 
walnut 
3 
manner 
paqò 
paq8 
beat 
2 
TNP 
vdø̀ːrò 
v-1 
INTR 
dø̀r 
hit 
2 
TNP 

'There (they) beat (the dragon) like beating walnuts.'

33
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kàng 
kàng1 
tiger 
“ 
bø̀rìn 
bø̀rìn 
dragon 
tapmò 
tvp1 
catch 
2 
TNP 
lé 
3 
EXCL 
”, 
wapè 
wa1 
say 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
niq 
niq2 
dung 
gø 
gø 
also 
yit 
yit3 
OMP 
vlønshì 
løn 
drop 
-shì1 
R/M 

'The man who was praised as someone who caught the dragon pooped on the ground suddently.'

34
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvnarò 
mv- 
NEG 
nar 
stop 
2 
TNP 
vdø̀ːrò 
v-1 
INTR 
dø̀r 
hit 
2 
TNP 
shí 
shì 
die 
shvt 
shvt1 
kill 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'Even then, (he) did not stop beating (the dragon) until it was dead.'

35
kuyv́ngø 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
rá 
2 
again 
goapmàmaq 
go1 
CLF(animal) 
-vp 
TMdays 
-à 
T.past 
maq2 
PL 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
“ 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wa 
wa1 
say 
má 
2 
” 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
rø̀mnvngpèlaí 
rø̀mnvng 
friend 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
“ 
é 
é 
EXCL 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
svre 
svre 
afraid 
naqgúng 
naqgúng 
PN(frog) 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
nàmaqí 
1 
2SG 
maq2 
PL 
1 
AGT 
ègovpshàpè 
è- 
N.1 
go3 
call 
-vp 
TMdays 
-shà 
1PL.past 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaqngàí 
nøngmaq 
1PL 
lvngà 
man 
1 
AGT 
bø̀rìngo 
bø̀rìn 
dragon 
go1 
CLF(animal) 
gø 
gø 
also 
shvtdv́rshà 
shvt1 
kill 
dv́r 
TMhrs 
-shà 
1PL.past 
é 
é 
EXCL 
”, 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 

'At that place (village) where he was called to, when his friends said "The man you have called is a coward, we have killed the dragon".

36
“ 
vyàe 
v-1 
INTR 
1 
lie 
-e 
N.PAST 
èwànø̀ngà 
è- 
N.1 
wa1 
say 
nøng2 
PL 
-à 
T.past 
yapèla 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
àngwà 
àngwà 
usually 
niqí 
niq2 
dung 
1 
INST 
linòe 
lin 
lure 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
vngvt 
v-3 
NPR 
ngvt 
move 
tvp 
tvp1 
catch 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
we 
we2 
NOM 
yapèlaí 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
la4 
PL 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
shvtnatnà 
shvt1 
kill 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
”, 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'He said “these guys talk nonsense (lied) I always lure (the dragon) with poo to catch it alive.'

37
“ 
é 
é 
EXCL 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
màe 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
kèní 
kèní 
from 
kayv́ng 
ka3 
WH 
yv́ng1 
place/at 
nàmaqngàí 
1 
2SG 
maq2 
PL 
lvngà 
man 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
mèshvtnø̀ng 
è- 
N.1 
mv- 
NEG 
shvt1 
kill 
nø̀ng2 
2PL 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
rvt 
rvt2 
because 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
”, 
wa 
wa1 
say 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
àngni 
àng1 
3SG 
ni5 
surely/only 
shvgùːnò 
shvgùn 
praiseʲ 
2 
TNP 

“Yes. If this man wasn’t there, you would not have killed (it)" there also he is the one who get praised.'

38
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
svmarémè 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
2 
CLF(female) 
zínnø̀ 
zín 
smart 
nø̀2 
PS 
mvdaqnø̀ 
mvdaq 
clever 
nø̀2 
PS 
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
mèı́ 
2 
CLF(female) 
1 
AGT 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
lángòyv́ng 
lvng1 
hold/use 
2 
TNP 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
wepè 
we1 
that 
1 
CLF(male) 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
mvgàm 
mvgàm 
rich.person 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
kuyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kuyv́ng 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
bø̀rìn 
bø̀rìn 
dragon 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
kàng 
kàng1 
tiger 
shatnò 
shvt1 
kill 
2 
TNP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
àng 
àng1 
3SG 
mvgàm 
mvgàm 
rich.person 
léshì 
léshì 
come.out 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 

'From that time onward, although he was a poor guy, because his wife was smart, clever and led (used) him he became popular everywher as the one who killed tiger adn dragon, then, he, the orphan became rich.'

39
svmarémè 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
2 
CLF(female) 
nøtzín 
nøt1 
mind/heart 
zín 
smart 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
ínø̀ 
í2 
COP 
nø̀2 
PS 
dø̀ngku 
dø̀ngku 
family 
shvlá 
shvla 
good 
svmaré 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
nøtshvla 
nøt1 
mind/heart 
shvla 
good 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
dvrvt 
dvrvt 
orphan 
dvrò 
dvrò 
poor.person 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
lv́mòngwa 
lv́m2 
PUR 
lòng2 
CLF(general) 
wa2 
only/just 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Therefore, if the woman is smart and good hearted (she) can lift up (her husband) even if he is an orphan.'

40
tushúmè 
tu 
support 
shú4 
AGT.NOM 
2 
CLF(female) 
svmarémè 
svma 
woman 
2 
CLF(people) 
2 
CLF(female) 
àngkàngmè 
àngkàng1 
host/owner 
2 
CLF(female) 
mvdaq 
mvdaq 
clever 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 

'A supporter woman, head of the family, must be capable/brave.'

41
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wáshì 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
ràe 
1 
need 
-e 
N.PAST 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is a story which I am telling you, how to behave/act.'