Banner Placeholder

Mvkvngyá nv̀ng rvshàré (Makhangya and the monkeys)

Story told by: Maeram Rawang

Date: October 27, 2006

Revised on 20th August 13.

1
darìdvgvp 
darì 
long.ago 
dvgvp1 
era/time 
Mvkangyáó 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
-ó 
COM 
rvshà 
rvshà 
monkey 
tiqré 
tiq1 
one 
3 
CLF(group) 
nv̀mnv̀ng 
nv̀mnv̀ng 
sworn.friend 
wae 
1 
do/make 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

‎‎'It is said, a long time ago Makangya and a flock of monkeys were friends with each other.'

2
àngmaq 
àng1 
3SG 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
vm 
vm2 
eat 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
aq 
aq 
drink 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
tvrushì 
tvru2 
drunk 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
pòni 
1 
whole 
ni3 
CLF(day) 
pòni 
1 
whole 
ni3 
CLF(day) 
shvbyoshìe 
shv- 
CAUS 
byo 
happyᵇ 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'They (spent their time) eating and drinking and getting themselves drunk, having fun all day all day long.'

3
“ 
háhá 
háhá 
OMP(laugh) 
tvnéné 
tvné 
almost 
2 
RDP 
vtunge 
vtung 
collapse 
-e 
N.PAST 
lé 
3 
EXCL 
ètushàé 
è- 
N.1 
tu 
support 
-shà 
1PL.past 
é 
EXCL 
” 

'"Ha..ha.. I am about to fall down, please support me!"

4
tiqni 
tiq1 
one 
ni3 
CLF(day) 
taq 
taq6 
LOC 
“ 
ló 
1 
well! 
yadø 
ya1 
this/here 
3 
manner 
wa 
wa2 
only/just 
nø 
nø 
TOP 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
nøngmaqí 
nøngmaq 
1PL 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
tiqpv̀npv̀n 
tiq1 
one 
pv̀n 
CLF(kind) 
pv̀n 
RDP 
nø 
nø 
TOP 
wàì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
” 
wa 
wa1 
say 
vrashìe 
ra3 
discuss 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'One day, "Now, it is not just like this (not good to spend our time meaninglessly), we also should do something", they discused, it is said.'

5
“ 
lvgongriq 
lvgong 
maize 
riq4 
field 
tiqhv́ng 
tiq1 
one 
hv́ng2 
CLF(fields) 
muqhǿm 
muqhǿm 
together 
wàámì 
1 
do/make 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
” 
wa 
wa1 
say 
vrùːnge 
rùng2 
discuss 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'"Let’s make a corn field together", they disussed, it is said.'

6
shvngbe 
shvngbe 
all 
nø 
nø 
TOP 
“ 
shvlae 
shvla 
good 
-e 
N.PAST 
rvmá 
rvmá 
field 
chu 
chu 
cultivate/plough 
rvtø̀ 
rvtø̀ 
time 
gø 
gø 
also 
høqatnà 
høq1 
arrive/reach 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 

'All said, "It is good. The time of clearing the field has come."'

7
nvpni 
nvpni 
tomorrow 
kèní 
kèní 
from 
chuámì 
chu 
cultivate/plough 
-vm 
BEN 
-ì 
1PL 
” 
wa 
wa1 
say 
vrùːnge 
rùng2 
discuss 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'(Let’s start) from tomorrow”, they said to each other.'

8
Mvkangyá 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
nø 
nø 
TOP 
rvmá 
rvmá 
field 
chu 
chu 
cultivate/plough 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
dvzaqshìke 
dvzaq 
work.hard 
-shì1 
R/M 
ke1 
while 
rvshàré 
rvshà 
monkey 
3 
CLF(group) 
nø 
nø 
TOP 
neshì 
ne2 
want 
-shì1 
R/M 
dø 
3 
manner 
rung 
rung 
sit 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shiq 
shiq 
louse 
vlake 
v-1 
INTR 
1 
look.for 
ke2 
BEN/RECP 
yøpmaq 
yøp 
sleep 
maq2 
PL 
nø 
nø 
TOP 
yøp 
yøp 
sleep 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
wáshìe 
1 
do/make 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'While Makangya was working hard clearing the field, the monkeys did as they liked, (some) sitting and finding lice on each other, some just sleeping, it is said.'

9
lvgonghv́ng 
lvgong 
maize 
hv́ng2 
CLF(fields) 
gongráì 
gong 
ripe 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
rvshà 
rvshà 
monkey 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
mvgágá 
mvgá 
morning 
3 
RDP 
tó 
tó 
long.ago 
liqv́mdáròe 
liq 
break 
-vm 
BEN 
dv́r 
TMhrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'When the corn field was ripe, the monkeys picked them while it was still early.'

10
Mvkangyá 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
tuqám 
tuq1 
arrive 
-vm 
DIR 
nìnø 
ni4 
then/if 
nø 
TOP 
liqv́m 
liq 
break 
vm2 
eat 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
gø 
gø 
also 
màvl 
mv- 
NEG 
vl2 
exist 
dvbé 
dv-1 
CAUS 
be2 
use.up 
dáròe 
dv́r 
TMhrs 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 

'When Makangya arrived there was nothing to harvest (nothing to break off), it was all gone.'

11
ni 
ni3 
day 
vrv̀m 
v-3 
NPR 
rv̀m 
every 
wedøwa 
we1 
that 
3 
manner 
wa2 
only/just 
ílúng 
í2 
COP 
lúng 
DIR(up) 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
Mvkangyá 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
shv̀mnárílúng 
shv̀mnárí 
angry 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
gvsvt 
gvsat 
plan 
vjøːnòe 
jøn 
work.out 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'When it happened every morning, Makangya got angry and tried to come up with an idea (of what he would do).'

12
tiqni 
tiq1 
one 
ni3 
CLF(day) 
nø 
nø 
TOP 
nosií 
nosi 
fermented.bean 
1 
INST 
za 
za3 
RDPːdye 
záshì 
2 
dye 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
rvshà 
rvshà 
monkey 
rì 
1 
PL 
dì 
di 
go 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
dang 
dang1 
CLF(side) 
tvràyv́ng 
tvrà 
road 
yv́ng1 
place/at 
vyálshìe 
yv̀l 
lay.down 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'One day having put fermented beans (all over his body), he lied down on the road the monkeys would come down.'

13
rvshà 
rvshà 
monkey 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
yv̀ng 
yv̀ng1 
see/look 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
“ 
heqé 
heq 
hey 
é 
EXCL 
nv̀mnv̀ngpè 
nv̀mnv̀ng 
sworn.friend 
1 
CLF(male) 
shìapmì 
shì 
die 
-vp 
TMdays 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 

'When the monkeys saw (him), (they cried out) and said “Our friend has died!"

14
pùshøng 
pùshøng 
bad.smell 
gø 
gø 
also 
vngàapmì 
ngà2 
smell 
-vp 
TMdays 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 

"(He) even smells now."

15
só 
1 
let's.go 
kǿm 
kǿm2 
bury 
bǿìé 
bǿ1 
PFV 
-ì 
1PL 
é 
EXCL 
”, 
wasórí 
wa1 
say 
sórí 
while 
Mvkangyá 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
baqòe 
baq2 
CLF(time) 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'They said "Let’s go bury him" they carried him, it is said.'

16
saqgàng 
saqgàng 
cliff 
tiqyv́ng 
tiq1 
one 
yv́ng1 
place/at 
høqatnàke 
høq1 
arrive/reach 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
ke1 
while 
“ 
ba 
ba1 
dirt 
dúrvzaqe 
dù 
dig 
rvzaq 
difficult 
-e 
N.PAST 
yayv́ng 
ya1 
this/here 
yv́ng1 
place/at 
kèní 
kèní 
from 
dvjádv̀ng 
dvjá 
drop 
dv̀ng2 
just 
waì 
wa1 
say 
-ì 
1PL 
”, 
wa 
wa1 
say 
vrùng 
rùng2 
discuss 
we 
we2 
NOM 
Mvkangyáí 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
1 
AGT 
tá 
tá 
listen 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
svrelúng 
svre 
afraid 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
“ 
é 
é 
EXCL 
mèdèjáshànié 
mv- 
NEG 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
è- 
N.1 
ja2 
fall 
-shà 
1PL.past 
ni4 
then/if 
é 
EXCL 
” 
wake 
wa1 
say 
ke1 
while 
rvshà 
rvshà 
monkey 
rì 
1 
PL 
chvn 
chvn1 
OMP 
vnv́nlúng 
nv́n1 
startled 
lúng 
DIR(up) 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
Mvkangyá 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
yut 
yut 
OMP 
vløn 
løn 
drop 
bǿà 
bǿ1 
PFV 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'When they arrived at a cliff, (they said) “It’s troublesome to dig the ground, so let’s just drop him from here”, they said and discussed (this idea), when Makangya heard that he became afraid, when he said “Hey! Do not drop me”, the monkeys were startled, and they (unintentionally) droped him (down the cliff).'

17
pvngyv́ng 
pvng2 
down 
yv́ng1 
place/at 
nø 
nø 
TOP 
kàng 
kàng1 
tiger 
tiqgo 
tiq1 
one 
go1 
CLF(animal) 
àngsè 
àng1 
3SG 
1 
child 
shøqshìap 
shøq2 
give.birth 
-shì1 
R/M 
-vp 
TMdays 
yv́ng 
yv́ng1 
place/at 
vjádaqì 
v-1 
INTR 
ja2 
fall 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Down there he fell to a place where a tiger just gave birth to cubs, it is said.'

18
kànggoí 
kàng1 
tiger 
go1 
CLF(animal) 
1 
AGT 
dv̀nggvngyv́ng 
dv̀nggvng 
forehead 
yv́ng1 
place/at 
sòngmè 
sòngmè 
needle 
tiqdv̀m 
tiq1 
one 
dv̀m1 
CLF(stick) 
katnò 
kat2 
plant 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
“ 
yakvt 
ya1 
this/here 
kvt4 
CLF(time) 
sòngmè 
sòngmè 
needle 
vløpmvm 
v-1 
INTR 
løp1 
bury 
-vm 
DIR 
nií 
ni3 
day 
1 
ADV 
nàsv̀ng 
1 
2SG 
sv̀ng4 
LOC 
ké 
ke2 
bite/hurt 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
” 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'The tiger stuck a needle in his forehead “On the day this needle goes down (when his head gets bigger as he gets fatter and better to eat, so it seems like the needle is going in) I will eat you”, the tiger said to him.'

19
Mvkangyáí 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
kànggo 
kàng1 
tiger 
go1 
CLF(animal) 
màdvjaqvm 
mv- 
NEG 
dvjaq 
look 
-vm 
DIR 
langí 
lang2 
CLF(time) 
1 
ADV 
sòngmèdv̀m 
sòngmè 
needle 
dv̀m1 
CLF(stick) 
shàlòe 
shv̀l 
pull/drag 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Makangya pulled on the needle while the tiger was not looking at him.'

20
kadø 
ka3 
WH 
3 
manner 
wàò 
1 
do/make 
2 
TNP 
nìgø 
ni4 
then/if 
gø 
also 
sòngmèdv̀m 
sòngmè 
needle 
dv̀m1 
CLF(stick) 
nø 
nø 
TOP 
vløpmvnshìe 
vløp 
sink 
mvn1 
continue 
-shì1 
R/M 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'No matter how (he tried) the needle keep on going inside.'

21
“ 
ló 
1 
well! 
dèni 
4 
this 
ni3 
day 
nø 
nø 
TOP 
nàsv̀ng 
1 
2SG 
sv̀ng4 
LOC 
ké 
ke2 
bite/hurt 
lv́m 
lv́m2 
PUR 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
” 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'The tiger said to him "Today I will eat you", it is said.

22
“ 
kàngá 
kàng1 
tiger 
á2 
VOC 
neyv́ng negv̀m 
neyv́ng negv̀m 
right.in.front.of eyes 
nø 
nø 
TOP 
ngà 
ngà1 
1SG 
gø 
gø 
also 
mvkvmshø̀ng 
mv- 
NEG 
kvmshì 
dare 
-shì1 
R/M 
-ng 
1SG 

"Tiger! I dare not be eaten alive in front of my eyes."

23
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
kúramø 
ku1 
that 
ram1 
CLF(line/area) 
-ø 
LOC 
laqtuní 
laqtun 
cloth 
1 
INST 
møkshø̀ng 
møq 
cover 
-shø̀ng 
R/M:1SG 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
kupshø̀ngdange 
kup4 
CLF(handful) 
-shø̀ng 
R/M:1SG 
da- 
INDTV 
-ng 
1SG 
-e 
N.PAST 

'Therefore, over there (kuram same level over there) I will cover myself with a piece of a blanket."

24
‘ 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
’ 
wvng 
wa1 
say 
-ng 
1SG 
vkøklongke 
v-1 
INTR 
kiq1 
shout 
long​2 
DIR(up) 
ke1 
while 
‘ 
wá 
3 
ONM 
’ 
wa 
wa1 
say 
dègupshì 
è- 
N.1 
dvgup 
throw 
-shì1 
R/M 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
mègakkéngdakngà 
è- 
N.1 
mvgak 
grasp 
ke2 
BEN/RECP 
-ng 
1SG 
daq4 
DIR(down) 
-ng 
1SG 
-à 
T.past 
” 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'He told the tiger "When I call out "I am ready you jump roaring Wah and grab me", it is said.'

25
Mvkangyáí 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
zǿr 
zǿr 
pointed.stick 
tiqpóng 
tiq1 
one 
póng1 
CLF(clump) 
zøːrò 
zør 
stick.up 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
laqtuní 
laqtun 
cloth 
1 
INST 
møqòe 
møq 
cover 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Makangya set up some spikes and covered them with a blanket, it is said.'

26
we 
we1 
that 
shvnvng 
shvnvng 
near 
kèní 
kèní 
from 
‘ 
íámì 
í2 
COP 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
é 
é 
EXCL 
’ 
wa 
wa1 
say 
vkiqe 
v-1 
INTR 
kiq1 
shout 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Not far from there Makangya cried "I am ready!".

27
kànggoí 
kàng1 
tiger 
go1 
CLF(animal) 
1 
AGT 
gø 
gø 
also 
jø̀ngjǿng 
jø̀ngjǿng 
really 
íe 
í2 
COP 
-e 
N.PAST 
lánò 
lv́n 
call 
2 
TNP 
kvlv̀ngráì 
kvlv̀ng 
run 
ra2 
DIR(same.level) 
-ì 
I.PAST 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
laqtundùng 
laqtun 
cloth 
dùng1 
hole 
mvgaqòke 
mvgaq 
grasp 
2 
TNP 
ke1 
while 
zǿrí 
zǿr 
pointed.stick 
1 
INST 
yaqkéò 
yaq1 
poke 
ke2 
BEN/RECP 
2 
TNP 
nø̀ 
nø̀2 
PS 
shìámì 
shì 
die 
-vm 
DIR 
-ì 
I.PAST 
wa 
wa1 
say 

'The tiger thought that it was real, it came running and pounced on the blanket and was stabbed by the spikes and died, it is said.'

28
Mvkangyáí 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
1 
AGT 
nø 
nø 
TOP 
kànggo 
kàng1 
tiger 
go1 
CLF(animal) 
pòrlòng 
pòr 
skin 
lòng2 
CLF(general) 
shàmò 
shv̀m2 
busy 
2 
TNP 
dángí 
dv́ng3 
finish 
1 
ADV 
shǿng 
shǿng 
tree/wood 
tiqgùng 
tiq1 
one 
gùng3 
CLF(tree) 
taq 
taq6 
LOC 
chùːngòe 
chùng 
hang 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'Makangya having skinned the tiger hung (that skin) on a tree, it is said.'

29
kàngsè 
kàng1 
tiger 
2 
DIM 
rìí 
1 
PL 
1 
AGT 
àngmè 
àng1 
3SG 
2 
CLF(female) 
láatnà 
1 
look.for 
-vt1 
DIR 
-à 
T.past 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
nø 
nø 
TOP 
“ 
taqyv́ng 
taq5 
upper.place 
yv́ng1 
place/at 
vchúngdaqlòng 
v-1 
INTR 
chùng 
hang 
daq4 
DIR(down) 
lòng2 
CLF(general) 
nvmè 
nv-1 
yours 
2 
mother 
pòrlòng 
pòr 
skin 
lòng2 
CLF(general) 
mví 
mv- 
NEG 
í2 
COP 
má 
2 

'When the baby tigers came looking for their mother, (Makangya said) to them "Isn’t that your mother’s skin?".'

30
nvmè 
nv-1 
yours 
2 
mother 
nø 
nø 
TOP 
yagùng 
ya1 
this/here 
gùng3 
CLF(tree) 
shǿngí 
shǿng 
tree/wood 
1 
INST 
ké 
ke2 
bite/hurt 
dárà 
dv́r 
TMhrs 
-à 
T.past 

'This tree ate your mother.'

31
we 
we1 
that 
rvt 
rvt2 
because 
shǿnggùng 
shǿng 
tree/wood 
gùng3 
CLF(tree) 
rǿmdakngòe 
rǿm1 
cut.down 
daq4 
DIR(down) 
-ng 
1SG 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
‘ 
cheqcheq 
cheq 
OMP(click) 
cheq 
OMP(click) 
’ 
wa 
wa1 
say 
giqdaqke 
giq 
break 
daq4 
DIR(down) 
ke1 
while 
vtungdaq 
vtung 
collapse 
daq4 
DIR(down) 
lap 
lap2 
side 
sv̀ng 
sv̀ng4 
LOC 
‘ 
vmè 
v-1 
INTR 
2 
mother 
é 
é 
VOC 
’ 
wa 
wa1 
say 
nàkiqnø̀ng 
nv-2 
N.1 
v-1 
INTR 
kiq1 
shout 
nøng2 
PL 
sórí 
sórí 
while 
dèhǿmshìránø̀ngé 
è- 
N.1 
dv-1 
CAUS 
hǿm 
meet 
-shì1 
R/M 
ra2 
DIR(same.level) 
nøng2 
PL 
é 
EXCL 
” 
alòe 
al 
call/name 
2 
TNP 
-e 
N.PAST 
wa 
wa1 
say 

'He told them, "therefore, I will cut down the tree, when it breaks che..che..(you watch) to which side it will fall, then you gather to that side crying 'Mother'", it is said.'

32
shǿnggùng 
shǿng 
tree/wood 
gùng3 
CLF(tree) 
vtúngdaqì 
vtung 
collapse 
daq4 
DIR(down) 
-ì 
I.PAST 
kvt 
kvt4 
CLF(time) 
kàngsè 
kàng1 
tiger 
2 
DIM 
rì 
1 
PL 
shvngbe 
shvngbe 
all 
vzeqké 
v-1 
INTR 
zeq1 
press.down 
ke2 
BEN/RECP 
yàngà 
yv̀ng2 
TMyrs 
-à 
T.past 
wa 
wa1 
say 

'When the tree fell they all got crushed (pressed over) by the tree.'

33
Mvkangyá 
Mvkangyá 
Makang Ah.ya 
nø 
nø 
TOP 
“ 
hwíràrà 
hwíràrà 
hooray 
” 
wanø̀ 
wa1 
say 
nø̀2 
PS 
chø̀msv̀ng 
chø̀m1 
house 
sv̀ng4 
LOC 
lo 
lo 
return 
yàng 
yv̀ng2 
TMyrs 
wa 
wa1 
say 

'Makangya cried out “Hooray” and went home.'