Banner Placeholder

vmè rì (Rivers)

Speaker Vshaq Sangdong Pong (Mvtwang native, maybe 70 years old) Date June, 2006 Location Dukdang, Putao, Audio Mountains, Rivers, Courage.wav 9091702 (recorded by Ráwàng Mèrvm) Checked Andrew Mvná

Revised on 15th August 13.

1
ayv́ngø 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
tuqráshà 
tuq1 
arrive 
ra2 
DIR(same.level) 
-shà 
1PL.past 

'We arrived in this place. (Here we are)'

2
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rvmè 
rvmè 
river 
lé 
le1 
cross.over 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
rvmè 
rvmè 
river 
gvbà 
gvbà 
great 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Mvniqtì 
Mvniqtì 
Mali.river 
” 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
akvtwa 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
wa2 
only/just 
nøngmaqı́ 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
yv̀ngvtshà 
yv̀ng1 
see/look 
-vt1 
DIR 
-shà 
1PL.past 
tìgvbà 
tì 
water 
gvbà 
great 

'From here you (start) to travel, there are rivers to cross, the big river is, what we call Maniti (Irrawadi), we only see it now, this big river (never came to Putao before)

3
yaòng 
ya1 
this/here 
lòng2 
CLF(general) 
Mvniqtì 
Mvniqtì 
Mali.river 
nø 
nø 
TOP 
nóng 
nong3 
there/overthere 
kwinzu 
kwinzu 
peak 
kèní 
kèní 
from 
bore 
bor1 
flow.out 
-e 
N.PAST 
wàráì 
1 
say 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
kwinzu 
kwinzu 
peak 
rødø̀ng 
rødø̀ng 
source 
kèní 
kèní 
from 

' It is said that this Maniti flows from up (near) Kwinzu (Kagabu) (nong > nóng ‘way up there’), from Kwinzu, the source (where mountains and rivers start).'

4
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
pass.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Titì 
Titì 
Ti.river 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Then from here again you go and pass, after that there will be Titi. (Titi is a proper name Titı̀ rvmè)'

5
Titì 
Titì 
Ti.river 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ø 
-ø 
LOC 
Titì 
Titì 
Ti.river 
tuqvm 
tuq1 
arrive 
-vm 
DIR 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Titì 
Titì 
Ti.river 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kuyv́ngø 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
Gvsv̀ngtì 
Gvsv̀ngtì 
Gasang.river 
rá 
2 
again 
ele 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'After you cross Titi, you arrive at Titi River, after you cross Titi, there will be (the) Gasangti (Gasang River) (da for something you move towards!)'

6
Gvsv̀ngtì 
Gvsv̀ngtì 
Gasang.river 
ba 
ba2 
step.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Tvngtì 
Tvngtì1 
Tang.river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'After crossing Gasangti, from there after you passed there will be Tangti (Tang River).'

7
Tvngtì 
Tvngtì1 
Tang.river 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 
kèní 
kèní 
from 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Oh 
Lánggátì 
Lánggátì 
Langga.river 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
Tvngtì 
Tvngtì1 
Tang.river 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 

'When you go on from what is called Tang River, Oh! It’s the Langga River.'

8
Lánggátì 
Lánggá 
Langga 
tì 
water 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There’s the Langga River.'

9
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Vtvngtì 
Tvngtì2 
Thangthi 
edae 
e1 
exist 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'From there when you go on there is the Atang River in front of you.'

10
Vtvngtì 
Tvngtì2 
Thangthi 
kèní 
kèní 
from 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
to 
to3 
just.past 
Gvsv̀ngtì 
Gvsv̀ngtì 
Gasang.river 
rvmè 
rvmè 
river 
gvbà 
gvbà 
great 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
Gvsv̀ngtì 
Gvsv̀ngtì 
Gasang.river 
rá 
2 
again 
ba 
ba2 
step.over 
bǿìe 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'When you pass from the Atang River, again you arrive after a while at Gasangti the big river. We go across that Gasangti (perfective in future for something you will do!)'

11
Gvsv̀ngtì 
Gvsv̀ngtì 
Gasang.river 
ba 
ba2 
step.over 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Sv́ngwàngtì 
Sv́ngwàngtì 
Sangwang.river 
vyødae 
v-1 
INTR 
1 
flow 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'After crossing Gasang water (river), when you go on like that there will be Sangwang water flowing in front of you. (da because you approach the place!)'

12
Sv́ngwàngtì 
Sv́ngwàngtì 
Sangwang.river 
ba 
ba2 
step.over 
bǿìe 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'We will cross Sangwang water.'

13
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Ngaqlòngdv́mø 
Ngaqlòng 
Ngalong 
dv́m 
be.flat 
-ø 
LOC 
Ngaqlòngtì 
Ngaqlòng 
Ngalong 
tì 
water 
vyødae 
v-1 
INTR 
1 
flow 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'From there when you go on in Ngalongdam the Ngalong River flows in front of you.'

14
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
Ngaqlòngtì 
Ngaqlòng 
Ngalong 
tì 
water 
kèní 
kèní 
from 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Sv́ngløpchit 
Sv́ngløpchit 
Sangleupchit 
èba 
è- 
N.1 
ba2 
step.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
kulapkaq 
ku1 
that 
lap2 
side 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
rá 
2 
again 
Nǿwàngtì 
Nǿwàng 
Neuwang 
tì 
water 
vyødae 
v-1 
INTR 
1 
flow 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'After passing Ngalong water, you cross Sangleup pass, then the other side (of the Sangleup mountain) there will be Neuwang water flowing.'

15
Nǿwàngtì 
Nǿwàng 
Neuwang 
tì 
water 
kèní 
kèní 
from 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Gvruqwàng 
Gvruq 
Garu 
wàng 
river 
” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
river 
ba 
ba2 
step.over 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
edae 
e1 
exist 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
nvmdøng 
nvmdøng 
main.road 
gvbàòng 
gvbà 
great 
lòng2 
CLF(general) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 

'When you go on from Neuwang you will be crossing a stream called Garuwang (then there will be a stream called Gvruqwang to be crossed) on this main road.'

16
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Gvruqwàng 
Gvruq 
Garu 
wàng 
river 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Rvmèdv̀mòng 
Rvmèdv̀m 
Ramedam 
lòng2 
CLF(general) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
Rvmèdv̀m 
Rvmèdv̀m 
Ramedam 
waòng 
wa1 
say 
lòng2 
CLF(general) 

'From then when you go on, after passing Garuwang the big river (Ramedam = wide part of Rvmètı̀; Ridv́m Rvmè) will be there. The one called Ramedam, we call Ramedam (Big river) [note use of òng here instead of wànggeneral CL, even used for people when you don’t respect them!].

17
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
Rvmèdv̀mòng 
Rvmèdv̀m 
Ramedam 
lòng2 
CLF(general) 
gø 
gø 
also 
kwinzu 
kwinzu 
peak 
kèní 
kèní 
from 
bore 
bor1 
flow.out 
-e 
N.PAST 
wàráì 
wa1 
say 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
vshaq 
v-1 
INTR 
shaq2 
be.old 
mvshǿl 
mvshǿl 
story 

'People said the river as well springs from Kwinzu mountain.' [understood ı́e here!]'

18
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
Rvmèdv̀mòng 
Rvmèdv̀m 
Ramedam 
lòng2 
CLF(general) 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kúkaq 
ku1 
that 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
rvmè 
rvmè 
river 
gvbà 
gvbà 
great 
nø 
nø 
TOP 
Oh 
tìsè 
tì 
water 
2 
DIM 
gø 
gø 
also 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
tì 
tì 
water 
døm 
døm1 
CLF(ponds) 
we 
we1 
that 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 

'After that you pass Ramedam, way over there ... The big river [high tone on ku to mark place as being very far away!] small water (stream) there will be water to pass. (shø̀n dak ngò nøng understood as predicate)'

19
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Rvmèdv̀mòng 
Rvmèdv̀m 
Ramedam 
lòng2 
CLF(general) 
kí 
2 
from/then 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Raqwàng 
Raqwàng 
Rawang 
vldae 
vl2 
exist 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 
nvmdøng 
nvmdøng 
main.road 
gvbàòng 
gvbà 
great 
lòng2 
CLF(general) 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 

'After you pass that place, after you pass the big river, it will be Rawang (Ra stream) on this main road.'

20
Raqwàng 
Raqwàng 
Rawang 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kúyv́ngø 
ku1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
Waqchø̀mwàng 
Waqchø̀m 
Wacheum 
wàng 
river 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
wewàng 
we1 
that 
wàng 
river 
vldae 
vl2 
exist 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'After you pass Rawang way up there, there will be Wacheumwang (Pigpen stream).'

21
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tì 
tì 
water 
nø 
nø 
TOP 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Those are rivers in that area.'

22
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Kònglv̀ngpǿ 
Kònglàngpǿ 
Khonglangpheu 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Dvgung 
Dvgung 
Dagung 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'From there you go on, after passing Konglangpeu there will be Dagung river. [pǿ ‘village’]'

23
Dvgung 
Dvgung 
Dagung 
rvmè 
rvmè 
river 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shø̀wa 
shø̀ 
boat 
wa2 
only/just 
rapmò 
rvp1 
row 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wedø 
we1 
that 
3 
manner 
Rvmèdv̀m 
Rvmèdv̀m 
Ramedam 
rvmè 
rvmè 
river 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'We say Dagung river you can only cross it by raft. (low tone one wà because of ı̀!) That also is a big river (said to not be proper name here, possibly made a mistakemeant to talk about place where Rvmèdv̀m and Dvgung rivers meet)'

24
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
Dvgung 
Dvgung 
Dagung 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
tì 
tì 
water 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 

'After you cross Dagung there will be no water (no stream to cross)'

25
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
Ráwàng 
Ráwàng 
Rawang 
rvmè 
rvmè 
river 
Oh 
Pvtwàng 
Pvtwàng 
Patwang 
rvmè 
rvmè 
river 
Zòngwitv̀ngø 
Zòngwitv̀ng 
Zaungwithang 
-ø 
LOC 
Pvtwàng 
Pvtwàng 
Patwang 
rvmè 
rvmè 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'In our valley Ra Wang river oh no, it is Patwang river. In Zongwitang (village name) there is the Patwang river.'

26
Pvtwàng 
Pvtwàng 
Patwang 
kèní 
kèní 
from 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
Nvmré 
Nvmré 
Namre 
rvmè 
rvmè 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rvwáø 
rvwá 
CLF(village) 
-ø 
LOC 

'After passing the Patwang river in our valley there is the Namre river, in our village.'

27
Nvmré 
Nvmré 
Namre 
rvmè 
rvmè 
river 
kí 
2 
from/then 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
Làngmè 
Làngmè 
Langme 
rvmè 
rvmè 
river 
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vlvme 
vl2 
exist 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
tì 
tì 
water 
te 
te1 
big 
we 
we2 
NOM 

'After passing Namre river You get to Langme river, the big river in our valley. (the stream is big)'

28
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Yǿwàng 
Yǿ 
Yeu 
wàng 
river 
vldae 
vl2 
exist 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'After that you go down the (river) [can’t say taq instead of kaq here!] there will be Yeuwang in front of you.'

29
Yǿwàng 
Yǿ 
Yeu 
wàng 
river 
kèní 
kèní 
from 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Sháwàng 
Sháwàng 
Shawang 
“ 
Sháwàngtuq 
Sháwàng 
Shawang 
tuq1 
arrive 
” 
eì 
e1 
say/do 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tì 
tì 
water 
rvyang 
rvyang 
flat.place 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tìtuqòng 
tì 
water 
tuq1 
arrive 
lòng2 
CLF(general) 
høq 
høq3 
up.to 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
di 
di 
go 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Sháwàngtuq 
Sháwàng 
Shawang 
tuq1 
arrive 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'After passing Yeuwang Shawang river, “Shawang joint” we call that, that river flat (place where rivers join) up to where the two rivers meet, you go from there, then it will be Shawangtu.'

30
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
Sháwàng 
Sháwàng 
Shawang 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
tì 
tì 
water 
tewe 
te1 
big 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Kvluq 
Kvluq 
Kalu 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
tì 
tì 
water 
gvbà 
gvbà 
great 
Kvluq 
Kvluq 
Kalu 

'There after passing Shawang, another big river is Kalu river. The big river, Kalu.'

31
weyv́ngø 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
Redv́mwàngø 
Redv́mwàng 
Redamwang 
-ø 
LOC 
Kvluq 
Kvluq 
Kalu 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'In Redamwang region there is Kalu(river).'

32
Kvluq 
Kvluq 
Kalu 
kí 
2 
from/then 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Ngvtzú 
Ngvtzú 
Ngatzu 
rv́mkaq 
rv́m2 
inside 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Shuqwàng 
Shuq 
Shu 
wàng 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
tì 
tì 
water 
gvbà 
gvbà 
great 

'After passing Kalu when you go to Ngatzu (a village name) valley, there will be Shuwang, the big river.'

33
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Bv́ngngù 
Bv́ngngù 
Bangngu 
pasv̀ng 
pa1 
side 
sv̀ng4 
LOC 
èleshì 
è- 
N.1 
le1 
cross.over 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pvngsv́ngkaq 
pvngsv́ng 
down.river 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
Vmvt 
Vmvt 
Amat 
Oh 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
Vmvt 
Vmvt 
Amat 
rvmè 
rvmè 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Then you cross to the Bangngu side you go down (river) from there, there is the Mat river.'

34
Vmvt 
Vmvt 
Amat 
rvmè 
rvmè 
river 
ba 
ba2 
step.over 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'You cross Mat river. (intend to cross)'

35
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pvngpapa 
pvng2 
down 
pa1 
side 
pa2 
RDP 
nong 
nong3 
there/overthere 
dø 
3 
manner 
èshvp 
è- 
N.1 
shvp 
follow.river 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Tvmù 
Tvmù 
Thamu 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
Tvmùwàng 
Tvmù 
Thamu 
wàng 
river 
vyødae 
v-1 
INTR 
1 
flow 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'From the other side of the river you go down along the river [papa ‘along’] the Tamu river will be flowing in front of you.'

36
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
Tvmù 
Tvmù 
Thamu 
kèní 
kèní 
from 
nóng 
nong3 
there/overthere 
dø 
3 
manner 
nàlevm 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nongsv́ngø 
nong3 
there/overthere 
sv́ng3 
river.side 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
Vmvt 
Vmvt 
Amat 
rvmè 
rvmè 
river 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
ba 
ba2 
step.over 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
ívme 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-e 
N.PAST 
nong 
nong3 
there/overthere 
Lvshi 
Lvshi 
Lisu 
rvmè 
rvmè 
river 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
dìì 
di 
go 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'From that place, when you pass Tamu up the river, you will cross Mat river again, up there we arrive at the Lashi (Lisu) river.'

37
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tì 
tì 
water 
nøngmaqrv́mkaq 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There are that many rivers in our area.'

38
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
tìgvbà 
tì 
water 
gvbà 
great 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tìpvng 
tì 
water 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Langse 
Langse 
Langse 
rvmè 
rvmè 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'From there there are other big rivers if you go down south (down Rameti river) there will be the Langse river.'

39
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Langse 
Langse 
Langse 
rvmè 
rvmè 
river 
kí 
2 
from/then 
nàwv́nglong 
nv-2 
N.1 
wv̀ng1 
U.turn 
long​2 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pvng 
pvng2 
down 
Chòngdvm 
Chòngdvm 
Chaungdam 
vdungø 
v-3 
NPR 
dung3 
area 
-ø 
LOC 
tiqwàng 
tiq1 
one 
wàng 
river 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Then, when you return from Langse river there is a river in the Chongdam area.'

40
“ 
Belvng 
Belvng 
Belang 
” 
wa 
wa1 
say 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tǿò 
tǿ1 
call/name 
2 
TNP 
tiqwàng 
tiq1 
one 
wàng 
river 
tǿò 
tǿ1 
call/name 
2 
TNP 
we 
we2 
NOM 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There is a river called “Belang”. (structure tǿòwe tiqwàng vle)'

41
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
ngàí 
ngà1 
1SG 
1 
AGT 
shángò 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
dv́ngte 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
nø 
nø 
TOP 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
wedungø 
we1 
that 
dung3 
area 
-ø 
LOC 
tì 
tì 
water 

'That’s as much as I know exist in that area, rivers and streams.'