Banner Placeholder

hìgùngrì (Mountains in the area)

Speaker: Vshaq Sangdong Pong (lower Mvtjùng speaker) Date: June, 2006 (recorded by Ráwang Mèrv̄m) Location: Dukdang, Putao File: Mountains, Rivers, Courage.wav 0-9:08

Revised on 16th August 13.

1
ya 
ya1 
this/here 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
móng 
móng 
region/country 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
móngø 
móng 
region/country 
-ø 
LOC 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Sv́ngløp 
Sv́ngløp 
Sangleup 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'As for the mountains in this mountainous area, when you go from this place (there) is the Sangleup mountain.'

2
Sv́ngløp 
Sv́ngløp 
Sangleup 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
ku 
ku1 
that 
Rvmètì 
Rvmètì 
Rameti 
kaqø 
kaq3 
AL 
-ø 
LOC 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
shi 
shi2 
first 
shø̀nvtnong 
shø̀n 
say 
-vt1 
DIR 
2 
TNP 
-ng 
1SG 

' First I will talk about those in the Rameti area.'

3
Sv́ngløp 
Sv́ngløp 
Sangleup 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
Sv́ngløp 
Sv́ngløp 
Sangleup 
ayv́ng 
a1 
DEM 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
le 
le1 
cross.over 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
I.PAST 
we 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 

'It is Sangleup mountain. That Sangleup from here we pass.'

4
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
Sv́ngløp 
Sv́ngløp 
Sangleup 
le 
le1 
cross.over 
bǿì 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
kwé 
kwé 
EXCL 
Dvmàng 
Dvmàng 
Damang 
lapsv̀ng 
lap2 
side 
sv̀ng4 
LOC 
di 
di 
go 
“ 
Uròng 
Uròng 
Urong 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
eò 
e1 
call 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'fter we pass Sangleup, and head toward Dvmang, there is a mountain called Urong.'

5
Dvmàngó 
Dvmàng 
Damang 
-ó 
COM 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
Uròng 
Uròng 
Urong 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
eòe 
e1 
call 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'The mountain that separates (theRameti) and Damang regions is called Urong mountain.'

6
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ná 
3 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
rv́m 
rv́m2 
inside 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
èdidaq 
è- 
N.1 
di 
go 
daq4 
DIR(down) 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
Dø̀nggàl 
Dø̀nggàl 
Deunggal 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
le 
le1 
cross.over 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'From that place you come down (south) to our valley, (one) must pass Deunggal mountain.'

7
Dø̀nggàl 
Dø̀nggàl 
Deunggal 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
èle 
è- 
N.1 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
pv́ngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Zvrichit 
Zvri 
Zari 
chit1 
mountain.pass 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Zvrichit 
Zvri 
Zari 
chit1 
mountain.pass 
le 
le1 
cross.over 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'After you pass Deunggal mountain then when you go down (south), we call Zarichit, we have to pass Zarichit.'

8
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
Zvrichit 
Zvri 
Zari 
chit1 
mountain.pass 
nàle 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
le1 
cross.over 
bǿò 
bǿ1 
PFV 
2 
TNP 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
pvng 
pvng2 
down 
dø 
3 
manner 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
nø 
nø 
TOP 
Dvpi 
Dvpi 
Daphi 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'From that place after you pass Zarichit, when you go down/south, that mountain is Dapi mountain.'

9
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Tø̀nglìn 
Tø̀nglìn 
Theunglin 
edae 
e1 
exist 
da- 
INDTV 
-e 
N.PAST 

'From that place you continue on down that place will be Teunglin.'

10
“ 
Tø̀nglìn 
Tø̀nglìn 
Theunglin 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Ngvtzú 
Ngvtzú 
Ngatzu 
rv́mø 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 

'We call it Teunglin in Ngatzu valley.'

11
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
rá 
2 
again 
è 
è 
yes 
we 
we1 
that 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
wáòng 
2 
other 
lòng2 
CLF(general) 
màshǿn 
mv- 
NEG 
shø̀n 
say 
íám 
í2 
COP 
-vm 
DIR 

'That place that place is that thing I forgot to say.'

12
è 
è 
yes 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
Lvshi 
Lvshi 
Lisu 
rvmè 
rvmè 
river 
lapsv̀ng 
lap2 
side 
sv̀ng4 
LOC 
di 
di 
go 
we 
we2 
NOM 
“ 
Nv́kø̀ 
Nv́kø̀ 
Nakeu 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
eì 
e1 
call 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Lvshi 
Lvshi 
Lisu 
rvmèó 
rvmè 
river 
-ó 
COM 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Well, from that place, you go to Lashi river side, that place we call “Nakeu mountain” , which separates (the Rvmeti from) the Lashi river (the place Lisu people live).'

13
wekí 
we1 
that 
2 
from/then 
ku 
ku1 
that 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
Langsekaq 
Langse 
Langse 
kaq3 
AL 
di 
di 
go 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
“ 
Làhø̀søn 
Làhø̀søn 
Laheuseu 
” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
modo 
modo 
vehicleᵉ 
tvrà 
tvrà 
road 
tongshìe 
tòng3 
build 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wae 
wa1 
say 
-e 
N.PAST 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'And then from then on you go to Langse region, that place is a mountain that is called “Laheuseun” now it is said they are making a road, It is there in that place.'

14
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
kèní 
kèní 
from 
nvmdøng 
nvmdøng 
main.road 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
Rvmètì 
Rvmètì 
Rameti 
vdungø 
v-3 
NPR 
dung3 
area 
-ø 
LOC 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
zàngø 
zàng1 
place 
-ø 
LOC 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'From then on all of those are on the main road, in our Rameti area, in our place there are that many (mountains).'

15
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
èdivm 
è- 
N.1 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Ngvya 
Ngvya 
Ngaya 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
“ 
Gvppù 
Gvppù 
Gapphu 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
v̀l 
vl2 
exist 
yv̀nge 
yv̀ng2 
TMyrs 
-e 
N.PAST 

'When you go down (south) from that place, in Ngaya area there is (a mountain) called “Gvppu mountain”.'

16
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kí 
2 
from/then 
pvng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
kukaq 
ku1 
that 
kaq3 
AL 
divm 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Zinzangrǿng 
Zinzangrǿng 
Zinzangreung 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
waòng 
wa1 
call 
lòng2 
CLF(general) 
nø 
nø 
TOP 
pv́ng 
pvng2 
down 
ke 
ke4 
EXCL 
tiqpàyv́ng 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
yv́ng1 
place/at 
Nináng 
Nináng 
Ninang 
tvrà 
tvrà 
road 
wanø̀ 
1 
do/make 
nø̀2 
PS 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'From that place to the south, when you go on, that place is Zinzangreung area, the mountain that separates that place is to the south, then the road called Ninang road on the south.'

17
Rvmètì 
Rvmètì 
Rameti 
lap 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
leshì 
le1 
cross.over 
-shì1 
R/M 
Oh 
Dvmàng 
Dvmàng 
Damang 
lap 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 

To pass Rameti side, oh (no), to Damang side'

18
we 
we1 
that 
kèní 
kèní 
from 
Dvmàngó 
Dvmàng 
Damang 
-ó 
COM 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 

'Then the mountain that separates (Rvmeti) and Damang.'

19
we 
we1 
that 
kèní 
kèní 
from 
nongkaq 
nong3 
there/overthere 
kaq3 
AL 
dilong 
di 
go 
long 
swarming 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
Zangrøzup 
Zangrøzup 
Zangreuzup 

'Then when you go north, (you go to) Zinzangreung.'

20
Zinzangrǿng 
Zinzangrǿng 
Zinzangreung 
kí 
2 
from/then 
divm 
di 
go 
-vm 
DIR 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Zinzangrǿng 
Zinzangrǿng 
Zinzangreung 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
we 
we1 
that 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
tǿ 
tǿ1 
call/name 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 

'When you go from Zinzangreung, as from Zinzangreung, what is that mountain called?'

21
Zinzangrǿngyv́ng 
Zinzangrǿng 
Zinzangreung 
yv́ng1 
place/at 
tiqshìgùng 
tiq1 
one 
shìgùng 
mountain 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
kulap 
ku1 
that 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
Dvmàng 
Dvmàng 
Damang 
lap 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
leshì 
le1 
cross.over 
-shì1 
R/M 
we 
we2 
NOM 

'There is a mountain in Zinzangreung area which passes to Damang area.'

22
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
àngbø̀ngòng 
àng- 
NFP 
bø̀ng1 
name 
lòng2 
CLF(general) 
vnáng 
v-1 
INTR 
1 
forget 
-ng 
1SG 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 

'But I forgot the name (of that mountain).'

23
we 
we1 
that 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
tiq 
tiq1 
one 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'That's one mountain.'

24
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nongkaq 
nong3 
there/overthere 
kaq3 
AL 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
vrá 
v-3 
NPR 
2 
again 
èdilong 
è- 
N.1 
di 
go 
long 
swarming 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Shǿngchit 
Shǿngchit 
Sheuchit 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Shǿngchit 
Shǿngchit 
Sheuchit 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
leìe 
le1 
cross.over 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 
nøngmaqrv́m 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
Sháwàngtuq 
Sháwàng 
Shawang 
tuq1 
arrive 
høq 
høq3 
up.to 
kudø 
ku1 
that 
3 
manner 
leshàì 
le1 
cross.over 
-shà 
1PL.past 
-ì 
1PL 
dìì 
di 
go 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 

'Then when you go north to our area, the mountain we pass a mountain called Sheungchit mountain, up to Shawangtu in our valley, we continue to pass.'

25
Shǿngchit 
Shǿngchit 
Sheuchit 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'It is Sheungchit mountain.'

26
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
nongkaq 
nong3 
there/overthere 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Dvtaq 
Dvtaq 
Data 
” 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Dvtaq 
Dvtaq 
Data 
le 
le1 
cross.over 
yv̀ngshà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-shà 
1PL.past 
nøngmaqrv́m 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
kí 
2 
from/then 
nø 
nø 
TOP 

'Then from that place (you go) north to a place we call “Data”, we passed Data, from our valley.'

27
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
Dvtaq 
Dvtaq 
Data 
tvrà 
tvrà 
road 
nø 
nø 
TOP 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
vmànámì 
v-1 
INTR 
màn 
be.lost 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'But Data road is not used anymore, it is lost.'

28
Nvkø̀ø 
Nvkø̀ 
Nakheu 
-ø 
LOC 
gø 
gø 
also 
vmàn 
v-1 
INTR 
màn 
be.lost 
Oh 
Uròng 
Uròng 
Urong 
ya 
ya1 
this/here 
to 
to3 
just.past 
shø̀n 
shø̀n 
say 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
gø 
gø 
also 
naq 
naq4 
stillʲ 
die 
di 
go 
-e 
N.PAST 

' Oh, Urong I already mentioned a while ago.'

29
dvgá 
dvgá1 
other 
rì 
1 
PL 
shvngbe 
shvngbe 
all 
vmànámì 
v-1 
INTR 
màn 
be.lost 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 

'Other roads are all lost.'

30
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
tvrà 
tvrà 
road 
dìì 
di 
go 
-ì 
1PL 
rvgaq 
rvgaq1 
land/place 
nø 
nø 
TOP 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Those are the places that one can walk to.'

31
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
nø 
nø 
TOP 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
nóngkaq 
nong3 
there/overthere 
kaq3 
AL 
Tvmà 
Tvmà 
Tama 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
vdung 
v-3 
NPR 
dung3 
area 
kí 
2 
from/then 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
Gìtoq 
Gìtoq 
Gito 
shvngbe 
shvngbe 
all 
kèní 
kèní 
from 
vháng 
v-1 
INTR 
háng 
high 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
“ 
Gìtoq 
Gìtoq 
Gito 
” 
eìe 
e1 
call 
-ì 
1PL 
-e 
N.PAST 

'mountains (in that areas are) when you go up to Tama from our area there is Gito (mountain), the highest of all. We call it "Gitoq".

32
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
Gìtoq 
Gìtoq 
Gito 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
pvngkaq 
pvng2 
down 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Bàngnì 
Bàngnì 
Bangni 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
eì 
e1 
call 
-ì 
1PL 
“ 
Bàngnì 
Bàngnì 
Bangni 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
” 
eì 
e1 
call 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tiq 
tiq1 
one 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
ele 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'From that place, from Gito to south, there is one mountain. We call it “Bangni mountain”.'

33
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'That place has that many mountains.'

34
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
vMvtdvbaq 
v-3 
NPR 
Mvtdvbaq 
Matdaba 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
nøngmaqrv́m 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
kèní 
kèní 
from 
nóng 
nong3 
there/overthere 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
nø 
nø 
TOP 

'Then, there is Amatdaba mountain which separates (our valley and Matjung). Mountains from our area to south ward.'

35
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
adø 
a1 
DEM 
3 
manner 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
gùrwang 
gùrwang 
district 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'Those are mountains that are found around our areas.'

36
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
gvbà 
gvbà 
great 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vnáng 
v-1 
INTR 
1 
forget 
-ng 
1SG 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 

'I forgot to mention one big mountain.'

37
Machit 
Machit 
Machit 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
Mvtjùng 
Mvtjùng 
Matjung 
lapsv̀ng 
lap2 
side 
sv̀ng4 
LOC 
leshàì 
le1 
cross.over 
-shà 
1PL.past 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
gvbà 
gvbà 
great 
Machit 
Machit 
Machit 

'It is Machit (mountain).'We pass it on the way to Matjung side the big mountain, Machit.'

38
Mvtjùngó 
Mvtjùng 
Matjung 
-ó 
COM 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
chit 
chit1 
mountain.pass 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
gvbà 
gvbà 
great 
Machit 
Machit 
Machit 
weòng 
we1 
that 
lòng2 
CLF(general) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'There is that one which separates Matjung and (our area) Machit the big mountain.'

39
wekvt 
we1 
that 
kvt4 
CLF(time) 
tvru 
tvru1 
mountain 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Pvlahap 
Pvlahap 
Palahap 
” 
eì 
e1 
call 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
Mvtdvbaq 
Mvtdvbaq 
Matdaba 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 

'Then there is a mountain we called “Palahap”

40
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
Mvtdvbaqó 
Mvtdvbaq 
Matdaba 
-ó 
COM 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùngø 
shìgùng 
mountain 
-ø 
LOC 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
ku 
ku1 
that 
pà 
1 
what 
vyà 
v-1 
INTR 
1 
say 
má 
2 
vnáng 
v-1 
INTR 
1 
forget 
-ng 
1SG 
bǿngàó 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
ó 
right! 

'From there, there is a mountain with seperates with Matdaba, What was it called? I forgot it.'

41
wesùng 
we1 
that 
sùng4 
peak 
vnáng 
v-1 
INTR 
1 
forget 
-ng 
1SG 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 

'‎‎I forgot (the name of that) mountain.'

42
Pvladv̀ng 
Pvladv̀ng 
Paladang 

'Paladang, that is Paladang.'

43
Pvladv̀ng 
Pvladv̀ng 
Paladang 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
Machit 
Machit 
Machit 
kèní 
kèní 
from 
pvng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
tvru 
tvru1 
mountain 

'There exists Paladang mountain, to the south/downward form Machit.'

44
Pvladv̀ng 
Pvladv̀ng 
Paladang 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
pvng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Dv̀ngmàn 
Dv̀ngmàn 
Dangman 
” 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tiqòng 
tiq1 
one 
lòng2 
CLF(general) 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
Mvtjùng 
Mvtjùng 
Matjung 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
shìgùng 
shìgùng 
mountain 
taqø 
taq6 
LOC 
-ø 
LOC 

'From Paladang toward south, there is a mountain we call “Dangman”, which separates it from Matjung.'

45
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
pvng 
pvng2 
down 
kaq 
kaq3 
AL 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
nø 
nø 
TOP 
to 
to3 
just.past 
røng 
1 
read 
-ng 
1SG 
bǿngà 
bǿ1 
PFV 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
Dvpì 
Dvpì 
Daphi 
íwe 
í2 
COP 
we2 
NOM 
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 

'From that place (you go) south, I've already mentioned it. It is Dapi.'

46
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
Mvtjùngó 
Mvtjùng 
Matjung 
-ó 
COM 
dvhv́ng 
dvhv́ng 
separate 
tvràø 
tvrà 
road 
-ø 
LOC 
tvru 
tvru1 
mountain 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
gvbà 
gvbà 
great 
nø 
nø 
TOP 

'Those are the big mountians which are on the Matjung road.'

47
we 
we1 
that 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaqrv́m 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
gùrgùr 
gùrgùr 
around.the.area 
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
nø 
nø 
TOP 
tiqpà 
tiq1 
one 
2 
NOM/thing 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
“ 
Svlìng 
Svlìng 
Saling 
sùng 
sùng4 
peak 
” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
Mvzètaq 
Mvzètaq 
Mazeta 
mvdv̀m 
mvdv̀m 
above 
yv́ngø 
yv́ng1 
place/at 
-ø 
LOC 
tiqsùng 
tiq1 
one 
sùng4 
peak 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'Then the mountains around our valley are, there is a mountain peak called "Saling" above the Mazeta village.'

48
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
nøngmaq 
nøngmaq 
1PL 
tìwàng 
tì 
water 
wàng 
river 
borrv́mø 
bor1 
flow.out 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 
“ 
Tvlv́ng 
Tvlv́ng 
Talang 
sùng 
sùng4 
peak 
” 
eì 
e1 
call 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 

'And then from there there exist what we called "Talang peak" from where spring water comes from.'

49
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
apakaq 
a1 
DEM 
pa1 
side 
kaq3 
AL 
nø 
nø 
TOP 
“ 
Zvnglín 
Zvnglín 
Zanglin 
sùng 
sùng4 
peak 
” 
eì 
e1 
call 
-ì 
1PL 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
nøngmaqrv́mø 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 

'From that place on this side, there is a peak called “Zanglin peak”, in our valley.'

50
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
tvru 
tvru1 
mountain 
nø 
nø 
TOP 
wedv́ng 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
sùng 
sùng4 
peak 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
nøngmaqrv́mø 
nøngmaq 
1PL 
rv́m2 
inside 
-ø 
LOC 

'Those mountains are all (we) that exist in our areas.'

51
ewe 
e1 
exist 
we2 
NOM 
tvru 
tvru1 
mountain 
nø 
nø 
TOP 

'the mountains that exist (in our areas).'

52
weyv́ng 
we1 
that 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
nø 
nø 
TOP 
kunì kutong 
kunì kutong 
in.various.corners 
í 
í2 
COP 
rì 
1 
PL 
nø 
nø 
TOP 
mvshángangò 
mv- 
NEG 
shá1 
know 
-ng 
1SG 
-a 
BEN 
-ng 
1SG 
2 
TNP 

'I don’t know about mountains from other parts (mountain in various coners).'

53
é 
e1 
exist 
nø 
nø 
TOP 
e1 
exist 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
mvtøkngaò 
mv- 
NEG 
tøk 
recall 
-ng 
1SG 
-a 
BEN 
2 
TNP 
nøtnòngí 
nøt1 
mind/heart 
lòng2 
CLF(general) 
1 
INST 
gø 
gø 
also 
dvdvm 
dvdvm 
think 
mvrǿnvtnà 
mv- 
NEG 
rǿn1 
reach 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
we 
we2 
NOM 
í 
í2 
COP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
akvt 
a1 
DEM 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 

'There are other mountains but I just cannot recall them and I cannot remember them now.'

54
wedv́ngte 
we1 
that 
dv́ng2 
many/much 
te1 
big 
vle 
vl2 
exist 
-e 
N.PAST 
tvru 
tvru1 
mountain 
nø 
nø 
TOP 

'Those are mountains that exist (in our land).'