Banner Placeholder

vrvtsè nv̀ng hvng (The orphan boy and the treasure)

Storyteller Vshaq Sangdung Pong Place; Dukdang village, Putao Date June, 2006

Revised on 14th August 13.

1
darì 
darì 
long.ago 
nø 
nø 
TOP 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
we 
we2 
NOM 
tiqpè 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'It is said that long ago there lived an unimportant orphan boy.'

2
vgisè 
v-3 
NPR 
gi2 
dog 
2 
DIM 
nø 
nø 
TOP 
nesùí 
ne 
eye 
2 
pus 
1 
INST 
wa 
wa2 
only/just 
dv́ngkéò 
dv́ng3 
overcome 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
vgisè 
v-3 
NPR 
gi2 
dog 
2 
DIM 
tiqhvn 
tiq1 
one 
hvn1 
little 
naòni 
na1 
raise 
2 
TNP 
ni4 
then/if 

'He raised a little dog, even one that was overcome by white discharge of the eyes.'

3
taqtong 
taq5 
upper.place 
tong 
corner 
lapmø 
lap2 
side 
-ø 
LOC 
shǿngtøm 
shǿng 
tree/wood 
tøm1 
CLF(stump) 
tiqlòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
we 
we2 
NOM 
nvpniyaq 
nvp3 
next 
ni3 
day 
yaq2 
night 
gø 
gø 
also 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
wa 
wa2 
only/just 
juò 
ju1 
bark 
2 
TNP 
nvpniyaq 
nvp3 
next 
ni3 
day 
yaq2 
night 
gø 
gø 
also 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
shǿngtøm 
shǿng 
tree/wood 
tøm1 
CLF(stump) 
wa 
wa2 
only/just 
juò 
ju1 
bark 
2 
TNP 

'Up above the house (higher up the hill) there was an old tree stump (that was cut down), every night the little dog barked at that stump, every night the little dog barked at the tree stump.'

4
wé 
2 
EXCL 
“ 
pà 
1 
what 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
èjuòe 
è- 
N.1 
ju1 
bark 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
vwawadø 
v-3 
NPR 
wawadø 
aimless/inproperly 
nø 
nø 
TOP 
,” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
wvrdiòngí 
wurdi 
axe 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
talàm 
ta3 
each 
làm  
CLF(half) 
vsøːtnò 
søt3 
chop 
2 
TNP 
hvng 
hvng 
charm 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
zv̀m 
zv̀m3 
OMP 
vtv́ldaqì 
v-1 
INTR 
tál 
roll 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
róngshì 
róng1 
lock.up 
-shì1 
R/M 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 

“What are you barking at uselessly” the boy said (and) he split it in half with an axe, then a precious bright stone rolled swiftly down from inside the stump, which was locked inside for a long time.'

5
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
pèí 
1 
CLF(male) 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
kǿmshar 
kǿmshar 
wax.gourd 
tiqchv̀ng 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
taka 
ta3 
each 
ka1 
CLF(half) 
wa 
1 
do/make 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nø 
nø 
TOP 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
rúːngò 
rung 
lock.up 
2 
TNP 

'(After) cutting (the gourd) into two pieces, the orphan put it securely in a gourd.'

6
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
“ 
pvgagav́mámìe 
pvgaga 
do.business 
-vm 
BEN 
-vm 
DIR 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
”, 
wa 
wa1 
say 
di 
di 
go 
mèpvngpvng 
mèpvng 
after 
pvng4 
RDP 
wechv̀ng 
we1 
that 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
kǿmsharwa 
kǿmshar 
wax.gourd 
wa2 
only/just 
ríò 
ri3 
carry 
2 
TNP 

'Right after the rich folks left for a business trip, (he followed them) carrying the gourd.'

7
“ 
pàwárá 
1 
what 
1 
do/make 
2 
again 
èríò 
è- 
N.1 
ri3 
carry 
2 
TNP 
ló 
2 
VOC 
kǿmshar 
kǿmshar 
wax.gourd 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
” 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
“ 
é 
é 
EXCL 
yúng 
yúng 
vegetable 
màvlda 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
da- 
INDTV 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
bø̀ngvm 
bø̀ng2 
boil 
-vm 
BEN 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
rǿngòe 
ri3 
carry 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
”, 
wa 
wa1 
say 

'When (they) asked "why are you carrying that gourd? He said "well I carry it so that when we don't have any things to ear we can eat it".

8
kǿmshar 
kǿmshar 
wax.gourd 
tiqchv̀ngwa 
tiq1 
one 
chv̀ng1 
CLF(chunks) 
wa2 
only/just 
ríònø̀ 
ri3 
carry 
2 
TNP 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
die 
di 
go 
-e 
N.PAST 
wa 
wa2 
only/just 

'He went on, carrying only the one gourd and nothing else, [use tiqchv̀ng not kǿmsharchv̀ng because emphasizing only one gourd]'

9
mvzv́ngsè 
mvzv́ng 
take.away.food 
2 
DIM 
wa 
wa2 
only/just 
rishì 
ri3 
carry 
-shì1 
R/M 

'with little food (for the trip).'

10
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
sv̀ng 
sv̀ng3 
human.being 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
rìyv́ng 
1 
PL 
yv́ng1 
place/at 
høqámì 
høq1 
arrive/reach 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
ni 
ni4 
then/if 

'When he and the rich folks arrived to the place other rich people lived..,'

11
àngmaqngà 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
lvngà 
man 
nø 
nø 
TOP 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
yøp 
yøp 
sleep 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
nv̀ng 
nv̀ng1 
COM 

'The (rich) folks stayed with the rich people.'

12
dvrvtsèpè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
1 
CLF(male) 
nø 
nø 
TOP 
chø̀mpvngdangø 
chø̀m1 
house 
pvng2 
down 
dang1 
CLF(side) 
-ø 
LOC 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
àngwawa 
àng1 
3SG 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yøpni 
yøp 
sleep 
ni4 
then/if 

'The orphan boy slept down stair alone.'

13
ku 
ku1 
that 
shaqré 
shaq2 
be.old 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
rì 
1 
PL 
dvhø̀yv́ng 
dvhø̀ 
between 
yv́ng1 
place/at 
nø̀ 
nø̀1 
liquor 
aq 
aq 
drink 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vhaqshìlong 
v-1 
INTR 
haq1 
attack.verbally 
-shì1 
R/M 
long​2 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
hvngòng 
hvng 
charm 
lòng2 
CLF(general) 
lup 
lup1 
OMP 
tànò 
tàn 
open 
2 
TNP 

'When the old and rich people drank liquor (in the middle of the village) And started being loud, he opened the gourd (to expose the treasure), (lup adverb for opening lup ngàngòe open a big box, or lift from the ground).'

14
jø̀ngjǿng 
jø̀ngjǿng 
really 
shuːr 
shúr 
bright 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'(The treasure) shone brightly..,'

15
wé 
2 
EXCL 
“ 
pà 
1 
what 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
gálé 
1 
bright 
3 
EXCL 
” 
wadaq 
wa1 
say 
daq4 
DIR(down) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
gøp 
gøp2 
OMP(cover) 
eò 
e1 
say/do 
2 
TNP 

'When they said “what kind of light is that” (“what is it that is bright”; daq because he is lower than them), he closed it (so nobody could see it).'

16
tǿn 
tǿn 
later 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
àngmaqngà 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
lvngà 
man 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
nø̀ 
nø̀1 
liquor 
aqnø̀ 
aq 
drink 
nø̀2 
PS 
dvbùnø̀ 
dvbù 
glad 
nø̀2 
PS 
vhaqshìlong 
v-1 
INTR 
haq1 
attack.verbally 
-shì1 
R/M 
long​2 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
lup 
lup1 
OMP 
tànò 
tàn 
open 
2 
TNP 

'Later again, when they drank liquor and made noise (Make noise all night long dvbù ‘happy’, but make lots of noise), he opened that thing again.'

17
jø̀ngjǿng 
jø̀ngjǿng 
really 
shuːr 
shúr 
bright 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'It shone brightly.'

18
“ 
é 
é 
EXCL 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
pà 
1 
what 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
gálé 
1 
bright 
3 
EXCL 
” 
wani 
wa1 
say 
ni4 
then/if 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
màevm 
mv- 
NEG 
e1 
exist 
-vm 
DIR 
kí 
2 
from/then 
rá 
2 
again 
taqkóng 
taq6 
LOC 
kóng 
CLF(room) 
vtv́ng 
v-1 
INTR 
tv́ng1 
return 

“What is light that?” then after it disappeared, they returned back to upper room (taqkóng inside).'

19
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
“ 
pà 
1 
what 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
pvngdangø 
pvng2 
down 
dang1 
CLF(side) 
-ø 
LOC 
vsv̀ng 
v-3 
NPR 
sv̀ng3 
human.being 
gø 
gø 
also 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
má 
2 
”, 
eò 
e1 
say/do 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 

“What is it? Is there anybody down there?”, (the host) asked. (eòe 'say, do' = alòe)

20
“ 
pvngyv́ngø 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
tiqpèwa 
tiq1 
one 
1 
CLF(male) 
wa2 
only/just 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
we 
we2 
NOM 
yøpme 
yøp 
sleep 
-e 
N.PAST 
” 
wa 
wa1 
say 

“Down there is only an unimportant orphan boy sleeping”, they said.'

21
é 
é 
EXCL 
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
gø 
gø 
also 
rá 
2 
again 
wedøni 
we1 
that 
3 
manner 
ni4 
then/if 
yàngòni 
yv̀ng1 
see/look 
2 
TNP 
ni4 
then/if 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
vhaqshìlúng 
v-1 
INTR 
haq1 
attack.verbally 
-shì1 
R/M 
lúng 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
rá 
2 
again 
hvngòng 
hvng 
charm 
lòng2 
CLF(general) 
lup 
lup1 
OMP 
tànò 
tàn 
open 
2 
TNP 
ni 
ni4 
then/if 
jø̀ngjǿng 
jø̀ngjǿng 
really 
shuːr 
shúr 
bright 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
we 
we2 
NOM 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'Then again when they made loud noise, when he opened it again [long = lúng], they saw (the boy was pointing) the shone brightly and (rich people) saw it.'

22
“ 
a2 
well 
nàmaqngà 
1 
2SG 
maq2 
PL 
lvngà 
man 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
mèínø̀ng 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
í2 
COP 
nø̀ng2 
2PL 
pvngpè 
pvng2 
down 
1 
CLF(male) 
mv̀ng 
mv̀ng 
CT 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
laqdilong 
laq- 
INDTV 
di 
go 
long​2 
DIR(up) 
” 
wa 
wa1 
say 

'(The host said,) “You are not my guests; the boy down there is my guest, so let him come”, he said.'

23
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 
dìlúngni 
di 
go 
lúng 
DIR(up) 
ni4 
then/if 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
hvngòng 
hvng 
charm 
lòng2 
CLF(general) 
rá 
2 
again 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'When the boy came to him the host saw the treasure.'

24
“ 
é 
é 
EXCL 
yaòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
mv̀ng 
mv̀ng 
CT 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
mvnv́m 
mvnv́m 
guestʲ 
dví 
dv-3 
EMPH 
í2 
COP 
dárì 
dv́r 
TMhrs 
-ì 
I.PAST 
lá 
3 
”, 
wa 
wa1 
say 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
dvkùmò 
dvkùm 
support 
2 
TNP 

'The host said “Yes, this is my guest”, [why dø? dárì mirative!] [dø and lá go together] and kept (him in his house).'

25
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
“ 
pà 
1 
what 
èshònge 
è- 
N.1 
shòng 
love 
-e 
N.PAST 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
á 
á2 
VOC 
”, 
wadaqni 
wa1 
say 
daq4 
DIR(down) 
ni4 
then/if 
vgoòngwa 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
wa2 
only/just 
vshvpshì 
shvp 
rub 
-shì1 
R/M 
vgoòngwa 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
wa2 
only/just 
vshvpshì 
shvp 
rub 
-shì1 
R/M 

'And then he asked “what would you like, orphan boy?” (when he asked, he) only rubbed his (own) head, rubbed his head.'

26
“ 
pà 
1 
what 
èshònge 
è- 
N.1 
shòng 
love 
-e 
N.PAST 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
á 
á2 
VOC 
”, 
wadaqni 
wa1 
say 
daq4 
DIR(down) 
ni4 
then/if 
vgoòngwa 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
wa2 
only/just 
vshvpshì 
shvp 
rub 
-shì1 
R/M 

'What do you like you orphan boy? (when he asked, he) only rub his head.'

27
“ 
é 
é 
EXCL 
vpèá 
v-2 
1SG 
1 
father 
á2 
VOC 
goni 
go4 
head 
ni2 
hair 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wapà 
wa1 
say 
2 
NOM/thing 
íló 
í2 
COP 
2 
VOC 
vgoòng 
v-3 
NPR 
go4 
head 
lòng2 
CLF(general) 
wa 
wa2 
only/just 
vshvpshìni 
shvp 
rub 
-shì1 
R/M 
ni4 
then/if 
”, 
àngsèmè 
àng1 
3SG 
1 
child 
2 
CLF(female) 
rá 
2 
again 
wàlúng 
wa1 
say 
lúng 
DIR(up) 
wa 
wa1 
say 

“Hey, Father, he probably means ‘as much as the hair (on his head)’ when he only rubs his head”, the daughter said. (rá because he didn’t expect her to speak, but she did)'

28
“ 
é 
é 
EXCL 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
wapà 
wa1 
say 
2 
NOM/thing 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
í 
í2 
COP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
yapè 
ya1 
this/here 
1 
CLF(male) 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
nø 
nø 
TOP 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
í 
í2 
COP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
zíkà 
1 
give 
2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
”, 
wa 
wa1 
say 

'The host said “Yes, maybe so, then to this orphan boy I will give him whatsoever,”.'

29
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
àng 
àng1 
3SG 
nøt shø̀m 
nøtshø̀m 
satisfy 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
yøtnaò 
yøt1 
take.out 
-a 
BEN 
2 
TNP 
zíònø̀ 
1 
give 
2 
TNP 
nø̀2 
PS 
àng 
àng1 
3SG 
nø 
nø 
TOP 
gø̀mràng 
gø̀mràng 
horse 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
goli 
goli 
servantᵇ 
ngáò 
ngá2 
borrowᵇ 
2 
TNP 
goli 
goli 
servantᵇ 
shølò 
shøl1 
lead 
2 
TNP 
vyv́ngráì 
yv́ng2 
walk(in.queue) 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
gv̀mshìni 
gv̀mshìni 
hold.on! 

'That manner, he gave to him until he was satisfied, he came home on horseback with hired servants (who came lined up one after another in a row, like a parade (vyv́nge)).'

30
wé 
2 
EXCL 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
svma 
svma 
woman 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
“ 
é 
é 
EXCL 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
dvríatnòni 
dv-1 
CAUS 
ri3 
carry 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
ni4 
then/if 
só 
1 
let's.go 
yv̀ngám 
yv̀ng1 
see/look 
-vm 
DIR 
”, 
wa 
1 
say 
vyv́ngráìni 
yv́ng2 
walk(in.queue) 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
ni4 
then/if 
pà 
1 
what 
gø 
gø 
also 
mvríò 
mv- 
NEG 
ri3 
carry 
2 
TNP 
mvgàmré 
mvgàm 
rich.person 
2 
CLF(people) 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
vhúng 
v-1 
INTR 
húng 
empty 
lo 
lo 
return 

Then the rich folks' wives “E, they may bring anything now, let’s go meet them”, they said and came to see (them). (But) the husbands came home empty handed.'

31
dvrvtsèpèwa 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
1 
CLF(male) 
wa2 
only/just 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
mvgàm 
mvgàm 
rich.person 
svté 
svté 
rich.personᵇ 
vpoap 
v-1 
INTR 
po 
turn.to 
-vp 
TMdays 
we 
we2 
NOM 
rishìnø̀ 
ri3 
carry 
-shì1 
R/M 
nø̀2 
PS 
loráì 
lo 
return 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
cha 
cha2 
be.like 
yv̀nge 
yv̀ng2 
TMyrs 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
yaòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
tiqkà 
tiq1 
one 
kà 
word 
rá 
2 
again 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Only the orphan boy became a rich guy and returned with a lot of things. [cha = ı́ here; e because ‘it happened like that’] There is one story to tell about an orphan boy.'

32
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
rì 
1 
PL 
wawa 
wa2 
only/just 
wa3 
RDP 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'It is only a story about an orphan.'

33
mvgàmré 
mvgàm 
be.rich 
2 
CLF(people) 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 

'Not a story about rich men.'

34
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
dvrvtsè 
dvrvt 
orphan 
2 
DIM 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
mvgàm 
mvgàm 
rich.person 
svté 
svté 
rich.personᵇ 
po 
po 
turn.to 
yàngì 
yv̀ng2 
TMyrs 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
tvrà 
tvrà 
road 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
nøtshvla 
nøt1 
mind/heart 
shvla 
good 
nø 
nø 
TOP 

'But it is about an orphan who turned to be a rich man because he has a good heart.'

35
nøtzín 
nøt1 
mind/heart 
zín 
smart 
íkèní 
í2 
COP 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
vdá 
v-1 
INTR 
1 
have/own 
lv́mòng 
lv́m2 
PUR 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
wegǿ 
we1 
that 
gǿ1 
CLF(person) 
nøttaq 
nøt1 
mind/heart 
taq6 
LOC 
vbáe 
v-1 
INTR 
3 
include 
-e 
N.PAST 
wegǿ 
we1 
that 
gǿ1 
CLF(person) 
nvrø̀m 
nvrø̀m 
heart 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
wv̀ng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
nø 
nø 
TOP 
dvrvt 
dvrvt 
orphan 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
shø̀nò 
shø̀n 
say 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'I am just telling that to become rich is within one's own heart.'

36
è 
è 
yes 
yadv́ngte 
ya1 
this/here 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
taq 
taq6 
LOC 
laqí 
laq- 
INDTV 
í2 
COP 

'Let it this much.' (let's end here).'